Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 31.07.1992 Statut Hrvatske kreditne banke za obnovu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA KREDITNA BANKA ZA OBNOVU

Na temelju članka 10. Zakona o Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu ("Narodne novine". br: 33/92.) na prijedlog Odbora izvršnih direktora, Upravi odbor donosi

STATUT

Hrvatske kreditne banke za obnovu

Opće odredbe

Članak 1.

Zakonom je osnovana Hrvatska kreditna banka za obnovu.

Banka je pravna osoba i posluje pod tvrtkom Hrvatska kreditna banka za obnovu. Skraćeni naziv tvrtke je HKBO.

Hrvatska kreditna banka za obnovu u svom poslovanju pored imena koristi zaštitni znak. Oblik i sadržaj znaka i njegovo korištenje regulirat će se posebnim pravilnikom.

Sjedište Banke je u Zagrebu, Gajeva 30A.

Predmet poslovanja

Članak 2.

Banka obavlja bankarske i financijske poslove u zemlji, u inozemstvu i u poslovanju s inozemstvom.

U okviru svog poslovanja Banka obavlja i razvija slijedeće poslove:

- pribavlja sredstva za financiranje obnove i razvitka hrvatskog gospodarstva,

- daje i uzima kredite (kreditni posao),

- izdaje vrijednosne papire (emisioni posao)

- kupuje, prodaje i upravlja vrijednosnim papirima

- izdaje jamstva, garancije i druge oblike jamstva (garancijski posao),

- čuva vrijednosne papire (depo posao),

- ocjenjuje investicijske projekte i kontrolira provođenje investicija

- devizne i devizno-valutne poslove, platni promet s inozemstvom i platni promet u zemlji u svezi s ispunjenjem zadataka iz članaka 4. Zakona o HKBO.

Banka preuzima zadaće Hrvatskog fonda za razvoj koje se odnose na financiranje razvojnih programa i druge zadaće u provedbi politike regionalnog razvitka.

Banka obavlja i druge poslove s bankarsko-financijskog područja i bankarsko-tehničkih usluga za ostvarivanje zadataka zbog kojih je osnovana.

Banka može poslovati u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun drugih, te u ime i za račun drugih osoba.

Banka ima neograničeno ovlaštenje u pravnom prometu s trećim osobama.

Banka za svoje obveze nastale u pravnom prometu s trećim osobama odgovara potpuno cjelokupnom svojom imovinom:

Fondovi

Članak 3.

Banka ima:

- osnivački fond i

- rezerve banke

Članak 4.

Republika Hrvatska osigurava osnivački, kapital.

Osnivački kapital iznosi jednu milijardu DEM preračunato u HRD po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate.

Republika Hrvatsha uplačuje 10% osnivačkog kapitala odnosno dinarsku protuvrijednost 100 milijuna DEM u 1992. godini i to:

- 31. srpnja 15 milijuna DEM

- 31. kolovoza 15 milijuna DEM

- 30: rujna 15 milijuna DEM

- 31. listopada 15 milijuna DEM

- 30. studenog 15 milijuna DEM

- 15. prosinca 25 milijuna DEM

Rokove uplate preostalog dijela osnivačkog kapitala odredit će Vlada Republike Hrvatske.

Članak 5.

Rezerve Banke formiraju se iz ostvarene dobiti i služe za pokriće rizika poslovanja.

Članak 6.

Banka može formirati i druge fondove za potrebe svog poslovanja na temelju odluke Upravnog odbora uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Organi HKBO, upravljanje i način odlučivanja

Članak 7.

Organi HKBO su Upravni odbor i Odbor izvršnih direktora.

Upravni odbor

Članak 8.

Upravni odbor ima 19 članova.

Ministar financija ministar gospodarskog razvitka ministar obnove. ministar energetike i industrije. ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ministar zaštite okoliša prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti, guverner Narodne banke Hrvatske predstavnik Vijeća za strategiju razvitka Hrvatske, direktor Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj direktor Hrvatskog fonda za razvoj i predsjednik Hrvatske gospodarske komore su članovi Upravnog odbora po položaju. U slučaju sprječenosti ili odsutnosti nasjednicama Upravnog odbora zamjenjuju ih njihovi stalni zamjenici.

U Upravni odbor, Sabor Republike Hrvatske iz reda zastupnika imenuje, a Hrvatska gospodarska komora iz reda privrednika delegira četiri člana i njihove zamjenike.

Ministar financija po položaju je predsjedriik Upravnog odbora, a zamjenik predsjednika Upravnog odbora je po položaju ministar gospodarskog razvitka.

Članovima koji se delegiraju u Upravni odbor mandat traje četiri godine.

Rad Upravnog odbora i način glasovanja određuje ovim Statutom i Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Članak 9.

Upravni odbor inia slijedeće nadležnosti:

- usvaja Statut HKBO,

- utvrđuje poslovnu politiku HKBO,

- razmatra i utvrđuje izvještaj o radu Banke.

- usvaja godišnji obračun Banke i odlučuje o rasporedu dobiti.

- odlučuje o izdavanju vrijednosnih papira,

- određuje uvjete kreditiranja programa za obnovu i razvitak hrvatskog gospodarstva

- odlučuje o odobravanju kredite neposrednim korisnicima (članak 5. Zakona),

- odlučuje o svim financijskim transakcijama u dinarskoj protuvrijednosti iznad 10 milijuna DEM.

- imenuje i opoziva predsjednika i članove Odbora izvršnih direktora.

- određuje plaće predsjedniku i članovima Odbora izvršnih direktora. Ugovorom izmedu HKBO i članova. Odbora izvršnih direktora reguliraju se sva pitanja međusobnih odnosa koja proizlaze iz obavljanja poslova izvršnih direktora. HKBO u ovom slučaju predstavlja predsjednik Upravnog odbora.

- odlučuje o makro organizacijskoj strukturi Banke,

- nadgleda poslovanje i upravljanje imovinom HKBO.

Članak 10.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, ali najmanje četiri puta godišnje, kada se obvezno razmatraju izvještaji o poslovanju HKBO.

Sjednice saziva predsjednik Upravnog odbora po vlastitom nahođenju, na prijedlog Odbora izvršnih direktora, pet članova Upravnog odbora ili na prijedlog kontrolnog organa kojeg odredi Sabor Republike Hrvatske. Sjednica se saziva pismenim putem. Poziv i materijali članovima Upravnog odbora dostavljaju se barem pet dana prije održavanja sjednice.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova.

- U hitnim slučajevima predsjednik Upravnog odbora može zatražiti pismeno izjašnjavanje članova Upravnog odbora o dostavljenim prijedlozima u tom slučaju materijali se dostavljaju neposredno prije izjašnjavanja.

Odbor izvršnih direktora

Članak 11.

Odbor izvršnih direktora ima pet članova.

Odbor izvršnih direktora ima slijedeće nadležnosti:

- predlaže Upravnom odboru poslovnu politiku Banke,

- vodi poslovanje HKBO,

- upravlja imovinom Banke.

- predlaže Statut Upravnom odboru HKBO i pribavlja suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

- priprema, razmatra i predlaže Upravnom odboru izvještaj o radu Banke,

- priprema, razmatra i predlaže Upravnom odboru godišnji obračun Banke i raspored dobiti,

- izvršava odluke Upravnog odbora,

- obavlja sve poslove oko izdavanja obveznica i predlaže odluke Upravnom odboru,

- razmatra razvojne programe i predlaže rješenja u skladu s politikom regionalnog razvitka Republike Hrvatske,

- odlučuje o svim financijskim transakcijama u dinarskoj protuvrijednosti do 10 milijuna DEM,

- odlučuje o mikro organizacijskoj strukturi Banke,

- donosi akte i pravilnike kojima se regulira poslovanje Banke,

- po potrebi imenuje kreditne odbore i komisije,

- imenuje i opoziva direktore direkcija koji su radnici s posebnim ovlaštenjima,

- ugovorno regulira plaće i druge odnose između direktora direkcija i HKBO. U ovom slučaju ugovor potpisuje predsjednik Odbora izvršnih direktora.

Članak 12.

Odbor izvršnih direktora donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova.

Način rada Odbor izvršnih direktora regulira svojim Poslovnikom o radu.

Članak 13.

Predsjednika i članove Odbora izvršnih direktora imenuje Upravni odbor za razdoblje od četiri godine. Nakon isteka mandata mogu biti ponovo imenovani.

Za predsjednika i člana Odbora izvršnih direktora može se imenovati osoba koja pored zakonskih, ispunjava i slijedeće uvjete: visoka stručna sprema i najmanje pet godina radnog iskustva, da ima potrebe stručne, organizacijske i druge radne sposobnosti za obavljanje poslova.

Imenovani radnici mogu biti razriješeni i prije isteka mandata.

Članak 14.

Radnike s posebnim ovlaštenjima imenuje Odbor izvršnih direktora.

Uvjeti i razdoblje imenovanja jednaki su kao i za članove Odbora izvršnih direktora (članak 13.)

Nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani

Organizacija i način poslovanja

Članak 15.

Banka organizira i obavlja svoju djelatnost u okviru slijedečih poslovno-organizacijskih jedinica koje imaju određena ovlaštenja u pravnom prometu i predstavljaju dijelove Banke i to:

- sektori i

- direkcije.

Djelokrug rada sektora je slijedeći:

- Sektor sredstava vodi i objedinjava sve aktivnosti oko pribavljanja sredstava u zemlji i inozemstvu

- Sektor kreditiranja obavlja sve vidove kreditiranja obnove i razvitka, razmatra i ocjenjuje investicijske elaborate i vodi kontrolu namjenskog trošenja kreditnih sredstava

- Sektor razvoja i poslova pretvorbe organizira i provodi pračenje aktivnosti Hrvatskog fonda za razvoj i Agencije za restrukturiranje i razvoj. Učestvuje u restrukturiranju gospodarstva i usklađuje regionalni razvitak

- Sektor bankarsko-upravnih poslova organizira i provodi računovodstvene, pravne i ostale poslove koji su neophodni za poslovanje Banke.

Djelokrug. nadležnost i organiziranost direkcija utvrđuje se aktom o unutrašnjoj organizaciji koju donosi Odbor izvršnih direktora.

Članak 16.

HKBO predstavlje i zastupa predsjednik Odbora izvršnih direktora.

Članovi Odbora izvršnih direktora - prokuristi imaju ista ovlaštenja i nadležnosti kao i predsjednik Odbora izvršnih direktora.

U slučaju odsutnosti predsjednika Odbora izvršnih direktora, zamjenuje ga član Odbora izvršnih direktora kojeg odredi predsjednik posebnom odlukom.

Kreditni odbor

Članak 17.

Kreditni odbor ima sedam članova, koje imenuje Odbor izvršnih direktora na prijedlog člana Odbora izvršnih direktora zaduženog za područje kreditiranja.

Članak 18.

Kreditni odbor raspravlja i odlučuje u poslovima čiji iznos ne prelazi iznos od dinarske protuvrijednosti 1 milijun DEM.

Kreditne zahtjeve u iznosu većem od dinarske protuvrijednosti 1 milijun DEM, a manjem od dinarske protuvrijednosti 10 milijuna DEM raspravlja i predlaže Odbor izvršnih direktora.

Upute za rad Kreditnog odbora propisuje Odbor izvršnih direktora na prijedlog člana Odbora izvršnih direktora zaduženog za područje kreditiranja. Kreditnim odborom rukovodi član Odbora izvršnih direktora zadužen za područje kreditiranja.

Komisija za likvidnost

Članak 19.

Komisija za likvidnost ima pet članova koje imenuje Odbor izvršnih direktora na prijedlog člana Odbora izvršnih direktora zaduženog za to područje rada.

Komisija za likvidnost svakodnevno operativno rješava pitanje likvidnosti, predlaže i poduzima mjere za održavanje likvidnosti.

Komisijom rukovodi član Odbora izvršnih direktora zadužen za Sektor sredstava.

Unutarnja kontrola

Članak 20.

Odbor izvršnih direktora dužan je organizirati unutarnju kontrolu poslovanja.

Unutarnja kontrola poslovanja dužna je pratiti primjenu zakonskih propisa. odluka Upravnog odbora i Odbora izvršnih direktora.

O svojim nalazima Unutarnja kontrola dužna je redovno obavještavati Odbor izvršnih direktora, a po potrebi i Upravni odbor.

Članak 21.

Stručne službe redovno vrše kontrolu namjenskog trošenja kreditnih sredstava odobrenih putem poslovnih banaka ili neposredno krajnjim korisnicima.

Za poslove financijske i tehničke kontrole, uz radnike HKBO, mogu se koristiti stručnjaci i nadležne institucije kao vanjski suradnici.

O svojim nalazima stručne službe dužne su redovno obavještavati Odbor izvršnih direktora, a po potrebi i Upravni odbor.

Članak 22.

Poslovne banke preko kojih se vrši kreditiranje i korisnici kredita dužni su na zahtjev HKBO staviti na raspolaganje financijsku i izvedbenu dokumentaciju, radi provedbe kontrole ugovorenog korištenja sredstava.

Ako Služba društvenog knjigovodstva izvrši kontrolu ili reviziju, a to se odnosi na korištenje kreditnih sredstava koja je osigurala HKBO, o svom nalazu dužna je obavijestiti HKBO.

Detaljnije odredbe o provođenju financijske i tehničke kontrole propisuje Odbor izvršnih direktora.

Članak 23.

Nalazi kontrole iz članka 20, 21, i 22.. obvezujući su za Odbor izvršnih direktora. Nedostaci se moraju otkloniti. a ukoliko se to ne učini, mora se obavijestiti Upravni odbor Banke.

Periodični i godišnji obračun

Članak 24.

Godišnji obračun Odbor izvršnih direktora podnosi na razmatranje Upravnom odboru u roku koji je propisan za banke. Istovremeno s godišnjim obračunom, Odbor izvršnih direktora podnosi na razmatranje Upravnom odboru izvještaj o poslovanju.

Godišnji obračun i izvještaj o poslovanju nakon razmatranja i utvrđivanja na Upravnom odboru dostavlja se Saboru Republike Hrvatske na potvrđivanje.

Periodični obračuni i izvještaji o poslovanju dostavljaju se Upravnom odboru Banke na usvajanje.

Članak 25.

Dobit po godišnjem obračunu raspoređuje se u rezerve Banke.

Trajanje i prestanak poslovanja

Članak 26.

HKBO može prestati radom samo ako se to propiše zakonom.

Poslovna tajna

Članak 27.

Poslovnom tajnom Banke se smatraju dokumenti i podaci koje zbog njihove prirode i značaja za poslovanje nije dozvoljeno objavljivati, prenositi ili davati na uvid neovlaštenim osobama, osim na način propisan zakonom ili općim aktom Banke.

Preciznije odredbe o poslovnoj tajni, čuvanju podataka i imovine Banke propisuje Upravni odbor Banke.

Zabrana konkurencije

Članak 28.

Predsjednik i članovi Odbora izvršnih direktora i radnici s posebnim ovlaštenjima ne smiju, dok su zaposleni u Banci i nakon što prestanu raditi u Banci. u vremenu određenom u ugovoru o zapošljavanju, pri ćemu ovo razdoblje ne smije biti duže od dvije godine, osnovati drugu banku ili financijsku organizaciju u zemlji i inozemstvu. S osnivanjem banke ili financijske organizacije je izjednačena i kupovina dionica ili na drugi način izražen udio u vlasništvu drugih banaka ili financijskih organizacija.

Upravni odbor Banke može na prijedlog predsjednika i članova Odbora izvršnih direktora dati pismenu suglasnost za postupak u suprotnosti s odredbama prethodnog stavka ovog članka, ukoliko je to potrebno s obzirom na propise ili je to u interesu Banke.

Završne odredbe

Članak 29.

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora izvršnih direktora objavljuje se u "Narodnim novinama".

Članak 30.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: UO-1/92.

Zagreb, 20. srpnja 1992.

Predsjednik Upravnog odbora

mr. Jozo Martinović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.