Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 07.07.1992 Pročišćeni tekst Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji obuhvaća Zakon o Hrvatskoj radio-televiziji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji ("Narodne novine", br. 33/92.), Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske na sjednici 25. lipnja 1992. godine utvrdila je pročišćeni tekst Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji.

Pročišćeni tekst

Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji obuhvaća Zakon o Hrvatskoj radio-televiziji ("Narodne novine", br. 28/90.) i njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama", br. 35/91. i 33/92. u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-03/92-02/01

Zagreb, 25. lipnja 1992.

Predsjednik Zakonodavno-pravne komisije Sabora Republike Hrvatske

Ante Klarić, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ZAKON

o Hrvatskoj radio-televiziji

(pročišćeni tekst)

I. JAVNO PODUZEĆE

Članak 1.

Radi proizvodnje, emitiranja, prijenosa i odašiljanje radijskih i televizijskih programa od značenja za Republiku osniva se Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija.

Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Sjedište Javnog poduzeća Hrvatska radio-televizija je u Zagrebu.

Članak 2.

Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija osniva se od Radne organizacije Radio Zagreb, Radne organizacije Televizija Zagreb i Radne organizacije Odašiljači i veze.

Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija univerzalni je pravni sljednik radnih organizacija iz stavka 1. ovoga članka, te preuzima njihova sredstva, prava, obveze i radnike.

Članak 3.

Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija obavlja poslove proizvodnje, emitiranja, prijenosa i odašiljanja tri radijska i tri televizijska programa od značenja za Republiku, te izgradnje, razvijanja i održavenja republičke mreže objekata odašiljača i veza za odašiljanje, prijenos i prijem tih programa.

Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija može obavIjati poslove proizvodnje, emitiranja, prijenosa i odašiljanja drugih radijskih i televizijskih programa, te izgradnje, razvijanja i održavanja objekata odašiljača i veza za odašiljanje, prijenos i prijem tih programa.

Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom.

Članak 4.

U Javnom poduzeću Hrvatska radio-televizija organiziraju se posebni dijelovi poduzeća za proizvodnju i emitiranje radijskih programa, za proizvodnju i emitiranje televizijskih programa, te za prijenos i odašiljanje radijskih i televizijskih programa, izgradnju, razvijanje i održavanje mreže objekata odašiljača i veza za odašiljanje, prijenos i prijem radijskih i televizijskih programa.

Statutom Javnoga poduzeća Hrvatska radio-televizija utvrdit će se ovlaštenja u pravnome prometu i posebni obračun poslovanja dijelova Javnoga poduzeća iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija emitira, prenosi i odašilje radijske programe na tri, odnosno četiri mreže (dvije za SV i UKV područje, a dvije za UKV područje), te putem odašiljača za šira gradska područja.

Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija emitira, prenosi i odašilje televizijske programe na tri mreže za VHF i UHF područje, te putem kabela i posebnih odašiljača za šira gradska područja.

Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija proizvodi i druge radijske i televizijske programe, koje emitira putem satelita, teleteksta, RDS (radio data sistem), kabela i na druge načine.

Osnova su rada Javnoga poduzeća Hrvatska radio-televizija frekvencije i pripadajuća tehnička rješenja, koje su mu dane na korištenje.

II. PROGRAMSKE OBVEZE HRVATSKE RADIO-TELEVIZIJE

Članak 6.

Hrvatska radio-televizija dužna je istinito, objektivno i pravodobno obavještavati javnost o političkim, gospodarskim, kulturnim, sportskim i drugim događajima i pojavama u zemlji i inozemstvu.

Hrvatska radio-televizija dužna je proizvoditi i emitirati program namijenjen informiranju narodnih manjina u Hrvatskoj.

Hrvatska radio-televizija dužna je proizvoditi i emitirati program namijenjen informiranju hrvatske narodnosti u susjednim zemljama, građana privremeno zaposlenih u inozemstvu, iseljenika i inozemne javnosti.

Vlada Republike Hrvatske i Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija ugovorom će urediti međusobna prava i obveze glede programa iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 7.

Hrvatska radio-televizija ne smije u svojim programima zastupati stajališta pojedine političke stranke ili neka druga pojedinačna stajališta.

Članak 8.

Hrvatska radio-televizija dužna je u svojim programima poštovati načela novinarske etike, pluralizam ideja i svjetonazora, snošljivost u raspravama, privatnost i druge slobode i prava čovjeka.

Članak 9.

Vijesti Hrvatske radio-televizije moraju biti istinite, a informativne emisije uređene tako da nepristrano, istinito i cjelovito obavještavaju javnost o događajima i pojavama u zemlji i inozemstvu.

Članak 10.

Informativni, kulturni, obrazovni i zabavljački sadržaji treba da budu ravnomjerno zastupljeni u programima Hrvatske radio-televizije.

Članak 11.

Hrvatska radio-televizija ne smije emitirati emisije koje mogu štetiti odgoju djece ni emitirati ekonomsko-propagandne poruke u trajanju dužem od jedne petine programa.

III. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Članak 12.

Radi utjecaja javnosti na radijske i televizijske programe od značenja za Republiku utemeljuje se Vijeće Hrvatske radio-televizije (u daljnjem tekstu: Vijeće HRTV).

Vijeće HRTV čini 35 članova, od kojih petnaest imenuje Sabor Republike Hrvatske iz sastava zastupnika, razmjerno stranačkoj strukturi Sabora, a po jednoga člana imenuje Zajednica sveučilišta Hrvatske, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Matica hrvatska, Društvo hrvatskih književnika, Hrvatsko novinarsko društvo, Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Katolička crkva, Srpska pravoslavna crkva i Islamska zajednica, dok deset članova biraju djelatnici iz organizacijskih dijelova programa u Javnom poduzeću Hrvatska radio-televizija, iz svojih redova, na način utvrđen Statutom.

Članak 13.

Vijeće HRTV utvrđuje, u skladu s programskim obvezama, programsku orijentaciju radijskih i televizijskih programa od značenja za Republiku i ocjenjuje njeno ostvarivanje.

Vijeće HRTV redovito, a najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Saboru Republike Hrvatske o svome radu.

Članak 14.

Rad Vijeća HRTV je javan.

Vijeće HRTV bira i razrješava svoga predsjednika.

Mandat predsjednika i članova Vijeća HRTV traje četiri godine.

Ustroj i način rada Vijeća HRTV utvrđuje se poslovnikom.

Članak 15.

Vijeće HRTV pravovaljano donosi odluke ako je sjednicama nazočno više od polovice članova.

Odluke se donose većinom glasova.

Članak 16.

Direktor Javnoga poduzeća Hrvatska radio-televizija, ravnatelji posebnih dijelova poduzeća iz članka 4. ovoga Zakona koji proizvode i emitiraju programe, te glavni i odgovorni urednici radijskih i televizijskih programa od značenja za Republiku sudjeluju u radu Vijeća HRTV, bez prava odlučivanja.

Članak 17.

Za provođenje odluka Vijeća HRTV odgovorni su direktor Javnoga poduzeća Hrvatska radio- televizija, ravnatelji posebnih dijelova poduzeća iz članka 4. ovoga Zakona koji proizvode i emitiraju programe, te glavni i odgovorni urednici radijskih i televizijskih programa od značenja za Republiku, u skladu sa zakonom i Statutom.

Članak 18.

Javnim poduzećem Hrvatska radio-televizija upravlja Upravni odbor.

Upravni odbor čini devet članova. Direktor Javnoga poduzeća, ravnatelji posebnih dijelova Javnoga poduzeća iz članka 4. ovoga Zakona, glavni i odgovorni urednik radijskoga, te glavni i odgovorni urednik televizijskoga programa od značenja za Republiku članovi su Upravnoga odbora po funkciji. Tri člana Upravnoga odbora biraju zaposleni u Javnom poduzeću, na način utvrđen Statutom.

Članak 19.

Upravni odbor Javnoga poduzeća Hrvatska radio-televizija:

1. odlučuje o raspolaganju kapitalom. te utvrđuje kriterije i mjerila za raspoređivanje dobiti;

2. odlučuje o ulaganjima za razvoj i osnivanju poduzeća;

3. donosi, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske i Vijeća HRTV, statut Javnog poduzeća;

4. donosi plan razvoja i program rada, te usvaja izvješća o ostvarivanju plana i programa;

5. odlučuje, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, o visini radijske i televizijske pretplate, te o oslobađanju, ili pak olakšicama u plaćanju pretplate za pojedine kategorije pretplatnika;

6. donosi opće akte Javnog poduzeća;

7. redovito, a najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Saboru Republike Hrvatske o svome radu;

8. odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i Statutom.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova ukupnoga broja članova.

Članak 20.

Direktora Javnoga poduzeća Hrvatska radio-televizija imenuje i razrješava dužnosti Sabor Republike Hrvatske.

Ravnatelje posebnih dijelova Javnog poduzeća Hrvatska radio-televizija iz članka 4. ovoga zakona imenuje i razrješava dužnosti Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog direktora Javnog poduzeća

Glavne i odgovorne urednike radijskih i televizijsklh programa od značenja za Republiku, na temelju javnog natječaja, bira Vijeće HRTV.

IV. STJECANJE PRIHODA

Članak 21.

Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija stječe prihod od radijske i televizijske pretplate, te ekonomskom propagandom, prodajom proizvoda i usluga i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Članak 22.

Odluku o visini i načinu korištenja dijela sredstava radijske pretplate, namijenjenog financiranju drugih radiostanica koje su dio sustava radio-difuznih stanica u Republici, donosi Vlada Republike Hrvatske.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Do imenovanja direktora Javnoga poduzeća Hrvatska radio-televizija, ravnatelja dijelova Javnoga poduzeća iz članka 4. ovoga Zakona, glavnih i odgovornih urednika radijskih i televizijskih programa po postupku utvrđenome Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji ("Narodne novine", br. 35/91.), generalni direktor SOUR-a Radio-televizija Zagreb, direktori radnih organizacija Radio Zagreb, Televizija Zagreb i Odašiljači i veze, te glavni i odgovorni urednici radijskih i televizijskih programa od značenja za Republiku članovi su Upravnoga odbora Javnoga poduzeća po funkciji.

Zastupnike radnika Javnoga poduzeća u Upravnome odboru imenuju, do njihova izbora na način utvrđen Statutom, upravljačka tijela radnih organizacija Radio Zagreb, Televizija Zagreb i Odašiljači i veze.

Članak 24.

Radio-stanice Dubrovnik, Osijek, Pula, Rijeka, Sljeme, Split i Zadar nastavljaju s radom kao javna glasila Javnoga poduzeća Hrvatska radio-televizija.

Prava i obveze u pogledu proizvodnje i emitiranja programa radio-stanica iz stavka 1. ovoga članka namijenjenih informiranju građana užih društveno-političkih zajednica, uredit će se ugovorom između Javnoga poduzeća Hrvatska radio-televizija i tih društveno-političkih zajednica.