Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 24.07.1992 Odluka o dopuni Odluke o osnivanju poduzeća Remontno brodogradilište Šibenik
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. Zakona o Vladi Republlke Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91,14/91, 53A/91 i 9/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. srpnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o dopuni Odluke o osnivanju poduzeća "Remontno brodogradilište Šibenik"

I.

U Odluci o osnivanju poduzeća "Remontno brodogradilište Šibenik" ("Narodne novine", broj 22/92) u točki II. stavak 1, alineja 2. se briše, a točka II. se dopunjuje novim stavkom dva koji glasi: "Ukupan iznos uloženih sredstava iz stavka 1. ove točke izražen u novcu iznosi na dan 8. travnja 1992. godine 803.052.865 HRD(osamstotrimilijunapedesetdvijetisućeosamstošezdesetpet hrvatskih dinara) i sastoji se od zemljišta, sadašnje (neotpisane) vrijednosti građevinskih objekata, opreme, reprodukcijskog materijala, te pogonskog i poslovnog inventara. Ova sredstva uvrštavaju se u početnu bilancu poduzeća".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 432-02/92-01/21

Urbroj: 5030116-92-5.

Zagreb, 23. srpnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić; v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.