Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 07.07.1992 Pravilnik o iskaznici i znaku graničnog inspektora za zaštitu bilja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona u oblastima poljoprivrede i šumarstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 62. Zakona o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju ("Narodne novine", broj 53/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

o iskaznici i znaku graničnog inspektora za zaštitu bilja

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac iskaznice i izgled posebnog znaka graničnog inspektora za zaštitu bilja, način izdavanja i zamjene te način vođenja evidencije o izdanim i vraćenim iskaznicama i znakovima graničnog inspektora za zaštitu bilja.

Članak 2.

Iskaznica graničnog inspektora za žaštitu bilja (u daljnjem tekstu: iskaznica) pravokutnog je oblika, dimenzije 96 x 65 mm i izrađuje se tehnikom zaštitnog tiska.

Prednja strana iskaznice iz stavka 1. ovog članka sadrži:

- na gornjoj lijevoj streni grb Republike Hrvatske;

- desno od grba ispisano je:

"REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRlVREDE".

Ispod grba je prazan prostor za fotografiju preko koje je u gornjem desnom kutu otisnut pečat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

- desno od prostora za fotografiju ispisuje se oznaka "ISKAZNICA GRANIČNOG INSPEKTORA ZA ZAŠTITU BILJA", ime i prezime djelatnika i naziv granične stanice za zaštitu bilja;

- ispod mjesta za fotografiju upisuje se jedinstveni matični broj građanina (JMBG).

Na poleđini iskaznice iz stavka 1. ovog članka ispisana su ovlaštenja nosioca iskaznice i stalno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnim prijelazima granične stanice za zaštitu bilja ovjereno potpisom ovlaštenog djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 3.

Znak graničnog inspektora za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: znak) ovalnog je oblika veličine 56 x 42 mm. Vanjski rub ovala zlatnožute je boje s reljefom hrvatskog pletera. U sredini gornjeg dijela pletera nalazi se hrvatski grb u propisanim bojama, visine 16 mm. U sredini donjeg dijela pletera nalazi se srebrnasta pločica širine pletera u koju se upisuje broj znaka.

Osnova podloge središnjeg dijela znaka je sjajne srebrnaste boje. Ispod gornjeg dijela hrvatskog pletera lijevo i desno od grba ispisano je tamnoplavim slovima veličine 3 mm, "REPUBLIKA HRVATSKA".

U središnjem dijelu ovala nalazi se stilizirani znak zaštite bilja od dva lista zelene boje s upletenim likom zmije crne boje.

U donjem dijelu središnjeg dijela lijevo i desno od znaka zaštite bilja ispisano je u dva reda plavom bojom "GRANIČNI INSPEKTOR ZA ZAŠTITU BILJA".

Znak je izrađen od nerđajućeg lima. Na poleđini znaka je igla za učvršćivanje.

Članak 4.

Iskaznicu i znak izdaje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Članak 5.

O izdanim i vraćenim iskaznicama i znakovima vodi se evidencija u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrde.

Evidencija iz stavka I. ovog članka sadrži: prezime i ime graničnog inspektora za zaštitu bilja kojem je izdana iskaznica i znak, naziv granične stanice za zaštitu bilja, broj i dan izdavanja iskaznice i znaka te rubriku za napomenu.

Članak 6.

Iskaznica i znak vrijede od dana njihova izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova graničnog inspektora za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: Inspektor).

Članak 7.

Inspektor koji izgubi iskaznicu ili znak ili na drugi način ostane bez iskaznice odnosno znaka dužan je o tome odmah obavijestiti neposrednog rukovoditelja.

Nova iskazanica ili znak izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili znak oglašena nevažećom u "Narodnim·novinania".

Članak 8.

Inspektor koji je razriješen dužnosti, džan je iskaznicu i znak vratiti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s danom razrješenja.

Vraćena iskenica i znak poništavaju se i pohranjuju.

Članak 9.

Iskaznice i znakove izdane prema ranijim propisima zamijenit će se iskaznicama i znakovima utvrđenim ovim pravilnikom u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 10.

Obrazac iskaznice s odgovarajućim sadržajem te izgled znaka tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu iskaznice i znaku saveznoga graničnog inspektora za zaštitu bilja ("Službeni list SFRJ", broj 59/90 i "Narodne novine", broj 53/91).

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/92-01/91

Urbroj: 525-01-92-1

Zagreb, 26. lipnja 1992.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


OBRAZAC ISKAZNICE

Prednja strana

__________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

GRB REPUBLIKE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,

HRVATSKE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

ISKAZNICA GRANIČNOG INSPEKTORA

ZA ZAŠTITU BILJA

_______________________________

(ime)

_______________________________

(prezime)

JMBG____________________ _______________________________

(Granična stanica za zaštitu bilja)

__________________________________________________________________________________


Poleđina

__________________________________________________________________________________

Nositelj ove iskaznice ima pravo i dužnost provoditi zdravstvenu kontrolu bilja i kontrolu sredstava za zaštitu bilja u prometu preko granice Republike Hrvatske, kao i sva druga prava i dužnosti koja mu po Zakonu pripadaju.

Datum izdavanja: M.P. ____________

MINISTAR

Stalno odobrenje za kretanje i zadržavanje vrijedi za granične prijelaze Granične stanice za zaštitu bilja

_____________________________________________________________________________

Odobrenje vrijedi do_____________ 19 ______

Datum izdavanja: M.P. ____________

(potpis)

ISKAZNICA VRIJEDI DO OPOZIVA

__________________________________________________________________________________