Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 20.07.1992 Naredba o znaku proizvodača
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Temeljem članka 21. stavak 1. Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih metala ("Službeni list SFRJ", br. 59/81, 59/86 i 20/89) i Zakona o preuzimanju Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih metala koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", br. 53/91), direktor Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, donosi

NAREDBU

o znaku proizvodača

1. Ovom Naredbom propisuje se znak proizvodača, kojim mora biti obilježen predmet od plemenite kovine (slitine) proizveden u Republici Hrvatskoj.

2. Republički zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) neće primati na ispitivanje i žigosanje predmete od plemenitih kovina (slitina) izrađene u Republici Hrvatskoj na kojima nije utisnut znak proizvodača.

3. Matrice proizvodača i otisak žiga znaka proizvodača čuva Zavod.

4. Znak proizvodača izrađuje se u obliku žiga i sastoji se od broja urezanog unutar jednog od petnaest oblika znakova.

5. U određeni oblik znaka unose se brojevi od 01 do 99. Iza brojeva 06, 08, 09, 60, 66, 68, 69, 80, 86, 89, 80, 96, 98 i 99 stavlja se točka.

6. Oblici znaka proizvodača su slijedeći:

1) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

2) Svaki oblik znaka proizvodača iz stavka 2. ove točke označen je rimskim brojevima od jedan do petnaest.

3) Osnovni oblik znaka proizvodača je pravokutnik veličine 1,25 mm x 0,8 mm. Drugi oblici izvedeni su od osnovnog oblika znaka proizvodača.

7. Na predmet od plemenite kovine može se utisnuti samo jedan, znak proizvodača.

8. Proizvodač predmeta od plemenitih kovina mora o prestanku proizvodnje predmeta od plemenitih kovina obavijestiti Zavod i vratiti žig znaka proizvodača.

9. Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje vrijediti Naredba o obliku znaka proizvodača ("Služeni list SFRJ", br. 30/82 i 68/82).

10. Proizvodači su dužni zatražiti zamjenu žiga u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Naredbe. Žig znaka proizvodaća izdat do stupanja na snagu ove Naredbe vrijedi do izdavanja žiga u smislu odredaba ove Naredbe.

Proizvođač koji nije zatražio zamjenu žiga u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Naredbe, ne smije koristiti nakon tog roka žig izdat do stupanja na snagu ove Naredbe.

11. Ova Naredba stupajna snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-01/92-01/04

Urbroj: 533-04/92-1

Zagreb, 19. lipnja 1992.

Direktor

Aleksandar Čaklović, dlpl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.