Zakoni i propisi - Pravni savjeti 38 24.06.1992 Uredba o dopunama Uredbe o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 5. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. lipnja 1992. godine donijela je

UREDBU

o dopunama Uredbe o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu

Članak 1.

U Uredbi o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu ("Narodne novine", broj 24/92 i 32/92) u članku 10. iza riječi "odredbe članka" dodaje se " 15".

Članak 2.

Iza članka 10. dodaju se novi članci 10a, 10b. i 10c, koji glase:

"Članak 10a.

Kupnja, prodaja i pozajmljivanje deviza između domaćih osoba i između domaćih osoba i stranih osoba u Republici Hrvetskoj je zabranjena izvan jedinstvenog deviznog tržišta.

Članak 10b.

Narodna banka Hrvatske propisuje način obavljanja mjenjačkih poslova iz članka 64a. stavak 1. Zakona o deviznom poslovanju.

Članak 10c.

Odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi, koja za poduzeće ili za drugu pravnu osobu kupuje, prodaje ili pozajmljuje devize izvan jedinstvenog deviznog tržišta, kaznit će se zatvorom od šest mjeseci do tri godine".

Članak 3.

U članku II. u stavku 1. dodaju se nove točke 6) i 7) koje glase:

"6) ako obavlja kupnju, prodaju i pozajmljivanje deviza suprotno odredbi iz članka 10a. ove uredbe,

7) ako obavlja mjenjačke poslove suprotno odredbi iz članka 10b. ove uredbe".

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Za privredni prijestup iz stavka 1. točka 6. ovog članka, osim novčane kazne izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta, što su bili upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje privrednog prijestupa ili što su nastali izvršenjem privrednog prijestupa".

Članak 4.

U članku 12. stavku 1. dodaju se nove točke 5) i 6) koje glase:

"5) ako obavlja kupnju, prodaju i pozajmljivanje deviza suprotno odredbi iz članka 10a ove uredbe,

6) ako obavlja mjenjačke poslove suprotno odredbi iz članka 10b. ove uredbe".

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Za prekršaj iz stavka 1. točka 5. ovoga članka, osim novčane kazne, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta, što su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje prekršaja ili što su nastali izvršenjem prekršaja. Uz novčanu kaznu može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja samostalne djelatnosti od tri mjeseca do jedne

godine".

Članak 5.

Iza članka 12. dodaje se novi članak 12a. koji glasi:

"Članak 12a.

Novčanom kaznom od 5.000 do 25.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj domaća fizička osoba, osim fizičkih osoba iz članka 12. ove uredbe, ako obavlja kupnju, prodaju i pozajmljivanje deviza suprotno odredbi iz članka 10a. ove uredbe.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, osim novčane kazne, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta što su upotrijebljeni ili su biti namijenjeni za izvršenje prekršaja ili što su nastali izvršenjem prekršaja. Predmeti se mogu oduzeti i ako nisu vlasništvo počinitelja prekršaja.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka mogu se djelomično oduzeti predmeti što su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni izvršenju prekršaja ili što su nastali izvršenjem prekršaja, ako pobude ili druge okolnosti uz koje je prekršaj izvršen ukazuju na to da nije opravdano da se predmet oduzme u cijelosti.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka izreći će se mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja".

Članak 7.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-01/91-01/42

Urbroj: 5030112-92-4

Zagreb, 24. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.