Zakoni i propisi - Pravni savjeti 39 26.06.1992 Zakon o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske

Proglašavam Zakon o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1992, Vijeća općina 26. lipnja 1992. i Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1992.

Broj: PA4-58/1-92

Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske

I. TEMELJNE ODREđBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se prava zastupnika u Saboru Republike Hrvatske na primanja, naknade i druga prava u obavljanju zastupničke dužnosti.

Članak 2.

Zastupnici prema ovom Zakonu ostvaruju pravo na:

- stalnu novčanu naknadu;

- naknade određenih materijalnih troškova i

- druga prava u svezi s obavlažtenjem zastupničke dužnosti.

Članak 3.

Novčana sredstva za ostvarivanje, ovim Zakonom utvrđenih, prava zastupnika osiguravaju se Saboru Republike Hrvatske u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 4.

Prava utvrđena ovim Zakonom zastupnici ostvaruju od dana verifikacije mandata zastupnika do dana prestanka mandata zastupnika, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

II. STALNA NOVČANA NAKNADA

Članak 5.

Zastupnik ima pravo na stalnu novčanu naknadu koja mu se isplaćuje unatrag.

Zastupnik izabran za predsjednika ili potpredsjednika doma Sabora, predsjednika ili potpredsjedniha radnog tijela doma Sabora ili člana radnog tijela doma Sabora stalnu novčanu naknadu ostvaruje u Saboru Republike Hrvatske s pravima, obvezama i odgovornostima iz radnog odnosa.

Ostali zaposleni mogu stalnu novčanu naknadu ostvariti s pravima, obvezama i odgovornostima iz radnog odnosa u Saboru Republike Hrvatske, na osobni zahtjev od dana zaprimanja zahtjeva.

Članak 6.

Stalna novčana naknada iz članka 5., stavka 2 i 3. ovoga Zakona osnovica je za ostvarivanje prava i obveza zastupnika iz zdravstvenog, mirovinsko-invalidskog osiguranja i radnog odnosa.

Stalna novčana naknada zastupnika iz članka 5. ovoga Zakona ulazi u ukupan prihod građana za plaćanje poreza.

Članak 7.

Stalna novčana naknada utvrđuje se množenjem osnovice s utvrđenim koeficijentom i tako dobivena svota uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža zastupnika, a najviše do 20%.

Osnovicu na temelju podatka Republičkog zavoda za statistiku o prosječno mjesečno isplaćenoj čistoj plaći po zaposlenom u gospodarstvu Republike za prethodni mjesec, objavljuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 8.

Koeficijent za utvrđivanje stalne novčane naknade određuje se prema značaju zastupničke dužnosti i to:

koeficijent

- predsjednik Zastupničkog doma i Sabora 7,0

- predsjednik županijskog doma 6,8

- potpredsjednik doma 6,5

- predsjednik radnog tijela doma 6,0

- potpredsjednik radnog tijela doma 5,5

- član radnog tijela doma 5,0

- zastupnik 4,5

Za utvrđivanje stalne novčane naknade zastupniku izabranom na dvije ili više dužnosti iz prethodnog stavka primjenjuje se povoljnije određeni koeficijent.

Članak 9.

Pravo pojedinog zastupnika na stalnu novčanu naknadu rješenjem utvrđuje Administrativna komisija Sabora Republike Hrvatske.

III. NAKNADE MATERIJALNIH TROŠKOVA

Članak 10.

Zastupnik u obavljanju zastupničke dužnosti, iz sredstava za materijalne troškove Sabora Republike Hrvatske, ima pravo na naknadu:

- povećanih materijalnih troškova u mjesečnom paušalnom iznosu (zastupnički paušal),

- troškova prijevoza u javnom željezničkom, cestovnom, riječnom, pomorskom i gradskom prometu na području Republike Hrvatske (besplatan prijevoz),

- troškova na službenom putovanju (dnevnica, noćenje i prijevoz),

- troškova za odvojeni život od obitelji.

1. Zastupnički paušal

Članak 11.

Zastupnik ima pravo na zastupnički paušal za povećane materijalne troškove u obavljanju zastupničke dužnosti u mjesečnoj svoti od 10 dnevnica za službeno putovanje u Republici Hrvatskoj.

Odluku o visini i načinu isplate zastupničkog paušala donosi Administrativna komisija Sabora Republike Hrvatske.

Zastupnički paušal ne podliježe oporezivanju.

2. Besplatan prijevoz sredstvima javnog prometa

Članak 12.

Zastupnik, uz predočenje zastupničke iskaznice, ima pravo na besplatan prijevoz u željezničkom, cestovnom, riječnom, pomorskom i javnom gradskom prometu u svim pravcima na području Republike Hrvatske i za neograničen broj putovanja.

Prijevoznici javnog prometa, za izvršene usluge prijevoza iz stavha 1. ovoga članka, imaju pravo na naknadu koja im se isplaćuje iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u skladu s pravilnikom kojeg donosi ministar financija

3. Naknada troškova za službeno putovanje

Članak 13.

Zastupnik upućen na službeno putovanje ima pravo na naknadu troškova: dnevnicu, podmirenje troškova noćenja i prijevoza.

Službenim putovanjem smatra se obavljanje poslova izvan sjedišta Sabora Republike Hrvatske ili izvan mjesta stanovanja zastupnika na koje je zastupnik upućen putnim nalogom.

Smatra se službenim putovanjem dolazak zastupnika iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona na zasjedanje doma Sabora i njegovih radnih tijela.

Putni nalog izdaje tajnik Sabora Republike Hrvatske.

Članak 14.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji bez troškova noćenja utvrđuje se u visini do 10% prosječno mjesečno isplaćene čiste plaće po zaposlenom u gospodarstvu Republike Hrvatske za prethodna tri mjeseca.

Troškovi noćenja priznaju se na temelju priloženog račune do visine cijene noćenja u hotelu "A"- kategorije u mjestu noćenja.

Visina dnevnice određuje se na način predviđen za korisnike sredstava Državnog proračuna kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove.

Članak 15.

Dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo određuje se u visini i na način predviđen za korisnike sredstava državnog proračuna kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove.

Članak 16.

Dnevnica za službeno putovanje obračunava se od vremena polaska na službeno putovanje do vremena povratka.

Za službeno putovanje koje traje 8 - 12 sati isplaćuje se polovica dnevnice, a za službeno putovanje koje traje od 12-24 sata isplaćuje se puna dnevnica.

Članak 17.

Zastupnik na temelju putnog naloga ima pravo koristiti zrakoplov, kola za spavanje ili brodsku kabinu i naknadu troškova prijevoza na temelju priložene putne karte ili računa.

Zastupnik ne temelju putnog naloga ima pravo koristiti automobil u osobnom vlasništvu u slučaju hitnosti ili ako do mjesta u koje je upućen nema javnog prometa i naknadu po jednom kilometru prijeđenog puta do visine koja ne može biti veća od 30% prodajne cijene litre benzina 98 oktana.

Umjesto prijevoza iz stavka 1. ovoga članka zastupnik može koristiti automobil u osobnom vlasništvu s pravom na naknadu u visini cijene prijevoza mogućim sredstvom javnog prometa.

4. Naknada za odvojeni život od obitelji

Članak 18.

Zastupnik iz članka 5. stavka 2. i 3. ovoga Zakona koji zbog obavljanja zastupničke dužnosti mora boraviti izvan mjesta zajedničkog prebivališta obitelji ima pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji u visini do 70% prosječno mjesečno isplaćene čiste plaće po zaposlenom u gospodarstvu Republike Hrvatske za prethodna tri mjeseca.

Visina naknade za odvojeni život od obitelji određuje se na način predviđen za korisnike sredštava Državnog proračuna kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove.

IV. DRUGA PRAVA

Članak 19.

Zastupnik ima pravo na radni prostor u Saboru Republike Hrvatske, odnosno u izbornoj jedinici u radnom prostoru lokalne samouprave i uprave.

Članak 20.

Zastupnik iz članka 5., stavka 2. i 3. ovoga Zakona, sa prebivalištem izvan grada Zagreba, za vrijeme obavljanja dužnosti ima pravo na stan za službene potrebe.

Troškove stanovanja u stanu za službene potrebe podmiruje zastupnik.

Članak 21.

Zastupnik iz članka 5., stavka 2. i 3. ovoga Zakona ima pravo na godišnji odmor u trajanju 30 radnih dana.

Rješenje o godišnjem odmoru zastupnika donosi tajnik Sabora Republike Hrvatske.

Članak 22.

Zastupnik ima pravo na životno osiguranje. Odluku o vrsti osiguranja donosi Administrativna komisija Sabora Republike Hrvatske.

Članak 23.

Zastupnik koji je izabran na jednu od dužnosti navedenih u članku 5., stavku 2. i 3. ovoga Zakona, osim u slućaju prestanka zastupničke dužnosti predviđenih člankom 8., točkom 3. i 4. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 22/92.), ima pravo nastaviti primanje stalne novčane naknade prema odredbama ovoga Zakona od dana prestanka dužnosti dok se ne zaposli ili ne stekne pravo na mirovinu, i to:

- šest mjeseci;

- do godinu dana, ako u tom vremenu stječe pravo na mirovinu do ispunjenja jednog od uvjeta za starosnu mirovinu prema propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju.

Pravo iz prethodnog stavka ostvaruje se podnošenjem osobnog zahtjeva Administrativnoj komisiji Sabora.

Vrijeme primanja stalne novčane naknade uračunava se u staž osiguranja.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 12., stavka 2. ovoga Zakona najkasnije 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti:

- Odluka o zastupničkom paušalu ("Narodne novine", br. 50/76., 21/84. i 53/90.);

- Odluka o naknadi troškova zastupnicima Sabora putnih troškova u vršenju zastupničke funkcije odlaskom u izbornu jedinicu (Klasa: 121-01/90-01/05, od 6. srpnja 1990.);

- Odluka o dnevnici zastupnika u Saboru za vrijeme zasjedanja Sabora i njegovih radnih tijela (Klasa: 12102/91-01/02, od 24. lipnja 1991:);

- Odluka o naknadi umirovljenicima za obavljanje funkcije u Saboru Republike Hrvatske (Klasa: 121-01/9001/04. od 6. studenoga 1990.);

- Odluka o funkcionalnom dodatku (Klasa: 121-01/901/03, od 6. studenoga 1990.);

- odredbe odnoseće na zastupnike Sabora Republike Hrvatske Zakona o osobnim dohocima i drugim primanjima funkcionara koje bira ili imenuje Sabor. . . ("Narodne novine", br.19/90.) i Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske i utvrđivanju osobnih dohodaka članova tijela koje imenuje predsjednik Republike ("Narodne novine", br. 42/90. i 43/90.).

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od dana konstituiranja Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske.

Klasa: 120-02/92-01/01

Zagreb, 26. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>