Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 11.08.1992 Uredba o namjenskim sredstvima za pokriće gubitaka Hrvatske eIektroprivrede
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIUKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavak 1. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 39/92). Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 10. kolovoza 1992. godine, donijela je

UREDBU

o namjenskim sredstvima za pokriće gubitaka Hrvatske eIektroprivrede

Članak 1.

Radi sanacije poslovanja Hrvatske elektroprivrede naplatom iznosa od 0,5 hrvatskih dinara po kilovatsatu utrošene električne energije prikupljaju se namjenska sredstva za pokriće gubitka u ukupnom iznosu do 24200 mln hrvatskih dinara.

Članak 2.

Namjenski iznos iz članka 1. naplaćuje se s računom za utrošenu električnu energiju.

Članak 3.

Prikupljena novčana sredstva iz članka 1. evidentiraju se na posebnom podračunu Hrvatske elektroprivrede, ne uključuju se u prihod od prodaje električne energije i ne podliježu plaćanju poreza na promet niti drugih poreza i doprinosa.

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-02/92-01/01

Urbroj: 5030105-92-18

Zagreb, 10. kolovoza 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.