Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 11.08.1992 Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada srednje škole
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA

Na temelju članka 33. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 19/92) ministar prosvjete, kulture i športa donio je

PRAVILNIK

o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada srednje škole

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak utvrđivanja uvjeta za početak rada srednje škole. Prema odredbama ovoga pravilnika dužne su postupati gimnazije, strukovne i umjetničke srednje škole, učenički domovi i druge pravne osobe kada podnose zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada ili izvođenja nastavnog plana i programa srednjeg školstva, te organ uprave kada neposredno primjenjujući propise rješava o takvom zahtjevu.

Članak 2.

Postupak utvrđivanja uvjeta za početak rada srednje škole vodi se prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91).

Članak 3.

Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada podnosi se ministru prosvjete, kulture i športa (u daljnjem tekstu: ministar prosvjete), najkasnije mjesec dana prije početka školske godine. Uz zahtjev se obavezno prilažu:

1. akt o osnivanju,

2. Statut,

3. godišnji plan i program rada;

4. podaci o prostoru i opremi.

Podaci iz stavka 2. toćka 4. i 5. ovoga članka podnose se na obrascima koje utvrđuje Ministarstvo prosvjete, kulture i športa.

Članak 4.

Postupak utvrđivanja uvjeta za početak rada srednje škole vodi stručna komisija od najmanje 3 člana koju imenuje ministar prosvjete. Komisija iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje činjenice od važnosti za donošenje zakonitog rješenja na podlozi podataka iz članka 3. stavka 2. ovoga pravilnika ili u posebnom ispitnom postupku, te o tome podnosi izvještaj i nacrt rješenja ministru prosvjete.

Članak 5.

Ministar prosvjete dužan je donijeti rješenje najkasnije u roku dva mjeseca od dana predaje urednog zahtjeva.

Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za poćetak rada organizacija nsmjerenog obrazovanja ("Narodne novine", broj 30/87) u dijelu koji se odnosi na srednjoškolske ustanove.

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 802-03/92-01-733

Urbroj: 532-02-8/2-92-02

Zagreb, 3. kolovoza 1992.

Ministar

mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.