Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 14.07.1992 Uredba o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim podrućjima Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti Uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju Zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. srpnja 1992. donijela je

UREDBU

o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim podrućjima Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovom uredbom uređuju se način planiranja i uređivanja prostora ratom zahvaćenih područja Republike Hrvatske radi pravodobnog osiguranja uvjeta za povratak i smještaj prognanog i izbjeglog stanovništva te obnove i razvoja razorenih područja, gradova i drugih naselja.

Područja iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju područja općine: Beli Manastir, Benkovac, Biograd n/m, Daruvar, Donji Lapac, Drniš, Duga Resa, Dubrovnik, Dvor, Dakovo, Glina, Gospić, Gračac, Grubišno Polje, Karlovac, Knin, Kostajnica, Metković, Nova Gradiška, Novska, Obrovac, Ogulin, Osijek, Otočac, Pakrac, Petrinja, Podravska Slatina, Sinj, Sisak, Slavonski Brod, Slunj, Šibenik, Titova Korenica, Valpovo, Vinkovci, Vojnić. Vrginmost, Vukovar, Zadar.

Članak 2.

Skupština općine, odnosno povjerenik Vlade Republike Hrvatske donosi Odluku o prostornom uređenju općine (u deljnjem tekstu: Odluka). po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša. prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo je dužno izdati u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva. U slučaju da Ministarstvo ne izda suglasnost u propisanom roku smatrat će se da je suglasnost dana.

Članak 3.

Odlukom se uređuje način i uvjeti planiranja uređivanja i zaštite prostora, a ista se izrađuje na temelju Osnove korištenja i zaštite prostora općine (u daljnjem tekstu: Osnova).

Odluka iz stavka 1. ovog članka sadrži naročito:

- osnovnu organizaciju i namjenu prostora s odgovarajućim grafičkim prikazom

- zaštitu i sanaciju vrijednih i ugroženih područja, osobito šuma i poljoprivrednog zemljišta, voda, pejzaža te prirodne i kulturne baštine

- prioritete aktivnosti uređivanja prostora za sanaciju naselja, infrastrukture

- korištenje površina za privremenu namjenu

- elemente za uvjete uređenja prostora ovisno o vrsti gradnje

- način primjene postojećih prostornih planova

- postupak i način donošenja te izmjena i dopuna prostornih planova.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka može se odrediti obveza i postupak za donošenje plana uređenja za gradove i druga naselja.

Članak 4.

Osnovom se ocjenjuje postojeće stanje u prostoru u odnosu na postojeće prostorne planove i drugu prostorno-plansku dokumentaciju.

Osnova sadrži smjernice za:

- određivanje građevinskih područja naselja ovisno o demografskom potencijalu, načinu formiranja fizičke strukture i razvitku naselja

- određivanje površina javnih namjena

- određivanje regionalnih i lokalnih infrastrukturnih koridora

- zaštitu prirodnih područja i krajobraza te zaštićenih urbanih i ruralnih naselja odnosno cjelina

- način uređivanja zaštićenog obalnog pojasa uz more, rijeke, jezera i druge vodene površine

- zaštitu poljoprivrednog zemljišta, te šuma i šumskog zemljišta

- obnovu i oblikovanje urbanih, ruralnih i drugih područja

Osnova sadrži i grafički prikaz razorenosti naselja. infrastrukture i stanja okoliša.

Članak 5.

Osnovu utvrđuje organ općinske uprave nadležan za poslove prostornog uredenja po pribavljenom mišljenju Komisije za ocjenu postojećih prostornih planova.

Komisiju iz stavka 1. ovog Zakona imenuje ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti u suradnji s ministrom obnove.

Komisija iz stavka 1. ovog članka sastoji se od, predstavnika ministarstava nadležnih za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, prirodne i kulturne baštine, prosvjete, zdravstva, športa, prometa i veza, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, energetike, gospodarstva, turizma i obrane i predstavnika izvršnog vijeća skupštine općine.

Članak 6.

Plan uređenja za gradove i druga naselja određuje osnovne uvjete korištenja i namjene prostora grada i drugog naselja odnosno njegovog dijela sa smjernicama za zaštitu osobito ugroženih dijelova okoliša, a sadrži:

- područje grada ili drugog naselja

- površine javne namjene

- površine prometne i komunalne infrastrukture

- površine zona prirodne i kulturne baštine

- način uređivanja prostora ovisno o planirano namjeni površine i zaštite okoliša.

Članak 7.

Uređivanje prostora provodi se u skladu s uvjetima uređenja prostora.

Uvjeti uređenja prostora utvrđuju se na temelju Odluke ili druge prostorno-planske dokumentacije.

Uvjete uređenja prostora utvrđuje organ općinske uprave nadležan za poslove prostornog uređenja, a za građevine od važnosti za Republiku određene Prostornim planom Republike Hrvatske, utvrđuje Ministarstvo.

Članak 8.

Pravna ili fizička osoba podnosi organu iz članka 7. stavak 3. ove uredbe prijavu namjere za gradnju na propisanom obrascu.

Sadržaj prijave i obrasca iz stavka 1. ovog članka propisat će ministar zaštite okoliša prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti.

Članak 9.

Uvjeti uređenja prostora za u ratu razrušene i oštećene stambene i stambeno poslovne zgrade korisne pbvršine do 500 m , te gospodarske i pomoćne zgrade, ako se grade izvan zaštićenih urbanih i ruralnih cjelina sadrže:

- namjenu i veličinu građevine

- kolni ili pješački pristup na parcelu

- način priključivanja na infrastrukturu.

Uvjete uređenja prostora iz stavka 1. ovog članka nadležni organ dužan je utvrditi u roku 15 dana od dana podnošenja prijave iz članka 8. ove Uredbe. U protivnom smatrat će se da su uvjeti utvrđeni u skladu s prijavom iz članka 8. ove uredbe.

Članak 10.

Uvjeti uređenja prostora, osim u slučajevima iz članka 9. ove uredbe, utvrđuju se po prethodno pribavljenom mišljenju stručne komisije, koju imenuje izvršno vijeće skupštine općine odnosno povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Komisija iz stavka 1. ovog članka sastoji se od najviše 5 članova od kojih su 2 stručnjaci za poslove prostornog planiranja i zaštite okoliša.

Za građevine od važnosti za Republiku, Ministarstvo utvrđuje uvjete uređenja prostora u suradnji s organom općinske uprave nadležnom za poslove prostornog uređenja.

Članak 11.

U slučajevima iz članka 10. ove uredbe uvjeti uređenja prostora sadrže:

- oblik i veličinu parcele

- namjenu građevine

- smještaj građevine ili građevina na parceli te usklađivanje sa zahtjevima zaštite okoliša

- kolni ili pješački pristup na parcelu

- način priključivanja zgrada na infrastrukturu

Članak 12.

Odlukom se određuju gradevine, a koje je ovisno o njihovoj složenosti, prije utvrđivanja uvjeta uređenja prostora iz članka 11. ove uredbe, potrebno pribaviti lokacijsku dokumentaciju.

Članak 13.

Lokacijska dokumentacija sadrži:

- izvod iz kopije katastarskog plana

- situaciju u odgovarajućem mjerilu, s obrazloženjem namjeravane gradnje

- način rješavanja zahtjeva zaštite okoliša

- podatke o prometnoj i komunalnoj infrastrukturi.

Članak 14.

Odlukom se određuju građevine za koje je prije utvrđivanja uvjeta uređenja prostora iz članka 11. ove Uredbe, potrebno pribaviti procjenu utjecaja na okoliš.

Procjena iz stavka 1. ovog članka sadrži:

- mjere za zaštitu okoliša tijekom gradnje i korištenja građevine

- potrebu uspostavljanja trajnog pračenja, utjecaja na okoliš s prijedlogom zadataka tog praćenja.

Procjenu iz stavka 1. ovog članka odobrava ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti i sastavni je dio uvjeta uređenja prostora.

Članak 15.

Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja u svezi s izradom prostornih planova i prijedloga uvjeta traženja prostora i druge prostorno planske dokumentacije može

se povjeriti pravnoj osobi registriranoj za obavljanje tih poslova.

Upis u sudski registar vrši se po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva.

Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. može se povjeriti organu općinske uprave osnovanom za obavljanje poslova prostornog planiranja.

Članak 16.

Osnovu i Odluku organ općinske uprave nadležan za poslove prostornog uređenja dužan je dostaviti Ministarstvu u roku 8 dana od dana njihovog donošenja.

Članak 17.

Prostorni planovi doneseni na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ove uredbe ostaju na snazi.

Do donošenja Odluke moguća su odstupanja od prostornih planova iz stavka 1. ovog članka osim u slučajevima:

- proširenja građevinskog područja na poljoprivredno i šumsko zemljište

- promjene namjene zelenih površina unutar naselja

- promjene namjene površina za javne namjene (obrazovne, dječje. kulturne, socijalne institucije)

- promjene namjene površina za građevinu od važnosti za Republiku bez suglasnosti Ministarstva i ministarstava odgovarajućeg djelokruga

- promjene namjene zona unutar pojasa 200 m od obalne linije mora i osobito vrijednih voda.

Iznimno od stavka 2. ovog članka odstupanje od namjene površina utvrđene postojećim prostornim planovima moguće je radi uređenja lokacije za organizirani i privremeni smještaj prognanog i izbjeglog stanovništva.

Članak 18.

Za gradove i druga naselja određena na temelju prikaza (procjene) razorenosti na području općina Benkovac, Drniš, Dubrovnik, Glina, Gospić, Karlovac, Kostajnica. Nova Gradiška. Novska, Obrova, Otočac, Pakrac, Petrinja, Slunj, Vukovar, Zadar, Republika će osigurati sredstva za izradu prostorno planske dokumentacije u svrhu obnove tih gradova i naselja.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove uredbe na područjima iz članka 1. ove uredbe prestaje se primjenjivati Zakon o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine"; broj 54/80, 16/86, 18/89, 42/89, 34/91, 61/91) i propisi doneseni na osnovi tog Zakona.

Članak 20.

Ova uredba stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 010-04/92-01/13

Urbroj : 5030116-92-1

Zagreb, 13. srpnja 1992.

Potpredsjednik

dr. Milan RamIjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.