Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 01.08.1992 IZMJENE I DOPUNE OBVEZATNIH UPUTA br. VIII.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 24. stavak 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92) i članka 31, stavak 2 zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 27/92), Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

IZMJENE I DOPUNE OBVEZATNIH UPUTA br. VIII.

1. U Obvezatnim uputama br. VIII. od 4. srpnja 1992. godine mijenjaju se točke 4. i 5. tako da glase: "4. Rad pojedinog izbornog tijela niogu istovremeno promatrati i pratiti po jedan promatrač svake političke stranke". "5. Izborno tijelo čiji se rad promatra može ogranićiti broj promatraća ako nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatračima. Pri tome će voditi računa da pripreme za provođenje izbora, a naročito glasovanje, budu provedeni neometano i u normalnim uvjetima, uz puno poštivanje tajnosti glasovanja i sigurnosti biraća. ali se broj promatrača koji istovremeno promatraju rad izbornog tijela ne može ograničiti na manje od 5 promatrača koji prate rad Izborne komisije Republike Hrvatske, odnosno na manje; od 3 koji prate rad drugih izbornih tijela. Kad izborno tijelo donese odluku o ograničenju broja promatraća., promatraći će sporazumno odrediti koji će od njih prisustvovati radu izbornog tijela. Ako promatrai o tome ne mogu postići sporazum, odredit će ih ždrijebom član izbornog tijela čiji se rad promatra, izvlaćenjem listića s nazivima političkih stranaka."

2. Iza točke 8. dodaje se točka 8a. koja glasi: "Promatrači političkih stranaka koji na dan 2. kolovoza 1992. godine namjeravaju promatrati rad biračkog odbora moraju se prijaviti predsjedniku ili članu biračkog odbora prije početka glasovanja, a najkasnije do 7,00 sati. Ako birački odbor ograniči broj promatrača iz razloga navedenih u točci 5. ovih Obvezatnih uputa, promatraći mogu sporazumno odrediti izmjenu. Ako promatraći ne postignu sporazum, predsjednik ili član biračkog odbora svrstat će prijavljene promatrače po abecednom redu prezimena u grupe od onoliko promatraća na koliko je ograničen njihov broj. Na tako dobiveni broj, grupa promatrača podijelit će vrijeme od 24 sata (vrijeme od otvaranja birališta - 7,00 sati dana 2. kolovoza 1992. pa do isteka roka u kojem zapisnik o svom radu mora dostaviti nadležnoj izbornoj komisiji - 7,00 sati dana 3. kolovoza 1992.) i tako dobitl vremensko razdoblje u kojem svaka od tih grupa može vršiti promatranje. Redoslijed po kojem će grupe promatrača promatrati utvrdit će se ždrljebom, izvlačenjem listića s rednim brojem grupa promatrača."

Klasa: 013-03/92-01/05

Urbroj: 56605-92-62/4

Zagreb: 30. srpnja 1992.

Predsjednik

Zlatko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.