Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 31.07.1992 Poslovnik o radu Glavnog turističkog sabora Hrvatske turističke zajednice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

Na temelju članka 24. Statuta Hrvatske turističke zajednice, Glavni turistički sabor Hrvatske turističke zajednice na 1. sjednici održanoj 30. lipnja 1992. godine donio je

POSLOVNIK

o radu Glavnog turističkog sabora Hrvatske turističke zajednice

I. OPČE ODREDBE

Članak 1.

Rad i organizacija Glavnog turističkog sabora Hrvatske turističke zajednice (u daljnjem tekstu Sabor) određuje se ovim poslovnikom.

Članak 2.

Ovim se poslovnikom uređuje:

- način sazivanja i vođenja sjednice

- verifikacija mandata predstavnika Sabora

- izbor Kandidacijske komisije

- izbor Komisije za verifikaciju

- izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

- način izbora članova Turističkog vijeća

- poslovni red na sjednicama Sabora

- postupak donošenja akata Sabora

- osnivanje tijela Sabora

- prava i dužnosti predstavnika u Saboru.

Članak 3.

Statutom Hrvatske turističke zajednice utvrđeni su sastav, djelokrug rada i ovlaštenje Sabora.

Članak 4.

Sabor radi na sjednicama koje se održavaju najmanje dva puta godišnje.

Sjednice Sabora saziva predsjedavajući Hrvatske turističke zajednice.

II. SJEDNICE SABORA

Članak 5.

Pripremne radnje za osnivanje Hrvatske turističke zajednice i sazivanje osnivačke sjednice Sabora do izbora predsjedavajučeg Sabora obavlja Ministarstvo turizma Republike Hrvatske.

Članak 6.

Na osnivačkoj sjednici verificiraju se mandati predstavnika Sabora, bira predsjedavajuči Sabora, predsjednik i zamjenik predsjednika Hrvatske turističke zajednice, članovi Turističkog vijeća. Odbora financijske kontrole i njihovi zamjenici.

Donosi se Statut zajednice i Poslovnik o radu Sabora

III. VERIFIKACIJA MANDATA PREDSTAVNIKA U SABOR

Članak 7.

Verifikacija mandata predstavnika u Sabor obavlja se na prvoj sjednici.

Verifikacija se obavlja na prijedlog verifikacijske komisije koju bira Sabor.

Verifikacijsku komisiju sačinjavaju predsjednik i dva člana izabrani iz reda predstavnika Sabora.

Članak 8.

Verifikacijom mandata predstavnih u Saboru stječe sva prava; obveze i odgovornosti predstavnika utvrđene Zakonom, Statutom i ovim poslovnikom.

Članak 9.

Predstavniku u Saboru prestaje mandat u slučajevima utvrđenim Statutom.

Članak 10.

Ako je predstavnik podnio ostavku predsjednik Hrvatske turističke zajednice dostavlja tekst ostavke predstavnicima Sabora.

Sabor raspravlja o sadržaju ostavke i o tome donosi zaključak.

Ako Sabor prihvati ostavku, mandat predstavnika prestaje toga dana.

Članak 11.

Sabor bira kandidatsku komisiju od 5 članova koj mu predlaže listu kandidata za Turističko vijeće, Odbor financijske kontrole i njihove zamjenike; kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika Hrvatske turističke zajednice.

Članak 12.

Sabor donosi zaključak o usvajanju kandidature i bira izbornu komisiju koja provodi izbore.

Izborna komisija sastoji se od 4 člana i predsjednika

Članak 13.

Biranje na osnovu prihvačene kandidacijske liste obavlja se u pravilu javnim glasovanjem ukoliko Sabor ne odredi da se glasuje tajno.

Predstavnici Sabora glasuju tako da se izjašnjavaju "ZA" ili "PROTIV" prijedloga.

Javno glasovanje provodi se istovremeno, dizanjem ruke ili poimeničnim izjašnjavnjem.

Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da predsjednik izborne komisije prvo poziva predstavnike da se izjasne tko je "ZA" prijedlog zatim tko je "PROTIV" prijedloga.

Poimenično glasovn)e provodi se tako da se svaki pozvani predstavnik izjašnjava"ZA" ili "PROTIV".

Članak 14.

Poslije završenog glasovanja, predsjednik izborne komisije utvrđuje rezultate glasovanja i na temelju rezultata objavljuje da li je prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen.

Članak 15.

Na osnivačkoj sjednici bira se zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika, te komisija za ovjeru punomoći od 3 člana.

Članak 16.

Sjednicu Sabora saziva predsjedavajuči Sabora.

Predsjedavajuči Sabora dužan je sazvati sjednicu na zahtjev:

- Turističkog vijeća

- Odbora financijske kontrole

- najmanje 10 predstavnika u Saboru.

Članak 17.

Poziv za sjednicu mora biti upučen predstavnicima najmanje 10 dana prije dana određenog za održavanje sjednice.

S pozivom se predstavnicima dostavlja prijedlog dnevnog reda i odgovarajuči materijal za predloženi dnevni red.

Članak 18.

Sjednica se saziva pismenim pozivom koji sadrži mjesto, dan i sat održavanja sjednice.

Poziv za sjednicu dostavlja se i drugim organima i organizacijama zainteresiranim za predmetni dnevni red, te počasnim članovima Sabora i sredstvima javnog informiranja.

Članak 19.

Nakon otvaranja sjednice, predsjedavajuči daje potrebna, objašnjenja u svezi s radom sjednice.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim temama, i to redom koji je utvrđen u prihvačenom dnevnom redu.

Članak 20.

Dnevni red sjednice predlaže predsjedavajući Sabora. Dnevni red utvrđuje se na početku sjednice.

Članak 21.

Predloženi dnevni red može se u toku rasprave o dnevnom redu proširiti ili pojedini predmet skinuti s dnevnog reda.

Članak 22.

Prijedlog za proširenje dnevnog reda s novim predmetom o kojem nisu raspravljala nadležna tijela (Turističko vijeće, odbori, komisije) može se prihvatiti samo ukoliko predlagač obrazloži potrebnu hitnost i ako ne postoje druge zapreke zbog kojih predmet u danom času nije za rješavanje.

Članak 23.

Ako, u prijedlog dnevnog reda nije unesen predmet koji je predložio ovlašteni predlagatelj u roku i na način predviđen u ovom poslovniku, a predlagatelj ostaje pri svom prijedlogu, o prijedlogu se odlučuje na sjednici bez rasprave.

Članak 24.

Prijedlog dnevnog reda podnosi se u pismenom obliku i mora biti obrazložen.

Rok za podnošenje prijedloga dnevnog reda je 21 dan.

Članak 25.

Na sjednici se o svakom predmetu na dnevnom redu raspravlja prije nego što se o njemu odlučuje, osim ako je ovim poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.

Predsjedavajući zaključuje raspravu kad utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

Članak 26.

Osnivačku sjednicu Sabora otvara predstavnik Ministarstva turizma Republike Hrvatske i predlaže izbor predsjedavajućeg Sabora i članova Radnog predsjedništva.

Članak 27.

Radno predsjedništvo Sabora čine predsjedavajuči Sabora i 2 člana Radnog predsjedništva.

Radno predsjedništvo bira se iz reda predstavnika Sabora.

Članak 28.

Mandat Radnog predsjedništva traje do sazivanja slijedeče sjednice.

Članak 29.

Glasovanje za predsjedavajučeg i članove Radnog predsjedništva je javno.

Članak 30.

Sabor može pravovaljano raditi ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih predstavnika.

Ako se utvrdi da sjednici Sabora nije nazočan dovoljan broj predstavnika Sabora, sjednica se odlaže.

O prisustvu predstavnika Sabora na sjednici vodi se evidencija.

Predsjedavajući Sabora obavještava Sabor i o tome tko je, osim predstavnika, pozvan na sjednicu Sabora i koji su predstavnici obavijestili da su spriječeni prisustvovati sjednici.

Članak 31.

Sjednici Sabora predsjedava predjedavajuči uz članove Radnog predsjedništva.

Radno predsjedništvo utvrđuje nazočan broj predstavnika potreban za odlučivanje (kvorum), daje uvodno objašnjenje, predlaže izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika iz reda prisutnih predstavnika i daje na raspravu dnevni red.

Članak 32.

Predsjedavajuči otvara pojedine točke dnevnog reda i daje predstavnicima riječ po redu kojim su se prijavili.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjedavajučeg sjednice Sabora.

Prijave za govor podnose se čim se otvori rasprava, a sve do zaključenja rasprave.

U raspravi se govori u pravilu s govornice.

S mjesta se može govoriti samo ako to dozvoljavaju tehnički uvjeti da govornika svi čuju i da njegove rijeći mogu biti zabilježene.

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjedavajuč.

Predsjedavajuči osigurava da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 33.

Na sjednici može održati govor i počasni član kao i gosti i ostale osobe na poziv predsjedavajučeg Sabora.

Članak 34.

Predstavniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda predsjedavajuči mora dati rijeć čim je ovaj zatraži. Govor tog predstavnika ne može trajati dulje od 3 minute.

Predsjedavajuči je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda.

Ako predstavnik nije zadovoljan objašnjenjem predsjedavajućeg o tome se rješava na sjednici bez rasprave.

Članak 35.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravljalo i po utvrđenom dnevnom redu.

Ukoliko se udalji od predmeta dnevnog reda upozorava ga predsjedavajuči da se drži dnevnog reda.

Ako se govornik i poslije drugog poziva ne drži teme dnevnog reda predsjedavajuči mu oduzima riječ.

Članak 36.

Na sjednici se može odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput, a može se odrediti i vrijeme trajanja govora.

Članak 37.

O svakom predmetu dnevnog reda Sabor donosi zaključak, odluku ili drugi odgovarajuči pravni akt.

Ako o nekom predmetima više prijedloga ili amandmana o svakom od njih glasuje se odvojeno.

Prvo se glasuje o prijedlogu ili amandmanima koji najviše odstupa od predloženog rješenja i, sukladno tom kriteriju. dalje o ostalim prijedlozima i amandmanima.

Članak 38.

Poslije završenog glasovanja, predsjedavajuči utvrđuje rezultat glasovanja i na temelju rezultata objavljuje da li je prijedlog o kojem se glaslovalo prihvačen ili odbijen.

Članak 39.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice; a naroćito o prijedlozima iznijetim na sjednici i o donesenim zaključcima.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Članak 40.

Svaki predstavnik ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave.

Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuča izmjena.

Zapisnik na kojeg nema primjedbi kao i zapisnik u kojem su suglasno izvršene izmjene temeljem primjedbi smatra se usvojenim.

Članak 41.

Usvojen zapisnik potpisuje predsjedavajuči sjednice, zapisničar i ovjerovitelji zapisnika.

Članak 42.

Izvornici zapisnika sa sjednice Sabora čuvaju se u Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice.

Članak 43.

Na sjednici Sabora mogu se voditi stenografske bilješke ili tonsko snimanje.

Na zahtjev predstavnika isti se stavljaju njima na uvid. Ostvarivanje ovoga prava osigurava odgovarajuča osoba u Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice.

Članak 44.

Svaki predstavnik ili drugi sudionik u raspravi ima pravo redigirati svoje izlaganje bez unošenja bitnih izmjena u tekst i bez izostavljanja izraženih misli i razloga.

U slučaju spora o osnovanosti zahtjeva da se izvrši ispravak u zapisniku odlučuje se na narednoj sjednici bez rasprave.

IV. TIJELA SABORA

Članak 45.

Za izvršavanje stalnih i povremenih zadaća Hrvatske turističke zajednice Sabor odnosno Turističko vijeće može osnovati odbore, sekcije. komisije i druga radna tijela te koristiti usluge znanstvenih i drugih stručnih pravnih osoba te znanstvenih i stručnih radnika.

Radna tijela iz stavka 1. ovoga članka nemaju pravo odlučivanja i prestaju s radom kad izvrše zadatak za kojeg su osnovani.

V. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSTAVNIKA U SABORU

Članak 46.

Predstavnici u Saboru imaju pravo i dužnost da prisustvuju sjednicama Sabora i da sudjeluju u njihovom radu i odlučivanju.

Predstavnici u Saboru imaju pravo sudjelovenja u radu radnih tijela Sabora i kad nisu članovi tih tijela.

Članak 47.

Predstavnici u Saboru imaju pravo upučivati pitanja tijelima Sabora i radnim tijelima kao i predsjedniku u svezi s provođenjem zaključaka Sabora ili u svezi s, radom drugih organa.

Mogu zahtijevati da na pitanja dobiju pismeni odgovor.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Statut Hrvatske turističke zajednice, Poslovnik o radu, odluke i druge akte što ih donosi Sabor potpisuje predsjednik Hrvatske turističke zajednice.

Statut i Poslovnik o radu objavljuju se u "Narodnim novinama", a svi ostali akti u glasilu Hrvatske turističke zajednice.

Članak 49.

Ovaj poslovnik stupa na snagu po usvajanju na Glavnom turističkom Saboru Hrvatske turističke zajednice.

Klasa: 334-01/92-01/57

Urbroj : 529-01/1-92

Zagreb, 11. lipnja 1992.

Predsjednik Hrvatske turističke zajednice

mr. Milivoj Franić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.