Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 23.06.1992 Uredba o naknadama koje se priznaju u materijalne troškove korisnicima kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 403. Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), a u svezi članka 17. i 39. Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinn ("Narodne novine", broj 18/92 i 33/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. lipnja 1992. godine, donijela je

UREDBU

o naknadama koje se priznaju u materijalne troškove korisnicima kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu

Članak 1.

Korisnicima sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu kojima se sredstva za rad osiguravaju tim proračunom u materijalne troškove priznaje se isplata naknade troškova prehrane za vrijeme posla i naknade-troškova prijevoza na posao i s posla zaposlenim djelatnicima i dužnosnicima (u daljnjem tekstu: zaposleni).

Naknade iz prethodnog stavka ostvaruju zaposleni u visini i pod uvjetima utvrđenim ovom uredbom.

Dužnosnicima se prema ovoj uredbi smatraju osobe koje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, imenuje predsjednik Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Republihe Hrvatske.

Članak 2.

Naknada troškova prehrane utvrđuje se u visini 25% prosječne mjesečne plaće isplaćene po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske za prethodna tri mjeseca koja je objavljena u "Narodnim novinama".

Na naknadu nemaju pravo zaposleni za vrijeme godišnjeg odmora, odsutni s posla s pravom na naknadu plaće (zbog bolovanja ili drugih opravdanih izostanaka) ili službenog putovanja za koje im pripada dnevnica.

Na naknadu imaju pravo i zaposleni s najmanje polovinom radnog vremena, kao i učenici i studenti na radnoj i praktičnoj obuci.

Naknada zaposlenima pripada za dane provedene na poslu u redovnom radnom vremenu, a isplaćuje se mjesečno unatrag u novčanoj svoti određenoj ovom uredbom.

Članak 3.

Naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se prema stvarnim troškovima prijevoza sredstvima javnog prometa.

Naknada pripada zaposlenima za dolazak na posao i odlazak s posla za udaljenost do mjesta posla preko dvije stanice u gradskom prijevozu, a ostvaruje se iz sredstava korisnika državnog proračuna kupnjom mjesečne radničke iskaznice kod javnog poduzeća koje obavlja gradski prijevoz.

Zaposleni kad koristi dio godišnjeg odmora ima pravo na karnet kartu u mjesecu prema broju radnih dana koje je odradio u tom mjesecu.

Članak 4.

Zaposlenima koji za dolazak na posao i odlazak s posla koriste prijevoz međumjesnog javnog prometa priznaje se naknada u visini cijene mjesečne odnosno pojedinačne karte ako za takav prijevoz nema mjesečne karte i potvrde o cijeni kupljene karte.

Ako zaposleni sa stanice međumjesnog javnog prometa moraju koristiti i gradski prijevoz pripada im i naknada za taj prijevoz utvrđena člankom 3. ove uredbe.

Iznimno, zaposlenima koji nemaju mogućnost korištenja međumjesnog javnog prometa (jer nije organiziran ili ga zbog prirode posla kojeg obavljaju ili trajanja radnog vremena ne mogu koristiti) priznaju se troškovi prijevoza u međumjesnom javnom prometu za odgovarajuću udaljenost prema potvrdi javnog prijevoznika pod uvjetom iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Korisnici državnog proračuna dostavljaju Ministarstvu financija Republike Hrvatske mjesečno izvješće o pravu zaposlenih na naknade iz ove uredbe do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Korisnik državnog proračuna utvrđuje pravo zaposlenih na naknadu troškova prehrane za vrijeme posla prema evidenciji o prisustvu zaposlenih na poslu.

Korisnik državnog proračuna utvrđuje pravo zaposlenih na naknadu troškova prijevoza za dolazak i odlazak s posla prema adresi stanovanja zaposlenih iz osobne iskaznice ili prijave o promjeni adrese.

Članak 6.

Iznimno troškovi prijevoza za lipanj 1992. godine isplatit će se u gotovini u visini cijene mjesečne karte ili pojedinačne karte prema kriterijima iz stavka 2. članka 3. ove uredbe.

Članak 7.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. lipnja 1992 godine.

Klasa: 121-01/92-01/01

Urbroj: 5030104-92-2

Zagreb, 19. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.