Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 25.08.1992 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o žigovima i drugim znakovima i potvrdama o spravnosti mjerila
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Temeljem članka 49. stavak 1. Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima ("Službeni list SFRJ", br. 9/84. 59/86 i 20/89) i Zakona o preuzimanju Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima koji se u Republici Hxvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", br. 53/91), direktor Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

o izmjenama i dopunama Naredbe o žigovima i drugim znakovima i potvrdama o spravnosti mjerila

1. U Naredbi o žigovima i drugim znakovima i potvrdama o ispravnosti mjerila ("Narodne novine", broj 45/92) riječi "ispravnost mjerila" zamjenjuju se riječima "umjeravanje mjerila" u odgovarajućem padežu.

2. U točki 17. stavak 3. mijenja se i glasi: "Sadržaj i oblik rješenja kojim se odbija žigosanje odnosno izdavanje potvrde o umjeravanju mjerila, daje se u Prilogu br. 4. koji čini sastavni dio ove naredbe."

3. U Prilozima br. 2. i 3. zadnji stavak mijenja se i glasi: "Taksa pd tarifnom broju________ Uredbe o administrativnim taksama ("Narodne novine" broj_______) u iznosu od_________HRD naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena."

4. U preambuli Priloga br. 4. iza brojeva "1. i 2." dodaju se riječi "Zakona o preuzimanju".

5. U Prilogu br. 4. u pouci o pravnom lijeku umjesto "br. 3." treba stajati "br.____ ", a riječi "Strossmayerov trg 4", brojevi "68/91 i 2/92" brišu se, te se, te umjesto njih stavlja "_____________________".

6. U Prilogu br, 4. u dijelu "Dostaviti" pod 1. brišu se riječi "Strossmayerov trg 4" te se stavlja "____________________".

Klasa.: 023-01/92-01/01

Urbroj: 533-04-92-3

Zagreb; 7. kolovoza 1992.

Direktor

Aleksandar Čaklović,dipl. lnž. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.