Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 01.08.1992 Odluka o načinu obavljanja mjenjačkih poslova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 10b Uredbe o uvjetim i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu ("Narodne novine" br. 24/92, 32/92 i 38/92, članka 67 pod 26) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske (Narodne novine br. 71/91) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 30. srpnja 1992. donio je

ODLUKU

o načinu obavljanja mjenjačkih poslova

I.

Ovom se odlukom regulira način kupnje i prodaje efektivnog stranog novca, putničkih i bankarskih čekova i kreditnih pisama (strana sredstva plaćanja) te benzinskih bonova i bonova za cestarinu za vozila strane registracije (bonovi za cestarinu) od stranih i domaćih osoba (u nastavku teksta "mjenjački poslovi").

Mjenjačke poslove iz stavka 1. ove točke mogu obavljati banke ovlaštene za poslove s inozemstvom i banke ovlaštene za devizne poslove u zemlji (u nastavku teksta "ovlaštene banke"), a i poduzeća, druge pravne osobe i poduzetnici ako s ovlaštenom bankom sklope ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova (u nastavku teksta "ovlaštenl mjenjači").

Ovlaštena banka je dužna obavljati kontrolu mjenjačkog poslovanjakod svih ovlaštenih mjenjača s kojima ima zaključene ugovore o obavljanju mjenjačkih poslova.

II.

Za obavljenu kupnju ili prodaju stranih sredstava plaćanja iz stavka 1 točke I. ove odluke ispostavlja se potvrda u originalu i najmanje jednoj kopiji Original potvrde obvezno se predaje stranci.

III.

Prodaja stranih sredstava plaćanja stranim fizičkim osobama i građanima na privremenom radu u inozemstvu (retransfer) obavlja se isključivo u visini neiskorištenih dinara koji potječu od deviza prodanih ovlaštenoj banci ili ovlaštenom mjenjaču odnosno neutrošenih benzinskih bonova i bonova za cestarinu, uz putnu ispravu.

IV.

Mjenjačke poslove iz točke I. ove odluke obavljaju ovlaštene banke i ovlašteni mjenjači koji su registrirani kod nadležnog suda odnosno nadležnog organa uprave i koji:

1) imaju odgovarajuće prostorije za obavljanje mjenjačkih poslova koje udovoljavaju higijensko-tehničkim uvjetima, u skladu s propisima.

2) u prostorijama za obavljanje mjenjačkih poslova imaju blagajnu odnosno druga sredstva za sigurno čuvanje efektivnog domaćega i stranog novca i drugih vrijednosnih papira.

3) imaju istaknuti natpis "mjenjačnica" na hrvatskom jeziku i najmanje jednom od svjetskih jezika.

4) na vidljivom mjestu imaju stalno istaknutu važeću listu tečajeva stranih sredstava plaćanja.

5) na vidljivom mjestu imaju istaknutu obavijest o visini mjenjačke provizije.

Radnici koji rade na mjenjačkim poslovima moraju biti stručno obučeni za obavljanje mjenjačkih poslova i vođenje svih propisanih evidencija i obračuna i poznavati najmanje jedan svjetski jezik.

Iznimno od odredbe stavka 1. ove točke, na brodovima i međunarodnim vlakovima mjenjačke poslove mogu obavljati osobe zaposlene u ovlaštenoj banci odnosno kod ovlaštenog mjenjača, na temelju posebnog odobrenja ovlaštene banke i posebne suglasnosti Narodne banke Hrvatske.

V.

Ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove na temelju ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova, što ih sklapaju s ovlaštenom bankom.

O sklopljenim ugovorima, ovlaštena banka treba voditi evidenciju.

O zaključenlm ugovorima i pojedinim mjenjačkim mjestima, ovlaštena banka obavještava Narodnu banku Hrvatske.

Ovlaštene banke su dužne sve ugovore o obavljanju mjenjačkih poslova, koji su sklopljeni do dana stupanja na snagu ove odluke uskladiti s odredbama ove odluke.

VI.

Ovlašteni mjenjač vodi dnevnik o kupnji i prodaji stranih sredstava plačanja.

Otkupljelka strana sredstva plačanja ovlašteni mjenjač dostavlja banci istoga ili slijedečeg radnog dana, odnosno u roku što ga ovlaštena banka ugovori s ovlaštenim mjenjačem.

VII.

Ovlaštena banka i ovlašteni mjenjač kupuju i prodaju strana sredstva plaćanja po kupovnom odnosno prodajnom tečaju za efektivni strani novac, strane čekove i strana kreditna pisma koji vrijedi na dan kupnje odnosno prodaje.

Strana sredstva plaćanja iz stavka 1. ove točke kupuju se i prodaju po tečajevima koje je utvrdila ovlaštena banka.

VIII.

Ovlaštena banka isplaćuje mjenjačku proviziju ovlaštenom mjenjaču na način i u rokovima to su utvrđeni ugovorom iz točke V. ove odluke.

IX.

Ovlaštena banka dužna je ovlaštenom mjenjaču pravovremeno dostavljati upute, važeću listu tečajeva, obrasce potvrda o kupnji odnosno prodaji i druge obrasce koji se upotrebljavaju u obavljanju mjenjačkih poslova.

Obrasci potvrda o kupnji odnosno prodaji stranih sredstava plaćanja imaju serijske brojeve, ne smiju se uništavati, a tiskaju se u blokovima u zoni utvrđenih serijskih brojeva i na vrpci obračunskih strojeva s potrebnim podacima za te obrasce.

Ovlaštena banka i ovlašteni mjenjač dužni su voditi evidenciju o blokovima obrazaca potvrda iz stavka 1. ove toćke.

X.

Stupanjem na snagu ove odluke, u Republici Hrvatskoj ne primjenjuje se Odluka o načinu obavljanja mjenjačkih poslova i visini mjenjačke provizije za obavljanje tih poslova za račun Narodne banke Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br. 6/91 i 23/91).

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 49/92

Zagreb, 30, srpnja 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.