Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 20.07.1992 Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske stanice i druge pravne i fizičke osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske stanice i druge pravne i fizičke osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti kojima glede stručnih djelatnika, prostorija, opreme i sredstava za rad moraju udovoljavati veterinarske stanice i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, radi sprečavanja zaraznih bolesti životinja.

Članak 2.

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao veterinarsko-sanitarna mjera provodi se i radi zaštite okoliša od kontaminacije uzročnicima i prenosnicima zaraznih bolesti životinja i zoonoza.

Članak 3.

Dezinfekcijom se smatra primjena mehaničkih, fizikalnih ili kemijskih metoda i sredstava za uništavanje uzročnika zaraznih bolesti. Dezinsekcijom se smatra primjena fizikalnih ili kemijskih metoda i sredstava za uništavanje insekata odnosno člankonožaca koji mogu prenijeti uzročnike zaraznih bolesti. Deratizacijom se smatra primjena bioloških, mehaničkih ili kemijskih metoda i sredstava za uništavanje glodavaca koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, ili su rezervoari uzročnika zaraznih bolesti.

Članak 4.

Poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije mogu obavljati veterinarske stanice i druge pravne i fizičke osobe koje imaju:

1. stručne djelatnike

a) voditelja poslova - diplomiranog veterinara osposobljenog za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;

b) potreban broj djelatnika sa završenom srednjom veterinarskom ili sanitarnom školom osposobljenih za obavljanje poslova higijensko-sanitarne zaštite;

2. prostorije:

a) za čuvanje otrova iz skupine 1. koji djeluju u obliku plina (fumiganti) ako ih organizacija upotrebljava;

b) za smještaj materijala, opreme i sredstava za rad, s posebnim odjeljkom za čuvanje otrova i mamaka;

c) za pripremu otopina i mamaka za deratizaciju;

d) prostora za smještaj i čuvanje radne i zaštitne odjeće (garderobe);

e) za vođenje administrativnih poslova za službu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;

f) za održavanje osobne higijene.

Prostorije iz točke 2. ovog članka moraju biti spojene na javnu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, ako ove u mjestu postoje, a ako ih nema vodoopskrba i otklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih tvari moraju biti riješeni na drugi odgovarajući higijenski način. Prema namjeni, ove prostorije moraju imati osiguranu tekuću toplu i hladnu vodu, podove izvedene od materijala koji je gladak, otporan na kemikalije i na vlaženje i koji se lako pere i održava, te zidove obložene keramičkim pločicama do visine 1,80 m odnosno izvedene od materijala koji se lako čisti i pere. Pored navedenoga, prostorije iz točke 2. ovog članka moraju udovoljavati i ostalim uvjetima propisanim Zakonom o prometu otrova;

3. opremu i sredstva:

a) za obavljanje dezinfekcije i dezinsekcije - prskalice i raspršivače s ručnim, benzinskim ili električnim pogonom i aparate za fumigacije;

b) za obavljanje deratizacije - opremu za pripremu, postavljanje, sakupljanje, i odstranjivanje mamaka i opremu za sakupljanje i neškodljivo uklanjanje uginulih glodavaca;

c) sredstva osobne zaštite:

- zaštitna odjeća i obuća (gumene pregače, čizme i rukavice i gumena odijela);

- štitnike za lice i zaštitne naočale;

- maske s odgovarajućim filterom;

- opremu i sredstva za pružanje prve pomoći;

d) vozilo koje mora biti označeno za navedenu djelatnost.

Članak 5.

Veterinarske stanice i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dužne su voditi evidenciju i dokumentaciju o obavljanju djelatnosti sukladno Pravilniku o vođenju dokumentacije i evidencije te dostavljanju izvještaja o obavljanju veterinarske djelatnosti.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima što ih moraju ispunjavati veterinarske organizacije udruženog rada koje obavljaju poslove dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i dekontaminacije ("Narodne novine", br. 10/82).

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-01/92-01/466

Urbroj : 525-06-92-1

Zagreb, 8. srpnja 1992.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Taranj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.