Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 07.07.1992 Pročišćeni tekst Zakona o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu umjetnih gnojiva obuhvaća Zakon o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu umjetnih gnojiva
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu umjetnih gnojiva ("Narodne novine" br. 33/92.), Zakonodavnopravna komisija Sabora Republike Hrvatske na sjednici 25. lipnja 1992. godine utvrdila je pročišćeni tekst Zakona o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu umjetnih gnojiva.

Pročišćeni tekst Zakona o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu umjetnih gnojiva

Zakona o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu umjetnih gnojiva obuhvaća Zakon o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu umjetnih gnojiva ("Narodne novine", br. 1/75.), te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama", br. 47/89. i 33/92. u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 310-16/92-01/01

Zagreb, 25. lipnja 1992.

Predsjednik Zakonodavno-pravne komisije Sabora Republike Hrvatske

Ante Klarić, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu mineralnih gnojiva

(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Mineralnim gnojivima, prema ovome Zakonu, smatraju se organski i anorganski spojevi i mješavine takvih spojeva koji služe za hranidbu bilja i kao takvi su označeni, bez obzira u kojem su agregatnom stanju.

Članak 2.

Mineralno gnojivo može proizvoditi samo pravna osoba koja je registrirana za tu djelatnost.

Članak 3.

U promet se može staviti samo mineralno gnojivo koje odgovara propisanoj kvaliteti i drugim određenim uvjetima i upisano je u registar mineralnih gnojiva te mineralno gnojivo koje odgovara propisanom standardu.

Članak 4.

Mineralno gnojivo mora sadržavati određeni najmanji postotak aktivne hranjive tvari te imati kemijska, fizička, fiziološka, mehanička i druga određene svojstva.

Prema sadržaju aktivne hranjive tvari mineralna gnojiva mogu biti jednostavna, miješana i složena.

Mineralno gnojivo može sadržavati organske biokatalizatore i pesticide za koje je posebnim propisima dana dozvola da se stavljaju u promet

Mineralno gnojivo ne smije sadržavati veće količine štetnih tvari od dozvoljenih.

Kvaliteta mineralnog gnojiva označuje se u deklaraciji.

Članak 5.

Iznimno od odredaba članka 3. i 4. ovoga Zakona, mineralno gnojivo koje se u malim količinama koristi isključivo za potrebe domaćinstva, a pakovano je u omote koji sadrže do 3 kg i na kojima je oznaka "za domaćinstvo", mora imati kemijska, fizička, fiziološka, mehanička i druge određena svojstva koja odgovaraju njegovoj proizvođačkoj specifikaciji. Takvo mineralno gnojivo ne upisuje se u registar mineralnih gnojiva.

Proizvođač mineralnog gnojiva dostavlja proizvođaku specifikaciju Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Podaci navedeni u proizvođačkoj specifikaciji smatraju se tajnom.

Članak 6.

Za minerelno gnojivo koje se stavlja u promet u rasutom stanju mora u ispravi o otpremi biti navedena njegova registrirana kvaliteta.

Za mineralno gnojivo koje se stavlja u promet u omotu mora biti na omotu otisnuta njegova registrirana kvaliteta.

Mineralno gnojivo za koje se izdaje proizvođačka specifikacija mora imati navedeno u ispravi o otpremi i otisnuto na omotu: "Proizvedeno prema proizvodačkoj specifikaciji".

Mineralno gnojivo mora odgovarati kvaliteti označenoj u deklaraciji, odnosno proizvođačkoj specifikaciji.

U deklaraciji koja se prilaže uz račun za mineralno gnojivo mora biti navedena i oznaka partije tog gnojiva i datum otpreme.

Članak 7.

Uvoziti i stavljati u promet može se samo mineralno gnojivo koje ispunjava uvjete iz članka 3. ovoga Zakona.

Za uvezeno mineralno gnojivo mora se u roku 30 dana od dana uvoza pribaviti certifikat ovlaštene pravne osobe o kvaliteti mineralnog gnojiva.

Pravna osoba sa sjedištem u Republici, koja je uvezla mineralno gnojivo, deklarira ga na hrvatskom jeziku.

Članak 8.

Ne upisuje se u registar mineralnih gnojiva niti mora imati deklaraciju:

1. mineralno gnojivo proizvedeno, odnosno uvezeno za pokusne svrhe na zahtjev pravne osobe;

2. mineralno gnojivo koje je iz posebnih razloga stavljeno u promet na osnovi dozvole Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pod uvjetom da takvo gnojivo bude proizvedeno, odnosno uvezeno samo u određenoj količini i za određeno vrijeme i da ne sadrži štetne tvari u količinama većim od dozvoljenih, što mora biti navedeno na omotu.

Članak 9.

Pod partijom mineralnog gnojiva smatra se ona količina takvog gnojiva za koju je proizvođač u vrijeme otpreme utvrdio istu kvalitetu.

Za svaku partiju proizvedenog mineralnog gnojiva proizvođač mora, u skladu sa svojim općim aktom, voditi laboratorijsku i drugu evidenciju.

Pod partijom uvezenog mineralnog gnojiva smatra se i količina mineralnog gnojiva koja je uvezena istim prijevoznim sredstvima s jednakim podacima o njegovu sastavu.

Članak 10.

Mineralno gnojivo mora biti uskladišteno tako da se sačuvaju njegova fizička i druga svojstva i omogući njegovo nesmetano uobičajeno korištenje u poljoprivrednoj i drugoj proizvodnji.

Članak 11.

Radi utvrđivanja da li mineralno gnojivo odgovara kvaliteti označenoj u deklaraciji, odnosno u proizvodačkoj specifikaciji, provodi se kontrola njegove kvalitete.

Članak 12.

Kontrolu kvalitete mineralnog gnojiva kod proizvođača obavlja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a u prometu i potrošnji općinski poljoprivredni inspektori. U obavljanju te kontrole poljoprivredni inspektor je ovlašten:

1. uzimati uzorke mineralnog gnojiva iz skladišta i prijevoznih sredstava i s drugih mjesta i dostaviti ih na analizu ovlaštenoj pravnoj osobi te proizvođaču, odnosno, uvozniku;

2. pregledati poslovne knjige i druge isprave, ako je to potrebno radi kontrole kvalitete mineralnog gnojiva;

3. odrediti da proizvođač, odnosno uvoznik mineralnog gnojiva otkloni nedostatke, ako je to moguće u pogledu kvalitete koju mora imati mineralno gnojivo;

4. zabraniti stavljanje u promet, odnosno korištenje mineralnog gnojiva koje ne odgovara određenoj kvaliteti, odnosno dozvoli (članak 4., stavak 3.);

5. narediti izrnjenu deklaracije ako ustanovi da mineralno gnojivo nije deklarirane kvalitete, osim u pogledu sadržaja vlage;

6. kontrolirati rad ovlaštenih pravnih osoba koje obavljaju analizu mineralnih gnojiva i s tim u vezi pregledavati njihove laboratorijske knjige i izdane isprave o kvaliteti mineralnih gnojiva te provjeravati da li se pri obavljanju analize pridržavaju jedinstvenih metoda.

Ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka ima poljoprivredni inspektor i kad obavlja kontrolu rnineralnih gnojiva iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona.

Pravna osoba i pojedinac, koji koristi mineralno gnojivo, može zahtijevati od nadležnog poljoprivrednog inspektora da uzme uzorke rnineralnog gnojiva i da ih radi analize dostavi ovlaštenoj pravnoj osobi.

Pravne osobe i pojedinci, čiji rad prema ovom Zakonu podliježe kontroli poljoprivrednog inspektora, dužne su mu omogućiti obavljenje kontrole i pružati potrebnu pomoć.

Članak 13.

Pravne osobe koje proizvode mineralno gnojivo dužne su i same obavljati kontrolu kvalitete proizvedenog mineralnog gnojiva.

Članak 14.

U pogledu mineralnog gnojiva za koje je izdana deklaracija analizom se provjerava da li gnojivo odgovara kvaliteti označenoj u deklaraciji u pogledu vrste i količine aktivne hranjive tvari, sadržaju vlage, finoći meljave (veličina i čvrstoća čestica) i sadržaju dovoljenih slobodnih štetnih kiselina i drugili štetnih tvari.

Smatra se da je mineralno gnojivo određene kvalitete i u slučaju ako prema deklaraciji od nje odstupa u pogledu pojedine aktivne hranjive tvari na 100 kg težine u skladu s odredbama propisanim standardima.

U pogledu mineralnog gnojiva za koje je izdana proizvodačka specifikacija analizom se provjerava da li ona odgovara svojstvima navedenim u specifikaciji.

Članak 15.

Analizu uzorka mineralnih gnojiva može obavljati samo pravna osoba koja ima za to potrebne stručne radnike i raspolaže opremom potrebnom za ispitivanje kvalitete i drugih osobina mineralnog gnojiva i koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti.

Analize mineralnih gnojiva obavljaju se po jedinstvenim metodama.

Članak 16.

Pravna osoba iz Članka 15., stavka 1. ovoga Zakona dužna je podnositelju uzoraka za analizu, u roku od 15 dana od dana primitka uzorka mineralnog gnojiva, dostaviti izvještaj o rezultatu analize.

Članak 17.

Ako se analizom utvrdi da mineralno gnojivo nije određene ili deklarirane, odnosno u proizvodačkoj specifikaciji navedene kvalitete, poljoprivredni inspektor donijet će rješenje o zabrani njegova stavljanja u promet.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poljoprivredni inspektor može rješenjem dopustiti da se u promet stavi mineralno gnojivo koje nije deklarirano, odnosno nije u proizvođačkoj specifikaciji navedene kvalitete ako ono odgovara kvaliteti određenoj za mineralno gnojivo jednake vrste s manjim sadržajem aktivne hranjive tvari, pod uvjetom da pravna osoba koja ga je proizvela, uvezla, odnosno stavila u promet ispravi deklaraciju, odnosno proizvođačku specifikaciju prema rezultatu koji je utvrđen analizom.

Rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se na znanje poljoprivrednom inspektoru nadležnom prema sjedištu proizvođača, odnosno uvoznika mineralnog gnojiva.

Poljoprivredni inspektor iz stavka 3. ovoga članka dužan je odmah po primitku rješenja iz stavka 1., odnosno stavka 2. ovoga članka donijeti rješenje o zabrani stavljanja u promet, odnosno ispravci deklaracije, odnosno proizvođačke specifikacije za čitavu partiju tog mineralnog gnojiva.

Rješenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostavlja se na znanje i kupcu, ako je od njega uzet uzorak mineralnog gnojiva.

Članak 18.

Troškove analize mineralnog gnojiva koja je obavljena na zahtjev poljoprivrednog inspektora snosi:

1. pravna osoba koja je to gnojivo proizvela uvezla, odnosno stavila u promet - ako se analizom utvrdi da gnojivo nije određene, odnosno deklarirane kvalitete;

2. organ uprave čiji je poljoprivredni inspektor zahtijevao analizu - ako se analizom utvrdi da je gnojivo određene, odnosno deklarirane hvalitete.

Troškove analize koja je obavljena na zahtjev pravne osobe ili pojedince snosi ta pravna osoba, odnosno pojedinac.

Troškove iz stavka 1. ovoga članka prethodno snosi organ uprave čiji je poljoprivredni inspektor zahtijevao analizu mineralnog gnojiva.

Članek 19.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede:

1. vodi registar mineralnih gnojiva i objavljuje u "Narodnim novinama", upise u registar i brisanja iz registra;

2. donosi, nakon pribavljenog mišljenja ovlaštene znanstvene organizacije, rješenje na osnovi kojeg se obavlja upis u registar mineralnih gnojiva;

3. utvrđuje koje pravne osobe ispunjavaju uvjete za izdavanje certifikata, za obavljanje analize i za davanje mišljenja prema odredbi točke 2. ovoga članka.

Članak 20.

Novčanom kaznom od 40.000 do 400.000 hrvatskih dinara kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba:

1. ako obavlja djelatnost proizvodnje mineralnih gnojiva za koju nije registrirana (članak 2.);

2. ako stavi u promet mineralno gnojivo koje ne sadrži određeni najmanji postotak aktivne hranjive tvari ili sadrži veće količine štetnih tvari od dozvoljenih (članak 4., stavak 1. i 4.);

3. ako analizu mineralnog gnojiva ne obavlja po jedinstvenim metodama (članak 15., stavak 2.);

Za privredni prijestup iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000 do 25.000 hrvatskih dinara.

Za privredni prijestup iz stavka 1. točke 3. ovoga članka odgovornoj osobi može se uz kaznu izreći i zaštitna mjera oduzimanja ovlaštenja za obavljanje analize mineralnog gnojiva u trajanju od jedne do pet godina.

Članak 21.

Novčanom kaznom od 30.000 do 300.000 hrvatskih dinara kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba:

1. ako uvozi mineralno gnojivo koje ne ispunjava određene uvjete iz članka 3. ovoga Zakona;

2. ako stavi u promet mineralno gnojivo koje nema odgovarajuća kemijska, fizička, fiziološka, mehaničke i druga određena svojstva (članak 4., stavak 1.);

3. ako mineralno gnojivo sadrži organske biokatalizatore i pesticide za koje nije dana dozvola za stavljanje u promet po posebnim propisima (članak 4., stavak 3.);

4. ako stavi u promet mineralno gnojivo čija kemijska, fizička, fiziološka i mehanička svojstva ne odgovaraju proizvodačkoj specifikaciji (članak 5.);

5. ako stavi u promet mineralno gnojivo koje nema kvalitetu označenu u deklaraciji, odnosno proizvodačkoj specifikaciji (članak 6., stavak 4.), odnosno u dozvoli za stavljanje u promet (članak 8., točka 2.);

6. ako mineralno gnojivo koje nije određene kvalitete proizvodi u većoj količini ili dulje vrijeme nego što je dozvoljeno ili ako na omotu ne označi da mineralno gnojivo ne sadrži štetne tvari u količinama većim od dozvoljenih (članak 8., točka 2.);

7. ako mineralno gnojivo nije uskladišteno na način određen u članku 10. ovoga Zakona;

8. ako prilikom analize ne provjerava određene elemente kvalitete, odnosno elemente iz deklaracije, odnosno iz proizvodačke specifikacije (članak 14.).

Za privredni prijestup iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000 do 25.000 hrvatskih dinara.

Članak 22.

Novčanom kaznom od 20.000 do 200.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako stavi u promet ili uveze mineralno gnojivo koje nije upisano u registar mineralnih gnojiva (članak 3.);

2. ako Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ne dostavi proizvođačku specifikaciju (članak 5., stavak 2.);

3. ako mineralno gnojivo nema određenu deklaraciju (članak 6., stavak 4.);

4. ako za uvezeno mineralno gnojivo nije u određenom roku pribavljen certifikat (članak 7., stavak 2.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000 do 20.000 hrvatskih dinara.

Članak 23.

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako u ispravi o otpremi nije navedeno, odnosno na omotu nije otisnuta registrirana kvaliteta mineralnog gnojiva (članak 6., stavak 1. i 2.);

2. ako na omotu nije otisnut tekst: "Proizvedeno prema proizvodačkoj specifikaciji", odnosno ako taj tekst nije naveden u ispravi o otpremi (članak 6. stavak 3.);

3. ako u deklaraciji koja se prilaže uz račun nije navelena oznaka partije, odnosno datum otpreme mineralnog gnojiva (članak 6., stavak 5.);

4. ako ne vodi evidenciju o svakoj partiji mineralnog gnojiva (članak 9., stavak 2.);

5. ako ne omogući kontrolu poljoprivrednom inspektoru i ne pruži mu potrebnu pomoć (članak 12., stavak 4.);

6. ako u roku 15 dana od dana prijema uzorka ne dostavi poljoprivrednom inspektoru izvještaj o rezultatu analize po članku 16. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000 do 15.000 hrvatskih dinara.

Članak 24.

Novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj građanin:

1. ako proizvodi mineralno gnojivo (članak 2.);

2. ako uveze mineralno gnojivo koje ne ispunjava određene uvjete iz članka 3. ovoga Zakona;

3. ako stavi u promet mineralno gnojivo koje nema kvalitetu označenu u deklaraciji (članka 6., stavka 4.);

4. ako mineralno gnojivo ne uskladišti na način određen u članku 10. ovoga Zakona.

Članak 25.

Novčanom kaznom od 5.000 do 100.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj građanin:

1. ako stavi u promet mineralno gnojivo koje nije upisano u registar mineralnih gnojiva (članak 3.);

2. ako stavi u promet mineralno gnojivo u čijoj ispravi o otpremi nije navedeno, odnosno na omotu nije otisnuta registrirana kvaliteta mineralnog gnojiva (članak 6., stavak 1. i 2.);

3. ako stavi u promet mineralno gnojivo na čijem omotu nije utisnut tekst: "Proizvedeno prema proizvodačkoj specifikaciji", odnosno ako taj tekst nije naveden u ispravi o otpremi (članak 6., stavak 3.);

4. ako stavi u promet mineralno gnojivo koje nema određenu deklaraciju (članak 6., stavak 4.);

5. ako stavi u promet mineralno gnojivo u čijoj deklaraciji, koja se prilaže uz račun, nije navedena oznaka partije, odnosno datum otpreme mineralnog gnojiva (članak 6., stavak 5.);

6. ako ne omogući kontrolu poljoprivrednom inspektoru i ne pruži mu potrebnu pomoć (članak 12., stavak 4.).

Članak 26.

Ovlašćuje se ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da donese potanje propise o registru mineralnih gnojiva (članak 3.).

Ovlašćuje se ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da u sporazumu s ministrom energetike i industrije donese potanje propise: o kvaliteti, sastojinama i svojstvima mineralnih gnojiva (članak 3. i 4.), o deklaraciji (članak 6., stavak 4.), o certifikatu (Članak 7., stavak 2.) i o načinu uskladištenja mineralnog gnojiva (članak 10.).

Članak 27.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 24. Zakona o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu umjetnih gnojiva ("Narodne novine", br. 1/75.), primjenjivat će se odredbe Pravilnika o minimalnim i maksimalnim sastojcima i o drugim osobinama pojedinih vrsta umjetnog gnojiva i o načinu ispitivanja umjetnog gnojiva ("Službeni list SFRJ", br. 35/64. i 4/67.) i Pravilnika o registru umjetnih gnojiva i o deklariranju umjetnih gnojiva ("lužbeni list SFRJ", br. 36/64.), ako nisu u suprotnosti s odredbama toga Zakona.

Članak 28.

Odredbe članka 3., stavka 1., članka 4., stavka 2. i članka 5., stavka 3. Zakona o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu umjetnih gnojiva ("Narodne novine", br.1/75.) počet će se primjenjivati tridesetog dana nakon njegova stupanja na snagu.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu Zakona o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu umjetnih gnojiva ("Narodne novine", br. 1/75.), prestaje važiti Osnovni zakon o kvaliteti i kontroli kvalitete umjetnih gnojiva ("Službeni list SFRJ", br.18/64. i "Narodne novine", br. 52/71. i 52/73.).

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>