Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 01.08.1992 Pravilnik o kriterijima za određivanje i zaštitu objekata posebno značajnih za obranu zemlje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO OBRANE

Temeljem članka 147. stavka 4. Zakona o obrani ("Narodne novine", br. 49/91, 53A/91, 73/91 i 19/92) ministar obrane donosi :

PRAVILNIK

o kriterijima za određivanje i zaštitu objekata posebno značajnih za obranu zemlje

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji za odabir vojnih i drugih objekata posebno značajnih za obranu zemlje i obvezne mjere za njihovu zaštitu.

Vojne objekte posebno značajne za obranu zemlje određuje ministar obrane.

Članak 2.

Popis objekata iz članka I. stavka 2. ovog članka vodi Ministarstvo obrane.

Ministarstvo obrane dostavlja izvode iz popisa vojnih objekata, utvrđene odlukom ministra obrane, nadležnim zapovjedništvima Hrvatske vojske.

Ministarstvo obrane vodi i popis drugih objekata posebno značajnih za obranu zemlje koje određuje Vlada Republike Hrvatske.

Popisi objekata iz stavka 1. i 3. ovog članka predstavljaju državnu tajnu i čuvaju se sukladno odredbom Uredbe o utvrđivanju mjerila za određivanje tajnih podataka obrane te posebnim i općim postupcima za njihovo čuvanje ("Narodne novine", broj 70/91).

II. KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE OBJEKATA POSEBNO ZNAČAJNIH ZA OBRANU ZEMLJE

Članak 3.

Vojni objekti posebno značajni za obranu zemlje mogu biti oni objekti koji su od posebnog značaja za obrambene pripreme, za postupanje u izvanrednim okolnostima, neposrednoj ugroženosti jedinstvenosti i neovisnosti Republike, u izvođenju mobilizacije i u ratu.

Objektima iz stavka 1. ovog članka smatraju se: ratna zapovjedna mjesta, raketni položaji, telekomunikacijski objekti i centri, svi radarski i elektronski sustavi, vojni aerodromi i luke, ispitni centri novih sredstava, opreme i naoružanja, važnija skladišta, potkopi na akvatoriju i kopnu, prostorije u kojima se čuvaju ratni planovi i šifre.

Pored objekata iz stavka 2. ovog članka, ministar obrane može odrediti da su i pojedini strategijski pravci od posebnog značaja za obranu zemlje, te propisati poseban način zaštite i uvjeta izgradnje objekata na tom području.

Članak 4.

Drugi objekti od posebnog značaja za obranu zemlje mogu biti oni objekti koji su posebno značajni za obranu zemlje s aspekta cjelovitih obrambenih priprema gospodarstva, civilnog i vojnog sustava, te stvaranje materijalnih rezervi za vođenje rata.

Objektima iz stavka I. ovog članka smatraju se: objekti poduzeća, ustanove, ispitni centri za proizvodnju i ispitivanje naoružanja, streljiva, vojne opreme, lijekova i sanitetskog materijala. elektronskih i telekomunikacijskih sredstava namijenjenih Hrvatskoj vojsci i ostalim čimbenicima obrambenog sustava; radarski centri, telekomunikacijski objekti i centri, zemaljske satelitske stanice, radioreleji, odašiljači, repetitori, regionalni vodovi, elektroprijenosni objekti; brane, crpne stanice (3 m'/sek.); rafinerije, crpilišta nafte i plina sa prepumpnim i kompresorskim stanicama; kapitalni objekti na cestovnim i željezničkim prometnim pravcima; skladišta strateških sirovina i robnih rezervi zemlje; klinički centri i bolnice, te ratna mjesta tijela državne uprave.

Članak 5.

Pod zaštitom objekata posebno značajnih za obranu zemlje podrazumijeva se cjeloviti sustav mjera kojima se sprečava uništenje ili oštečenje objekta, odnosno otkrivanje tajnih podataka o objektu i djelatnosti unutar njega.

Mjere zaštite objekata iz stavka 1. ovog članka dužni su poduzimati: investitori, projektanti, sudionici natječaja za izgradnju i izvođači radova, te korisnici objekata.

Ministarstvo obrane može po potrebi propisati i dodatne mjere zaštite ovih objekata.

Ministarstvo obrane je dužno u ugovore o gradnji objekta ugraditi obvezne zaštitne mjere koje se moraju poštivati pri projektiranju i izgradnji objekata, i kontrolirati provođenje tih mjera.

Članak 6.

Zabranjeno je bez suglasnosti Ministarstva obrane, u proces projektiranja i izgradnje objekata posebno značajnih za obranu zemlje uključiti druge pravne i fizičke osobe.

Članak 7.

Obvezne mjere zaštite objekata posebno značajnih za obranu zemlje provode svi, od tijela koja donose odluku o važnosti do korisnika objekta u dijelu koji se na njih odnosi.

Članak 8

Opče mjere zaštite su:

1. Utvrđivanje značaja i stupnja tajnosti objekta;

2. Stavljanje u funkciju sustava fizičke i tehničke zaštite na temelju sigurnosne prosudbe, obveza utvrđenih drugim zakonskim propisima i cjelovitog plana zaštite svakog objekta, koji u sebi podrazumijeva poduzimanje slijedečih mjera:

a) fizička zaštita: organiziranje i djelovanje službe sigurnosti, izgradnja zaštitnih ograda, zidova, prepreka, rešetaka, sigurnosnih vrata, prilaznih putova i putova za evakuaciju, maskiranje objekata, ugradnja sefova, kasa i sigurnosnih ormara, postavljanja znakova i signalizacije zabrana i ograničenja, kontrola ulaza - izlaza osoba, prtljage i prometnih sredstava;

b) tehnička zaštita: instaliranje i funkcioniranje elektronskih sustava za kontrolu i nadzor štičenih objekata i prostora, kontrolu osoba, prtljage i predmeta.

3. Organizacijske mjere: propisivanje i kontroliranje zaštite povjerljive dokumentacije, unutarnjeg ustroja i ponašanja djelatnika, te provođenje općih mjera i postupaka zaštite.

Članak 9.

Posebne mjere zaštite u pravilu, odnose se na vojne objekte posebno značajne za obranu zemlje, što ne isključuje mogučnost primjene tih mjera i na druge objekte ali samo ako su posebno spomenuti u Odluci Vlade Republike Hrvatske o objektima posebno značajnim za obranu zemlje.

Posebne mjere zaštite podrazumijevaju, pored općih, poduzimanje i slijedećih mjera:

1. Provjera djelatnika

2. Kontraobavještajna zaštita

3. Sustav elektronske zaštite, koji pored osnovnih funkcija obvezatno omogućava audio-vizuelnu kontrolu, nadzor i djelovanje u cilju sprečavanja narušavanja sigurnosno zaštićene zone, elektronsko maskiranje i zaštitu otjecanja podataka

4. Neprekidno prisustvo zaštitnih snaga i sredstava.

Članak 10.

Obvezne mjere zaštite na objektima posebno značajnim za obranu zemlje u izvanrednim okolnostima i neposrednoj ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Repubilke u ratu provode :

- na vojnim objektima - postrojbe Hrvatske vojske.

Na drugim objektima:

- služba sigurnosti objekta

- domobranstvo.

- Ministarstvo unutarnjih poslova

Članak 11.

Sve pravne i fizičke osobe koje privremeno obavljaju djelatnosti na ili u objektima posebno značajnim za obranu zemlje, kao što su znanstveni radovi, istraživanja, snimanja iz zraka područja i vodenih površina Hrvatske, snimanjem filmova i TV koprodukcija s inozemnim fizičkim i pravnim osobama dužne su pribaviti suglasnost Ministarstva obrane u skladu sa Zakonom o obrani.

Članak 12.

Zapovjednik ili voditelj objekta posebno značajnog za obranu zemlje određuje mjesto za postavljanje znakova zabrane pristupa, motrenja i snimanja objektima od posebnog značaja za obranu zemlje.

Znaci zabrane pristupa, motrenja i snimanja objekta iz stavka 1. ovog članka postavljaju se tako da su vidljivi danju i noću. Pored ovih znakova od nadležnog tijela za promet može se tražiti postavljanje znakova zabrane zaustavljanja i parkiranja na dijelu jednog ili drugog puta u blizini objekta.

Članak 13.

Kod objekta čija je lokacija utvrđena kao tajna, neće se postavljati znaci zabrane pristupa, motrenja i snimanja; kao ni prometni znaci.

Članak 14.

Ulaz u objekte posebno značajne za obranu zemlje dozvoljen je, osim zaposlenima, temeljem dozvole koju izdaje zapovjednik ili voditelj objekta.

Posjete i boravak osoba i delegacija iz inozemstva vojnim objektima posebno značajnim za obranu zemlje odobrava ministar obrane.

Svaki ulazak i izlazak iz objekta uz preventivnu kontrolu evidentira se u posebnoj evidenciji.

Članak 15.

Kada se uoči da je neka osoba pristupila objektu od posebnog značaja za obranu zemlje s namjerom da snimi, motri ili nasilno uđe u objekt, fizlčko osiguranje objekta je dužno pozvati policiju.

Ukoliko se slučaj iz stavka 1. ovog članka dogodi kod vojnog objekta poziva se vojna policija.

Članak 16.

Zapovjednik ili voditelj objekta od posebnog značaja za obranu zemlje dužan je izraditi plan obrane objekta za slučaj napada u kojem treba predvidjeti snage, sredstva i način njihovog angažiranja.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17

Inspekcijski pregled planova i kontrolu provođenja utvrđenih mjera zaštite objekata posebno značajnih za obranu zemlje provodi inspekcija Ministarstva obrane u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Uputstvo o zaštiti objekata od posebnog značaja za obranu Republike DT-6-234-1985 od 19. veljače 1985. godine.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-01/03

Urbroj: 512-01-92-1369

Zagreb, 28. srpnja 1992.

Ministar obrane

Gojko Šušak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.