Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 31.07.1992 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-223/1992. od 27. srpnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici 27. srpnja 1992. godine, donio je ovo

RJEŠENJE

1. Odbijaju se prijedlozi Hrvatske narodne stranke od 20. srpnja 1992. i 24. srpnja 1992. da Izborna komisija Republike Hrvatske izda priopćenje o popisima birača

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Hrvatska narodna stranka (u nastavku teksta: HNS) svojim podneskom od 20. srpnja 1992. godine predlaže da Izborna komisija Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Izborna komisija) izda priopćenje za javnost u kojem će izraziti nedvojben stav o uvjetima upisa o popis birača, a povodom Priopćenja koje je 8. srpnja 1992. godine izdalo Ministarstvo pravosuđa i uprave. Izborna komisija je svojim rješenjem Klasa: 013-03/9201/05, Urbroj: 56805-92-PZ-31 od 22. srpnja 1992. odbacila ovaj prijedlog HNS kao nedopušten. Podneskom od 24. srpnja 1992. godine, nazvanim žalba HNS je predložila Ustavnom sudu Republike Hrvatske da poništi rješenje Izborne komisije i da udovolji njezinom zahtjevu. Podnesak HNS-a, iako nazvan žalbom, nema svojstvo tog pravnog lijeka predviđenog odredbama članka 43. u svezi sa člankom 46. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92 - u nastavku teksta: ZIPRH). odnosno članka 53. u svezi s člankom 57. Zakona o izborima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine., br. 22/92 - u nastavku teksta: ZIZSRH). Time nije, medutim, Ustavom Republike Hrvstske isključena nadletnost Ustavnog suda Republike Hrvatske utvrđena u članku 125. alineja 7. Ustava o nadzoru ustavnosti i zakonitosti izbora i članku 39. i 40. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91). Stoga Ustavni sud smatra navedeni podnesak HNS prijedlogom za nadzor nad ustavnošću i zakonitošću izbora. Ustavni sud Republike Hrvatske je utvrdio da prijedlozi HNS nisu osnovani. Nadzor nad provođenjem Zakona o popisima birača ("Narodne novine", br. 19/92 - u nastavku teksta: ZPB), u smislu odredbe članka 34. ovog Zakona provodi Ministarstvo pravosuđa i uprave. Na temelju odredbe članka 11. u svezi članka 3. istog Zakona popisi birača su javne knjige, a popis birača vodi organ uprave nadležan za poslove opće uprave. Na temelju ovih zakonskih odredaba Ministarstvo pravosuđa i uprave izdalo je dana 8. srpnja 1992. Priopćenje o evidentiranju hrvatskih državljanja u popiše birača. Izborna komisija je u smislu članka 22. stavak 1. toč.1. i 2. ZIPRH. odnosno članka 31. stavak 1. točka 1. i 2. ZIZSRH, nadležna da se brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora predsjednika Republike Hrvatske i zastupnika za Sabor Republike Hrvatske, odnosno da daje obvezatne upute za rad općinskih izbornih komisija te izbornih komisija izbornih jedinica i biračkih odbora. Medutim; ona nije dužna da unaprijed zauzima stajalište o valjanosti izvoda iz zaključenih i potvrđenih popisa birača koja će nadležni organi u smislu članka 25. stavak 2. ZPB dostavljati općinskoj izbornoj komisiji, niti je u tom smislu dužna davati obvezatne upute. Iz navedenog proizlazi da prijedlozi HNS-a nisu osnovani.

Odluka o objavljivanju ovog rješenja u "Narodnim novinama". službenom glasilu Republike Hrvatske, temelji se na članku 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj : U-VII-223/ 1992.

Zagreb; 27. srpnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.