Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 23.06.1992 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o carinskim, poreznim i drugim olakšicama stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91 i 9/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. lipnja 1992. godine donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o carinskim, poreznim i drugim olakšicama stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj

I.

U Odluci o carinskim, poreznim i drugim olakšicama stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 73/91) u točki II. stavak 2. briše se.

II.

Iza točke XIX. dodaje se točka XIXa. koja glasi, i to kao posebni stavak točke II:

"Počasni konzuli uživaju olakšice iz ove odluke koje se odnose na oslobođenje od plaćanja carine kod uvoza predmeta koji služe za službene potrebe navedene u članku 62. Konvencije o konzularnim odnosima, kod uvoza žestokih pića i cigareta u polovici količine predviđene za šefa predstavništva.

Počasni konzuli su također ovlašteni nabaviti benzin i diesel gorivo po tržišnoj cijeni umanjenoj za iznos poreza na promet u polovici količine predviđene za šefa predstavništva".

Olakšice iz stavka 1. i stavka 2. ove točke primjenjivat će se ukoliko dvostranim ugovorom nije drugačije riješeno.

III.

Iza točke XXI. dodaje se točka XXIa. i to kao posebni stavak točke III. koja glasi:

"Pripadnici Europske promatračke misije, UNPROFOR-a, organizacije Crvenog križa i drugih stranih humanitarnih organizacija uživaju olakšice iz ove odlilke koje se odnose na oslobođenje od plaćanja carine kod uvoza predmeta koji služe za njihove službene potrebe.

Subjekti iz stavka 1. ove točke ovlašteni su nabaviti predmete koji im služe za njihove službene potrebe po prodajnoj cijeni umanjenoj za iznos poreza na promet.

Narudžbu proizvođaću ili trgovcu za uvoz i nabavu predmeta iz stavka 1. i 2. ove točke podnosi komanda Europske promatračke misije, Centralna komanda UNPROFOR, odnosno rukovoditelj predstavništva Crvenog križa ili druge strane humanitarne organizacije uz potvrdu koju izdaje Ured za opće poslove i protokol Republike Hrvatske

- Republički protokol".

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/92-01/04

Urbroj: 5030116-92-2

Zagreb, 19. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.