Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 26.06.1992 Uredba o osiguravanju sredstava, ostvarivanju prava i načinu isplate minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim i pravnim osobama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenja Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92.). Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. godine, donijela je

UREDBU

o osiguravanju sredstava, ostvarivanju prava i načinu isplate minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim i pravnim osobama

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se način osiguravanja sredstava, način ostvarivanja prava kao i način isplate osiguranih sredstava za minimalne plaće radnicima i drugim fizičkim osobama koje imaju na to pravo uslijed posljedica prouzročenih ratom protiv Republike Hrvatske.

Prema odredbama ove Uredbe korisnicima sredstava iz članka 2. točke 1. i 2. osiguravaju se sredstva za brutto minimalne plaće, a individualnim poljoprivrednicima za naknadu brutto minimalnih plaća (u daljnjem tekstu: plaća).

KORISNICI SREDSTAVA

Članak 2.

Korisnici sredstava prema odredbama ove Uredbe su:

1. Organizacije odnosno poslodavci prema odredbama Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 25/92 Pročišćeni tekst),

2. Fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost (obrtnici i dr.), koji su uredno plaćali poreze i doprinose

3. Individualni poljoprivrednici koji su uredno plaćali poreze i doprinose za mirovinsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje.

Iznimno, smatra se da su osobe iz točke 2. i 3. stavka 1. ovoga članka uredno platile poreze i doprinose ako su nastupile okolnosti iz članka 3. ove Uredbe.

UVJETI ZA OSIGURAVANJE SREDSTAVA

Članak 3.

Korisnicima sredstava iz članka 2. ove Uredbe osiguravaju se sredstva pod uvjetom da ne mogu obavljati svoju djelatnost zbog uvjeta i posljedica prouzročenih obrambenim ratom kao:

- nemogućnosti rada odnosno obavljanja djelatnosti zbog potpunog uništenja poduzeća, radnje, gospodarskih objekata i sl.,

- nemogućnosti rada odnosno obavljanja djelatnosti zbog djelomićnog uništenja poduzeća, radnje, gospodarskih objekata i sl.,

- nemogućnosti rada odnosno obavljanja djelatnosti zbog drugih okolnosti prouzročenih obrambenim ratom (privremeno okupirano područje, prekinuta infrastruktura, komunikacije i sl.).

KORISNICI PRAVA NA ISPLATU PLAĆE

Članak 4.

Korisnici prava na isplatu minimalne plaće odnosno naknade minimalne plaće prema odredbama ove Uredbe (u daljnjem tekstu: korisnici plaće) su:

1. radnici zaposleni u organizacijama odnosno kod poslodavaca,

2. fizičke osobe koje obavljaju samostalno gospodarsku djelatnost (obrtnici i dr.), te radnici kod njih zaposleni,

3. individualni poljoprivrednici.

UTVRĐIVANJE PRAVA KORISNIKA SREDSTAVA

Članak 5.

Prava korisnika sredstava na osiguravanje sredstava i okolnosti navedene u članku 3. ove Uredbe utvrđuje izvršno vijeće općine ili povjerenik Vlade Republike Hrvatske za određenu općinu (u daljnjem tekstu: izvršno vijeće ili povjerenik Vlade), prema sjedištu ili prebivalištu korisnika.

Prava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se na temelju pisanog zahtjeva korisnika sredstava iz članka 2. ove Uredbe. Korisnik podnosi zahtjev svaki mjesec u zadnjoj dekadi za prethodni mjesec. Uz zahtjev prilaže popis radnika i razloge nemogučnosti obavljanja djelatnosti odnosno rada.

Izvršno vijeće ili povjerenik Vlade zatražit će provjeru podataka navedenih u zahtjevu korisnika sredstava od Službe društvenog knjigovodstve Hrvatske odnosno od organa uprave kod kojeg se vode podaci o prihodima i porezima građana.

Izvršnom vijeću ili povjereniku Vlade dužni su, na njihov zahtjev, davati podatke potrebne za rješavanje zahtjeva korisnika sredstava i drugi organi.

Izvršno vijeće ili povjerenik Vlade odmah donosi odluku o pravu korisnika sredstava na osiguravanje sredstava za isplatu plaća. Odluka obavezno sadrži: mjesec na koji se odnosi odluka, puni naziv korisnika iz članka 2. ove Uredbe (mjesto sjedišta, prebivališta odnosno boravka korisnika, kratak opis razloga nemogućnosti obavljanja djelatnosti odnosno rada iz članka 3. ove Uredbe, te popis svih korisnika prava na isplatu plaće kao i ukupni iznos sredstava za isplatu plaće odnosno naknade.

Odluka iz stavka 5. ovoga članka dostavlja se Područnoj službi odnosno ispostavi Zavoda za zapošljavanje, korisniku sredstava i Uredu za prognanike i izbjeglice. Područne službe odnosno ispostave Zavoda za zapošljavanje odmah dostavljaju Odluke iz stavka 5. ovoga članka Središnjoj službi Zavoda za zapošljavanje Zagreb.

OSIGURANJE SREDSTAVA I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Članak 6.

Sredstva za isplatu plaća po odredbama ove Uredbe osigurava Republika Hrvatska iz Državnog proračuna.

Članak 7.

Zavod za zapošljavanje - Središnja služba Zagreb (u daljnjem tekstu: Zavod), na temelju dostavljenih odluka iz članka 5. ove Uredbe, podnosi zahtjev Ministarstvu financija za osiguravanje sredstava.

Na zahtjev Zavoda iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo financija osigurava i doznačuje sredstva za korisnike iz članka 2. ove Uredbe na račun Zavoda.

Članak 8.

Korisnik kredita iz članka 2. ove Uredbe zaključit će ugovor o kreditu kojim se utvrđuju obveze korisnika sredstava sa bankom koju odredi Zavod.

Ugovor o kreditu zaključuju organizacije odnosno poslodavci.

Ugovor o kreditu, za korisnike sredstava koji zapošljavaju do pet radnika za fizičke osobe i poljoprivrednike odnosno organizacije odnosno poslodavce zaključuje izvršno vijeće ili povjerenik Vlade uz prethodnu odluku Skupštine općine ili Skupštine Grada Zagreba prema mjestu sjedišta korisnika sredstava.

Sredstva korisnicima iz članka 2. ove Uredbe odobravaju se u vidu kredita na rok od 180 dana uz mogućnost odgode s kamatnom stopom u visini eskontne stope Narodne banke Hrvatske. Prilikom zaključenja ugovora o kreditu sa poslovnom bankom korisnik sredstava iz članka 2. ove Uredbe dužan je na zahtjev banke dostaviti dokaze o osiguranju i mogućnostima otplate kredita.

Članak 9.

Nakon zaključenog ugovora o kreditu Zavod doznačuje sredstva:

1. korisniku sredstava koji zapošljava više od pet radnika - izravno odnosno na način kako je to u odluci izvršnog vijeća ili povjerenika Vtade određeno,

2. za korisnike sredstava koji zapošljavaju do pet radnika odnosno fizičke osobe i individualne poljoprivrednike na žiro račun nadležne područne službe Zavoda za zapošljavanje.

Korisnici sredstava koji zapošljavaju više od pet radnika neposredno isplaćuju plaću korisniku plaće. Za korisnike sredstava koji zapošljavaju do pet radnika odnosno fizičke osobe i individualne poljoprivrednike korisnika plaće, plaću isplaćuje Zavod za zapošljavanje odnosno mjesno nadležne područne službe i ispostave prema mjestu sjedišta, prebivališta ili boravišta korisnika plaće.

Prilikom isplate plaće korisniku plaće isplatilac je obvezan obračunati i isplatiti doprinose s osnova plaće.

Članak 10.

Korisnici sredstava iz članka 2. ove Uredbe ostvaruju pravo na osiguravanje sredstava od dana kada su nastale okolnosti iz članka 3. ove Uredbe.

Prestanak okolnosti iz članka 3. ove Uredbe utvrđuje izvršno vijeće ili povjerenik Vlade.

Članak 11.

Korisnik plaće iz članka 4. ove Uredbe, dužan je raditi u drugoj organizaciji odnosno kod drugog poslodavca ako ga, uputi Zavod odnosno po zahtjevu izvršnog vijeća ili povjerenika Vlade, i ako bude obuhvaćen radnom obvezom.

Ako korisnik plaće odbije raditi temeljem odredbe stavka 1. ovoga članka prestaje mu pravo na isplatu plaće temeljem odredaba ove Uredbe.

O odbijanju rada korisnika plaće nadležna područna služba Zavoda za zapošljavanje obavijestit će organizaciju odnosno poslodavca kod kojeg je zaposlen. Organizacija odnosno poslodavac obustavit će isplatu plaće korisniku, za vrijeme za koje je on odbio raditi u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka.

Članak 12.

Ostvarivanjem prava po odredbama ove Uredbe korisniku plaće iz članka 4. ove Uredbe prestaje pravo na novčanu naknadu koju je stekao temeljem priznatog statusa prognanika ili izbjeglice.

Članak 13.

Radnicima koji ostvaruju pravo na plaću prema odredbama ove Uredbe kao i radnicima prognanicima i izbjeglicama koji zbog okolnosti i posljedica obrambenog rata nisu u mogučnosti raditi na svojim radnim mjestirna ne prestaje radni odnos dok postoje navedene okolnosti.

Pravo na plaću osobama iz članka 4. točke 2. i 3. ove Uredbe i pravo iz stavka 1. ovoga članka ne priznaje se radnicima koji su na bilo koji način sudjelovali u neprijateljskim aktivnostima protiv Republike Hrvatske.

Odluku o prestanku prava iz stavka 2. ovoga članka donosi nadležno izvršno vijeće ili povjerenik Vlade.

Korisnik plaće dužan je vratiti svote novčanih primanja koje je ostvario protivno odredbama ove Uredbe.

KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

Novčanom kaznom od 50.000 do 400.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj organizacija odnosno poslodavac koji koristi rad korisnika plaće protivno odredbi stavka 1. članka 11. ove Uredbe.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, novčanom kaznom od 5.000 do 40.000 hrvatskih dinara kaznit će se i odgovorna osoba u organizaciji ili kod poslodavca.

Članak 15.

Novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj korisnik plaće ako bude zatečen da radi u drugoj organizaciji odnosno kod drugog poslodavca protivno odredbama stavka 1. članka 11. ove Uredbe.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 16.

Zahtjevi podnijeti do dana stupanja na snagu ove Uredbe koji nisu riješeni, riješit će se po odredbama ove Uredbe.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti Zakon o fondovima zajedničkih rezervi ("Narodne novine", br. 9/78, 12/78,13/78, 57/85 i 8/88), i Uredba o načinu isplate zajamčenih osobnih dohodaka određenim kategorijama radnika ("Narodne novine", br. 64/91).

Članak 18.

Prava i obveze, dosadašnjih fondova zajedničkih rezervi u Republici Hrvatskoj stupanjem na snagu ove Uredbe prenose se na Zavod za zapošljavanje.

Fondovi zajedničkih rezervi u Republici Hrvatskoj obvezni su zaključiti svoje poslovanje i sačiniti zaključne račune u roku od 30 dana od dana stupanja, na snagu ove Uredbe.

Članak 19.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-02/92-01/11

Urbroj: 5030112-92-2

Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>