Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 26.06.1992 Uredba o financijskom poslovanju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenja Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1992: donijela je

UREDBU

o financijskom poslovanju

Članak 1.

Ovom se uredbom uređuje financijsko poslovanje pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Financijsko poslovenje u smislu ove uredbe, čini:

1. financiranje poslovanja;

2. plaćanje i održavanje solventnosti;

3. pokriće gubitka

I. FINANCIRANJE POSLOVANJA

Članak 3.

Pravna osoba stječe i pribavlja sredstva:

1. ulaganjem sredstava osnivača;

2. emitiranjem i prodajom vrijednosnih papira;

3. na temelju zajmova;

4. od domaćih i stranih ulagača;

5. iz rezultata poslovanja;

8. dotacijama;

na druge načine u skladu sa zakonom.

Članak 4.

Obveze po izdanim vrijednosnim papirima, zajmovima i druge obveze dugoročne su ako im je rok vraćanja duži od jedne godine, a kratkoročne ako im je rok vraćanja do jedne godine.

Članak 5.

Pravna osoba može odobravati kredite i zajmove bankama, drugim pravnim osobama i građanima i kupovati vrijednosne papire i udjele u poduzećima i osnivati nova poduzeća pod uvjetom da nema nenamirenih dospjelih financijskih obveza.

Pravna osoba može kupovati poduzeća, udjele u poduzećima i dionice poduzeća jedino iz vlastitih izvora ili iz namjenski odobrenih dugoročnih kredita i, zajmova.

Članak 8.

Način i uvjete stjecanja i pribavljanja sredstava i odobravanja kredita pravna osoba utvrđuje općim aktom i ugovorom.

II. PLAČANJE I ODRŽAVANJE SOLVENTNOSTI

Članak 7.

Pravna osoba obavlja novčani promet preko računa kod organizacije koja je zakonom ovlaštena za obavljanje platnog prometa (u nastavku teksta: organizacija za platni promet).

Članak 8.

Pravna osoba je dužna novac primljen u gotovu bilo po kojoj osnovi uplatiti istog dana na svoj račun, a najkasnije idućeg radnog dana.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako je mjesto naplate udaljeno od sjedišta nadležne organizacije za platni promet, banke ili pošte, pravna osoba može odlučiti da primljeni novac uplaćuje na račun u određenim razdobljima koja ne mogu biti duža od pet radnih dana.

Članak 9.

Pravna osoba može za plaćanje u gotovu podizati s računa i držati u svojoj blagajni gotov novac do visine blagajničkog maksimuma.

Visinu blagajničkog maksimuma utvrđuje pravna osoba u skladu s općim aktom.

Ministar financija propisuje uvjete i način naplate, raspolaganja i plaćanja gotovim novcem te odgovarajuću kaznenu zaštitu za nepridržavanje tih propisa.

Ministar obrane propisuje uvjete i način plaćanja gotovim novcem za vojne jedinice i vojne ustanove.

Članak 10.

Pravna osoba je dužna namiriti obveze u ugovorenom odnosno propisanom roku, preko svojih računa, nalogom ze prijenos i drugim instrumentima plaćanja predviđenim propisima kojima se uređuje plaćanje, odnosno poslovanje vrijednosnim papirima.

Pravna osoba može plaćati i međusobne obveze prijebojem i na drugi način, u skladu sa zakonom.

Članak 11.

Pravna osoba je dužna naloge za plaćanje svih dospjelih nenamirenih obveza podnijeti nadležnoj organizaciji za platni promet najkasnije na dan dospijeća obveza za plaćanje.

Nadležna organizacija za platni promet dužna je primiti podnesene naloge za plaćanje te ovjeriti datum i sat primitka.

Članak 12.

Pravna osoba je insolventna ako na račun kod nadležne organizacije za platni promet nema dovoljno sredstava za isplatu svih naloga, odnosno osnova za naplatu na dan dospijeća.

Članak 13.

Ako je pravna osoba insolventna plaća se po ovom redoslijedu:

1. nalozi po osnovi obveza prema inozemstvu,

2. porez na promet proizvoda i usluga i druge pristojbe što ih je pravna osoba na temelju propisa naplatila uz cijenu proizvoda ili usluge, naknade i druga primanja radnika koja se ostvaruju od druge pravne osobe, a isplaćuju se preko računa pravne osobe;

3. plaće radnika do visine minimalne plaće;

4. izvršne sudske odluke, izvršne odluke, rješenja o kaznama, druga izvršna rješenja, nalozi i konačna rješenja kontrolnih organa;

5. obveze po osnovi prometa proizvoda i usluga, obveze po kreditima, carina i carinske pristojbe i obveze po osnovi povrata uloženih sredstava;

6. plaće;

7. ostale obveze.

Članak 14.

Nadležna organizacija za platni promet vodi evidenciju o redoslijedu prijema osnova za naplatu i naloga za plaćanje istog prioriteta prema danu i satu njihovog prijema i po tom redoslijedu ih izvršava, a na zahtjev vjerovnika izvješćuje ga o redoslijedu naplate njegovog potraživanja

Članak 15.

Vjerovnik može ugovoriti da mu dužnik preda mjenicu, ćek, bankarsku garanciju ili da plaćanje osigura na drugi način u skladu sa zakonom kojim se uređuju obvezni odnosi.

Mjesto, vrijeme i način predaje instrumenata osiguranja plaćanja iz stavka 1. ovog članka uređuje se ugovorom.

Članak 16.

Osim instrumenata iz članka 15. ovog zakona, dužnik može za osiguranje plaćanja uručiti vjerovniku nalog za prijenos sa upisanim datumom dospijeća (akceptni nalog).

Akceptni nalog ovjerava vjerovnik i podnosi gs nadležnoj organizaciji za platni promet najkasnije na dan dospijeća.

Članak 17.

Nadležna organizacija za platni promet dužna je obavijestiti zainteresiranu pravnu osobu o stanju i kretanju solventnosti određene pravne osobe.

Članak 18.

Pravna osoba koja je insolventna 30 dana neprekidno, ili 30 dana s prekidima u proteklih 45 dana dužna je u roku od slijedećih 15 dana od 30-og dana insolventnosti održati sastanak sa vjerovnicima radi poravnanja ili odlaganja roka plaćanja obveza.

Inicijativu za izvansudsku nagodbu ili odgodu roka plaćanja obveza vjerovnici mogu dati dužniku bez obzira na trajanja insolventnosti.

Članak 19.

Ako se sastanak s vjerovnicima ne održi u roku iz članka 18. ovog zakona, odnosno ne otkloni insolventnost otpisom potraživanja ili na drugi način, dužnik ili vjerovnici mogu podnijeti prijavu nadležnom sudu radi pokretanja postupka prinudne nagodbe, odnosno stečaja.

III. POKRIĆE GUBITKA

Članak 20.

Pravne osobe pokrivaju gubitak iz sredstava rezervi i smanjenjem i otpisom obveza uz suglasnost vjerovnika.

Članak 21.

Novčanom kaznom od 1.000.000 do 10.000.000 hrvatskih dinara kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba:

1. ako ne obavlja novčani promet putem žiro-računa kod nadležne organizacije za platni promet (članak 7.):

2. ako ne uplaćuje u roku gotovinu na odgovarajući račun (članak 8.).

Za radnje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 hrvatskih dinara.

Članak 22.

Novčanom kaznom u visini od 500.000 do 3.000.000 hrvatskih dinara kaznit će se pravna osoba za privredni prijestup:

1. ako odobrava kredite i zajmove bankama i drugim pravnim osobama i građanima i kupuje vrijednosne papire i udjele u poduzećima i osniva nova poduzeća a ima nenamirenih dospjelih obveza i ako ne kupuje poduzeća, udjele u poduzećima i dionice iz vlastitih izvora ili namjenskih odobrenih dugoročnih kredita i zajmova (članak 5.).

2. ako do dana dospijeća ne podnese nadležnoj organizaciji za platni promet naloge za plaćanje dospjelih nenamirenih obveza (članak 11.).

Za radnje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 hrvatskih dinara.

Članak 23.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u nadležnoj organizaciji za platni promet:

1. ako ne primi podnesene naloge za plaćanje (članak 11.);

2. ako plaćanje ne izvršava po redoslijedu propisanim ovom uredbom (članak 14.);

3. ako vjerovnika ne obavijesti o redoslijedu naplate njegovog potraživanja (članak 14.):

4. ako zainteresiranu organizaciju ne obavijesti o stanju i kretanju solventnosti (članak 17.).

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove uredbe neće se primjenjivati odredbe Zakona o financijskom poslovanju ("Službeni list SFRJ" 10/89, 26/89, 35/89, 58/89, 78/89 i 61/90 i "Narodne novine". br. 53/91).

Članak 25.

Kontrolu primjene ove uredbe obavlja Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Članak 26.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 400-01/91-01/04

Urbroj: 5030116-92-2

Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.