Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 20.07.1992 Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za nadzor predmeta od plemenitih kovina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Temeljem članka 29. stavak 2. Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih metala ("Službeni list SFRJ" br. 59/81, 59/66 i 20/89) Zakona o preuzimanju Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih metala koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički Zakon ("Narodne novine" br. 53/91), direktor Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, donosi

PRAVILNIK

o iskaznici osoba ovlaštenih za nadzor predmeta od plemenitih kovina

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje sadržaj i oblik iskaznice osoba ovlaštenih za nadzor predmeta od plemenitih kovina (u daljnjem tekstu: iskaznica), način izdavanja i zamjene te način vođenja popisa o izdanim i vraćenim iskaznicama.

Članak 2.

Iskaznica iz članka 1. ovoga pravilnika pravokutnog je oblika, veličine 85 mm x 55 mm i izrađena je u polaroid tehnici ili tehnici zaštitnog tiska.

Prednja strana iskaznice iz stavka 1. ovog članka sadrži:

- na gornjoj lijevoj strani državni grb Republike Hrvatske,

- desno od državnog grba ispisuje se tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, a ispod Republički zavod za normizaciju i mjeriteljstvo,

- ispod državnog grba je prazan prostor za fotografiju ovlaštene osobe preko koje je u gornjem desnom kutu otisnut pečat Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo,

- desno od prostora za fotografiju ispisuje se oznaka: "ISKAZNICA OSOBE OVLAŠTENE ZA NADZOR", a ispod koje se ispisuje na prvoj crti ime, na drugoj prezime ovlaštene osobe, a na trećoj naziv ustrojbenog dijela Zavoda,

- ispod prostora za fotografiju upisuje se jedinstveni broj građana (JMBG).

Stražnja strana iskaznice iz stavka 1. ovog članka sadrži naslov "OVLAŠTENJE" ispod kojeg je otisnut tekst: "lmatelj ove iskaznice ovlašten je obavljati sve radnje u postupku nadzora predmeta od plemenitih kovina na osnovi odredaba Zakona o kontroli predmeta od plemenitih kovina. Imatelj iskaznice može zbog nadzora predmeta od plemenitih kovina ulaziti u prostorije u kojima se predmeti od plemenitih kovina proizvode, stavljaju u promet ili drže pripremljeni radi stavljanja u promet".

Slijeva na stražnjoj strani iskaznice ispod gornjeg teksta je broj iskaznice prema popisu, a ispod mjesto i datum izdavanja iskaznice.

Zdesna na stražnjoj strani iskaznice je mjesto pečata i potpis ovlaštene osobe koja izdaje iskaznicu.

Članak 3.

Iskaznicu izdaje direktor Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 4.

O izdanim i vraćenim iskaznicama vodi se popis u Zavodu.

Popis iz stavka 1. ovog članka sadrži: Ime i prezime ovlaštene osobe kojoj je izdana iskaznica, naziv i sjedište ustrojbenog dijela Zavoda, broj i datum izdavanja iskaznice, te odjeljak za opaske.

Članak 5.

Iskaznica vrijedi od dana njenog izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštene osobe.

Ako ovlaštena osoba izgubi iskaznicu ili na drugi nažin ostane bez iskaznice, mora o tome odmah pismeno obavijestiti neposrednog rukovoditelja, nestanak obrazložiti te iskaznicu proglasiti nevažećom u "Narodnim novinama".

Na temelju potvrde o oglašavanju iskaznice nevažećom, direktor Zavoda izdaje novu iskaznicu.

Članak 6.

Ovlaštena osoba koja je razriješena, dužna je iskaznicu vratiti Zavodu s danom razrješenja.

Vraćena iskaznica poništava se i pohranjuje.

Članak 7.

Obrazac iskaznice s odgovarajućim sadržajem daje se uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržini i obliku službene legitimacije radnika koji rade na poslovima kontrole ispravnosti i nadzora nad ispravnošću i žigosanjem predmeta od dragocjenih metala u prometu i o vođenju evidencije o izdatim službenim legitimacijama ("Službeni list SFRJ", br. 30/82).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-01/92-01/02

Urbroj: 533-04-92-1

Zagreb, 19. lipnja 1992.

Direktor

Aleksandar Čaklović, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

_________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
Republički zavod za normizaciju i mjeriteljstvo


                    ISKAZNICA
                    OSOBE OVLAŠTENE ZA NADZOR

                    ________________________________________

                    ________________________________________

                    ________________________________________

JMBG                      (naziv ustrojbenog dijela zavoda)

________________________________________

_________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________

OVLAŠTENJE

Imatelj ove Iskaznice ovlašten je obavljati sve radnje u postupku nadzora nad predmetima od plemenitih kovina na osnovi odredaba Zakona o kontroli predmeta od plemenitih kovlna.

Imatelj Iskaznice može zbog nadzora predmeta od plemenitih kovina ulaziti u prostorije u kojima se predmeti od plemenitih kovina proizvode, stavljaju u promet ili drže prlpremljeni radi stavljanja u promet.

Broj ________________________
Zagreb ______________________
                            Direktor ______________________

_________________________________________________________________________________