Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 11.08.1992 Uredba o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 43. Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, 50/78; 29/85, 41/90, 47/90 i 53A/90) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. kolovoza 1992. godine. donijela je

UREDBU

o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove

Članak 1.

Izdaci za službena putovanja u inozemstvo kao i u drugim slučajevima predviđenim ovom uredbom priznaju se korisnicima koji se financiraju iz državnog, proračuna u materijalne troškove u iznosima i uz uvjete što su određeni ovom uredbom i do iznosa što ih Administrativna komisija Sabora Republike Hrvatske utvrdi posebnim aktom.

Članak 2.

Pod službenim putovanjem u inozemstvo u smislu ove uredbe razumijeva se službeno putovanje iz Republike Hrvatske (u nastavku teksta: "Hrvatska") u stranu državu i obratno - iz jedne strane države u drugu i iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane dreve.

Članak 3.

Nalog za službeno putovanje izdaje ovlaštena osoba, na temelju rješenja rukovoditelja organa. Nalog za službeno putovanje, osim naznake rješenja na temelju kojega se izdaje, sadrži osobito: ime i prezime osobe koja putuje, poslove i zadatke što ih obavlja, cilj putovanja, naziv države i mjesto u koje putuje, dan polaska i povratka odnosno trajanje službenog putovanja, kategoriju hotela u kojem će odsjesti. vrstu prijevoza koji će upotrebljavati, da li su osigurani besplatni smještaj i hrana te uz koje se uvjete izdaci za službeno putovanje mogu obračunati.

Članak 4.

Izdaci za službena putovanja u inozemstvo obuhvaćaju izdatke za smještaj, hranu i prijevoz.

Članak 5.

Izdatak za smještaj na službenom putovanju u inozemstvo obračunava se na temelju plaćenog računa u hotelu, ukljućujući i hotel "A" kategorije. Izdatak za hranu i osobni prijevoz u mjestu (gradski prijevoz) na službenom putovanju u inozemstvo obračunava se dnevnicom.

Članak 6.

Ako su na službenom putovanju u inozemstvu osigurani besplatni smještaj i hrana, dnevnica se smanjuje

za 80%. ako je osiguran samo besplatni smještaj

- za 50%, a ako je osigurana samo besplatna hrana

- za 30%. Pod osiguranim besplatnim smještajem i besplatnom hranom, u smislu stavka 1. ovog članka razumijeva se da izdatak za smještaj i hranu snosi korisnik.

Članak 7.

Izdatak za smještaj na službenom putovanju u inozemstvo obračunava se u visini plaćenog hotelskog računa, osim hotela iznad "A" kategorije, uz smanjenje dnevnice za 50%. Pod smještajem u smislu stavka 1. ovog članka, ne razumijeva se smještaj za dnevni odmor. Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, izdatak za dnevni odmor članova zrakoplova pri obavljanju službenog putovanja u inozemstvo obračunava se na temelju hotelskog računa u smislu stavka 1. ovog članka ako je vrijeme zadržavanja na aerodromu između dva leta u toku 24 sata duže od četiri sata. Ako se kao dokaz o izdatku za smještaj priloži račun hotela iznad "A" kategorije, izdatak za smještaj obrađunava se na temelju i u visini plaćenog hotelskog računa. najviše do iznosa 50% od dnevnice. Ako se kao dokaz o izdatku za smještaj ne priloži hotelski račun, izdatak se obračunava tako što se pripadajuća dnevnica umanji za 50%. Pod pripadajućom dnevnicom, u smislu odredbe stavka 4. ovog članka. razumijeva se cijela dnevnica odnosno pola dnevnice obračunate u skladu s odredbama ove uredbe.

Članak 8.

Za službeno putovanje u inozemstvo članovima hrvatske delegacije, prevodiocu i osobama iz osiguranja te delegaciji na međunarodnim susretima i skupovima na kojima organizator odnosno domaćin odreduje uvjete smještaja troškovi smještaja obračunavaju se na temelju računa hotela iznađ "A" kategorije.

Članak 9.

Ako se izdaci za službeno putovanje u inozemstvo obračunavaju dnevnicom, jedna dnevnica obračunava se za svaka 24 sata provedena na službenom putovanju u inozemstvu, a i za ostatak vremena duži od 12 sati. Za ostatak vremena od osam od 12 sati obračunava se pola dnevnice. Za izdatke za službeno putovanje koje traje duže od 12 sati obračunava se jedna dnevnica. a za službeno putovanje koje traje duže od osam sati pola dnevnice.

Članak 10.

Za službeno putovanje letačkog osoblja, koje ukupno traje manje od osam sati, računajući vrijeme od sata polaska aviona s posljednjeg aerodroma u Hrvatskoj do sata povratka na prvi aerodrom u Hrvatskoj, obračunava se dnevnica umanjena za 70%.

Članak 11.

Dnevnice određene za stranu državu u koju se službeno putuje obračunavaju se od sata prelaska granice Hrvatske, a dnevnice odredene za stranu državu iz koje se dolazi - do sata prelaska granice Hrvatske. Ako se za službeno putovanje upotrebljava avionska dnevnica se obračunava od sata polaska aviona s posljednjeg aerodroma u Hrvatskoj do sata povratka aviona na prvi aerodrom u Hrvatskoj. Ako se za službeno putovanje upotrebljava brod, dnevnica se obraćunava od sata polaska broda iz posljednjeg pristaništa u Hrvatskoj do sata povratka broda u prvo pristanište u Hrvatskoj. Ako se službeno putuje u više zemalja, u odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu država u kojoj se počinje službeno putovanje, a u povratku - dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj je službeno putovanje završeno. Za svako zadržavanje odnosno proputovanje kroz stranu državu koje traje duže od 12 sati obračunava se dnevnica za tu stranu državu.

Članak 12.

Izdaci za prijevoz na službenom putovanju u inozemstvo obračunavaju se u visini iz putničke tarife za prijevoz sredstvom one vrste i razreda koji se po ovoj uredbi mogu upotrebljavati na službenom putovanju.

Članak 13.

Ako su u cijenu karte za putovanje brodom uračunati troškovi za hranu i prenoćište, dnevnica se umanjuje za 80%. Ako su u cijenu avionske karte, zbog prekida putovanja uračunati troškovi za hranu i smještaj, dnevnica se umanjuje za 80%. Ako je u cijenu avionske karte, zbog prekida putovanja uračunat samo smještaj, dnevnica se umanjuje za 50%.

Članak 14.

Izdaci za upotrebu spavačih kola na službenom putovanju u inozemstvo obračunavaju se uz smanjenje dnevnice za 50%.

1. ako putovanje traje neprekidno najmanje 24 sata,

2. ako se putuje noću od 22 sata do 06 sati.

3. ako se putuje najmanje šest sati noću nakon 20 sati.

Članak 15.

Izdaci za pribavljanje putničkih isprava, cijepljenje i liječničke preglede, u svezi sa službenim putovanjem u inozemstvo, ako nadležno Ministarstvo zdravstva ne prizna te troškove, obračunavaju se u stvarnim iznosima.

Članak 16.

Izdaci koji nastanu na službenom putovanju u inozemstvo u svezi s prevoženjem, prenošenjem, unošenjem i iznošenjem službene pošte, a i drugi prijeko potrebni izdaci (takse i dr.), obračunavaju se na temelju odgovarajučeg računa ili drugog dokumenta koji se utvrdi ovom uredbom, odnosno općim aktom tijela.

Članak 17.

Izdaci koji nastanu u vezi s korištenjem telefona i brzojava na službenom putovanju, a nužni su za obavljanje određenih zadataka i poslova, obračunavaju se na temelju odgovarajučeg računa.

Članak 18.

Uz suglasnost šefa hrvatske delegacije, izdaci delegacije u svezi s iznajmljivanjem prostorije za sastanke delegacije, plaćanjem stenografskih i daktilografskih usluga, iznajmljivanjem pisaćih strojeva za pripremu službenih izvještaja ili za potrebe službene korespondencije. obračunavaju se na temelju odgovarujučeg računa.

Članak 19.

Na temelju naloga za službeno putovanje u inozemstvo može se isplatiti akontacija u visini procijenjenih troškova. Izdaci za službeno putovanje u inozemstvo priznaju se na temelju obračuna putnih troškova koji se u roku od sedam dana od dana kad je službeno putovanje završeno podnose u. skladu s odredbama ove uredbe, uz pisani izvještaj koji je ovjerio nadležni naredbodavac. Uz obračun putnih troškova prilažu se: nalog za službeno putovanje i dokaz o iznosu plaćenom za upotrebu spavaćih kola ili brodske kabine - ako su na službenom putovanju upotrijebljena spavaća kola ili brodska kabina odnosno avionska ili brodska karta - ako je upotrijebljen avion ili brod, pisani dokaz o tečaju nacionalne valute, hotelski račun i drugi dokazi o troškovima koji se pravdaju. Ako se na službenom putovanju posebno plaća rezervacija mjesta, aerodromska taksa ili prijevoz prtljage autobusom, uz obračun putnih troškova prilažu se i potvrde o plaćanju tih troškova. Uz obračun putnih troškova prilažu se i računi o izdacima predviđenim u ovoj uredbi. Ako je u dokumentu o nastanku izdatka koji se prilaže uz obračun iskazan iznos u nacionalnoj valuti u kojoj je utvrđena dnevnica za tu zemlju, za obračun i priznavanje izdatka uz dokument se prilaže i pisani dokaz na tečaju nacionalne valute u odnosu na valutu u kojoj je utvrđena dnevnica za tu zemlju. Ako se pisani dokaz o tečaju nacionalne valute iz stavka 6. ovog člnaka ne priloži uz dokument u obračunu putnih troškova, po tom se dokumentu ne priznaju izdaci.

Članak 20.

Izdaci za službena putovanja u inozemstvo koji su početi prije dana stupanja na snagu ove uredbe obračunavaju se na temelju propisa koji je bio na snazi u vrijeme započinjanja službenog putovanja.

Članak 21.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 121-02/92-01/02

Urbroj: 5030115-92-3

Zagreb. 4. kolovoza 1992.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak; v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.