Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 26.06.1992 Uredba o administrativnim taksama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. godine donijela je

UREDBU

o administrativnim taksama

Članak 1.

Za spise i radnje pred organima državne uprave, upravnim organizacijama, diplomatskim, konzularnim i drugim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu te organizacijama s javnim ovlaštenjima plačaju se administrativne takse po ovoj uredbi i Tarifi administrativnih taksa.

Članak 2.

Takseni obveznik je osoba na zahtjev koje se pokreće postupak odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi administrativnih taksa propisano plaćanje administrativne takse.

Ako za isti spis ili radnju postoje dva ili više taksena obveznika, njihova je obveza solidarna.

Ako više osoba podnosi zajednički zahtjev plaća se jedna takse, ako je taj zahtjev u nedjeljivom interesu svih podnosioca.

Članak 3.

Taksena obveza nastaje u času predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave odnosno, u času podnošenja podneska.

Članak 4.

Administrativne takse plaćaju se u času nastanka taksene obveze, ako za pojedine slučajeve nije propisano drukčije.

Članak 5.

Ako je Tarifom administrativnih taksa propisano da se taksa plaća prema vrijednosti predmeta, kao osnovica za utvrđivanje takse uzima se vrijednost označena u podnesku ili ispravi, ili vrijednost utvrđena na način propisan u Tarifi administrativnih taksa.

Članak 6.

U rješenju ili drugoj ispravi za koju je taksa plaćena naznačuje se da je taksa plaćena, u kojem iznosu i po kojem tarifnom broju.

Članak 7.

Netaksirani ili nedovoljno taksirani podnesci i drugi spisi ne primaju se neposredno od stranke, dok stranka pravilno ne taksira podnesak.

Ako netaksirani ili nedovoljno taksirani podnesak ili drugi spis stigne poštom, organ nadležan za odlučivanje po zahtjevu pozvat će taksenog obveznika pismenom opomenom da u roku 15 dana od dana primitka opomene plati redovnu taksu i taksu za opomenu.

Ako takseni obveznik uplati taksu iz stavka 2. ovog članka smatra se da je podnesak bio od početka uredno taksiran.

Ako takseni obveznik ne plati dužnu taksu, naplata takse izvršit će se prije uručenja za traženog rješenja ili druge isprave, odnosno prije prve obavijesti taksenom obvezniku o izvršenju tražene radnje.

Članak 8.

Od plaćanja administrativnih taksa oslobođeni su:

1. Republika Hrvatska, jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova tijela.

2. Organizacije iz oblasti prosvjete, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne zaštite, skrbi i humanitarne organizacije, u obavljanju svoje djelatnosti.

3. Invalidske i slične organizacije, u obavljanju svoje djelatnosti.

4. Građani slabog imovnog stanja, čiji ukupni prihod, uključujući i članove njihove obitelji u prethodnoj godini ne prelazi po članu obitelji 50% od prosječne minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

5. Strani državljani za vizu i za odobrenje za produženi boravak u Republici Hrvatskoj, koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja, kao i državljani onih zemalja s kojima je Republika Hrvatska zaključila odnosno preuzela ugovor o ukidanju viza ili taksa na vize.

Članak 9.

Administrativne takse ne plaćaju se za sljedeće spise i radnje:

1. Prijedloge, prijave i druge podneske i druge predstavke podnijete u općem interesu,

2. Molbe za pomilovanja i rješenja o tim molbama,

3. Spise i radnje u postupku pribavljanja dokaza o slabom imovnom stanju radi oslobađanja od plaćanja takse,

4. Spise i radnje u postupku za povrat više plaćenih obveza,

5. Spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rješenjima, ispravama i službenim evidencijama,

6. Spise i radnje u postupku sastavljanja i ispravljanja biračkih spiskova,

7. Spise i radnje za upis u knjigu državljana i matićne knjige,

8. Spise i radnje u postupku usvojenja i postavljanja staratelja,

9. Sve prijave i prilozi za razrez poreza, taksa, ovjeru poslovnih knjiga i računa i slićnih obveza te poreznih oslobođenja i olakšica,

10. Spise i radnje u postupku denacionalizacije imovine, komasacije i arondacije,

11. Sve spise i radnje za ostvarivanje prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi,

12. Spise i radnje u svezi sa školovanjem učenika i studenata, osim taksa za svjedodžbu po završenom školovanju ili diplomu,

13. Spise i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava u svezi s radnim odnosom,

14. Spise i radnje u svezi s pomorskim i brodarskim knjižicama i sve upise u njih,

16. Spise i radnje u svezi s primanjem poklon-paketa i darova od dobrotvornih organizacija iz inozemstva,

17. Spise i radnje u svezi s reguliranjem prava i dužnosti iz oblasti obrane,

18. Spise i radnje u postupku izdavanja osobne iskaznice hrvatskih državljana i osobne karte za stranca koja se izdaje strancu s trajnim nastanjenjem,

19. Spise i radnje u vezi sa zaštitom spomenika kulture,

20. Podnesci upućeni organima za predstavke i pritužbe i javnom tužilaštvu,

21. Spise i radnje u postupku za sahranu umrlih osoba,

22. Spise i radnje u svezi s popravkom i održavanjem stambenih zgrada i stanova,

23. Spise i radnje u neposrednoj svezi s radom novinara, fotoreportera i snimatelja,

24. Spise i radnje koji se vode po službenoj dužnosti,

25. Spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava na doplatak za djecu,

26. Prijave i odjave prebivališta osoba, boravišta i adrese stanovanja osoba,

27. Spise i radnje u postupku prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Članak 10.

Strani državljani sa trajnim nastanjenjem u Republici

- Hrvatskoj imaju ista prava i obveze po propisima o taksama kao i hrvatski državljani.

Članak 11.

U ispravama koje se izdaju bez takse mora se naznačiti u koju se svrhu izdaju i na osnovi kojeg propisa su oslobođene od takse Ove isprave mogu se upotrijebiti u druge svrhe kada za njih bude plaćena odgovarajuča taksa.

Članak 12.

Osoba koja je platila taksu koju nije bila dužna platiti ili za radnju koju organ nije izvršio, ima pravo na povrat više plaćene takse.

Postupak za povrat takse pokreće se na zahtjev stranke.

Rješenje o povratu takse, osim takse plaćene za rad republičkih organa, donosi općinski organ uprave prihoda na čijem je području sjedište organa čiji je prihod plaćena taksa.

Rješenje o povratu takse plaćene za rad republičkih organa donosi ministar financija.

Članak 13.

Od taksenog obveznika, koji taksu ne plati u propisanom roku, taksa se naplaćuje prisilno po propisima o prisilnoj naplati neposrednih poreza od pravnih i fizičkih osoba.

Članak 14.

Pravo na naplatu takse zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je taksu trebalo naplatiti, a pravo na povrat takse zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je taksa više plaćena.

Tijek zastare prava na naplatu takse prekida se svakom službenom radnjom nadležne općinske uprave prihoda izvršenom radi naplate, koja je stavljena do znanja taksenom obvezniku.

Tijek zastare prava na povrat takse prekida se svakom radnjom taksenog obveznika poduzetom kod nadležne općinske uprave prihoda radi povrata takse.

U svakom slučaju, zastara nastupa nakon isteka pet godina od dana kada je prvi puta počela teći.

Članak 15.

Unutarnju kontrolu primjene propisa o taksama obavlja svaki organ u obavljanju svoje djelatnosti.

Članak 16.

Takse se plaćaju u administrativnim biljezima emisije Republike Hrvatske.

Izuzetno od stavka 1. ovoga članka takse se plaćaju u gotovom novcu:

1. ako taksa iznosi više od 10.000 hrvatskih dinara

2. ako je propisano da se taksa plaća u gotovom novcu bez obzira na iznos takse

Članak 17.

Konzularne takse plaćaju se kod diplomatskih i konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu u stranoj valuti prema sjedištu diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva.

Ako u Tarifi administrativnih taksa nije obuhvaćena strana valuta prema sjedištu diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva, visina konzularne takse određuje se prema odnosu DEM.

Rješenje o povratu konzularnih taksa donosi šef diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva u inozemstvu i izvršava ga na teret tekućih prihoda od konzularnih taksa.

Članak 18.

Takseni obveznik, koji iz inozemstva traži da mu organ uprave Republike Hrvatske izvrši rad za koji se plaća taksa, plaća taksu u stranoj valuti.

Članak 19.

Administrativne takse plaćene u gotovom novcu za spise i radnje pred republičkim organima državne uprave, republičkim upravnim organizacijama, diplomatskim, konzularnim i drugim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu, prihod su proračuna Republike Hrvatske.

Administrativne takse plaćene u gotovom novcu za spise i radnje pred drugim organima prihod su proračuna općine na području koje je sjedište organa za čiji rad je plačena taksa.

Prihod od administrativnih taksa, koji je ostvaren prodajom administrativnih biljega pripada općini na području koje je izvršena maloprodaja administrativnih biljega i proračuna Republike Hrvatske u jednakim dijelovima bez obzira kod kojeg su organa upotrijebljeni biljezi.

Članak 20.

Izdavanje, distribucija, povlaćenje iz upotrebe i zamjena administrativnih biljega uređuju se aktom ministra financija.

Članak 21.

Poništavanje administrativnih biljega koji se lijepe na podnesak obavlja organ nadležan za prijem podneska, a u ostalim slučajevima organ koji donosi ili uručuje stranci rješenje ili drugu ispravu za koju se plaća taksa.

Administrativni biljezi poništavaju se pečatom organa ili na drugi odgovarajući način.

Članak 22.

Ovlaštenje za maloprodaju administrativnih biljega pravnim i fizičkim osobama izdaje ministar financija.

Ministar financija određuje proviziju od prodaje administrativnih biljega u maloprodaji.

Članak 23.

Administrativne takse plaćaju se po sljedećoj tarifi:

TARIFA ADMINISTRATIVNIH TAKSA

1. Opće takse Plaća se

hrvatskih dinara

Tar. br.1.

Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom

tarifom nije propisana druga taksa 50

Napomena:

Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za naknadne podneske

kojima stranka zahtijeva samo brži postupak po ranije podnesenom

zahtjevu.

Tar. br. 2.

Za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 200

Napomena:

1. Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više osoba taksa po ovom

tar. broju plaća se onoliko puta koliko ima osoba kojima se urućuje rješenje.

2. Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se taksa.

Tar. br. 3.

Za žalbu protiv rješenja. 200

Tar. br. 4.

Za uvjerenja koja izdaju organi, ako nije drukčije propisano 150

Tar. br: 5.

Za ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa:

1. za ovjeru svakog potpisa 200

2. za ovjeru autentičnosti rukopisa ili za ovjeru prijepisa od

svakog poluarka originala 300

Napomena:

1. Pod poluarkom podrazumijeva se list papira od dvije stranice

normalnog kancelarijskog formaća ili manjeg.

2. Ako je rukopis odnosno prijepis čija se ovjera vrši pisan na

stranom jeziku, plaća se dvostruka taksa iz točke 2. ovog tarifnog broja.

3. Ako se ovjera vrši na terenu plaća se dvostruka taksa iz ovog tarifnog broja.

Tar. br. 6.

Za opomenu kojom se netko poziya da plati dužnu taksu 100

Tar. br. 7.

Za izdavanje putne isprave hrvatskih državljana

1. za izdavanje putovnica 300

2. za izdavanje pogranične propusnice 300

3. za izdavanje zajedničke putovnice - za svaku osobu 100

4. za upis djeteta u putovnicu 200

5. za izdavanje putne isprave umjesto oštećene ili nestale 600

Tar. br. 8.

Za izdavanje viza ili klauzule "poslovno"

1. za vizu na putovnicu 200

2. za vizu na zajedničku putovnicu - po osobi 50

3. za klauzulu "poslovno" 400

4. za vizu na pomorsku ili brodarsku knjižicu 200

Tar. br. 9.

1. za izdavanje ili produženje roka važenja putne isprave

za stranca (putna isprava za izbjeglice, putna isprava

za osobe bez državljanstva i putni list za stranca) 400

2. za izdavanje putne isprave za stranca umjesto oštećene ili nestale 800

Tar. br. 10.

Za izdavanje vize, odobrenja za produženi boravak, odobrenja za

trajno nastanjenje i osobne karte za stranca

1. za izlazno-ulaznu odnosno ulazno-izlaznu i tranzitnu vizu 300

2. za izlaznu vizu 200

3. za izlazno-ulaznu odnosno ulazno-izlaznu vizu

za neograničen broj putovanja 900

4. za poslovnu vizu 2.000

5. za odobrenje za produženi boravak 1.000

6. za odobrenje za trajno nastanjenje 3.000

7. za prijepis odobrenja za trajno nastanjenje 1.500

8. za izdavanje osobne karte strancu koji ima odobren produženi boravak 300

9. za izdavanje osobne karte za stranca umjesto oštećene ili nestale 600

Napomena:

Za vizu na putnoj ispravi u koju se upisuju i članovi obitelji osobe

kojoj je izdata putna isprava plaća se jedna taksa.

Taksa se ne plača za spise i radnje za:

1. izdavanje osobne karte za stranca kojem je odobreno trajno nastanjenje,

2. priznavanje statusa izbjeglice.

Tar. br. 11.

Za izdavanje odobrenja na graničnom prijelazu:

1. za stalno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 400

2. za privremeno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 200

3. za privremeno (skupno) odobrenje za kretanje i zadržavanje na

graničnom prijelazu 200

4. za odobrenje za kretanje i boravak izvan mjesta granićnog prijelaza 200

5. za odobrenje za prijenos oružja i streljiva preko teritorija Republike Hrvatske 200

6. za odobrenje za držanje i nošenje lovačkog-športskog oružja i

streljiva za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj 200

7. za odobrenje za obavljanje podvodnih aktivnosti 400

Tar. br.12.

1. Za rješenje o otpustu iz hrvatskog državljanstva ili odricanju

od hrvatskog državljanstva 60.000

2. Za rješenje o primanju u hrvatsko državljanstvo 20.000

Napomena:

Ako se rješenje ne odnosi na istovremeni primitak ili otpust ili

odricanje od hrvatskog državljanstva članova iste obitelji ne plaća

se taksa za maloljetne osobe.

Taksu iz točke 2. ovog tarifnog broja u postupku stjecanja hrvatskog

državljanstva ne plaća pripadnik hrvatskog naroda koji nema hrvatsko

državljanstvo.

Tar. br.13.

Za prometnu dozvolu i knjižicu vozila a motorna i priključna vozila,

potvrdu o upotrebi probne pločice, za odobrenje za utiskivanje broja

motora ili šasije te za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tehničkih

pregleda i preventivnih tehničkih pregleda vozila, kao i odobrenje za

održavanje športskih ili drugih priredbi ili aktivnosti na cestama

1. za izdavanje prometne dozvole i knjižice vozila za motorna i

priključna vozila, bicikle s motorom, traktore i priključna vozila traktora 300

2. za produženje važnosti prometne dozvole i knjižice vozila 200

3. za potvrdu o upotrebi probne pločice 200

4. za odobrenje za utiskivanje broja motora ili šasije 300

5. za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tehničkih pregleda

i preventivnih tehničkih pregleda vozila 5.000

6. za izdavanje odobrenja za održavanje športskih ili drugih priredbi

ili aktivnosti na cestama 3.000

7. za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih,

uništenih ili oštećenih, prema stavku 1. točkama 1. i 4.ovog tarifnog broja 600

Napomena:

Za odjavu vozila, radi brisanja iz evidencije, ne plaća se taksa.

Tar. br. 14.

Za izdavanje ili produženje važnosti vozačke dozvole i dozvole za vozača

- instruktora

1. za vozačku dozvolu 300

2. za izdavanje nove vozačke dozvole zbog upisa nove kategorije 200

3. za produženje važnosti dozvole prema stavku 1. točka 1. ovog tarifnog broja 300

4. za dozvolu vozača - instruktora 300

5. za zamjenu inozemne vozačke dozvole 1.000

6. za upis promjene prebivališta ili boravišta u vozačkoj dozvoli 200

7. za izdavanje novih umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih

dozvola iz ovog tarifnog broja naplaćuje se taksa 600

Tar. br. 15.

Za odobrenje za nabavljanje oružja, streljiva i eksplozivnih tvari,

izdavanje oružnog lista, odobrenja za držanje oružja, potvrde o prijavi

oružja i dozvole za nošenje oružja, odobrenja za skupljanje oružja,

odobrenja za proizvodnju oružja, promet oružja i streljiva, popravljanje

i prepravljanje oružja ili otvaranje civilnog strelišta te odobrenje za prijevoz

oružja, streljiva i eksplozivnih tvari

1. za odobrenje za nabavu oružja po komadu 500

2. za odobrenje za nabavu streljiva 200

3. za odobrenje za nabavu eksplozivnih tvari 5.000

4. za izdavanje oružnog lista, odobrenja za držanje oružja, potvrde

o prijavi oružja po komadu ili dozvole za nošenje oružja 1.000

5. za odobrenje za sakupljanje oružja 2.000

6. za upis rezervnih cijevi u oružni list po komadu 500

7. za odobrenje za bavljenje djelatnošću proizvodnje oružja,

prometa oružja i streljiva, popravljanja i prepravljanja oružja ili

otvaranje civilnog strelišta 5.000

8. za odobrenje za prijevoz oružja, streljiva ili eksplozivnih tvari 1.000

9. za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih ili uništenih,

prema stavku 1. točke 1. do 5. ovog tarifnog broja plaća se taksa

u dvostrukom iznosu.

Tar. br. 16.

Za izdavanje odobrenja ili dozvole

1. za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda,

produktovoda, koji prolaze preko područja više općina te odobrenje

mjesta za izgradnju objekata odnosno držanja posuda koje su tehnološki

vezani za nove naftovode, plinovode i produktovode koji se koriste kod

skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova 2.500

2. za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda,

produktovoda, rezervoara i drugih objekata te posuda, postrojenja i

uređaja (objekti i posude) koji se koriste kod skladištenja i prometa

zapaljivih tekućina i plinova 1.000

3. za odobrenje lokacija za izgradnju magazina i priručnih skladišta,

odnosno postavljanje kontejnera za držanje eksplozivnih tvari 2.000

4. za dozvolu za upotrebu kontejnera za držanje eksplozivnih tvari 1.500

5. za odobrenje za bavljenje djelatnošću proizvodnje eksplozivnih tvari

(uključivo i municija) 5.000

6. za odobrenje za bavljenje djelatnošću prometa eksplozivnih tvari

(osim municije za oružje) 5.000

7. za ispitivanje stabilnih instalacija, uređaja, opreme i sredstava za

dojavu i gašenje požara 5.000

8. za stavljanje u promet uređaja, opreme i sredstava za dojavu i

gašenje požara 5.000

Tar. br. 17.

Za izdavanje potvrde da su u tehničkoj dokumentaciji predviđene

propisane ili pravilima tehničke prakse usvojene mjere zaštite od požara

1. za fizičke osobe 1.000

2. za pravne osobe 3.000

3. Gospodarske takse

Za rješenje kojim se odobrava:

1. osnivanje poduzeća, banke ili osiguravajuće odnosno reosiguravajuće

organizacije u inozemstvu ili otkup osnivačkog uloga poduzeća, banke,

osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije u inozemstvu 5.000

2. povećanje osnivačkog uloga poduzeća, banke, osiguravajuće odnosno

reosiguravajuće organizacije u inozemstvu 2.000

3. uvoz u Republiku Hrvatsku sredstava u naturalnom obliku, stranog

porijekla, koja su uložena kao osnivački ulog ili korištena kao osnovna

ili obrtna sredstva poduzeća u inozemstvu 1.000

4. oslobađanje od preuzete obveze godišnjeg transfera određenog postotka

dobiti iz poduzeća osnovanog u inozemstvu ili umanjenja te obveze 2.000

5. poduzeću u inozemstvu da može poslovati s gubitkom 2.000

6. upis u registar poduzeća, banke, osiguravajuće odnosno reosiguravajuće

organizacije iz točke 1. ovoga tarifnog broja 2.000

Tar. br. 19.

Za rješenje kojim se odobrava:

1. ulaganje sredstava u strana poduzeća radi ostvarivanja zajedničkih

poslovnih ciljeva u zajedničkoj proizvodnji 3.000

2. dopunsko ulaganje u strano poduzeće iz točke 1. ovoga tarifnog broja 1.500

3. upis ugovora o ulaganju sredstava u strano poduzeće iz točke 1. ovoga

tarifnog broja 500

Tar. br. 20.

Za upis u registar otvaranja predstavništva odnosno osnivanje poslovnih

jedinica (skladišta, servisa i sl.) u inozemstvu 2.000

Tar. br. 21.

Za izdavanje suglasnosti i upis u registar predstavništva stranih osoba

u Republici Hrvatskoj 5.000

Za odobrenje stranoj osobi koja ima registirano predstavništvo u Republici

Hrvatskoj da obavi određeni posao ugovorne kontrole kvalitete robe u

Republici Hrvatskoj 3.000

Tar. br. 22.

Za izdavanje dozvola, odobrenja i dodatnih kontigenata za izvoz i uvoz robe 2.000

Tar. br. 23.

Za upis u evidenciju ugovora o zastupanju, ugovora o prodaji strane robe s

konsignacijskog skladišta, ugovora o obavljanju servisnih usluga za održavanje

uvezene opreme i trajnih dobara za osobnu potrošnju 4.000

Tar. br. 24.

Za izdavanje odobrenja ze sklapanje ugovora o izvozu robe i usluga, koji se

naplaćuju uvozom robe i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacijski poslovi

s inozemstvom) 5.000

Tar. br. 25.

Za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja u

vanjskotrgovinskom prometu 5.000

Tar. br. 26.

Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o ulaganju stranih

osoba i ugovora o osnivanju vlastitih poduzeća stranih osoba 10.000

Za upis u registar inozemnih ulaganja dodatnog ulaganja, reinvestiranja

dobiti, prestanka ugovora o ulaganju i ugovora o osnivanju, prijenosa uloga

i repatrijacija inozemnog uloga 3.000

Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o dugoročnoj proizvodnoj

kooperaciji 5.000

Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o izdavanju investicijskih

radova u inozemstvu i ugovora o ustupanju izvođenja investicijskih radova

stranoj osobi u Republici Hrvatskoj 3.000

Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o pribavljanju i ustupanju

prava industrijskog vlasništva i znanja te iskustva (know-how) između domaćih

poduzeća i stranih osoba 5.000

Tar. br. 27.

Za uvjerenje (certifikat) o kakvoći poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u

uvozu i izvozu 300

Tar. br. 28.

Za rješenje o odobrenju za obavljanje kontrole kakvoće poljoprivrednih i

prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu 2.000

4. Prometne takse

Tar. br. 29.

Za odobrenje (licencu) pravnoj ili fizičkoj osobi za obavljanje međunarodnog

cestovnog prijevoza 5.000

Tar. br. 30.

1. za dozvolu domaćoj pravnoj ili fizičkoj osobi da na redovnoj liniji može

prevoziti putnike ili stvari motornim vozilima u međunarodnorh prometu

za svaku liniju po 900

2. za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi da na redovnoj liniji može prevoziti

putnike ili stvari motornim vozilima, za svaku liniju u međunarodnom prometu:

a) u bilateralnom prometu 5.200

b) u tranzitnom prometu 5.200

3. za ovjeru voznog reda odnosno cjenika redovne linije kojom domaća ili

strana pravna ili fizička osoba prevozi putnike ili stvari motornim vozilima u

međunarodnom cestovnom prometu 700

4. za rješenje o odobrenju privremenog ili trajnog prekida prijevoza na liniji za

međunarodni prijevoz putnika ili stvari, domaćoj ili stranoj pravnoj ili

fizičkoj osobi 600

5. za izdavanje dopunskog primjerka isprave iz ovoga tarifnog broja 450

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se taksa, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja takse po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.

Tar. br. 31.

Za dozvolu za obavljanje naizmjeničnih vožnji u međunarodnom

slobodnom prijevozu putnika, i to:

1. u bilateralnom prometu 2.000

2. u tranzitnom prometu 3.000

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se taksa ako međunarodnim

ugovorom nije drugačije određeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja takse po ovom

tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.

Tar. br. 32.

Za dozvolu za ulazak u Republiku Hrvatsku praznih autobusa za preuzimanje

putnika i za obavljanje ostalih vrsta međunarodnoga slobodnog prijevoza putnika

u cestovnom prometu 400

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se taksa, ako međunarodnim

ugovorom nije drugačije određeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja takse po ovom tarifnom

broju uz uvjet reciprociteta.

Tar. br. 33.

1. Za dozvolu za međunarodni cestovni prijevoz stvari, izuzimajući slučajeve

iz čl. 38. Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu, po svakoj

dozvoli 900

2. Za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi za međunarodni cestovni prijevoz

stvari, a kada to nije određeno međunarodnim ugovorom odnosno u slučaju

zahtjeva za dodatnim dozvolama, po svakoj dozvoli 2.500

3. Za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi za prijevoz stvari iz Republike

Hrvatske za treću zemlju i obratno 2.200

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se taksa, ako međunarodnim

ugovorom nije drugačije određeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanje takse po ovom tarifnom

broju uz uvjet reciprociteta.

Tar. br. 34.

Za rješenje o zahtjevu za dozvolu izvanrednog prijevoza stvari u međunarodnom cestovnom prometu, i to:

1. u bilateralnom prijevozu - za prijevoz jednim vučnim vozilom 1.800

2. za svako sljedeće vučno vozilo odnosno priključno vozilo, po istom rješenju,

još po 400

3. u tranzitnom prijevozu za prijevoz jednim vučnim vozilom 1.600

4. za svako sljedeće vučno vozilo odnosno priključno vozilo; po istom rješenju,

još po 300

Tar. br. 35.

1. Za dozvolu kojom se stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi odobrava obavljanje

unutarnjeg prijevoza stvari u cestovnom prometu između pojedinih mjesta u

Republici Hrvatskoj 2.200

2. Za odobrenje kojim se stranom brodu odobrava prijevoz putnika i stvari

između hrvatskih luka i pristaništa 30.000

3. Za odobrenje kojim se stranoj jahti ili čamcu odobrava prijevoz putnika

uz naknadu između hrvatskih luka 10.000

Tar. br. 36.

Za dozvolu kojom se domaćem prijevozniku odobrava korištenje zakupljenog

stranog vozila za međunarodni prijevoz putnika ili stvari 1.000

Tar. br. 37.

Za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi za međunarodni cestovni linijski

prijevoz stvari:

1. u bilateralnom prometu 5.200

2. u tranzitnom prometu 5.200

Tar. br. 38.

Za dozvolu:

1. za radio-difuznu postaju

a) do 0,5 kW 7.000

b) više od 0,5 do 5 kW 8.000

c) više od 5 do 10 kW 9.000

d) više od 10 do 50 kW 10.000

e) više od 50 kW 20.000

2. za radijsku postaju kojoj je dodijeljena jedna frekvencija 2.000

3. za radijsku postaju kojoj su dodijeljene dvije frekvencije 4.000

4. za radijsku postaju kojoj su dodijeljene tri ili više frekvencija 5.000

5. za radijsku postaju stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi isto kao pod točkama

2. i 4. ovog tarifnog broja

6. za postavljanje amaterske radijske postaje 1.000

7. za rad amaterske radijske postaje 1.000

8. za privremenu dozvolu - 50% od takse iz ovog tarifnog broja

9. za odobrenje za uporabu radijske postaje za telefoniju koja je predviđena

da radi u radio-frekvencijskim područjima što su namijenjeni građanima

(ručna radijska postaja) 1.500

10. za odobrenje za uporabu radijske postaje za različite oblike veza u sustavu

telekomunikacija HPT - Hrvatske pošte i telekomunikacije 5.000

Tar. br. 39.

1. Za rješenje kojim se odobrava upis plovnog objekta na moru i unutrašnjoj

plovidbi:

1. za upis u upisnik brodova 1.000

2. za upis u evidenciju čamaca 500

2. Za rješenje kojim se odobrava ime, oznaka ili znak raspoznavanja broda 1.000

3. Za upis u evidenciju plutajućih objekata 750

Napomena:

Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za plovne objekte koji služe isključivo za civilnu zaštitu i vatrogasnu službu.

5. Takse iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Tar. br. 40.

Za rješenje kojim se:

1. priznaje novostvorena sorta i upisuje u registar novostvorenih sorti

poljoprivrednog i šumskog bilja 2.000

2. odobrava uvođenje u proizvodnju strane sorte i upisuje u evidenciju stranih

sorti 2.000

3. utvrđuje domaća, strana i udomaćena sorta poljoprivrednog i šumskog bilja

i upisuje u popis utvrđenih sorti 2.000

4. briše sorta iz registra, evidencije odnosno popisa iz točke 1, 2. i 3. ovoga

tarifnog broja 2.000

5. dozvoljava zaštita sorte i upisuje u registar zaštićenih novostvorenih sorti

odnosno u registar zaštićenih stranih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja 10.000

6. dozvoljava evidentni upis sorte u registar evidentiranih sorti 3.000

7. ugovor o prijenosu prava korištenja zaštićene sorte upisuje u registar iz

točke 5. ovoga tarifnog broja 5.000

8. kojim se dozvoljava prijenos prava korištenja zaštićene sorte 5.000

Tar. br. 41.

Za rješenje o:

1. upisu u registar proizvođača poljoprivrednog sjemena odnosno registar

proizvođača šumskog sjemena 2.000

2. upisu u registar dorađivača poljoprivrednog sjemena odnosno registar

proizvođača šumskog sjemena 2.000

3. upisu u registar proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala odnosno

registar proizvođača šumskog sadnog materijala 2.000

4. upisu u popis osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom

poljoprivrednog sjemena odnosno popis osoba ovlaštenih za obavezni stručni

nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena 2.000

5. upisu u popis osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog s

sjemena odnosno popis osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete šumskog

sjemena 2.000

6. upisu u popis osoba ovlštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom

poljoprivrednog sadnog materijala odnosno popis osoba ovlaštenih za stručni

nadzor nad proizvodnjom šumskog sadnog materijala 2.000

7. brisanju iz registra i popisa iz točaka 1. do 6. ovoga tarifnog broja 2.000

Tar. br. 42.

Za izdavanje:

1. stalne dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja 10.000

2. privremene dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja 8.000

3. suglasnosti za uvoz gotovih sredstava za zaštitu bilja 5.000

Na zahtjev za produženje važenja dozvole za stavljanje u promet sredstava za

zaštitu bilja 5.000

Tar. br. 43.

Za rješenje o:

1. upisu u registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke 2.000

2. brisanju iz registra proizvođača kvalitetne rasplodne stoke 2.000

3. utvrđivanju da su ispunjeni uvjeti za obavljanje poslova analize i superanalize

stočne hrane 3.000

Tar. br. 44.

Za rješenje o:

1. upisu u registar umjetnih gnojiva 2.000

2. brisanju iz registra umjetnih gnojiva 2.000

3. utvrđivanju koje osobe ispunjavaju uvjete za izdavanje certifikata, za

obavljanje analize i za davanje mišljenja na osnovi kojeg se obavlja upis

u registar umjetnih gnojiva 3.000

Tar. br. 45.

Na prijavu za upis u registar proizvođača grožđa i vina za promet 2.000

Za rješenje kojim se:

1. odobrava došećeravanje droždine (masulja) i mošta 3.000

2. dozvoljava označavanje vina sa zaštitom geografskog porijekla 10.000

3. dozvoljava stavljanje u promet svakogodišnje proizvodnje vina sa zaštitom

geografskog porijekla 6.000

Tar. br. 46.

Za rješenje kojim se potvrđuje:

1. ribolovno-gospodarska osnova za unapređenje ribarstva 5.000

2. godišnji plan gospodarenja ribolovnim područjem 3.000

Za rješenje kojim se odobrava:

1. unošenje novih vrsta riba i drugih vodenih životinja u ribolovne vode 2.000

2. izlov matica u otvorenim vodama za vrijeme mrijesta riba 2.000

3. izlovljavanje matice i divlje ribe u otvorenim vodama 3.000

Tar. br. 47.

Na zahtjev za:

1. prestanak važenja odobrenja za stavljanje gotovih lijekova u veterini u

promet 3.000

2. obnovu odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u veterini u promet 3.000

3. stavljanje gotovog lijeka u veterini u promet 3.000

Tar. br. 48.

Za rješenje kojim se:

1. utvrđuje da veterinarske stanice, druge pravne i fizičke osobe udovoljavaju

uvjetima za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 5.000

2. utvrđuje da objekti, prostorije i oprema iz članka 27. stavka 1. Zakona o

zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti udovoljavaju propisanim

veterinarsko-sanitarnim uvjetima 5.000

3. utvrđuje da klaonica u kojoj se obavlja klanje životinja iz uvoza odgovara

propisanim uvjetima 5.000

4. utvrđuje da klaonica i drugi objekat u kome se obavlja klanje životinja i

proizvodi meso i drugi proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni za javnu

(domaću) potrošnju udovoljava propisanim uvjetima 5.000

5. utvrđuje da klaonica i drugi objekat u kome se obavlja klanje životinja i

proizvodi meso, proizvodi i sirovine životinjskog podrijetla namijenjeni izvozu

udovoljava propisanim uvjetima 5.000

6. utvrđuje da se uzgoj ribe, preradi za priplod i jaja za nasad namijenjenih

izvozu obavlja u objektu koji udovoljava propisanim uvjetima 5.000

7. utvrđuje da ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje za uvoz životinja,

proizvoda i sirovina životinjskog podrijetla i određuje mjesto karantene, vrste i

način ispitivanja i druge uvjete držanja u karanteni 5.000

8. odobrava obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske

djelatnosti veterinarskoj stanici odnosno veterinarskoj ambulanti, veterinarskoj

klinici, veterinarskoj ljekarni, dijagnostičkom i analitičkom laboratoriju,

specijaliziranoj veterinarskoj ambulanti, objektu specijalizirane stočarske

proizvodnje i drugim objektima za obavljanje zdravstvene zaštite životinja i

veterinarske djelatnosti 5.000

9. odobrava stavljanje gotovih lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava u veterini

u promet 5.000

10. uvozniku odobrava uvoz (izvoz ili provoz) gotovih lijekova u veterini i

pomoćnih ljekovitih sredstava 5.000

11. daje suglasnost za uvoz gotovih lijekova u veterini i mješavina ljekovitih

supstanci radi laboratorijskog ili kliničkog ispitivanja 5.000

Tar. br. 49.

Za rješenje o:

1. odobravanju šumskogospodarske osnove područja odnosno revizije

šumskogospodarske osnove područja 20.000

2. davanju suglasnosti za osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom,

program za gospodarenje šumama, reviziju odnosno obnovu osnove

gospodarenja gospodarskom jedinicom i program za gospodarenje šumama 10.000

Tar. br 50.

Za izdavanje:

1 vodoprivrednih uvjeta za izvođenje regionalnih ili detaljnih geoloških

istraživanja te za izvođenje drugih radova koji mogu utjecati na promjene u

vodnom režimu 3.000

2. vodoprivrednih uvjeta za građenje 2.500

3. vodoprivredne suglasnosti: za eksploataciju šljunka, pijeska i kamena;

za radove na zaštiti od erozija i bujica: hidromelioaracijske radove; za

organizaciju deponija krutog i tekučeg otpada te druge radove koji se ne

smatraju građenjem, a koju mogu utjecati na promjene u vodnom režimu 2.500

4. vodoprivredne dozvole za:

- korištenje voda iz izvorišta za javnu vodoopskrbu 4.000

- korištenje voda u energetske i druge pogonske svrhe 6.000

- korištenje voda za tehnološke i druge pogonske svrhe 5.000

- za ispuštanje otpadnih voda, voda s promijenjenim svojstvima ili otpadnih

tvari 4.000

5. vodoprivredne dozvole za proizvodnju i puštanje u promet kemijskih

sredstava koja nakon uporabe dospijevaju u vode 4.000

Za produženje roka važnosti:

1. vodoprivredne suglasnosti iz točke 3. ovoga tarifnog broja 1.500

2. vodoprivrednih dozvola iz točke 4. ovoga tarifnog broja 3.000

6. Katastarske takse

Tar. br. 51.

Za precrtavanje ili kopiranje katastarskih planova, karata, fotomaterijala,

skica izmjere, položajnih opisa stalnih geodetskih točaka i drugih sličnih

materijala plaća se taksa po utrošenom satu 300

Zapoćeti radni sat računa se kao cijeli.

Za ove radove plaćaju se i troškovi materijala.

Tar. br. 52.

Za prijepis ili kopiranje podataka iz knjižnog dijela katastarskog operata,

zapisnika izmjere i sličnih elaborata plaća se taksa prema utrošenom satu 150

Započeti radni sat računa se kao cijeli.

Tar. br. 53.

Za pregled i ovjeru geodetskih elaborata izrađenih od ovlaštenih organizacija

ili osoba plaća se taksa prema utrošenom satu

Započeti sat računa se kao cijeli 400

7. Takse iz oblasti zdravstva

Tar. br. 54.

Za rješenje kojim se odobrava i utvrđuje prestanak obavljanja poslova

zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom 100

Tar. br. 55.

Za upis u registar zdravstvenih organizacija 1.000

Tar. br. 56.

1. izdavanje odobrenja za uvoz lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava, opojnih

droga i fluoriranih ugljikovodika 600

2. izdavanje odobrenja za stavljanje u promet humanih lijekova, pomoćnih

ljekovitih sredstava i medicinskih proizvoda 600

3. izdavanje odobrenja za oslobađanje od plaćanja carine za specifičnu

medicinsku opremu, rezervne dijelove i potrošni materijal koji se koristi

u zdravstvu 600

Tar. br. 57.

1. za izdavanje (uvozniku) odobrenja: za uvoz (izvoz ili provoz):

živežnih namirnica i određenih predmeta opće upotrebe, sirovine za

njihovu proizvodnju, otrova i izvora ionizirajućih zračenja 600

2. za izdavanje odobrenja za promet: otrova na veliko i malo, opojnih

droga na veliko, lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava, izvora ionizirajućih

zračenja 600

3. za izdavanje odobrenja za korištenje: otrova, izvora ionizirajućih zračenja

4. za izdavanje odobrenja za proizvodnju otrova, opojnih droga, izvora

ionizirajućih zračenja

5. za izdavanje odobrenja za prijevoz izvora ionizirajućih zračenja, otrova 500

6. za izdavanje odobrenja za skidanje, zamjenu, novo postavljanje izvora

ionizirajućih zračenja 400

7. zahtjev za razvrstavanje otrova u skupine 800

8. obavijesti: o otrovima u prometu, o otrovima koji se koriste u industrijskoj

proizvodnji, o isporuci izvoza ionizirajućih zračenja, o ozračenosti stanovništva

i osoba koje su pri radu izložene djelovanju ionizirajućih zračenja 900

8. Građevinske takse

Tar. br. 58.

Za rješenje o utvrđivanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim

prostorijama 800

Tar. br. 59.

Za uvjerenje o uvjetima uređenja prostora:

1. za građenje stambenog objekta s najviše tri stana te pomoćnog ili

gospodarskog objekta koji sa stambenim čini stambenu i gospodarsku cjelinu,

na građevinskoj parceli površine od 1 ha 500

2. za građenje objekta, osim objekata iz točke 1. na parceli površine do 1

ha ili linearnog infrastrukturnog objekta dužine do 1 km 1.500

3. za građenje objekta na parceli površine od 1 do 5 ha ili linearnog

infrastrukturnog objekta dužine od 1 do 5 km 3.000

4. za građenje objekta na parceli površine od 5 do 10 ha ili linearnog

infrastrukturnog objekta dužine od 5 do 10 km 4.500

5. za građenje objekta na parceli površine preko 10 ha ili linearnog

infrastrukturnog objekta dužine preko 10 km 6.000

Tar. br. 60.

Za izdavanje građevinske dozvole:

1. za jednostavne objekte 500

2. za stambene objekte do 300 m2 i gospodarske i poslovne objekte do 200 m2

od građevinske vrijednosti 0,50%

3. za ostale objekte od građevinske vrijednosti 0,25%

Za tehnički pregled izgrađenog objekta (novog ili rekonstruiranog) radi

izdavanja dozvole za upotrebu plaća se 80% iznosa takse za izdavanje

građevinske dozvole.

Za izdavanje načelne dozvole plaća se 10% iznosa takse za izdavanje

građevinske dozvole.

Napomena:

Taksu po ovom tarifnom broju ne plaćaju osobe kojima je uništena

zgrada u ratnim razaranjima.

Tar. br. 61.

Za izdavanje sanitarne suglasnosti na projekte tehničke dokumentacije za

objekte za koje je izdavanje ove suglasnosti predviđeno u uvjetima uređenja

prostora 1.000

9. Takse iz oblasti prosvjete i kulture

Tar. br. 62

1. za rješenja iz oblasti prosvjete i kulture 100

2. na žalbe ili prigovore protiv rješenja iz točke 1. tarifnog broja 200

3. za uvjerenja iz oblasti prosvjete i kulture 150

4. za stručna mišljenja iz oblasti prosvjete i kulture 300

5. za prijepise rješenja i uvjerenja te duplikate isprava iz oblasti

prosvjete i kulture 200

10. Taksa za obavljanje djelatnosti

Tar. br. 63.

Za upis u registar radnji 5.000

11. Carinske takse

Tar. br. 64.

Za ispravu na temelju koje se carinarnici prijavlju je roba koja se izvozi-uvozi 100

Napomena:

1. Ispravama iz ovog tarifnog broja smatraju se: prijava za uvoz i provoz robe,

prijava za izvoz i provoz robe, izjava o teretu i odlazni manifest, poštansko-

carinska prijava, deklaracija za sajamsku robu i druga isprava na temelju koje se

roba prijavljuje carinarnici.

2. Ispravama iz ovog tarifnog broja ne smatra se karnet TIR;

karnet ATA i druga isprava koja je propisana međunarodnim ili međudržavnim

sporazumom.

3. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko se puta roba

prijavljuje carinarnici.

4. Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se:

1) za ispravu kojom se prijavljuje roba koja se provozi preko carinskog

područja Republike Hrvatske

2) za poštansko-carinsku prijavu koju podnosi pošta.

Tar. br. 65.

Za rješenja što ih donosi carinarnica:

1. za rješenje kojim se odobrava otvaranje, proširenje ili preseljenje carinskog

skladišta; konsignacijskog skladišta, slobodne carinske prodavaonice i

specijaliziranog skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje, te prodajnog

mjesta 2.000

2. za rješenje kojim se odobrava otvaranje, proširenje ili preseljenje carinskog

smještaja 1.000

3. za rješenje kojim se odobrava privremeni izvoz ili uvoz robe radi

oplemenjivanja i ugradnje i za rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za izmjenu

podataka o količini, vrsti, kakvoći i vrijednosti robe u carinskoj deklaraciji, za

rješenja što ih carinarnića donosi u redovnom upravnom postupku, za rješenje

o prijenosu prava iz prijevoznih isprava i za ostala rješenja što ih carinarnica

donosi u skračenom postupku 200

Napomena:

1. Pod proširenjem carinskog skladišta, konsignacijskog skladfšta, slobodne

carinske prodavaonice i specijaliziranog skladišta strane robe i robe domaće

proizvodnje, te prodajnog mjesta, u smislu ovoga tarifnog broja, ne smatra se

povećanje asortimana i vrijednosti robe u tim prostorijama.

2. Taksa za prijenos prava iz prijevozne isprave iz točke 3. ovog tarifnog

broja plaća se za svaki prijenos koji se traži iz jedne prijevozne isprave ili

više prijevoznih isprava.

3. Taksa po ovome tarifnom broju ne plaća se za rješenja koja se odnose na

robu u provozu preko carinskog područja Republike Hrvatske.

4. Taksa iz točke 1. i 2. ovoga tarifnog broja naplaćuje se samo ako se prije

dana donošenja rješenja prostorije komisijski pregledaju.

Tar. br. 66.

Za odobrenje za podizanje robe iz carinarnice bez potrebne dokumentacije 500

Tar. br. 67.

Za carinsku deklaraciju i obračun uvoznih pristojbi za robu koju putnici

nose uza se 100

Napomena:

1. Za carinsku deklaraciju na temelju koje se carine poštanske pošiljke za

građane i za obračun uvoznih pristojbi za robu koju putnici nose uza se, taksa

se po ovome tarifnom broju plaća u gotovom novcu.

2. Za izvoznu carinsku deklaraciju plaća se 50% od takse iz ovog tarifnog broja.

3. Taksa po ovome tar. broju ne plaća se za izjavu na temelju koje se podiže

roba bez potpune dokumentacije koja je pod carinskim nadzorom i za

priznanicu za naplatu carine i drugih uvoznih pristojbi u putničkom prometu

s inozemstvom.

Tar. br. 68.

Za carinsku ispravu na temelju koje se roba šalje pod carinski nadzor 200

Napomena:

1. Carinskom ispravom na temelju koje se roba šalje pod carinskim nadzorom,

u smislu ovoga tarifnog broja, smatra se carinska popratnica, izvozna carinska

deklaracija na temelju koje se roba šalje izlaznoj carinarnici, izlazni list

konsignacijske robe, povratni list, posebni robni manifest za carinsku robu,

posebni manifest putničke prtljage koji je prispio odvojeno od vlasnika i druga carinska

isprava na temelju koje se roba šalje pod carinskim nadzorom. Carinskom

ispravom iz ovog tarifnog broja ne smatra se karnet TIR, karnet ATA ili druga

isprava koja je propisana međunarodnim ili međudržavnim sporazumom.

2. Taksa iz ovoga tarifnog broja plaća se onoliko pute koliko puta se roba

prijavljuje carinarnici.

3. Ako se carinskom ispravom šalje poštanska pošiljka pod carinskim nadzorom,

ne plaća se taksa iz ovoga tarifnog broja.

Tar. br. 69.

1. Za objašnjenje o svrstvanju robe po Carinskoj tarifi, carinskom postupku

i pravilima i obvezama sudionika u carinskom postupku, koje izdaju carinski

organi na zahtjev stranke 1.000

2. Za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe - EUR - 1 200

Tar. br. 70.

Za obavijest da je udovoljeno svim uvjetima za provodenje mjera carinskog

nadzora za početak rada carinskih zona 1.000

12. Konzularne takse

Tar. br. 71.

Za molbu i druge podneske kod diplomatskih ili konzularnih predstavništava

Republike Hrvatske u inozemstvu :

DEM 15,00

ATS 100,00

FRF 50,00

ITL 10.000,00

USD 9,00

CAD 10,00

AUD 11,11

Za svaki slijedeći podnesak po istoj stvari, ako nije potrebno novo samostalno rješenje:

DEM 8,00

ATS 50,00

FRF 25,00

ITL 6.000,00

USD 5,00

CAD 6,00

AUD 7,00

Napomena:

1. Taksa po ovom tar. br. plaća se i za zahtjeve koji su izjavljeni usmeno u zapisnik ili su na drugi način primljeni u predstavništvu.

2. Taksa po stavku 1. ovog tar. br. plaća se i za svaku upravnu radnju na zahtjev stranke, ako za tu radnju nije propisana posebna taksa.

3. Za podnesak kojim se osoba iz inozemstva obraća neposredno nadležnom upravnom tijelu plaća se taksa po tar. br.1. ove Tarife.

4. Za podnesak kojim se osoba iz Republike Hrvatske obrača diplomatskoni ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu plaća se taksa po ovom tarifnom broju preračunato u hrvatskim dinarima.

Tar. br. 72.

Za dostavu pismenih molbi stranaka nadležnim tijelima Republike Hrvatske ili za dostavu rješenja nadležnih tijela Republike Hrvatske strankama kao i za dostavu rješenja stranih tijela zainteresiranim osobama:

1. za dostave u europskim zemljama

DEM 10,00

ATS 80,00

FRF 40,00

ITL 7.000,00

USD 6,00

CAD 7,00

AUD 8,00

2. za dostave u izvaneuropskim zemljama

DEM 15,00

ATS 100,00

FRF 50,00

ITL 10.000,00

USD 9,00

CAD 10,00

AUD 11,00

Napomena:

1. Ako diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu izvrši dostavljanje avionskom poštom, takseni obveznik plaća i troškove avionske poštarine za dostavu i odgovor.

2. Dostava poziva stranih tijela vrši se bez naplate takse. Tar. br. 73

Za putne isprave koje izdaju diplomatska ili konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu:

1. za izdavanje putovnice osobama starijim od 27 godina

DEM 125,00

ATS 875,00

FRF 410,00

ITL 95.000,00

USD 75,00

CAD 88,00

AUD 95,00

2. za izdavanje putovnice osobama mlađim od 27 godina

DEM 75,00

ATS 525,00

FRF 247,00

ITL 54.750,00

USD 45,00

CAD 52,00

AUD 56,00

3. za izdavanje putovnice djetetu

DEM 50,00

ATS 350,00

FRF 170,00

ITL 35.000,00

USD 30,00

CAD 35,00

AUD 38.00

Napomena:

1. Za izdavanje duplikata putovnice naplaćuje se taksa u istom iznosu kao i za original putovnice određene vrste.

2. Za izdavanje putnog lista za povratak u Republiku Hrvatsku naplaćuje se taksa u istom iznosu kao i za dječju putovnicu.

3. Šef predstavništva koje izdaje putni list za repatrijaciju može podnositelja zahtjeva, s obzirom na njegovo imovno stanje i druge okolnosti, osloboditi od plaćanja takse.

4. Za upis članova obitelji u putovnicu plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% u odnosu na taksu za odgovarajuću putovnicu.

5. Za molbu kojom se traži izdavanje putovnice ili njenog duplikata ne plaća se taksa.

6. Šef diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske ima pravo osloboditi stranku slabog imovnog stanja plaćanja takse iz ovog tarifnog broja.

7. U državama u kojima je nacionalni dohodak po glavi stanovnika po podacima Organizacije ujedinjenih naroda niži od nacionalnog dohotka u Republioi Hrvatskoj, šef diplomatsko-konzularnog predstavništva ima pravo naplaćivati taksu u manjem iznosu od propisanog ali ne u manjem od 50% od pripisanog iznosa.

Tar. br. 74.

Za putne isprave koje izdaju diplomatska ili konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu strancima:

Za izdavanje putnog lista za strance:

DEM 50,00

ATS 350,00

FRF 170,00

ITL 35.000,00

USD 30,00

CAD 35,00

AUD 38,00

Napomena:

Šef diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu može odnositelja zahtjeva, s obzirom na njegovo imovno stanje i druge okolnosti, osloboditi od plaćanja takse po ovom tarifnom broju.

Tar. br. 75.

Za vize koje izdaju diplomatska ili konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu:

1. za hrvatske državljane

a) za vizu na putnoj ispravi

DEM 20,00

ATS 150,00

FRF 65,00

ITL 15.000,00

USD 123,00

CAD 14,00

AUD 15,00

b) za vizu na zajedničkoj putnoj ispravi za svaku osobu po:

DEM 7,00

ATS 50,00

FRF 25,00

ITL 5.000,00

USD 4,00

CAD 5,00

AUD 6,00

2. za strance

a) za vizu na putnoj ispravi za jedno putovanje radi boravka u Republici Hrvatskoj ili za jedan tranzit:

DEM 17,00

ATS 120,00

FRF 60,00

ITL 12.500,00

USD 10,00

CAD 12,00

AUD 13,00

b) za vizu na putnoj ispravi za neograničeni broj putovanja

DEM 50,00

ATS 350,00

FRF 170,00

ITL 35.000,00

USD 30,00

CAD 35,00

AUD 38,00

c) za vizu na zajedničkoj putnoj ispravi za svaku osobu po

DEM 7,00

ATS 45,00

FRF 25,00

ITL 5.000,00

USD 4,00

CAD 5,00

AUD 6,00

Napomena:

1. Za djecu do navršenih 14 godina života plaća se taksa umanjena za 50%.

2. Za molbu kojom se traži izdavanje viza ne plaća se taksa.

3. Za vizu na putnoj ispravi u kojoj su upisani i članovi obitelji osobi kojoj je izdata putna isprava plaća se jedna taksa.

4. Diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu može osloboditi od plaćanja takse po ovom tarifnom broju poznate ličnosti pojedinih zemalja,u skladu s načelom reciprociteta.

5. Građanima država koje na osnovu dvostranog sporazuma državljanima Republike Hrvatske ne naplaćuju takse za vize, takse za vize se također neće naplaćivati.

Tar. br. 76.

Za uvjerenja, potvrde, izvode iz matičnih knjiga ili sprovodnice za prijevoz posmrtnih ostataka koje izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu, ako drugačije nije propisano:

DEM 20,00

ATS 140,00

FRF 65,00

ITL 15.000,00

USD 12,00

CAD 14,00

AUD 15,00

Tar. br. 77.

Za izdavanje potvrda koje se koriste u svrhu reguliranja carinskih formalnosti prilikom povratka iz inozemstva na stalni boravak u Republici Hrvatskoj, ili prilikom uvoza

stvari koje su naslijeđene u inozemstvu:

DEM 40,00

ATS 280,00

FRF 135,00

ITL 30.000,00

USD 24,00

CAD 28,00

AUD 30,00

Tar. br. 78.

Za sastavljanje oporuke:

1. u kancelariji predstavništva

DEM 100,00

ATS 700,00

FRF 330,00

ITL 73.000,00

USD 60,00

CAD 70,00

AUD 75,00

2. izvan kancelarije predstavništva

DEM 160,00

ATS 1.100,00

FRF 530,00

ITL 120.000,00

USD 95,00

CAD 113,00

AUD 122,00

3. za sastavljanje akta o opozivu ili dopuni oporuke

DEM 80,00

ATS 550,00

FRF 270,00

ITL 60.000,00

USD 47,00

CAD 56,00

AUD 60,00

Tar. br. 79.

Za sastavljanje ugovora u kancelariji predstavništva:

DEM 80,00

ATS 550,00

FRF 270,00

ITL 60.000,00

USD 47,00

CAD 56,00

AUD 60,00

Napomena:

Za molbu kojom se traži sastavljanje ugovora ne plaća se taksa.

Tar. br. 80.

Za sastavljanje punomoći :

DEM 17,00

ATS 120,00

FRF 60,00

ITL 12.500,00

USD 10,00

CAD 12,00

AUD 13,00

Napomena:

Za molbu kojom se traži sastavljanje punomoći ne plaća se taksa.

Tar. br. 81.

Za sastavljanje drugih isprava na molbu zainteresirane osobe, ako ovom Tarifom drugačije nije propisano:

DEM 50,00

ATS 350,00

FRF 170,00

ITL 35.000,00

USD 30,00

CAD 35,00

AUD 38,00

Napomena:

Za molbu kojom se traži sastavljanje isprava iz ovog tarifnog broja ne plaća se taksa.

Tar. br. 82.

Za svaki prijepis ili fotokopiju, sačinjenu u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, s ovjerom:

1. za prvu stranicu

DEM 17,00

ATS 120,00

FRF 60,00

ITL 12.500,00

USD 10,00

CAD 12,00

AUD 13,00

2. za svaku slijedeću stranicu po

DEM 10,00

ATS 80,00

FRF 40,00

ITL 7.000,00

USD 6,00

CAD 7,00

AUD 8,00

Napomena:

1. Za više primjeraka istog prijepisa ili fotokopije s ovjerom, plaća se puna taksa samo za prvi primjerak,a za svaki slijedeći primjerak plaća se polovica takse predviđene tarifnim brojem.

2. Za ovjeru prijepisa ili fotokopije koje je stranka sama sačinila plača se taksa umanjena za 50% od takse navedene u ovom tarifnom broju.

Tar. br. 83.

Za ovjeru uvjerenja o zdravstvenoj ispravnosti poslane robe :

DEM 33,00

ATS 250,00

FRF 110,00

ITL 24.000,00

USD 20,00

CAD 23,00

AUD 25,00

Tar. br. 84.

Za ovjeru uvjerenja o porijeklu robe, za ovjeru fakture ili neke druge isprave kojom se dokazuje porijeklo robe ili se dokazuje pravo da neka roba uživa posebnu zaštitu porijekla ili naziva:

DEM 65,00

ATS 460,00

FRF 220,00

ITL 48.000,00

USD 38,00

CAD 46,00

AUD 50,00

Tar. br. 85.

Za ovjeru potpisa građanina ili predstavnika građansko-pravne osobe na ispravi:

DEM 20,00

ATS 150,00

FRF 65,00

ITL 15.000,00

USD 12,00

CAD 14,00

AUD 15,00

Napomena:

Taksa po ovom tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi.

Tar. br. 86.

Za ovjeru potpisa na molbi za otpust iz hrvatskog državljanstva:

DEM 220,00

ATS 1.600,00

FRF 740,00

ITL 160.000,00

USD 130,00

CAD 155,00

AUD 170,00

Napomena:

Taksa po ovom tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi.

Tar. br. 87.

Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi

DEM 20,00

ATS 150,00

FRF 65,00

ITL 15.000,00

USD 12,00

CAD 14,00

AUD 15,00

Tar. br. 88.

Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi kojom se potvrđuje posjedovanje stranog državljanstva ili se daje jamstvo da će određena osoba biti primljena u strano državljanstvo:

DEM 200,00

ATS 1.400,00

FRF 670,00

ITL 150.000,00

USD 120,00

CAD 140,00

AUD 150,00

Tar. br. 89.

Za ovjeru prijevoda sa stranog jezika na hrvatski jezik i obratno:

1. do 100 riječi

DEM 17,00

ATS 120,00

FRF 60,00

ITL 12.500,00

USD 10,00

CAD 12,00

AUD 13,00

2. Za svaku slijedeču riječ po

DEM 0,05

ATS 0,40

FRF 0,20

ITL 40,00

USD 0,03

CAD 0,04

AUD 0,04

3. za prijevod s hrvatskog na strani jezik ili obratno, sačinjen i ovjeren u predstavništvu:

a) do 100 riječi

DEM 43,00

ATS 300,00

FRF 145,00

ITL 32.000,00

USD 25,00

CAD 30,00

AUD 33,00

b) za svaku slijedeću riječ po

DEM 0,10

ATS 0,70

FRF 0,30

ITL 75,00

USD 0,06

CAD 0,07

AUD 0,08

Nepomena:

Na molbu kojom se tržai usluga iz ovog tarifnog broja ne plaća se taksa.

Tar. br. 90.

Za deponiranje potpisa i pečate notara kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu:

DEM 160,00

ATS 1.100,00

FRF 530,00

ITL 120.000,00

USD 95,00

CAD 113,00

AUD 122,00

Tar. br. 91.

Za radnje u ostavinskim predmetima:

1. za sastavljanje zapisnika u prostorijama diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu:

a) za prvu stranicu zapisnika

DEM 50,00

ATS 350,00

FRF 170,00

ITL 35.000,00

USD 30,00

CAD 35,00

AUD 38,00

b) za svaku daljnju stranicu zapisnika po

DEM 7,00

ATS 50,00

FRF 25,00

ITL 5.000,00

USD 4,00

CAD 5,00

AUD 6,00

2. za službene radnje izvan prostorija predstavništva (za stupanje pred lokalnim organima; sudjelovanje u njihovim službenim poslovima i dr.), ako u ovoj Tarifi nije drukčije propisano, za svaki dan službenog rada:

DEM 140,00

ATS 1.000,00

FRF 470,00

ITL 100.000,00

USD 80,00

CAD 100,00

AUD 105,00

3. za popis ostavinske mase, s procjenom i navođenjem predmeta, za svaku procjenu ili za svaki stvarni nalaz ili nalaz vještaka:

- za svaki dan službenog rada

DEM 160,00

ATS 1.000,00

FRF 530,00

ITL 120.000,00

USD 95,00

CAD 113,00

AUD 122,00

- osim toga, od cjelokupne vrijednosti popisanih i procijenjenih predmeta 1%

- upravljanje ostavinom nakon provedbe ostavinske rasprave ili za upravljanje drugom imovinom koja ne potječe iz ostavine, od čistog prihoda (mjesečno lli godišnje) 6% Napomena:

1. Za popis ostavinske mase ili za nalaz procjene ili bez navođenja vrijednosti plača se samo taksa iz toč. 3. alineja 1 ovog tarifnog broja.

2. Kao dan smatra se vrijeme od najviše šest sati. Svaki započeti dio ovog vremena računa se kao polovica dana.

Tar. br. 92.

Za dostavu novca, papira od vrijednosti, štednih knjižica i drugih predmeta od vrijednosti, od iznosa koji se dostavlja ili od vrijednosti predmeta koji se dostavlja 3% Za dostavu novca i drugih vrijednosti koje potječu iz realizirane ostavine:

1. za ostavine od USD 100, preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 3%

2. za ostavine preko USD 100 do USD 500, preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 5%

3. za ostavine preko USD 500, preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 6%

Napomena:

1. Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se, kada se zbog prometne ili neke druge nesreće, novac i druge vrijednosti za mornare predaju diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu.

2. Za molbu kojom se traži izvršenje usluga po ovom tarifnom broju ne plaća se taksa.

Tar. br. 93.

Za čuvanje depozita:

1. za akt kojim se potvrđuje prijem depozita na čuvanje:

DEM 20,00

ATS 150,00

FRF 65,00

ITL 15.000,00

USD 12,00

CAD 46,00

AUD 50,00

2. Za čuvanje i izdavanje novca, papira od vrijednosti, štednih knjižica i predmeta od vrijednosti:

- za prvu godinu ili dio toga vremena, od ukupne vrijednosti 5%

- za svaku daljnju godinu ili dio tog vremena od ukupne vrijednosti 4%

3. Za čuvanje oporuke ili drugih isprava u interesu fizičke ili pravne osobe:

DEM 65,00

ATS 460,00

FRF 220,00

ITL 48.000,00

USD 38,00

CAD 46,00

AUD 50,00

Napomena:

Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za slijedeće depozite: Novčane iznose položene unaprijed radi pokrića taksa, troškova i sličnih potraživanja diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, zarade i stvari hrvatskih državljana, novac položen na ime naknade štete hrvatskih državljana po raznim osnovama, kao i u slučaju bolesti, lišenja slobode i dr.

Tar. br. 94.

Za upisivanje u popis posade, podataka o ukrcaju ili iskrcaju članova posade:

DEM 9,00

ATS 60,00

FRF 30,00

ITL 6.600,00

USD 5,00

CAD 6,00

AUD 7,00

Napomena:

Za akt kojim se odobrava ukrcaj stranoga državljanina kao člana posade na brod hrvatske trgovačke mornarice plača se taksa u istom iznosu.

Tar. br. 95.

Za ovjeru brodskog dnevnika i drugih knjiga i isprava i za potvrdu svakog upisa u te knjige:

DEM 7,00

ATS 50,00

FRF 20,00

ITL 5.000,00

USD 4,00

CAD 5,00

AUD 6,00

Tar. br. 96.

Za izdavanje i ovjeru izvoda iz brodskog dnevnika

1. za prvu stranicu

DEM 10,00

ATS 80,00

FRF 40,00

ITL 7.000,00

USD 6,00

CAD 7,00

AUD 8,00

2. za svaku daljnju započetu stranicu 50% od tarife iz točke 1. ovoga tarifnoga broja.

Tar. br. 97.

Za posredovanje diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave glede sigurnosti plovidbe, pored efektivnih troškova

DEM 70,00

ATS 500,00

FRF 230,00

ITL 50.000,00

USD 40,00

CAD 50,00

AUD 55,00

Za svako drugo posredovanje kod stranih nadležnih tijela na zahtjev zapovjednika broda, za koje nije propisana posebna taksa

DEM 50,00

ATS 350,00

FRF 170,00

ITL 35.000,00

USD 30,00

CAD 35,00

AUD 38,00

Članak 24.

Za spise i radnje za koje je taksena obveza nastala do dana stupanja na snagu ove uredbe naplatiti će se taksa koja je bila propisana u času nastanka taksene obveze.

Članak 25.

Do izdavanja administrativnih biljega takse se plaćaju u gotovom novcu.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o administrativnim taksama ("Narodne novine", br. 68/91, 2/92. i 14/92).

Članak 27.

Propisi doneseni za provedbu Uredbe o administrativnim taksama iz stavka 1. ovog članka ostaju na snazi do donošenja propisa iz članka 20. i 21. ove uredbe.

Članak 28.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-02/92-01/01

Urbroj : 5030116-92-3

Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>