Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 26.06.1992 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenja Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. godine donijela je

UREDBU

o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

Članak 1.

U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga "Narodne novine", br. 36/91, 73/91. i 18/92) u članku 10. iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

"Vjerske zajednice mogu za obnovu ratom porušenih sakralnih i drugih objekata u vlasništvu, nabavljati reprodukcijski materijal po povlaštenim stopama."

Članak 2.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Reprodukcijski materijal uz povlaštenu poreznu stopu mogu nabavljati pravne osobe koje obavljaju proizvođačku djelatnost."

Članak 3.

U članku 17. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Porezna osnovica poreza na promet za prerađevine od duhana - cigarete, je maloprodajna cijena cigareta s uračunatim porezom na promet proizvoda koju utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigareta. Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je o utvrđenim maloprodajnim cijenama cigareta obavijestiti Ministarstvo financija Republike Hrvatske. Prijavljena maloprodajna cijena cigareta ne može se mijenjati bez prethodne prijave Ministarstvu financija Republike Hrvatske. Za ostale prerađevine od duhana (cigarilosi, duhan za lulu i dr.) porezna osnovica je prodajna cijena u koju nije uračunat porez na promet proizvoda."

Članak 4.

U članku 17a. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Posebna markica štampa se na zaštićenom papiru s otisnutim tekstom "za prodaju u Republici Hrvatskoj". Veličinu markice utvrđuje Ministarstvo financija vodeći računa o tehničkim rješenjima i mogučnostima proizvođača i uvoznika duhanskih prerađevina."

U istom članku iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:"Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se od 1. listopada 1992."

Članak 5.

Iza članka 17. dodaje se novi članak 17b. koji glasi:

"Proizvođači alkohola (etanola) dužni su obavijestiti nadležnu poreznu upravu o količinama primarne sirovine za proizvodnju alkohola kao i o proizvedenim količinama alkohola.

Proizvođači odnosno uvoznici alkoholnih pića dužni su svaku bocu alkoholnog pića namijenjenog za prodaju u Republici Hrvatskoj označiti posebnom markicom.

Obveza označavanja boca ne odnosi se na vina namijenjena prodaji u Republici Hrvatskoj kao i na alkoholna pića namijenjena izvozu.

Alkoholna pića u prometu bez posebne markice smatraju se pićima na koje nije obračunat i plaćen porez na promet, te se njihovo puštanje u promet i kupovina smatraju protuzakonitim.

Potanje propise u svezi posebnih markica propisuje ministar financija.

Odredbe stavka 1. do 4. ovoga članka primjenjuju se od 1. listopada 1992".

Članak 6.

U članku 19. u stavku 1. u točki 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Pod izvozom proizvoda u smislu ove točke razumijeva se izvoz proizvoda uz dokaz o izvozu i dokaz da je plaćanje iz inozemstva obavljeno jednim od instrumenata plaćanja o međunarodnom platnom prometu putem banke ovlaštene za poslove s inozemstvom uključujući i prijeboje, kompenzacije i cesije po odobrenju Narodne banke Hrvatske."

U točki 12. u prvom redu riječi: "novih osobnih automobila" zamjenjuju se riječima "osobnih automobila."

Članak 7.

U članku 23. u stavku 1. točka 11. mijenja se i glasi: "11. na izvozne usluge pod kojima se razumijevaju usluge naplaćene u devizama".

Članak 8.

U članku 28. u stavku 3. iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

"7. u času preuzimanja posebnih markica za duhanske prerađevine (cigarete) - članak 17a."

Članak 9.

Članak 32. mijenja se i glasi:

"Porez na promet proizvoda i porez na promet usluga porezni obveznik plaća u roku od 5 dana po isteku tjedna. Porezni obveznici - fizičke osobe plaćaju porez na promet u roku od pet dana po isteku svakih 15 dana u mjesecu, odnosno po isteku mjeseca.

Porezni obveznik iz stavka 1. ovog članka plaća porez na promet proizvoda i usluga na vrijednost prodanih proizvoda i obavljenih usluga naplaćenih u toku tjedna. U naplaćenu realizaciju u smislu ovog stavka uračunava se i vrijednost prodanih, a nenaplaćenih proizvoda i usluga ako je od dana izdavanja fakture, odnosno od dana isporuke robe ako je isporuka robe obavljena prije izdavanja fakture, proteklo više od 80 dana.

Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka, porezni obveznici poreza na promet duhanskih prerađevina - cigareta, plaćaju porez na promet u roku od 30 dana od dana preuzimanja posebnih markica iz članka 17a. ovoga zakona.

Odredbe stavka 3. ovoga članka primjenjuju se od 1. listopada 1992. godine".

Članak 10.

Članak 39. mijenja se i glasi:

"Porezni obveznik - pravna osoba konačno obračunava porez na promet za proteklu godinu na osnovi podataka o vrijednosti prodanih i naplaćenih proizvoda i vrijednosti obavljenih i naplaćenih proizvoda i vrijednosti obavljenih i naplaćenih usluga sa stanjem na dan 31. prosinca godine za koju se obavlja obračun.

Konačni obračun poreza na promet sastavlja se i podnosi zajedno sa završnim računom."

Članak 11.

Iza članka 53. dodaju se novi članci 53a. i 53b. koji glase:

"Članak 53a.

Ako se u tijeku kontrole utvrdi da porezni obveznik ne raspolaže s evidencijama i dokumentacijom i zbog toga nije moguće utvrditi obvezu poreza na promet, ovlašteni radnik organa nadležnog za kontrolu poduzima ove radnje i mjere:

a) nalaže poreznom obvezniku popis proizvoda u poslovnom prostoru i drugom prostoru gdje se nalaze proizvodi,

b) nalaže poreznom obvezniku da uplati u korist određenog uplatnog računa porez u visini tržne vrijednosti zatečene robe odnosno proizvoda za koju porezni obveznik ne posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju o zaduženju odnosno nabavi,

c) procjenom utvrđuje obvezu poreznog obveznika i nalaže mu uplatu.

Članak 53b.

Organ nadležan za kontrolu poreza na promet rješenjem će poreznom obvezniku privremeno zabraniti raspolaganje sredstvima na žiro-računu:

- ako nadležni organ ne može pronaći poreznog obveznika na prijavljenoj adresi sjedišta poreznog obveznika, da bi obavio kontrolu,

- ako porezni obveznik ne dozvoli kontrolu nadležnom organu,

- ako porezni obveznik ne osigura uvjete za obavljanje kontrole,

- ako porezni obveznik ometa ovlaštenu osobu prilikom kontrole,

- ako porezni obveznik ne posjeduje evidencije i dokumentaciju o prometu proizvoda,

- ako porezni obveznik ne da na očevid dokumentaciju u svezi s utvrdivanjem obveze poreza na promet,

- ako porezni obveznik ne obračunava, ne uplaćuje ili ne plaća porez na promet,

- ako porezni obveznik u tijeku jedne kalendarske godine u tri ponovljena slučaja ne izda kupcu račun ili isječak vrpce registarske blagajne prilikom prodaje proizvoda ili obavljanja usltrga.

- ako porezni obveznik ne obavi popis po nalogu organa koji obavlja kontrolu (članak 53a).

Žalba izjavljena protiv rješenja ne zadržava izvršenje rješenja.

O privremenoj zabrani raspolaganja sredstvima iz stavka 1. ovog članka odmah će se izvijestiti nadležni organ uprave koji će rješenjem zabraniti obavljanje djelatnosti poreznom obvezniku."

Članak 12.

U članku 59. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Za radnje iz stavka 1. točke 1. do 8, 10. i 11. ovoga članka kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u poduzeću i drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 4.500 do 25.000 hrvatskih dknara."

Članak 13.

Iza članka 60a. dodaje se novi članak 60a. koji glasi:

"Članak 60a.

"Porezni obveznik (poduzetnik, odnosno fizička osoba koja obavlja djelatnost po odobrenju nadležnog organa) odnosno odgovorna osoba kod pravne osobe, kaznit će se za krivično djelo zatvorom do - 2 godine:

- ako ne dozvoli kontrolu nadležnom organu,

- ako ne osigura uvjete za obavljanje kontrole,

- ako ometa službenu osobu kod obavljanja kontrole,

- ako nema propisanu evidenciju i dokumentaciju u svezi s porezom na promet,

- ako ne da na uvid evidencije i dokumentaciju u svezi s porezom na promet,

- ako ne obračunava, netočno obračunava ili ne uplaćuje propisani porez na promet,

- ako ne obavi popis naložen mu od strane organa koji obavlja kontrolu".

Članak 14.

U članku 61. u stavku 2. iza riječi "iz stavka 1." dodaju se riječi: "točke 2. i 3.".

Članak 15.

U članku 62. u stavku 2. iza riječi: "iz stavka 1" dodaju se riječi: "točke 1., 4. i 5.".

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Za radnju iz stavka 1. točke 2. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba za privredni prijestup u deseterostrukom iznosu neizdanog računa ili isječka vrpce registarske blagajne kupcu prilikom prodaje proizvoda, odnosno obavljene usluge (članak 49.)".

Članak 16.

U članku 64. u stavku 1. briše se točka 2, a točka 3. postaje točkom 2.

U stavku 2. u prvom retku broj 3 zamjenjuje se brojem 2.

Članak 17.

Iza članka 69. dodaje se članak 69a. koji glasi:

"Članak 69a.

Uvoz alkohola (etanola) i alkoholnih pića, duhana i duhanskih prerađevina, kave (sirove, pržene, mljevene i ekstrakt-kave) te zlata i proizvoda izrađenih od zlata i drugih plemenitih metala mogu obaviti pravne i fizičke osobe samo uz posebno odobrenje Ministarstva financija Republike Hrvatske."

Članak 18.

U Tarifi poreza na promet proizvoda u tar. broju 1. stopa od "32%" zamjenjuje se stopom od "35%".

Članak 19.

Tar. broj 2. mijenja se i glasi:

"Tar. br. 2.

Na promet derivata naRe porez na promet proizvoda plaća se i to za;

- motorni benzin MB-86 i MB-98 65%

- motorni benzin BMB-94 35%

- dizelsko gorivo (D-1, D-2 i D-3) 55%

- ulje za loženje ekstra lako i lako specijalno 30%

- mlazno gorivo i avionski benzin 20%

- petrolej za motore, petrolej za osvjetljavanje,

avionska i motorna ulja, mineralna maziva, hipoidna i ostala mineralna ulja i masti kao i ulja za podmazivanje i primarni (sirovi) benzin 10%

- tekući naRni plin 5%

- ulje za loženje - mazut 10%.

Napomena:

1) Na prodane količine dizelskog goriva koje se koriste za pogon ribarskih brodova, za pogon tračnih vozila i plovnih objekata u željezničkom, pomorskom, riječnom i jezerskom saobraćaju ne plaća se naknada za ceste prema Zakonu o cestama i Odluci o visini naknade za javne ceste.

2) Pravne osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao i individualni poljoprivrednici proizvođači mogu za pogon traktora, kombajna i ostalih samohodnih poljoprivrednih strojeva koristiti ulje za loženje ekstra lako (EL) i ulje za loženje lako specijalno (LS),

3) Prije stavljanja u promet ulja za loženje (EL) i ulja za loženje lakog specijalnog (LS) proizvođač ih mora u rafineriji obojiti crvenom bojom uz dodavanje indikatora (markera) suglasno standardima JUS B.H8064 i JUS B.H8065. U slučaju uvoza ovih ulja uvoznik je dužan ove derivate obojiti crvenom bojom uz dodavanje indikatora (markera) suglasno standardima JUS B.H8064 i JUS B.H8065, prije isporuke naručiocu za čiji su račun derivati uvezeni.

4) Ulje za loženje ekstra lako (EL) i ulje za loženje lako specijalno iz alineje 4. ovoga tar. broja ne smije se koristiti za pogon motornih vozila, plovnih objekata ili drugih motora osim za pogon traktora, kombajna i ostalih samohodnih poljoprivrednih strojeva.

Kontrolu uporabe i korištenja ulja za loženje iz alineje 4. ovog Tar. broja u motornim vozilima, plovnim objektima i drugim motorima, obavljaju ovlašteni radnici prometne policije i tržišne odnosno porezne inspekcije.

5) Ako se tekući naRni plin koristi pomoću specijalnih uređaja za pogon motornih vozila i motornih plovnih objekata, porez na promet proizvoda plaća se po stopi od 40%.

Članak 20.

U Tarifnom broju 3. u Napomeni 1. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Odredbe stavka 1. i 2. ove Napomene primjenjuju se do 30. rujna 1992."

Članak 21.

U Tarifnom broju 7. u stavku 1. alineja 1 stopa od "90%" zamjenjuje se stopom od "60%".

Članak 22.

U Tarifnom broju 8. u stavku 1. u točki 2. alineja 4. mijenja se i glasi:

" - originalnih umjetničkih djela s područja slikarstva, kiparstva, arhitekture, grafike i ostalih likovnih djelatnosti i unikata primjenjene umjetnosti i industrijskog oblikovanja za koje se autorima plaća autorski honorar.

Na ostala umjetnička djela plaća se porez po ovom tar. broju ako ta djela u prometu prati uvjerenje ovlaštenog strukovnog udruženja ili ovlaštenog republičkog organa s područja prosvjete i kulture."

U istoj točki, alineja 19. mijenja se i glasi:

" - toaletnog sapuna, sapuna za pranje, medicinskog sapuna, sapuna-krema i pjena za brijanje, pasta i praška za zube, losiona za usta, pudera, krema i ulja za djecu, pjenušavih kupki i šampona za kosu i kupanje, toaletnog papira i toaletnih papirnatih ručnika".

Članak 23.

U Tarifi poreza na promet usluga Tar. broj 2. mijenja se i glasi:

"Porez na promet od igara na sreću plaća se:

1. po stopi od 20% na igre na sreću pomoću automata i drugih mehaničkih ili automatskih aparata i uređaja (automati za kovani novac, žetoni. tombola i dr.) i posebne igre na sreću (roulette, trente et quarante, baccara, shemin de fer i sl.).

2. po stopi od 15% na igre na sreću pomoću automata kod kojih se kontrola obavlja sigurnosnim obračunskim modulom za automate za igre na sreću, EOM.

3. po stopi od 5% na ostale igre na sreću - loto, lutrija (redovna, izvanredna, expres i instant), sportska prognoza i ostale igre na sreću za čiju je organizaciju nadležan organ dao odobrenje.

Napomena:

Porezni obveznik koji posjeduje posebne igre na sreću (roulette, trente et quarante, baccara, shemin de fer i sl.) dužan je podatke za obračun poreza na promet osigurati u blagajničkom dnevniku u koji se podaci unose svakodnevno".

Članak 24.

U Tarifi poreza na promet usluga u Tarifnom broju 3. u Napomeni 2) alineja 1. mijenja se i glasi:

" - usluge uvoza i izvoza robe u svoje ime a za tuđi račun".

Članak 25.

Danom primjene ove uredbe prestaje se primjenjiveti odredbe čl. 33, 34. i 37. Zakona.

Članak 26.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1992. godine.

Klasa: 410-19/92-01/02

Urbroj: 5030116-92-41

Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.