Zakoni i propisi - Pravni savjeti 49 04.08.1992 Uredba o postupku imenovanja ravnatelja arhiva i o sastavu Arhivskog savjeta Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. kolovoza 1992. donijela

UREDBU

o postupku imenovanja ravnatelja arhiva i o sastavu Arhivskog savjeta Hrvatske

Članak 1.

Ravnatelja Arhiva Hrvatske imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra prosvjete; kulture i športa. Za ravnatelja Arhiva Hrvatske može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu, položen ispit iz arhivske struke, koja je objavljivala osobito vrijedne stručne ili znanstvene radove i odlikuje se organizacijskim sposobnostima.

Članak 2.

Ravnatelje regionalnih arhiva imenuje i razrješava ministar prosvjete, kulture i športa na prijedlog osoblja arhiva i uz mišljenje Arhivskog savjeta Hrvatske. Za ravnatelja regionalnog arhiva može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu, položen ispit iz arhivske struke, objavljene stručne radove i odlikuje se organizacijskim sposobnostima. Ravnatelj Arhiva Hrvatske i ravnatelji regionalnih arhiva imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, Ravnatelji iz stavka 3. ovog članka rukovode i upravljaju arhivima.

Članak 3.

Arhivski savjet Hrvatske čine predsjednik i 8 članova. Predsjednika i 2 člana, imenuje Vlada Republike Hrvatske. Dva člana imenuje ministar prosvjete, kulture i športa. Po jednog člana imenuje ministar pravosuđa i uprave, ministar unutarnjih poslova, Biskupska konferencija i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Predsjednik i članovi Arhivskog savjeta Hrvatske imenuju se na četiri godine.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaju se primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti arhivske građe i arhivima ("Narodne novine", broj 25/78 i 47/86) koje su u suprotnosti s odredbama ove uredbe.

Članak 5.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-06/92-02/03

Urbroj: 5030104-92-2

Zagreb, 4. kolovoza 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.