Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 31.07.1992 Statut Hrvatske turističke zajednice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

Na temelju članka 9. i 41. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", broj 27/91) Glavni turistički sabor po prethodnoj suglasnosti ministra turizma na sjednici održanoj 30. lipnja, 1992. godine donosi

STATUT

Hrvatske turističke zajednice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatska turistićka zajednica je nacionalna turistička organizacija.

Članak 2.

Hrvatska turistička zajednica je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima koje su utvrđene zakonom i ovim statutom.

Hrvatska turistička zajednica smatra se osnovanom danom stupanja na snagu ovoga statuta, a započinje s radom danom upisa u registar kod republičkog organa uprave nadležnog za poslove turizma.

Članak 3.

Sjedište Hrvatske turističke zajednice je u Zagrebu. Hrvatska turistička zajednica ima svoj pečat i žig okruglog oblika s tekstom "HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREB", a u sredini znak "CROATIA" 20mm širine.

Pečat i žig mogu imati svoj redni broj.

Pečat i žig mogu biti i na stranim jezicima.

Članak 4.

Hrvatska turistička zajednica ima svoj znak odnosno logo.

Znak: CROATIA S TRI PUNA CRVENA POLJA. Logo: CROATIA sa slovima oblikovanim po uzoru na zapise sa starohrvatskih spomenika.

Znak i logotip "Croatia" definirani su u "Grafičkom priručniku za upotrebu zaštitnog znaka hrvatskog turizma".

Članak 5.

Djelovanje Hrvatske turističke zajednice temelji se na načelu nelukrativnosti i načelu opće korisnosti.

II. ČLANOVI HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 6.

Turističke zajednice općina, turističke zajednice regija i Turistička zajednica grada Zagreba članovi su Hrvatske turističke zajednice.

Osobe koje imaju posebne zasluge za razvoj i promicanje turizma mogu biti počasni članovi Hrvatske turističke zajednice.

III. ZADAĆE HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 7.

Hrvatska turistička zajednica, kao nacionalna turistička organizacija, stvara i promiće identitet i ugled hrvatskog turizma, planira i provodi zajedničku strategiju i koncepciju njegove promocije. predlaže i izvodi promotivne aktivnosti u zemlji i inozemstvu koje su od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu te podiže razinu kvalitete cjelokupne turističke ponude Hrvatske.

Članak 8.

Hrvatska turistička zajednica:

- brine o ukupnoj turističkoj ponudi Republike:

- predlaže Ministarstvu turizma i Vladi Republike Hrvatske dugoročnu koncepciju i strategiju turističkog marketinga;

- organizira istraživanja turističkih tržišta;

- prati kretanja na turističkim tržištima i djelotvornost promotivnih aktivnosti u cjelini i pojedinih propagandnih akcija, te predlaže i poduzima odgovarajuče mjere i aktivnosti;

- koordinira i usklađuje inicijative i aktivnosti različitih subjekata u turizmu:

- utvrđuje i provodi programe promidžbe od interesa za turizam Republike Hrvatske i donosi odgovarajuče smjernice;

- organizira hrvatski turistički informacijski sustav sukladno informacijskom sustavu Hrvatske i europskim standardima;

- obavlja opću turističku informativnu službu, prikuplja i sređuje sve vrste turističkih informacija i stavlja ih na raspolaganje javnosti;

- potiče i koordinira incijative regija, općina, turističkih mjesta i Turističke zajednice grada Zagreba, kao i svih gospodarskih i drugih subjekata u turizmu koji djeluju. neposredno i posredno na unapređenju i promidžbi hrvatskog turizma;

- surađuje s nacionalnim turističkim organizacijama u drugim zemljama. specijaliziranim međunarodnim regionalnim turističkim organizacijama uz poduzimanje mjera na uključivanju u različite multinacionalne i regionalne promotivne turističke projekte i programe;

- usklađuje interese turističkih zajednica mjesta, općina. regije i grada Zagreba:

- pruža potporu turističkim zajednicama mjesta, općina, regija i grada Zagreba u obavljanju njihovih zadaća;

- poduzima mjere i aktivnosti za razvitak turizma u turistički manje razvijenim dijelovima Republike;

- koordinira način i opseg ispunjavanja zadaća turističkih zajednica mjesta, općina, regija i grada Zagreba,

- brine se o organiziranju i unapređenju službe turističkih vodiča i pratilaca;

- provodi stručni nadzor nad djelovanjem turističkih zajednica mjesta, općina, regija i grada Zagreba ukoliko se ne radi o poslovima upravljanja imovinom.

IV. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 9.

Prava i dužnosti članova Hrvatske turističke zajednice su osobito da:

- imaju predstavnike u Glavnom turističkom Saboru;

- putem svojih predstavnika upravljaju poslovima Hrvatske turističke zajednice;

- daju inicijative koje imaju za cilj unapređenje i promicanje turizma;

- predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Hrvatske turističke zajednice:

- usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese;

- koriste stručnu pomoć Hrvatske turističke zajednice;

- daju inicijativu za donošenje propisa iz područja turizma;

- predlažu izmjene i dopune statuta i drugih općih akata Hrvatske turističke zajednice;

- budu obaviješteni o radu Hrvatske turističke zajednice kao i njenih tijela i o materijalno-financijskom poslovanju;

- traže potporu za obavljanje svojih zadaća;

- da se pridržavaju Statuta, općih akata, odluka i zaključaka tijela Hrvatske turističke zajednice.

V. TIJELA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 10.

Tijela Hrvatske turističke zajednice su:

- Glavni turistički sabor;

- Turističko vijeće;

- Odbor financijske kontrole.

A) GLAVNI TURISTIČKI SABOR

Članak 11.

Hrvatskom turističkom zajednicom upravlja Glavni turistički sabor.

Članak 12.

Glavni turistički sabor sačinjavaju predstavnici turističkih zajednica općina. Turističke zajednice grada Zagreba i turističkih zajednica regija s tim da Glavni turistički sabor ima najviše 155 članova.

Članak 13.

Broj predstavnika u Glavnom turističkom saboru određuje se srazmjerno udjelu turističke zajednice u ukupnom prihodu Hrvatske turističke zajednice.

Članak 14.

Turistička zajednica općine, čiji je udio u ukupnom prihodu Hrvatske turističke zajednice do 1%, ima jednog predstavnika i za svakih narednih 2% udjela u ukupnom prihodu Hrvatske turističke zajednice, turistička zajednica općine ima pravo na jednog predstavnika.

Članak 15.

Turistička zajednica regije ima jednog predstavnika u Glavnom turističkom saboru.

Članak 16.

Turistička zajednica grada Zagreba određuje broj predstavnika u Glavni turistički sabor srazmjerno udjelu turističke zajednice u ukupnom prihodu Hrvatske turističke zajednice.

Članak 17.

Mandat predstavnika u Glavnom turističkom saboru traje 4 godine s pravom ponovnog izbora.

Mandat predstavnika u Glavnom turističkom saboru prestaje prije isteka vremena na koje je izabran:

- opozivom od strane tijela turističke zajednice koja ga je izabrala;

- podnošenjem ostavke:

- prestankom rada u članu turističke zajednice koja ga je izabrala.

Novoizabranom predstavniku Glavnog turističkog sabora mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran predstavnik kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen stavkom 2. ovog članka.

Članak 18.

Glavni turistički sabor:

- donosi statut Hrvatske turistike zajednice;

- donosi poslovnik o radu;

- bira članove Turističkog vijeća;

- bira članove Odbora financijske kontrole i njihove zamjenike;

- donosi godišnji program rada Hrvatske turističhe zajednice;

- donosi odluku o osnivanju turističkih predstavništava i poslovnica u inozemstvu;

- donosi financijski plan Hrvatske turističke zajednice

- utvrđuje završni račun Hrvatske turističke zajednice,

- usvaja godišnja izvješća koja podnosi turističko vijeće i Odbor financijske kontrole;

- upravlja imovinom Hrvatske turističke zajednice;

- donosi odluke o osnivanju poduzeća;

- bira predsjednika i zamjenika predsjednika Hrvatske turističke zajednice iz reda predstavnika Glavnog turističkog sabora;

- imenuje počasne članove Hrvatske turističke zajednice;

- donosi odluke o pristupanju Hrvatske turističke zajednice u međunarodne turističke organizacije, udruženja i ustanove;

- donosi odluke i rješava druga pitanja kad je to predviđeno propisima i ovim statutom.

Članak 19.

Glavni turistički sabor može donositi pravovaljane odluke ako sjednici prisustvuje više od polovine predstavnika Sabora.

Glavni turistički sabor odlučuje većinom glasova prisutnih predstavnika ako ovim statutom nije drugačije određeno.

Članak 20.

Statut Hrvatske turističke zajednice donosi se većinom glasova svih predstavnika Glavnog turističkog sabora.

Odluke o pribavljanju i raspolaganju nekretninama Hrvatske turističke zajednice donosi Glavni turistički sabor većinom glasova svih predstavnika Sabora.

Članak 21.

Sjednice Glavnog turističkog sabora održavaju se najmanje dva puta godišnje.

Sjednicu Glavnog turištičkog sabora saziva predsjedavajući Hrvatske turističke zajednice.

Članak 22.

Sjednica Glavnog turističkog sabora mora se sastati i na zahtjev:

- Turističkog vijeća;

- odbora financijske kontrole;

- najmanje 10 predstavnika Hrvatske turističke zajednice.

Podnosilac zahtjeva dužan je zahtjev pismeno obrazložiti.

Članak 23.

Glavni turistički sabor raspušta se ako na dvije uzastopne sjednice nije bilo prisutno više od polovine predstavnika Glavnog turističkog sabora.

Odluku o raspuštanju Glavnog turističkog sabora donosi predsjednik Hrvatske turističke zajednice uz suglasnost ministra turizma.

U slučaju raspuštanja Glavnog turističkog sabora članovi Hrvatske turističke zajednice dužni su u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o raspuštanju Glavnog turističkog sabora izabrati predstavnike u Glavni turistikki Sabor.

Članak24.

Način rada Glavnog turističkog sabora uređuje se poslovnikom.

B) TURISTIČKO VIJEĆE

Članak 25.

Turističko vijeće je izvršno tijelo Glavnog turističkog sabora.

Članak 26.

Turističko vijeće ima predsjednika i 10 članova.

Devet članova Turističkog vijeća bira Glavni turistički sabor, a jednog člana Gospodarska komora Hrvatske.

Članak 27.

Ministar turizma obnaša dužnost predsjednika Turističkog viječa.

U slučaju spriječenosti ili duže odsutnosti ministra turizma na dužnosti predsjednika Turističkog vijeća zamjenjuje ga osoba koja ga i zamjenjuje u rukovođenju u Ministarstvu turizma.

Članak 28.

Glavni turistički sabor bira devet članova Turističkog vijeća iz reda predstavnika Hrvatske turističke zajednice srazmjerno udjelu u ukupnom prihodu Hrvatske turističke zajednice.

Članak 29.

Turističko vijeće:

- provodi odluke i zaključke Glavnog turističkog sabora;

- imenuje direktore turističkih predstavništava u inozemstvu;

- imenuje glavnog direktora Glavne direkcije Hrvatske turističke zajednice na temelju javnog natječaja;

- priprema prijedlog koncepcije i strategije marketinga hrvatskog turizma;

- predlaže program rada, financijski plan, periodične obračune i završni račun Hrvatske turističke zajednice;

- predlaže smjernice za provedbu programa promocije turizma u turističkim zajednicama općina, regija i grada Zagreba;

- podnosi izvješća o izvršenju programa rada i financijskog poslovanja i druga izvješća Glavnom turističkom saboru:

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Glavni turistički sabor:

- predlaže imenovanje počasnih članova Hrvatske turističke zajednice;

- donosi odluke i rješava druga pitanja kad je to predviđeno propisima i ovim statutom.

Članak 30.

Članovi turističkog viječa biraju se na vrijeme od 4 godine.

Mandat članova Turističkog vijeća može prestati i prije isteka vremena na kojeg je izabran:

- ako ga razriješi Glavni turistički sabor;

- ako podnese ostavku.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka Glavni turistički sabor izabrat će novog člana Turističkog vijeća u roku 30 dana od dana razrješenja odnosno podnošenja ostavke člana Turističkog vijeća.

Članak 31.

Turističko vijeće saziva i predsjedava mu predsjednik Turističkog vijeća.

Turističko vijeće zasjeda najmanje jednom svaka tri mjeseca kao i kad to zatraži predsjednik ili najmanje jedna trećina članova Turističkog vijeća.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ako je sjednici prisutno najmanje 9 članova Turističkog vijeća, a odluke donosi većinom glasova svih članova Turističkog viječa

Članak 32.

Turističko vijeće za svoj rad odgovara Glavnom turističkom saboru.

Članak 33.

Način rada Turističkog vijeća uređuje se poslovnikom.

C) ODBOR FINANCIJSKE KONTROLE

Članak 34.

Odbor financijske kontrole je nadzorno tijelo Hrvatske turističke zajednice.

Članak 35.

Odbor financijske kontrole ima pet članova. Svaki član ima svog zamjenika.

Član Odbora financijske kontrole ne može biti biran iz reda članova Glavnog turističkog sabora ni iz reda članova Turističkog vijeća.

Članak 36.

Tri člana Odbora financijske kontrole i njihove zamjenike bira Glavni turistički sabor, jednog člana i njegovog zamjenika određuje ministar turizma, a jednog člana i njegovog zamjenika određuje Gospodarska komora Hrvatske.

Članovi Odbora financijske kontrole biraju se iz reda financijskih stručnjaka.

Članak 37.

Članovi Odbora financijske kontrole biraju predsjednika iz svojih redova.

Članak 38.

Odbor financijske kontrole prati financijsko poslovanje i pregledava završni račun i periodični obračun Hrvatske turističke zajednice vodeći računa o ekonomičnosti i svrsishodnosti trošenja sredstava kao i podudarnost s financijskim planom.

Članak 39.

Odbor financijske kontrole najmanje jedanput godišnje podnosi pisano izvješće o rezultatima financijske kontrole Glavnom turističkom saboru i Turističkom vjeću,i to prije usvajanja godišnjeg izvješća o radu i zaključnog računa Hrvatske turističke zajednice.

Članak 40.

Odbor financijske kontrole dužan je podnijeti izvješće i na zahtjev Turističkog vijeća ili najmanje 10 članova Glavnog turističkog sabora.

Članak 41.

Odbor financijske kontrole može koristiti usluge pravnih osoba specijaliziranih za financijsko poslovanje kao i financijske stručnjake.

Članak 42.

Način rada Odbora financijske kontrole uređuje se poslovnikom.

D) DRUGA TIJELA

Članak 43.

Za izvršavanje stalnih i povremenih zadaća Hrvatske turističke zajednice, Glavni turistički sabor odnosno Turističko vijeće može osnovati odbore, sekcije, komisije i druga radna tijela te koristiti usluge znanstvenih i stručnih pravnih osoba te znanstvenih i stručnih radnika.

Radna tijela iz stavka 1. ovog članka nemaju pravo odlučivanja.

VI. PREDSTAVLTANJE I ZASTUPANJE

Članak 44.

Predsjednik Hrvatske turističke zajednice predstavlja Hrvatsku turističku zajednicu, a u njegovoj odsutnostl ili spriječenosti njegov zamjenik.

Članak 45.

Predsjednik Hrvatske turističke zajednice zastupa Hrvatsku turističku zajednicu, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenik predsjednika Hrvatske turističke zajednice.

Predsjednik Hrvatske turističke zajednice i zamjenik predsjednika bira se na vrijeme od četiri godine.

VII. JAVNOST RADA

Članak 46.

Rad Hrvatske turističke zajednice je javan.

Javnost rada ostvaruje se suradnjom sa sredstvima javnog informiranja.

Članak 47.

Hrvatska turistička zajednica može imati svoja informativna i stručna glasila.

Akt o osnivanju glasila donosi Glavni turistički sabor

Članak 48.

Općim aktom koji donosi Glavni turistički sabor određuju se podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu, čije bi iznošenje javnosti ili neovlaštenoj osobi štetilo hrvatskom turizmu.

Dokumentacija i podaci koji sadrže stručne podatke o štetnom utjecaju na život i zdravlje ljudi i okoliš ne mogu se smatrati poslovnom tajnom.

Općim aktom iz stavka 1. ovoga članka određuje se osoba koja daje podatke i obavještenja o radu Hrvatske turističke zajednice i njenih tijela.

VIII. GLAVNA DIREKCIJA

Članak 49.

Glavna direkcija obavlja stručne i administrativne poslove za Hrvatsku turističku zajednicu.

Ustrojstvo Glavne direkcije na prijedlog Turističkog vijeća utvrđuje Glavni turistički sabor uz suglasnost ministra turizma.

Ustrojstvo Glavne direkcije treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Hrvatske turističke zajednice i omogućiti stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća Hrvatske turističke zajednice.

Članak 50.

Glavnom direkcijom Hrvatske turističke zajednice rukovodi direktor.

Direktora Glavne direkcije na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće na vrijeme od četiri godine.

Članak 51.

U slučaju duže odsutnosti ili spriječenosti direktora Glavne direkcije, Turističko vijeće određuje osobu koja će zamjenjivati direktora.

Članak 52.

Za zakonito, stručno i uspješno obavljanje poslova Glavne direkcije odgovara direktor.

Direktor Glavne direkcije ne može biti član Turističkog vijeća.

Članak 53.

Glavna direkcija:

- izrađuje, odnosno osigurava izradu stručne podloge za koncepciju i strategiju marketinga hrvatskog turizma;

- prati i proučava pitanja iz područja turizma, izrađuje informacije i analize i druge materijale za potrebe tijela Hrvatske turističke zajednice;

- daje strućna mišljenja tijelima Hrvatske turističke zajednice iz njihova djelokruga;

- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica i sastanaka tijela Hrvatske turističke zajednice:

- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi izvršavanja odluka i zaključaka i drugih akata tijela Hrvatske turističke zajednice;

- obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidenciju i podatke utvrđene propisima i aktima Hrvatske turističke zajednice;

- izrađuje nacrte akata Hrvatske turističke zajednice;

- prati izvršavanje programa rada i financijskog plana Hrvatske turističke zajednice;

- surađuje sa turističkim uredima članova turističke zajednice;

- obavlja i druge zadaće koje joj radi ostvarivanja zadaća Hrvatske turističke zajednice odrede tijela Hrvatske turističke zajednice.

Članak 54.

Direktor Glavne direkcije uz suglasnost Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice donosi slijedeće odiuke:

- opće akte Glavne direkcije;

- odluke o broju zaposlenih djelatnika u Glavnoj direkciji;

- financijski plan Glavne direkcije:

- odluke o visini plaća zaposlenih u Glavnoj direkciji.

Članak 55.

Direktor Glavne direkcije i djelatnici zaposleni u Glavnoj direkciji moraju ispunjavati uvjete koje propisuje ministar turizma.

IX. OPĆI AKTI HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 56.

Opći akti Hrvatske turističke zajednice su Statut, pravilnici i drugi akti koje u svom djelokrugu donose tijela Hrvatske turističke zajednice.

Opće akte potpisuje predsjednik tijela koje ga je donijelo.

Članak 57.

Inicijativu za donošenje Statuta i njegove izmjene i dopune mogu dati:

- Turističko vijeće;

- Odbor financijske kontrole;

- najmanje 10 predstavnika u Glavnom turističkom saboru.

Inicijativa iz stavka 1. ovog članka upučuje se Turističkom vijeću.

Ako Turističko vijeće prihvati inicijativu utvrđuje Nacrt Statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna i dostavlja predstavnicima Hrvatske turističke zajednice radi iznošenja primjedbi.

Turističko vijeće određuje rok u kojem predstavnici Glavnog turističkog sabora podnose primjedbe na Nacrt Statuta, odnosno njegove izmjene i dopune.

Članak 58.

Opći akti Hrvatske turističke zajednice objavljuju se u glasilu Hrvatske turističke zajednice, a Statut i Poslovnik o radu Glavnog turističkog sabora Hrvatske turističke zajednice objavljuje se u "Narodnim novinama".

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Opće akte u skladu sa zakonom i ovim Statutom tijela Hrvatske turističke zajednice donijet će u roku 80 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 60.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 334-01/92-01/56

Urbroj: 529-01/1-92

Zagreb, 30. lipnja 1992

Predsjednik Hrvatske turističke zajednice

mr. Miltvoj Franić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.