Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 20.07.1992 Uredba o načinu utvrđivanja visine naknade za narušene vrijednosti i potencijal prostora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 8. stavak 2. Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje ("Narodne novine", br. 33/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici odrianoj 16. srpnja 1992. godine, donijela je

UREDBU

o načinu utvrđivanja visine naknade za narušene vrijednosti i potencijal prostora

Članak 1.

Ovom uredbom propisuju se kriteriji za ocjenjivanje narušenih vrijednosti i potencijala prostora, koeficijenti za položajne zone i vrijednost boda za izračunavanje visine naknade, za izgrađene objekte i objekte čija je izgradnja započeta protivno prostornom planu i bez odobrenja za građenje (u daljnjem tekstu: objekt).

Članak 2.

Kriteriji za ocjenjivanje narušenih vrijednosti i potencijala prostora su:

- odnos objekta prema planiranoj namjeni prostora

- odnos izgrađenosti građevinske parcele prema maksimalnoj izgrađenosti građevinske parcele određene prostornim planom

- vrsta izgradnje

- namjena objekta

- površina objekta

- odnos objekta prema obali mora, jezera ili rijeke Kriteriji iz stavka 1. ovog članka izražavaju se u bodovima i koeficijentima.

Članak 3.

Odnos objekta prema planiranoj namjeni prostora:

- objekt se nalazi u građevinskom području na prostoru:

1. namijenjenom za izgradnju objekta od javnog i općeg interesa 70 bodova

2. namijenjenom za prometne objekte i koridore, parkove, šport i rekreaciju 60 bodova

3. druge namjene 40 bodova

- objekt se nalazi izvan gradevinskog područja na:

1. poljoprivrednom zemljištu odnosno u značajnom krajoliku 70 bodova

2. prostoru namijenjenom za izgradnju objekata infrastrukture rekreacijskih, turističkih i zdravstvenih objekata 40 bodova

3. prostoru druge namjene 30 bodova

Članak 4.

Odnos izgrađenosti građevinske parcele prema maksimalnoj izgrađenosti građevinske parcele određene prostornim planom ako je izgrađenost građevinske parcele:

- više od 100% veća od maksimalne izgrađenosti određene prostornim planom 30 bodova

- više od 50% veća od maksimalne izgrađenosti određene prostornim planom 20 bodova

- manje od 50% veća od maksimalne izgrađenosti određene prostornim planom 10 bodova

Članak 5.

Vrsta izgradnje:

- dogradnja ili nadogradnja postojećeg objekta te izgradnja pomoćnog objekta na istoj građevinskoj parceli koeficijent 1,20

- izgradnja novog objekta koeficijent 1,60

Članak 6.

Namjena objekta:

- stambeni ili pomoćni objekt koeficijent 1,02

- komunalni ili infrastrukturni objekt koeficijent 1,03

- stambeno-poslovni objekt koeficijent 1,04

- poslovni, proizvodni ili športsko--rekreativni objekt koeficijent 1,08

- objekt za odmor i povremeno stanovanje koeficijent 1,12

Članak 7.

Površina objekta:

- do 100 m2 koeficijent 1,02

- od 100 m2 do 200 m2 koeficijent 1,08

- od 200 m2 do 300 m2 koeficijent 1,16

- više od 300 m2 koeficijent 1,24

Površinom objekta iz stavka 1. ovog članka smatra se ukupna korisna netto razvijena površina objekta.

Članak 8.

Odnos objekta prema obali mora, jezera ili rijeke, ovisno o njihovoj međusobnoj udaljenosti: - od 100 m do 200 m koeficijent 1,15 - od 50 m do 100 m koeficijent 1,30 - do 50 m koeficijent 1,60

Članak 9.

Ukupan broj bodova prema kriterijima za ocjenjivanje narušenih vrijednosti i potencijala prostora iz članka 2. ove uredbe utvrđuje se tako da se broju 100 pribroji broj bodova dobiven za odnos objekta prema planiranoj namjeni prostora i broj bodova dobiven za odnos izgrađenosti građevinske parcele prema maksimalnoj izgrađenosti građevinske parcele određene prostornim planom, te tako dobiven zbroj množi s koeficijentom vrste izgradnje, zatim koeficijentom namjene objekta, koeficijentom površine objekta te keoficijentom odnosa objekta prema obali mora, jezera ili rijeke, odnosno prema slijedećem izrazu: Bukup = (100 + Bnam + Bizg) * K1 * K2 * K3 * K4 gdje je:

Bukup = ukupan broj bodova, Bnam = broj bodova za odnos objekta prema planiranoj namjeni prostora Bizg = broj bodova za odnos izgrađenosti građevinske parcele prema maksimalnoj izgrađenosti građevinske parcele određene prostornim planom, K 1 = koeficijent vrste izgradnje, K 2 = koeficijent namjene objekta, K 3 = koeficijent površine objekta, K 4 = koeficijent odnosa objekta prema obali mora, jezera ili rijeke

Članak 10.

Za položajne zone određuju se slijedeći koeficijenti:

- za prvu položajnu zonu 3,0

- za drugu položajnu zonu 2,5

- za treću položajnu zonu 2,0

- za četvrtu položajnu zonu 1,5

- za petu položajnu zonu 1,2

Članak 11.

Vrijednost boda za izračunavanje visine naknade iznosi za općine:

1. Buje, Poreč, Rovinj, Pula, Labin, Opatija, Rijeka, Crikvenica, Senj, Gospić, Zadar, Obrovac, Benkovac, Biograd n/m, Šibenik, Trogir, Kaštela, Solin, Split, Omiš, Makarska, Ploče, Metković, Dubrovnik, Krk, Cres-Lošinj, Rab, Pag, Brač, Hvar, Vis, Korčula, Lastovo i Grad Zagreb 3000 HRD

2. Beli Manastir, Bjelovar, Čakovec, Daruvar, Donja Stubica, Donji Miholjac, Drniš, Duga Resa, Đakovo, Đurđevac, Glina, Imotski, Ivanec, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Karlovac, Knin, Koprivnica, Krapina, Križevci, Kutina, Ludbreg, Našice, Nova Gradiška, Novi Marof, Novska, Ogulin, Osijek, Otočac, Pakrac, Petrinja, Podravska Slatina, Sinj, Sisak, Požega, Slavonski Brod, Valpovo, Varaždin, Vinkovci, Virovitica, Vrbovec, Vukovar, Zabok, Zlatar Bistrica i Županja 2000 HRD

3. Buzet, Čabar, Čazma, Delnice, Donji Lapac, Dvor, Garešnica, Gračac, Grubišno Polje, Klanjec, Kostajnica, Orahovica, Ozalj, Pazin, Pregrada, Slunj, Sveti Ivan Zelina, Titova Korenica, Vojnić, Vrbovsko, Vrginmost i Vrgorac 1000 HRD

Članak 12.

Visina naknade za narušene vrijednosti i potencijal prostora utvrđuje se tako da se ukupan broj bodova dobiven prema odredbi članka 9. ove uredbe množi s koefecijentom položajne zone iz članka 10. ove uredbe, te s vrijednošću boda za izračunavanje visine naknade propisanoj u članku 11. ove uredbe, odnosno prema slijedećem izrazu:

Vnvp = Bukup * Kpz * Vb

gdje je: Vnvp = visina naknade za narušene vrijednosti i potencijal prostora Bukup = ukupan broj bodova (čl. 9. uredbe) Kpz = koeficijent položajne zone (čl. 10. uredbe) Vb = vrijednost boda za izračunavanje visine naknade (čl.11. uredbe).

Članak 13.

Ova uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 372-01/92-01/04

Urbroj: 5030116-92-6

Zagreb, 16. srpnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.