Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 26.06.1992 Odluka o plaćama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade, da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. godine, donijela je

UREDBU

o plaćama

Članak 1.

Ovom Uredbom se uređuje način utvrđivanja i isplate plaća, te isplate iz sredstava neposredne zajedničke potrošnje pravnih osoba u Republici Hrvatskoj za razdoblje lipanj - kolovoz.

Članak 2.

Pravne osobe u privatnom sektoru (kod kojih je više od 50% kapitala u privatnom vlasništvu i u takvom su statusu registrirane) utvrđuju i isplaćuju neto plaće u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom.

Članak 3.

Pravne osobe koje se financiraju iz državnog, općinskih i gradskih proračuna, uključivo i organizacije koje se financiraju sredstvima proračunskih fondova, najnižu neto plaću za lipanj utvrđuju na razini od 11.600 hrvatskih dinara. Najniža neto plaća za srpanj i kolovoz zadržava se na istoj razini.

Članak 4.

Pravne osobe u javnom sektoru (javna poduzeća, pravne osobe koje se financiraju iz društvenih fondova) i neprivredi (Narodna banka Hrvatske, banke, osiguravajuća društva, Hrvatska lutrija, gospodarske komore, gradske i općinske organizacije, društveni fondovi, opća i posebna poslovna udruženja, Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske, sindikati, društvene i političke organizacije) mogu isplaćivati neto plaće za lipanj najviše do 20% veće od prosječne plaće isplaćene za travanj uvećane za 18%. Pravne osobe iz stavka 1. čije su prosječne plaće za travanj bile ze više od 10% veće od prosječne plaće pravnih osoba iz članka 3. ove Uredbe mogu isplaćivati neto plaće za lipanj najviše do 15% veće od prosječne plaće isplažene za travanj uvećane za 18%. Pravne osobe iz stavka 1. čije su prosječne plaće za travanj bile za više od 20% veće od prosječne plaće pravnih osoba iz članka 3. ove Uredbe mogu isplaćivati neto plaće za lipanj najviše do 5% veće od prosječne plaće isplaćene za travanj uvećane za 18%. Pravne osobe iz stavaka 1., 2. i 3. mogu isplaćivati neto plaće za srpanj i kolovoz na razini prosječne plaće isplaćene za lipanj.

Članak 5.

Pravne osobe koje nisu obuhvaćene člancima 2., 3. i 4. ove Uredbe (društveni sektor privrede) mogu isplaćivati neto plaće za lipanj najviše do 15% veće u odnosu na prosječnu plaću isplaćene za travanj uvećanu za 18%. Pravne osobe iz stavka 1. čije su prosječne plaće prema posljednjim raspoloživim mjesečnim podacima za 10 ili više posto manje od prosječne plaće u privredi mogu utvrđivati neto plaće za lipanj i naredne mjesece u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom.

Članak 6.

Pravne osobe iz stavka 1. članka 5. mogu isplaćivati neto plaće za srpanj najviše do 10% veće od prosječne plaće za lipanj.

Članak 7.

Pravne osobe iz stavka 1. članka 5. mogu isplaćivati neto plaće za kolovoz uvećane najviše za 0,5 indeksnih poena za svaki indeksni poen rasta cijena na malo u istom mjesecu.

Članak 8.

Pravne osobe u Republici Hrvatskoj osim pravnih osoba iz članka 2. ove Uredbe, mogu utvrditi i isplatiti najvišu mjesečnu neto plaću u svoti koja ne može biti veća od 8 prosječnih neto plaća u privredi Republike Hrvatske u odnosnom mjesecu.

Članak 9.

Pravne osobe mogu koristiti sredstva za neposrednu zajedničku potrošnju po zaposlenom radniku najviše do iznosa prosječne mjesečne neto plaće isplaćene za prethodno tromjesečje u privredi Republike. Ovo ograničenje se ne primjenjuje za isplatu otpremnina za odlazak radnika u mirovinu i pomoć radnicima, odnosno njihovim obiteljima u slučaju dulje i teže bolesti, smrti ili elementarnih nepogoda

Članak 10.

Upute za primjenu ove Uredbe donosi Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji u suradnji s Ministarstvom gospodarskog razvitka i Službom društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Članak 11.

Podatke o plaćama potrebne za primjenu odredaba ove Uredbe objavljuje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske, a podatke o cijenama objavljuje Republički zavod za statistiku.

Članak 12.

Primjenu ove Uredbe kontrolira Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske i neće dozvoliti isplatu plaća suprotno ovoj Uredbi.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-02/92-01/12

Urbroj: 5030112-92-2

Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.