Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 24.07.1992 Odluka o posebnim uvjetima izvoza umjetnih gnojiva
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. točke 19. i članka 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91) i članka 75. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službeni list", broj 63/89), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 23. srpnja 1982. donijela je

ODLUKU

o posebnim uvjetima izvoza umjetnih gnojiva

I.

Radi sprečavanja daljnjeg nastajanja šteta neopravdanim odljevom prihoda iz proizvodnje umjetnih gnojiva, umjetno gnojivo koje se izvozi u države bivše Jugoslavije isporučuje se po cijenama koje ne mogu biti niže od izvoznih cijena INA-Petrokemije.

II.

Cjenik izvoznih djena umjetnih gnojiva u stranoj valuti, INA-Petrokemija dužna je dostaviti Ministarstvu trgovine na uvid danom njegove primjene.

III.

Ako je izvozna cijena u dinarskoj protuvrijednosti viša od domaće cijene, izvoznik koji je gnojivo platio po cijeni i uvjetima prodaje za domaće tržište, prije izvoza dužan je na račun INA-Petrokemije doplatiti razliku vrijednosti gnojiva umanjenu za 5%. Razlika vrijednosti iz stavka 1. ove točke obračunava se kao umnožak količine gnojiva za izvoz i razlike između izvozne cijene preračunate u hrvatske dinare po tečaju koji za obračun carine vrijedi na dan plaćanja, i važeće domaće cijene.

IV.

Iznimno od odredbe točke III. stavka 1. ove odluke, za uplaćeno, a do dana stupanja na snagu ove odluke neisporučeno umjetno gnojivo koje će biti izvezeno u države bivše Jugoslavije, razlika vrijednosti uplaćuje se na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

V.

Pri izvozu umjetnog gnojiva izvoznik je dužan izvoznoj dokumentaciji priložiti izvorni račun INA-Petrokemije odnosno dokaz o uplaćenoj razlici iz točke III. stavak 2. ove odluke, (dodatni račun, virmanski nalog i sl.), s podacima o vrsti, količini i cijeni gnojiva i datumom plaćanja.

VI.

Novčanom kaznom od 25.000 do 75.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj INA-Petrokemija ako Ministarstvu trgovine ne dostavi na uvid cjenik izvoznih cijena umjetnih gnojiva (toč: II. odluke). Za radnju iz stavka 1. ove toćke kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u INA-Petrokemiji novčanom kaznom do 25.000 hrvatskih dinara.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331 2/92-01/04

Urbroj: 5030116-92-3

Zagreb, 23. srpnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.