Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 24.07.1992 Uputstvo za primjenu članka 44. do 48. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI

Temeljem odredbe članka 49. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 43/92 - pročišćeni tekst) ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti u dogovoru s ministrom financija donosi

UPUTSTVO

za primjenu članka 44. do 48. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

I.

Ugovor o prodaji stana i garaže s plaćanjem u konvertibilnim devizama i domaćoj valuti sadrži cijenu stana utvrđenu prema članku 12. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 43/92 - u daljem tekstu: Zakon) i iskazuje se u domaćoj valuti. U ugovoru se posebno iskazuje iznos koji se uplačuje u domačoj valuti, a posebno u stranoj konvertibilnoj valuti.

Na utvrđenu cijenu stana iz stavka I. ove točke obračunavaju se dodatni popusti ovisno o udjelu uplata u konvertibilnim devizama, sukladno članku 42. Zakona.

II.

Devizni dio uplate može se uplatiti u:

- efektivnim stranim konvertoibilnim devizama,

- doznakama iz inozemstva u konvertibilnim devizama, i

- čekovima inozemnih banalsa na konvertibilne devize.

Uplata iz inozemstva mora sadržavati sve podatke o kupcu stana.

III.

Uplate kupca stana i garaže u domaćoj valuti temeljem ugovora o prodaji stana odnosno garaže, doznačuju se prodavatelju.

Uplate kupca stana odnosno garaže u konvetoibilnim devizama temeljem ugovora o prodaji stana, odnosno garaže doznačuju se u korist Proračuna Republike Hrvatske na poseban račun banke u kojoj opčinski fond za stambeno gospodarstvo ima svoj račun.

Pri uplati sredstava u konvertibilnim devizama na devizni račun kupac dostavlja banci primjerak ugovora o prodaji stana odnosno garaže.

IV.

Prodavatelji su dužni, u primjeni Zakona, a u svezi sa Zakonom o flnanciranju obnove ("Narodne novlne", broj 33/92) u Proračun Republike Hrvatske na račun 30100-840-000-63412 - prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, doznačiti dio sredstava u domaćoj valuti, od prodaje stana odnosno garaže i to:

- 55% prema članku 27. stavak 3. Zakona

- 80% prema članku 28. stavak 1. alineja 2. i 3. Zakona

- 30% prema članku 39. stavak 1. alineja 2. Zakona.

V.

Promjena domače valute u konvertibilne devize obračunava se prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske.

VI.

Banka iz točke III. stavak 2. ovog uputstva otvara poseban račun na koji se primaju devizne uplate i taj račun vodi u valutama u kojima je primljena devizna uplata.

Banka iz stavka 1. ove točke dužna je svakih 10 dana do 3, 13. i 23. u mjesecu za uplate u prethodnoj dekadi, izvještavati Ministarstvo financija o iznosu deviznih uplata i stanju računa, a Privrednoj banci Zagreb, d.d. dostavlja fotokopiju ugovora o prodaji stana koji sadržava:

- temeljne podatke o prodavatelju stana, - ugovornu cijenu stana odnosno garaže,

- iznos deviznog udjela izražen u domaćoj valuti,

- iznos stvarno uplaćenih konvertibilnih deviza izražen u valutama, i

- protuvrijednost stvarno uplačenih konvertibilnih devtza u domaćoj valuti.

VII.

Dodatni popust kod kupnje stana, odnosno garaže u konvertobilnim devizama odobrava se kada je ugovor o kupnji stana zaključen do 31. prosinca 1992. godine i ako su temeljem tog ugovora konvertfbilne devizne uplate izvršene do 15. siječnja 1993. godine.

Obroci se ugovaraju u domaćoj valuti.

Za svaki obrok uplačen u cijelosti u konvertibilnim devizama do 31. prosinca 1992. godine kupac ima pravo na popust od 10% od iznosa uplačenog obroka.

VIII.

Ministarstvo financija u ime Republike Hrvatske za sredstva koja pripadaju prodavatelju i općini izdaje obveznice prodavateljima stanova za uplate u konvertibilntm devizama koje su temeljem ugovora o prodaji stana naplaćene do 15. siječnja 1993. godine.

Ministarstvo financija realizira izdavanje obveznica putem Privredne banke Zagreb, d. d. s kojom zaključuje ugovor o izdavanju, distribuciji i amortizaciji obveznica.

Obveznice se izdaju sa nominalnom vrijednošću u DEM, a naplaćuju se u dinarskoj protuvrijednosti.

Prodavatelju stana pripadaju obveznice u vrijednosti deviznog udjela uvećanog za kamatu od 5% godišnje koja se obračunava od 1. srpnja 1992. godine do 31. prosinca 1994 godine.

Ministarstvo financija će, putem Privredne banke Zagreb, izdati i uručiti obveznice prodavateljima stanova do 23. veljače 1993. godine.

IX.

Kada se ugovor o kupoprodaji stana koji je sklopljen prije stupanja na snagu Zakonama o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,(20. lipnja 1992.) zamijeni novim u ugovorom u smislu članka 51. i 52. Zakona kupac će, u slučaju kada je cijena plaćena u devizama, zatražiti od banke u kojoj su devize po ranijm ugovoru plaćene, povrat uplačenih deviza u visini utvrđenoj prema članku 16; Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže ("Narodne novine", broj 35/92).

Banka iz stavka 1. ove točke dužna je utvrditi ispravnost zahtjeva za povrat više uplačenih deviza po ranijem ugovoru i isplatiti mu devizna sredstva na teret posebnog računa iz točke VI. stavka 1. ovog uputstva bez posebnog rješenja Ministarstva financija, a o isplačenim devizama po ovoj osnovi dužna je izvještavati Ministarstvo financija svakih 10 dana.

U slučaju iz stavka 1. ove točke kada je cijena stana uplaćena u domaćoj valuti, kupac će povrat sredstava zatražiti od prodavatelja stana.

X.

Elementi iz ugovora o prodaji stana sa plaćanjem u konvertibilnim devizama i domaćoj valuti obračunavaju se prema prilogu 1. koji je tiskan uz ovo uputstvo.

XI.

Na dan stupanja na snagu ovog uputstva prestaje vrijediti Uputstvo za primjenu Uredbe o dodatnom osobnom popustu kod kupnje stana u devizama ("Narodne novine", br. 73/91).

XII.

Ovo uputstvo stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 371-01/92-03/12

Urbroj : 531-03/4-92-2

Zagreb, 17. srpnja 1992.

Ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti

prof. dr. Ivan Cifrić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Ministar financija

mr. Jozo Martinović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


Prilog 1.

Ukupna prodajna cijena stana prema zakonu o prodaji stanova iznosi 1,200.000 HRD.

Kupac želi prvi obrok isplatiti djelomično u konvertibilnoj valuti, a djelomično u domaćoj valuti.

Preostali dio ugovorne cijene stana plaća u ratama u domačoj valuti.

I. obrok (uplata prema želji kupca)

a) 100.000 u domaćoj valuti (uplata u domaćoj valuti)

b) 600.000 u domaćoj valuti (uplata u konvertibilnoj valuti)

c) 420.000 u domaćoj valuti (uplata putem obroka u domaćoj valuti)

1,120.000 = ugovorna cijena stana u domaćoj valuti

Obračun dodatnog popusta kod uplate u konvertibilnoj valuti:

iznos deviznog udjela izražen u

domaćoj valuti (600.000)

% deviznog udjela = ________________________ = 53,57%

ugovorna cijena stana

(1,20.000) prema zakonu o

prodaji stanova izražena u

domaćoj valuti

Za postotak deviznog udjela od 53,57% obračunava se dodatni popust od 18% prema članku 42. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo:

600.000 (u domaćoj valuti) x 0,82 = 492.000 (u domačoj valuti)

Kupac iznos od 492.000 (u domačoj valuti) plača u konvertibilnoj valuti po paritetu srednjeg tečaja NBH na dan zaključenja ugovora:

1 DEM = 148 HRD

492.000 HRD : 148 HRD/DEM = 3.324,32 DEM

Kupcu se za uplaćenih 3.324,32 DEM priznaje devizni udjel od 600.000 (u domaćoj valuti).

Prodavatelju stana se na ime uplaćenih 3.324.32 DEM isplaćuju obveznice u konvertibilnoj valuti koja odgovara protuvrijednosti deviznog udjela izraženog u domaćoj valuti (600.000) i uvečanoj za kamatu od 5% godišnje koja se obračunava od 1. srpnja 1992. do 31. prosinca 1994. godine.