Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 20.07.1992 Obvezatne upute br. XI.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 24. stavak 4. i 5. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92) i članka 33. stavak 4. i 5. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine: br. 22/92 i 27/92), Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE br. XI.

Glasovanje osoba na službi u oružanim snagama, članova posada pomorskih i riječnih brodova i osoba lišenih slobode

1. Odredbama članka 34. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske i članka 35. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske propisano je da osobe birači: a) na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar pravosuda i uprave na prijedlog ministra obrane; b) koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske, glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar pomorstva i c) koji su lišeni slobode glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar za pravosuđe i upravu.

Prema tim odredbama navedeni ministri će donijeti odgovarajuća rješenja o određivanju biračkih mjesta,

2. Biračke odbore na biračkim mjestima iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa imenuju izborne komisije u skladu s odredbama u članku 23. točka 3 zakona o izboru predsjednika Republike i članka 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske. Članove biračkih odbora za osobe pod toč. 1-a) (na službi u oružanim snagama) imenovat će općinske izborne komisije i izborne komisije izbornih jedinica na čijem se području nalazi biračko mjesto. članove biračkih odbora za osobe pod toč.1-b) (posade brodova) imenovat će općinske izborne komisije i izborne komisije izbornih jedinica na čijem podrućju se nalazi sjedište poduzeća koje je vlasnik brodova na kojima se nalaze blračka mjesta. Članove biraćkih odbora za osobe pod toč. 1-c) (osobe lišene slobode) imenovat će općinske izborne komisije i izborne komisije izbornih jedinica na čijem se području nalaze ustanove u kojima se nalaze osobe lišene slobode.

3. Da bi navedene izborne komisije mogle imenovati članove biračkih odbora:

- Ministarstvo obrane Republike Hrvatske ili nadležna zapovjedništva postrojbi Hrvatske vojske za koje je odredeno biračko mjesto, - uprave poduzeča - vlasnika broda na kojem je određeno biračko mjesto i

- Ministarstvo za pravosuđe i upravu ili uprava ustanove u kojoj se nalaze osobe lišene slobode, HITNO će odgovarajućoj (nadležnoj) izbornoj komisiji dostaviti prijedlog osoba koje će se imenovati u biračke od bore, vodeći pri tome računa o odredbi članka 20. stavak 4. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske i članka 29. stavka 5. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske, da te osobe ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke.

4. Birači iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa (na službi u oružanim snagama, članovi posade brodova i osobe lišene slobode) glasuju za predsjednika Republike Hrvatske, za kandidate sa državne liste i za kandidate za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u onoj izbornoj jedinici u kojoj imaju prebivalište.

5. Općinski organi uprave, nadležni za poslove opće uprave, koji vode popise birača u mjestu prebivališta za osobe na službi u oružanim snagama, članova posade brodova i osoba lišenih slobode, dostavit će izvode iz popisa birača za te osobe onim izbornim komisijama na čijem se području nalaze biračka mjesta na kojima ee glasovati te osobe. Da bi se ti izvodi mogli na vrijeme dostaviti, nadležnim izbornim tijelima, zapovjedništva postrojbi Hrvatske vojske, poduzeća - vlasnici brodova i uprave ustanova u kojoj se nalaze osobe lišene slobode dostavit će HITNO podatke o spomenutim biračima, organima uprave nadležnim za poslove opće uprave koje vode popise birača u mjestu u kojem ti birači imaju prebivalište.

6. Članovi posada pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice, koji se na dan izbora zateknu u lukama Republike Hrvatske, mogu glasovati na biračkim njestima svoga prebivališta ili na biračkim mjestima luke kojoj se nalazi brod, pod uvjetima iz članka 30. Zakona o popisu birača ("Narodne novine" br. 19/92) tj. tako da se privremeno upišu u popis birača općine u kojoj se zateknu, a na temelju potvrde o upisu u popis birača koju im izdaje organ uprave mjesta njihovog prebivališta.

7. Biračka mjesta za birače na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, posada brodova Hrvatske trgovačke mornarice i za osobe lišenih slobode, neće se objaviti u oglasima sa popisom biračkih mjesta na području općina i izbornih jedinica.

Klasa: 013-03/92-01/05

Urbroj: 56605-92-204

Zagreb, 17. srpnja 1992.

Predsjednik

Zlatko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.