Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 26.06.1992 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti Uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. godine donijela je

UREDBU

o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama

Članak 1.

U Zakonu o igrama na sreću i zabavnim igrama "Narodne novine", br. 61/91) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Igre na sreću i zabavne igre priređuju se u svrhu razonode i zabave sudionika u igri, radi veće iskoristivosti i poticanja djelatnosti turizma i ugostiteljstva, te radi pribavljanja sredstava za financiranje socijalno-humanitarnih potreba, za potrebe programa rada invalida, programa "Hrvatskog radiše" za samozapošljavanje, za zaštitu i druge potrebe djece i mladeži, za pripreme zaštite spašavanja ljudskih života u nepogodama, za rad s ovisnicima, za poticanje razvitka športa i tehničke kulture".

Članak 2.

Članak 13. mijenja se i glasi:

"Igračnicu ili automat klub može organizirati pravna osoba koja obavlja djelatnost priređivanja igara na sreću ili ugostiteljsku djelatnost ili turističku djelatnost u posebno uređenim prostorijama hotela "L" ili "A" kategorije, ili u posebno za tu namjenu izgrađenim prostorijama, te za na to posebno uređenim turističkim brodovima. U ostalim prostorima koji za te namjene ispunjavaju ovim zakonom utvrđene uvjete, igračnicu ili automat klub može organizirati samo pravna osoba koja ima koncesiju iz članka 5. stavak 2. ovog zakona".

Članak 3.

Članak 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Igračnica mora imati odvojen zaštićen prostor za čuvanje novca i drugih vrijednosti, te za obavljanje mjenjačkih poslova. Ako igračnica nije u hotelskom objektu, u igračnici mora biti osigurano pružanje ugostiteljskih usluga".

Članak 4.

U članku 27. dodaje se novi stavak 3 koji glasi:

"U eksploataciji mogu biti automati za igre na sreću i zabavne igre na kojima je na vidnom mjestu istaknuta pločica za označavanje i registraciju, sa podacima o vlasniku i tehničkom pregledu".

Članak 5.

Članak 46. i 47. zamjenjuju se novim člankom 46. koji glasi:

"Članak 46.

Sredstva koja se ostvare priređivanjem igara na sreću iz članka 5. stavka 1. ovoga zakona, po odbitku dobitaka igračima u skladu s pravilima igre, pripadaju priređivaču igre na sreću u 50% iznosu tih sredstava za pokriće troškova i udio dobiti. Preostalih 50% sredstava služi za financiranje socijalno-humanitarnih potreba za potrebe i programe rada invalida, programa "Hrvatskog radiše" za samozapošljavanje, za zaštitu i druge potrebe djece i mladeži, za pripreme zaštite i spašavanje ljudskih života u nepogodama, za rad s ovisnicima, za poticanje razvitka športa i tehničke kulture, a uplaćuju se u korist državnog Proračuna Republike Hrvatske".

Članak 6.

Članak 48. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 1,500.000 do 4.500.000 hrvatskih dinara kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba:

1. ako priredi igre na sreću od interesa za Republiku bez koncesija odnosno nadležnog organa (članak 5);

2. ako priredi igre na sreću u igračnici ili automat klubu bez odobrenja nadležnog organa (članak 14);

3. ako izvan igračnice ili izvan automat kluba priredi igru na sreću koja se može priredivati samo u igračnici ili samo u automat klubu (članak 12);

4. ako priredi igru na sreću ili zabavnu igru koju ne može priređivati prema odredbama ovoga zakona (članci 13. i 22.).

Za privredne prijestupe iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 135.000 do 725.000 hrvatskih dinara".

Članak 7.

Članak 49. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 90.000 do 1.350.000 hrvatskih dinara kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba:

1. ako prigodne lutrije, tombole i klađenje na športskim priredbama priređuje mimo uvjeta određenih ovim zakonom (članak 18);

2 ako igre na sreću s automatima s jednostrukim ulogom priređuje protivno odredbama ovoga zakona (članak 22)

3. ako zabavne igre priređuje protivno odredbama ovoga zakona (članak 23);

4. ako igre na sreću i zabavne igre priređuje na automatima koji nisu ispravni ili nemaju karakteristike propisane ovim zakonom ili nisu plombirani (članci 25. i 26).

Za privredne prijestupe iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osobe u pravnoj osobi novčanom kaznom od 135.000 do 725.000 hrvatskih dinara".

Članak 8.

Članak 50. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 60.000 do 900.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako priređuje igre na sreću koje prema odredbama ovoga zakona mogu priređivati samo pravne osobe (članak 5, 12. i 13.),

2. ako igre na sreću na automatima s jednostrukim ulogom priređuje protivno odredbama ovoga zakona (članak 22),

3. ako zabavne igre priređuje protivno odredbama ovoga zakona (članak 23);

4. ako igre na sreću i zabavne igre priređuje automatima koji nisu ispravni ili nemaju karakteristike propisane zakonom, ili nisu plombirani, ili ih neovlašteno daje u zakup (članci 25, 26. i 29)".

Članak 9.

Iza članka 54. dodaje se novi članak 54a. koji glasi: "Na sve automate za igre na sreću moraju se do 1. lipnja 1993. godine ugraditi kontrolni uređaji koji elektronskim putem osiguravaju zaštićeno registriranje broja odigranih igara pomoću kodiranih kartica, kojima se unaprijed programira broj igara koje se mogu odigrati".

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o osnivanju Zaklade "Kraljica Jelena" ("Narodne novine", br. 6/92).

Sredstva, prava i obveze Zaklade iz stavka 1. ovog članka prenose se na Državni proračun Republike Hrvatske.

Članak 11.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 460-01/92-01/03

Urbroj: 5030112-92-6

Zagreb. 26. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.