Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 27.06.1992 Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u III. tromjesečju 1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih građanima i drugim osobama za popravak stambenih i gospodarskih objekata oštećenih ratnim razaranjima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 14. i članka 67. stavka 1. točke 6. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici od 25. lipnja 1992. godine, donio je,

ODLUKU

o odobravanju reeskontnih kredita bankama u III. tromjesečju 1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih građanima i drugim osobama za popravak stambenih i gospodarskih objekata oštećenih ratnim razaranjima

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju način i uvjeti za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih građanima i drugim osobama u III. tromjesečju 1992. za popravak stambenih i drugih objekata u privatnom, društvenom i državnom vlasništvu oštećenih ratnim razaranjima (u daljnjem tekstu: krediti).

II.

Narodna banka Hrvatske odobrava u III. tromjesečju 1992. reeskontne kredite iz primarne emisije bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: banke), koji su prethodno odobreni uz uvjete i na način što su utvrđeni: 1) Uredbom o davanju posebnih kredita za popravak stambenih i gospodarskih zgrada oštećenih ratnim razaranjima ("Narodne novine", br. 56/91. i 5/92.); 2) Uredbom o odobravanju posebnih Kredita za popravak stanova u društvenom i državnom vlasništvu oštečenim ratnim razaranjima ("Narodne novine", br. 58/91. i 5/92.) Kredite iz primarne emisije iz stavka 1. ove točke, Narodna banka Hrvatske odobrit će bankama u ukupnom iznosu od 4.000.000.000.- hrvatskih dinara.

III.

Kredite iz točke II. ove Odluke Narodna banka Hrvatske odobrava bankama, i to u visini do 30% od stanja kredita što su ih banke prethodno odobrile građanima i drugim osobama za namjene iz ove odluke. Osnovica za korištenje reeskontnih kredita iz točke II ove odluke je knjigovodstveno stanje tih kredita što su ih banke prethodno odobrile građanima i drugim osobama. Narodna banka Hrvatske odobravatće kredite pojedinim bankama prema udjelu svake pojedine banke u ukupnom knjigovodstvenom stanju odobrenihkredita svih banaka za te namjene. Knjigovodstveno stanje kredita odobrenih krajnjim korisnicima u prethodnom mjesecu za navedene namjene, banke će dostavljati Narodnoj banci Hrvatske do 8., u mjesecu za prethodni mjesec. Ukoliko je stanje iskorištenog kredita pojedine banke u prethodnom mjeseću veće od iznosa mogućeg korištenja kredita u tekućem mjesecu uslijed promjene udjela pojedine banke u ukupnom knjigovodstvenom stanju odobrenih kredita svih banaka za te namjene - banka je dužna iznos više korištenog kredita iz primarne emisije vratiti Narodnoj banci Hrvatske, najkasnije do 15. u mjesecu.

IV.

Na reeskontne kredite što ih Narodna banka Hrvatske odobrava bankama iz primarne emisije za namjene iz točke II. ove odluke, Narodna banka Hrvatske obračunava i naplaćuje kamatu u visini važeće eskontne stope Narodne banke Hrvatske. Kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno, sukladno odredbama odluke o načinu obračuna; naplate i plaćanja aktivnih i pasivnih kamata; te naknada Narodne banke Hrvatske.

V.

Kreditom iz točke II. ove odluke, banka se koristi podnošenjem zahtjeva Narodnoj banci Hrvatske, uz koji istovremeno podnosi dokumentaciju, i to: specifikaciju ugovora o kreditima odobrenih krajnjim korisnicima za namjene iz ove odluke, izvod o knjigovodstvenom stanju kredita odobrenihkrajnjim korisnicima za namjene iz oveodluke, specifikaciju naloga o izvršenom prijenosu sredstava kredita banke krajnjem korisniku i drugu dokumentaciju, na zahtjev Narodne banke Hrvatske, iz koje se sa sigurnošću može utvrditi da se odobreni krediti koriste namjenski. Radi osiguranja namjenske kontrole korištenja kredita, Narodna banka Hrvatske može izvršiti uvid kod banaka u dokumentaciju koju su bankama podnijeli krajnji korisnici, uz zahtjev za odobravanje kredita, te kontrolu kod karajnjih korisnika kredita. Dokumentaciju iz stavka 2. ove točke primljenu od krajnjih korisnika kredita, banke su obvezne zadržati u svojoj evidenciji.

VI.

Ugovor za korištenje kratkoročnih kredita Narodna banka Hrvatske zaključit će sa svakom bankom u Republici, a ugovorom će se utvrditi svi uvjeti odobravanja i korištenje kredita (kamatna stopa, način obračuna i naplate kamate, instrumenti osiguranja plaćanja i dr.)

VII.

Narodna banka Hrvatske donijet će, po potrebi, upute za primjenu ove odluke.

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. srpnja 1992. godine.

O. br. 39/92.

Zagreb, 25. lipnja 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r:


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">