Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 20.07.1992 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-133/1992. od 8. srpnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 8. srpnja 1892. godine donio je ovu

ODLUKU

1. Odbija se ustavna tužba A. K. iz Koprivnice i M. K. iz Ludbrega.

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

A. i M. K., zastupani po odvjetniku M. K. iz Bjelovara osporavaju ustavnost presuda redovnih sudova, donesenih u postupku radi utvrđenja prava vlasništva a protiv Z. i M. L., oboje iz SR Njemačke. Iz ustavne tužbe proizlazi da smatraju da je ovim presudama povrijeđeno njihovo ustavno pravo na jednakost pred zakonom - članak 14. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske. To izvode iz činjenice što se osporene presude ne temelje na odredbama Zakona o obaveznim odnosima a na kojima su se, prema njihovom mišljenju trebale temeljiti. Nadalje smatraju da je povrijeđeno i njihovo pravo vlasništva, garantirano člankom 48. Ustava Republike lirvatske, a to zato što su osporenim presudama, izgubili polovicu vlasništva kuće. Predlažu stoga da Ustavni sud Republike Hrvatske ukine: presudu Općinskog suda u Koprivnici broj P. 705/89-27 od 19. prosinca 1989, presudu i rješenje Okružnog suda u Bjelovaru broj Gž.1221/90-2 od 26. listopada 1990. i presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev. 321/91-2 od 26. lipnja 1992.

Tužitelji su iscrpili dopušteni pravni put i ustavnu tužbu su uložili u roku od mjesec dana, čime su se ispunile pretpostavke iz članka 28. i 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br 13/91), pa se je Ustavni sud upustio u razmatranje merituma. Tijekom postupka pribavljen je, i izvršen je uvid u spis Općinskog suda Koprivnica P. 705/89. Nakon završenog postupka. Ustavni sud je ocijenio da je tužba neosnovana. Osporenim presudama je pravomoćno utvrđeno da su Z. i M. L. vlasnici kuće na Šoderici, što su A. i M. K. dužni priznati i kuću im predati u posjed. Ni jednom od osporenih presuda nije povrijeđeno ustavno pravo tužitelja zajamčeno odredbama članka 14. i 48. Ustava Republike Hrvatske, pa je stoga odlučeno kao u izreci. Stavak 2. ove odluke temelji se na članku 20. stavak 1. Zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-III-133/1992.

Zagreb, 8. srpnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Zamjenik predsjednika sudac

Ante Jelavić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.