Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 27.06.1992 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-231/1990. od 12. svibnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 12. svibnja 1992. godine, donio je

RJEŠENJE

I.

Pokreće se postupak za ocjenu ustavnosti: 1. članka 27. Zakona o braku i porodičnim odnosima ("Narodne novine". br. 51/89. i 59/90); 2. članka 218. Krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 25/77, 50/78, 25/84, 52/87, 43/89, 7/90 i 9/91).

II.

Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Člankom 27. Zakona o braku i porodičnim odnosima zabranjeno je (nije dopušteno) vjenčanje po vjerskom obredu prije nego što brak bude zaključen po odredbama ovoga Zakona. Člankom 218. Krivičnog zakona Republike Hrvatske propisano je da će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine tko izvrši obred vjenčanja po propisima vjeroispovijesti prije nego što je zaključen brak pred nadležnim državnim organom. Navedene zakonske odredbe Sud je ocjenjivao povodom prijedloga Trutin Predraga, odvjetnika iz Makarske. Sud ocjenjuje da ima osnova za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti osporenih zakonskih odredaba jer postoji osnovana sumnja da te odredbe nisu u skladu s Ustavom Republike Hrvatske. Člankom 40. Ustava jamči se savjesti i vjeroispovijesti i slobodno javno očitovanje vjere i drugog uvjerenja. Prema članku 41. stavku 2. Ustava vjerske zajednice slobodne su, u skladu sa zakonom, javno obavljati vjerske obrede. Prema članku 61. stavku 2. Ustava brak i pravni odnosi u braku, izvanbračnoj zajednici i obitelji uređuju se zakonom. Iz navedene odredbe članka 61. stavka 2. Ustava nedvosmisleno proizlazi da je zakonodavac ovlašten zakonom urediti sva pitanja koja se odnose na zaključivanje pravovaljanog braka, a u okviru toga može odrediti i organ pred kojim se može zaključiti pravovaljani brak. Tako je u članku 13. Zakona o braku i porodičnim odnosima određeno da se brak može zaključiti pred općinskim organom uprave nadležnim za vođenje matičnih knjiga vjenčanih. Samo tako zaključeni brak smatra se pravovaljanim. Vjenčanje po vjerskom obredu nema karakter zaključivanja pravovaljanog braka po važećim državnim propisima i ne proizvodi nikakve pravne učinke, neovisno o tome da li je izvršeno prije ili poslije zaključenja braka po odredbama Zakona. Kako vjenčanje po vjerskom obredu nema karakter zaključivanja pravovaljanog braka već predstavlja čin vršenja vjerskog obreda osnovano se može dovesti u sumnju mogućnost da se zakonom takvo vjenčanje zabranjuje ili da se određuje da se ne smije obaviti prije nego što brak bude zaključen po važećim državnim propisima, a pogotovo da se zbog toga propisuju krivične sankcije. Takvim odredbama dovodi se u pitanje ustavno pravo iz članka 40. i 41. Ustava. Te ustavne slobode i prava građana i vjersklh zajednica, po članku 16. Ustava, mogu se zakonom ograničiti samo radi zaštite sloboda i prava drugih ljudi te pravnog poretka, javnog morala i zdravlja o čemu se u konkretnom predmetu ne radi. To su razlozi zbog kojih je Sud riješio kao u izreci.

Broj: U-I-231/1990. Zagreb. 12. svibnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.