Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 24.07.1992 Upute u vezi plačanja članarine turističkim zajednicama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na osnovi članka 26. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine", br. 61/91. i Ispravak Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine", br. 73/91), ministar turizma donosi

UPUTE

u vezi plačanja članarine turističkim zajednicama

I. OBVEZNICI PLAČANJA ČLANARINE

Obveznici plaćanja članarine turističkim zajednicama su sve domaće i strane fizičke i pravne osobe koje u turističkim mjestima u kojima imaju sjedište ili sjedište svojih poslovnih jedinica (filijala, poslovnica prodavaonica i dr.), ostvaruju prihod obavljanjem turističke i s turizmom neposredno povezane djelatnosti (propisane člankom 13. i 14: navedenog Zakona). Oslobođeni su plaćanja članarine obveznici koji se s više od 50% financiraju iz općinskog i državnog proračuna. Koja se mjesta smatraju turističkim, utvrđeno je Pravilnikom o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede ("Narodne novine", br. 6/92). Članarina se plača turističkoj zajednici mjesta, a ukoliko na području općine nema turističke zajednice mjesta onda turističkoj zajednici općine.

Obveza plaćanja članarine nastaje danom osnivanja turističke zajednice mjesta i to na slijedeći način:

- turlstičkim zajednicama koje su osnovane do 20-tog u mjesecu za cijeli tekuči mjesec u kojem je zajednica osnovana,

- turlstičkim zajednicama koje su osnovane od 21. do 31. u mjesecu od narednog mjeseca.

II. OSNOVICA ZA OBRAČUN ČLANARINE

Osnovica za obračun članarine pravnim osobama je ukupan prihod utvrđen u skladu s odredbom Zakona o računovodstvu (AOP pozicija 280 iz Bilance uspjeha). Osnovica za obračun fizičkim osobama koje vode poslovne knjige je prihod ostvaren od obavljanja djelatnosti, a za fizičke osobe koje porez na dobit plaćaju u godišnjoj paušalnoj svoti je osnovica koja služi za obračun drugih doprinosa. Ukoliko obveznik plačanja članarine obavlja više djelatnosti koje podliježu plaćanju članarine dužan je utvrditi posebnu osnovicu, odnosno prihode za svaku od tih djelatnosti. Pregled osnovica za obračun članarine za svaku od djelatnosti obveznik treba dostaviti nadležnoj službi uz obračun poslovnog rezultata. Obveznik koji obavlja više djelatnosti može članarinu plaćati i prema ukupnom prihodu osnovne djelatnosti za koju je registrlran ako se to za njega povoljnije.

Obveznik plaćanja članarine koji u više turističkih mjesta obavlja djelatnosti na kojima se utemeljuje obveza plaćanja članarine dužan je utvrditi osnovicu za plačanje članarine posebno za svako turističko mjesto. Obveznici koji ne vode posebnu knjigovodstvenu evidenciju ostvarivanja prihoda po pojedinim poslovnim jedinicama utvrđuju dio ukupnog prihoda koji se ostvaruje u poslovnoj jedinici razmjerno udjelu bruto plaća djelatnika, te poslovne jedinice prema ukupnoj svoti bruto plača poduzeća pravne osobe. Obvezniku plaćanja članarine koji obavlja djelatnost i ostvaruje prihod u poslovnim jedinicama izvan sjedišta, ukupni prihod odnosno osnovica za obračun članarine u turističkom mjestu u kojem se nalazi njegovo sjedište, umanjuje se za dio ukupnog prlhoda ostvarenog u poslovnim jedinicama. O izboru načina plaćanja članarine (prema osnovnoj djelatnosti ili posebno za svaku djelatnost) obveznik treba pismeno, ne obrascu TZ-1, koji je sastavni dio ovih Uputa obavijestiti Službu društvenog knjigovodstva najkasnije 1, dana nakon osnivanja turističke zajednice mjesta, odnosno općine ukoliko nije osnovana turistička zajednica mjesta. Za svaku narednu godinu obveznih plačanja članarine do 10. siječnja pismeno obavještava nadležnu službu o izboru načina obračuna i plačanja članarine za tekuču godinu. Ukoliko obveznik do predviđenog roka ne obavijesti nadležnu službu, smatrat će se da zadržava dotadašnji način plaćanja.

III. OBRAČUN I UPLATA ČLANARINE

Prema članku 20. stavka 1. i članku 24. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama novoosnovana poduzeća oslobođena su plaćanja članarine u prvoj godini rada u cijelosti, u drugoj godini rada 50%, a u trećoj godini 25%. Pod novoosnovanim poduzećem odnosno prvim otvaranjem poduzeća ili radnje ne smatra se promjena vlasnika poduzeća, mjesta obavljanja djelatnosti, prelazak iz fizičke u pravnu osobu, kao i prekid rada kraći od jedne godine te nastavljanje djelatnosti. Kao dokaze za korištenje navedenih olakšica uzima se dan upisa u sudski registar, a olakšice mogu koristiti i poduzeča koja prilikom registracije turističke zajednice imaju manje od tri godine rada, a do navršene tri godine. Pod godinom rada novoosnovanog poduzeća razumjeva se godina od dana upisa u sudski registar koja se sastoji od 12 mjeseci bez obzira na kalendarsku godinu. Mjesečne akontacije članarine turističkoj zajednici obveznici moraju obračunati i plaćati prema osnovici utvrđenoj po zadnjem obračunu poslovnog rezultata i to za siječanj i veljaču na osnovi podataka iz polugodišnjeg obračuna prethodne godine, s ožujak, travanj, svibanj i lipanj iz godišnjeg obračuna za prethodnu godinu, a od srpnja do prosinca iz polugodišnjeg obračuna tekuće godine. Ako pravna osoba izrađuje periodične obračune za razdoblje kraće od polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, mora obračunavati i plačati mjesečne akontacije članarine turističkoj zajednici prema tim obračuntma. Pravne osobe koje u prethodnoj godini nisu poslovale moraju mjesečnu akontaciju članarine turističkoj zajednicl obračunati i plaćati po prvom obračunu poslovnog rezultata za tekuću godinu. Obveznici plaćanja članarine koji su registrirani kao sezonska djelatnost obračunavaju i plaćaju mjesečne akontacije u visini i prema dinamici ostvarenog ukupnog prihoda po obračunu poslovnog rezultata, u odgovarajučem razdoblju prethodne godine do podnošenja obračuna poslovnog rezultata u toku godine na način da u razdoblju siječanj-lipanj tekuče godine plaćaju članarinu prema ostvarenom ukupnom prihodu u razdoblju siječanj-lipanj prethodne godine, a u razdoblju Srpanj-prosinac tekuće godine prema ostvarenom ukupnom prihodu po završnom računu prethodne godine. Obveznici Članarine turističkoj zajednici utvrđuju svoju obvezu plačanja prema periodičnom, odnosno godišnjem obračunu poslovnog rezultata. Mjesečna akontacija članarine plaća se u visini 1/6 odnosno 1/12 utvrđene obveze po zadnjem obračunu poslovnog rezultata do posljednjeg dana u mjesecu za tekuči mjesec. Pravne osobe obveznici plaćanja članarine turističkoj zajednici dužni su u roku propisanom za predaju periodičnog obračuna, odnosno završnog računa, predati nadležnoj službi društvenog knjigovodstva, obračun članarine turističkoj zajednici posebno za svako turističko mjesto u kojem obavljaju djelatnosti na kojima se utemeljuje obveza plačanja članarine. Obračun se podnosi na obrascu TZ-2 koji je sastavni dio ovih uputa. Ako je obveznik u vidu akontacije platio manji iznos članarine od iznosa utvrđenog po obračunu uz periodični obračun, razliku članarine dužan je platiti u roku 15 dana nakon isteka roka za podnošenje polugodišnjeg i godišnjeg obračuna. Ako je obveznik u vidu akontacije platio veči iznos članarine od iznosa koji je dužan platiti po obračunu može od nadležne službe zahtijevati povrat više plaćenog iznosa. Povrat sredstava nadležna služba društvenog knjigovodstva izvršit će obvezniku na njegov zahtjev u roku 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ako obveznik ne zahtijeva povrat više plačene članarine, više plaćeni iznos smatrat će se akontacijom za naredno razbolje. Ako obveznik ne uplati članarinu, nadležna služba kod koje obveznik ima žiro-račun, izvršit če naplatu sa njegovog žiro-računa u visini plaćene akontacije za prethodni mjesec, a za obveznike koji ne uplate prvu akontaciju nadležna služba društvenog knjigovodstva izvršit će naplatu u visini 1/6 odnosno 1/12 obračunatog iznosa članarine primjenom propisanih stopa na ukupni prihod po zadnjem periodičnom obračunu za osnovnu djelatnost za koju je obveznik registriran.

Klasa: 410-01/92-1/02

Urbroj : 529-03/1-92-2

Zagreb, 16. srpnja 1992.

Ministar turizma

Anton Marčelo Popović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.