Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 20.07.1992 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-126/1992. od 24. lipnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 24. lipnja 1992. godine, donio je

ODLUKU

1. Odbija se ustavna tužba D. i M. J. iz Punta podnijeta protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske, br. Us-4714/91-7, od 27. veljače 1992. godine.

2. Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

U ustavnoj tužbi navedenoj u izreci Odluke tužitelji navode da im je presudom Upravnog suda Republike Hrvatske, broj Us-4714/91-7, od 27. veljače 1992. godine, povrijeđeno njihovo ustavno pravo iz članka 19. Ustava Republike Hrvatske, prema kojem pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu, a da citirana presuda Upravnog suda Republike Hrvatske to nije jer je u postupku pred Upravnim sudom ukazivano na povredu članka 87. Zakona o upravnom postupku u postupku pred prvostepenim organom, a Upravni sud se na to nije obazirao, što je iz presude i vidljivo.

U prethodnom postupku Ustavni sud Republike Hrvatske je utvrdio da su ispunjeni uvjeti za podnošenje ustavne tužbe, utvrđeni članom 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91). Ustavna tužba podnijeta je Sudu u roku od mjesec dana od dana kada su tužitelji primili spomenutu presudu Upravnog suda, a i pravni put - relevantan za pravnu stvar je iscrpljen.

Ispitujući osnovanost spomenute ustavne tužbe Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdio je da ne postoje razlozi zbog kojih je tužba podnesena, odnosno da tužiteljima nije povrijeđeno ustavno pravo iz članka 19. Ustava Republike Hrvatske. Ovo iz slijedećih razloga: U konkretnom slučaju tužba podnositelja ustavne tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske protiv rješenja Skupštine općine Krk. Komisije za uzimanje i davanje na korištenje građevinskog zemljišta, Klasa: UP/l-944-05/9001/37, radi proglašenja ništavim rješenja o deposedaciji, odbijena je jer je Upravni sud utvrdio da nije na zakonu osnovana.

Uvidom u spis Skupštine općine Krk, br. UP/I-944-05/90-01/37, Ustavni je sud utvrdio da postoji uredna dostava svih rješenja Skupštine općine Krk, a da se podnositelji ustavne tužbe ni u jednoj fazi postupka nisu žalili na okolnost povrede članka 87. Zakona o upravnom postupku. S obzirom da razlozi odbijanja tužbe iz obrazloženja presude Upravnog suda Republike Hrvatske ne ukazuju na povredu članka 19. Ustava Republike Hrvatske. Sud je odlučio kao u izreci.

Broj: U-III-126/1992

Zagreb, 24. lipnja 1992.

USTAVNI SUDREPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.