Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 31.07.1992 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-212/1992. od 28. srpnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 28.. srpnja 1992. godine, donio je ovo

RJEŠENJE

1. Uvažava se djelomično zahtjev za zaštitu izbornih prava Hrvatske narodne stranke, te se u odredbama stavka 1. i 2. točke 4. Obvezatnih uputa br. VIII ("Narodne novine", br. 44/92 i 45/92) Izborne komisije Republike Hrvatske. brišu rijeći. "najviše", te zamjenjuju riječima "najmanje".

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Hrvatska narodna stranka podnijela je ovom Sudu zahtjev za zaštitu izbornog prava koje je, smatra ta Stranka povrijeđeno odredbama točke 4. i 5. Obvezatnih uputa br. VIII. (u daljem tekstu: Uputa). U zahtjevu se tvrdi da je tim odredbama Izborna komisija Republike Hrvatske, određujući broj osoba (promatrača) koje mogu istovremeno pratiti i promatrati rad izbornih tijela; prekoračila ovlaštenja dana joj odredbom članka 24. stavka 5. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92) i odredbom članka 33. stavka 5. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 22/92 i 27/92). pa se predlaže da ih Sud ukine. Zahtjev je djelomično osnovan. Odredbama točke 4. Uputa propisano je da rad Izborne komisije Republike Hrvatske može istovremeno pratiti najviše pet promatrača, a ostalih izbornih tijela, najviše tri. Odredbama, pak, točke 5. propisano je, da rad izbornog tijela može promatrati samo jedan promatrač pojedine političke stranke (stavak 1.), pa se, prema odredbi stavka 2. te točke, promatračima dopušta da se sporazume tko će od njih prisustvovati radu izbornih tijela. Ako promatrači ne postignu sporazum tada će, prema odredbi stavka 3. te točke, član izbornog tijela čiji se rad promatra ždrijebom, izvlačenjem listića s nazivima političkih stranaka, odrediti promatrače koji će prisustvovati njegovom radu. Ovlaštenje Izbornoj komisiji za donošenje ovih i ostalih odredaba Uputa. temelji se u prethodno navedenim zakonskim odredbama koje - gotovo identično - propisuju: Izborna komisija Republike Hrvatske svojim Uputama utvrdit će prava i dužnosti promatrača kao i način promatranja. Izborna komisija je, dakle. mogla propisati i prava promatrača i način promatranja. Medutim, iz teksta osporenih odredaba i to samo točke 4. s obzirom na riječ "najviše" moglo bi se zaključiti da radu svakog izbornog tijela može istovremeno prisustvovati samo pet odnosno tri promatrača pa čak i onda kada postoje tehnički uvjeti da rad tijela prati veći broj promatrača. To bi moglo dovesti u pitanje ostvarivanje prava promatrača registriranih stranaka koje su predložile kandidate za izbor predsjednika, odnosno za izbor zastupnika, a koja proizlaze iz odredbi stavka 4. članka 24. i stavka 4. članka 33. navedenih zakona, pa je valjalo riješiti kao u dispozitivu: Sud stoji na stanovištu da se pravo promatrača da prate rad tijela za provođenje izbora moie ogranićiti, ali samo ako je to potrebno da bi se ostvarilo jače pravo, tj. pravo birača da pripreme za provodenje izbora, a naročito glasovanje, budu provedeni neometano i u normalnim uvjetima uz puno poštivanje tajnosti glasovanja i sigurnosti birača. Po shvačanju ovog Suda odredbe točke 4: Uputa, nakon što su brisane riječi "najviše" treba tumačiti tako da rad pojedinog tijela za provodellje izbora mogu pratiti svi promatrači. Medutim, ako objektivne okolnosti (skučenosti prostora i drugi neuklonjivi razlozi) ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatračima, tada promatrači shodno odredbi stavka 2. točke 5. Uputa, sporazumno određuju koji će od njih prisustvovati radu tijela za provođenje izbora. Ako promatrači ne mogu postići sporazum, promatrače koji će prisustvovati radu pojedinog tijela za provodenje izbora odredit će ždrijebom član tijela čiji se rad promatra Izvlačenjem listića s nazivima stranaka, s time da se broj istovremenih promatrača ne može ograničiti na manje od pet, odnosno tri promatrača. U takvom slućaju potrebno je omogućiti izmjenu promatrača tako da svakoj stranci pripada pravo na promatranje u približno jednakom vremenskom trajanju, imajući u vidu predvidivo trajanje rada tijela čiji se rad promatra

Broj : U-VII-212/ 1992.

Zagreb. 28. srpnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.