Zakoni i propisi - Pravni savjeti 36 23.06.1992 Obvezatne upute o obrascima za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 22. stavak 1. točka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92), Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE

o obrascima za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske

1. Pripreme i provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske obavljat će se isključivo po obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznake OP od 1 do 20.

3. Ako za pojedine radnje nije ovim Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, tijela za provođenje izbora odredit će sadržaj i oblik akta u skladu s odredbama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske kad je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, o čemu će se prije donošenja akta izvijestiti Izborna komisija Republike Hrvatske.

4. Obrasci za provođenje izbora su:

OP-1 Prijedlog kandidata za predsjednika Republike Hrvatske;

OP-2 Obrazac potpisanih birača koji podržavaju kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske;

OP-3 Očitovanje o prihvačanju kandidature za predsjednika Republike Hrvatske;

OP-4 Očitovanje političke stranke da je kandidat za predsjednika Republike Hrvatske predložen na način predviđen njenim Statutom odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju Statuta;

OP-5 Lista kandidata za predsjednika Republike Hrvatske;

OP-6 Glasački listić za izbor predsjednika Republike Hrvatske;

OP-7 Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor predsjednika Republike Hrvatske;

OP-8 Zapisnik o radu općinske izborne komisije za izbor predsjednika Republike Hrvatske;

OP-9 Rješenje o određivanju biračkih mjesta;

OP-10 Rješenje o imenovanju biračkog odbora;

OP-11 Rješenje o određivanju biračkih mjesta u inozemstvu;

OP-12 Rješenje o imenovanju biračkog odbora u inozemstvu;

OP-13 Rješenje o određivanju biračkih mjesta za birače na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske;

OP-14 Rješenje o određivanju biračkih mjesta za birače članove posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice;

OP-15 Rješenje o određivanju biračkih mjesta za birače koji su lišeni slobode;

OP-16 Rješenje o imenovanju biračkog odbora za birače na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske;

OP-17 Rješenje o imenovanju biračkog odbora za birače članove posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice;

OP-18 Rješenje o imenovanju biračkog odbora za birače koji su lišeni slobode;

OP-19 Izjava o prihvačanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske;

OP-20 Potvrda o preuzimanju izbornog materijala za izbor predsjednika Republike Hrvatske.

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastani su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Zagreb, 18. lipnja 1992.

Predsjednik

Zlatko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


_________________________________________________________________________________
OP-1
(Članci 7, 8. i 9. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske)

Na temelju članka 9. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92), Izbornoj komisiji Republike Hrvatske u Zagrebu, Radićev trg br. 6, dostavlja se

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Predlagač ______________________________________________________________________
            (naziv registrirane političke stranke, dvije ili više registriranih političkih
_________________________________________________________________________________
stranaka, koalicije stranaka odnosno birača, koji su predložili kandidata za predsjednika
_________________________________________________________________________________
Republike Hrvatske)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


                    predlaže

_________________________________________________________________________________
            (ime i prezime kandidata za predsjednika Republike Hrvatske)
________________________    _______________________________________________
        (adresa)                (jedinstveni matični broj građana)

Sastavni dio ovog prijedloga je priloženi obrazac popisanih birača koji su podržali kandidaturu (OP-2) u broju i s podacima utvrđenim zakonom (članci 7, 8. i 9. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 22/92).

U _________________                   Za predlagača:
    (mjesto i datum)                    ____________________________
                                    (ime i prezime)
                                ___________________________
                                    (adresa)
                                ___________________________
                                (jedinstveni matični broj građana)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OP-2
(Članak 9. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske)

OBRAZAC
POTPISANIH BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU KANDIDATURU ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Podržavam kandidaturu _____________________________________________________________
                                (ime i prezime)
___________________________   __________________________________________________
        (adresa)                (jedinstveni matični broj građana)
za predsjednika Republike Hrvatske.

_________________________________________________________________________________
Red.  Ime i prezime          adresa     jedinstveni       potpis
br.                           matični broj      birača
                            građana
_________________________________________________________________________________
1.
_________________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________________

Napomena:
1. Potpisi birača u postupku kandidiranja za izbor predsjednika Republike Hrvatske prikupljaju se na propisanom obrscu u koji se unosi ime i prezime, adresa i jedinstveni matični broj građana predloženog kandidata a isti podaci unose se i za svakog potpis
2. Kandidati za predsjednika Republike Hrvatske su svi koji su predloženi od jedne ili više političkih stranaka i podržani pravovaljano prikupljenim potpisima, najmanje 10.000 birača, ili koji su predloženi od birača na temelju pravovaljano prikupljenih n
3. Kandidate za predsjednika Republike Hrvatske mogu predlagati u Republici Hrvatskoj registrirane političke stranke i birači pojedinačno i skupno.
Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih stranaka mogu predložiti jednog kandidata.
Političhe stranke predlažu kandidate za predsjednika Republike Hrvatske na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju Statuta (članak 7. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske).
4. Podaci za potpisane birače unose se u obrazac pisaćim strojem ili čitljivo tiskanim slovima.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OP-3 (Članak 10, stavak 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske)

OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Ja __________________________________________  _________________________________
            (Ime i prezime)                 (adresa)
_____________________________________________ izjavljujem da prihvaćam
        (jedinstveni matični broj )
kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske na izborima koji će se održati dana ___________ 19__ godine, na prijedlog _______________________________________________
                (naziv registrirane političke stranke, dvije ili više
_________________________________________________________________________________
u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka odnosno ime i prezime birača)


U ________________________           _________________________________
    (mjesto i datum)                (potpis kandidata za predsjednika
                                Republike Hrvatske)

Napomena:
Potpis kandidata za predsjednika Republike Hrvatske mora biti ovjeren na sudu.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OP-4
(Članak 10. stavak 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske)

ČITOVANJE
POLITIČKE STRANKE DA JE KANDIDAT ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PREDLOŽEN NA NAČIN PREDVIĐEN NJENIM STATUTOM ODNOSNO POSEBNOM ODLUKOM DONESENOM NA TEMELJU STATUTA

Ja ______________________________    ______________________________________
        (ime i prezime)                 (adresa)

_________________________________ izjavljujem da sam prema (jedinstveni matični broj građana)

članku ___________ Statuta ________________________________________________________
                    (naziv registrirane političke stranke - posebne odluke
_________________________________________________________________________________
donesene na temelju Statuta)

ovlašten zastupati stranku i da je predložena kandidatura gospodina:
_________________________________________________________________________________
                        (ime i prezime)
_________________________________    _______________________________________
        (adresa)                (jedinstveni matični broj građana)
izvršena na način predviđen člankom ______________________Statuta_________________
_________________________________________________________________________________
    (naziv registrirane političke stranke odnosno posebne odluke danesene na temelju Statuta)

U _________________                   ____________________________
    (mjesto i datum)                    (ime i prezime ovlaštenog
                                zastupnika političke stranke)

Napomena:
Potpis ovlaštenog zastupnika političke stranke mora biti ovjeren pred općinskim organom uprave nadležnim za ovjeru potpisa.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OP-5
(Članci 11. i 12. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske)

Na temelju članaka 11. i 12. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92) Izborna komisija Republike Hrvatske na sjednici održanoj u
____________________________ 1992. godine utvrđila je
    (mjesto i datum)

LISTU KANDIDATA
ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

_________________________________________________________________________________
                                naziv političke stranke
                                odnosno stranaka ili
                                stranačke koalicije
Red.                      jedinstveni   koja je, odnosno
br.   Ime i prezime      adresa     matični     koje su kandidata
                        broj građana  predložile. Ako je
                                kandidat predložen
                                od birača navesti
                                "nezavisni kandidat"
_________________________________________________________________________________
1.
_________________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________________

Članovi:                                Predsjednik:
1. __________________                      ______________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OP-6
IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE
(Članci 27. i 28. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske)

GLASAČKI LISTIĆ
ZA IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

1. ________________________________________________________________________
                    (ime i prezime kandidata)
__________________________________________________________________________
    (puni i skračeni naziv političke stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja
__________________________________________________________________________
je predložila kandidata. Ako je kandidat predložen od hrvatskih državljana staviti
__________________________________________________________________________
oznaku "nezavisni kandidat".)

2. isto kao pod 1.
3. isto kao pod 1.
4. isto kao pod 1.
itd. do zadnjeg kandidata.

Važna napomena:
Glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred imena kandidata za kojeg se glasuje (članak 29. stavak 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OP-7
(Članci 35.i 36. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske)

Biračko mjesto _____________________________________________________________________
                        (broj i naziv biračkog mjesta)
Općina ____________________________________________________________________________
                            (naziv općine)


ZAPISNIK
O RADU BIRAČKOG ODBORA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA
REPUBLIKE HRVATSKE

I. Birački odbor za biračko mjesto broj ______________________________________
                            (broj biračkog mjesta i naziv)
u sastavu:
1. ____________________________ predsjednik
___________________________       zamjenik predsjednika
2. ____________________________ član
____________________________      zamjenik člana
3. _____________________________    član
_____________________________      zamjenik člana

sastali su se  ________________________________ u ________________ u prostorijama
                (datum)             (sati)
označenog biračkog mjesta i utvrđili da prostorije u potpunosti odgovaraju (ne odgovaraju) ______________________________________________________________________
        (ako ne odgovaraju uvjetima iz zakona nevesti razloge za to)
uvjetima iz članka 25. i 26. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92).
II. Utvrđuje se da je birački odbor od općinske izborne komisije primio sav potreban izborni materijal (odgovarajuće liste kandidata za predsjednika Republike Hrvatske, izvode iz popisa birača, glasačku kutiju, glasačke listiće, kemijske olovke, omotnice 
III. Nakon što je postavljena glasačka kutija s istaknutim listama kandidata, raspoređen izvod iz popisa birača i glasački listići, biračko mjesto je otvoreno u _________sati.
IV. Tijekom vremena određenog za glasovanje na temelju članka 33. stavak 2, 3. i 4. Zakona o izboru predsjednika    Republike Hrvatske na označenom biračkom mjestu
glasovali su slijedeći birači:

Na temelju članka            Na temelju članka            Na temelju članka
33. stavak 2.              33. stavak 3.              33. stavak 4.
_________________________________________________________________________________
Red.  Ime i              Red.  Ime i              Red.  Ime i
br.   prezime         br.   prezime         br.   prezime
_________________________________________________________________________________
1.
_________________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________________

V. Biračko mjesto je zatvoreno u _______________ sati.
Biračima zatečenim u 19 sati pred biralištem omogućeno je glasovanje zaključno u _______________ sati.
VI. Za vrijeme glasovanja nisu se dogodile nikakve izvanredne okolnosti u smislu odredaba zakona koje bi trebalo unijeti u zapisnik o radu biračkog odbora (ako su se dogodile takve okolnosti tada th je potrebno opisati u ovom ostavljenom prostoru).
VII. Birački odbor potom pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom biračkom mjestu.
Utvrđeni su slijedeći rezultati izbora i glasovanja:
1. da je na biračkom mjestu ostalo neupotrebljenih glasačkih listića __________________;
2. da iz posebnog omota (za slučaj da su glasovanju pristupili građani koji su glasovali na osnovi potvrde ili da su nenamjerno oštečeni glasački listići i sl.), nisu uzimani glasački listići - da je uzeto glasačkih listića _______________________________
3. da je u izvodu iz popisa birača za biračko mjesto upisano birača __________________;
od čega je glasovalo birača ________________________________________________________;
4. da je na biračkom mjestu na osnovi članka 33. stavak 2., glasovalo birača _________;
5. da je na biračkom mjestu na osnovi članka 33. stavak 3. glasovalo birača __________;
6. da je na biračkom mjestu na osnovi članka 33. stavak 4. glasovalo birača __________;
7. Na osnovi navedenog, birački odbor utvrđuje da biračko mjesto za koje se utvrđuje rezultat glasovanja ima ukupno birača _____________________________________________
8. Utvrđeno je da je prema izvodu iz popisa birača i po članku 39. stavak 3. Zakona (točka 5. ovoga obrasca) glasovalo ukupno birača __________________________________ Otvorena je glasačka kutija za izbor predsjednika Republike Hrvatske i nakon prebrojava
A. Budući je broj glasova prema glasačkim listićima isti ili manji od broja glasova prema popisu birača za rezultate izbora računa se broj od ____________________________ glasova prema broju glasačkih listića, nakon čega se prilazi utvrđivanju rezultata g

ili

B. S obzirom da je broj glasova prema glasaćkim listićima veći od broja glsova prema biračkom poptsu, birački odbor prekida utvrđivanje rezultata glasovanja
na tom biračkom mjestu i sav izborni materijal odmah zapečaćuje radi upućivanja nadležnoj općinskoj izbornoj komisiji (nepotrebno precrtat).
9. Prebrojavanjem glasova za kandidate s kandidatske liste utvrđeni su slijedeći rezultati:
1. kandIdat ____________________________________ dobio je glasova_________________
            (ime i prezime)
2. kandidat ___________________________________ dobio je glasova ________________
            (ime i prezime)
3. kandidat ___________________________________ dobio je glasova ________________
            (ime i prezime)
(Potrebno je ispuniti na isti način do posljednjeg kandidata).

10. Nevažećim je proglašeno glasačkih listića ______________________
11. Na ovaj zapisnik članovi biračkog odbora nemaju primjedbi - imaju slijedeće primjedbe: _________________________________________________________________________
    (ako ima primjedbi potrebno ih je što konkretnije i potpunije navesti)

U_______________    ________________________    ______________________
    (mjesto)            (datum)             (sati)

Članovi:                            Predsjednik:
1. _____________________                    __________________________
2. _____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OP-8
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
(Članci 38. i 39. Zakone o izboru predsjednika Republike Hrvatske)

OPĆINE ______________________
        (naziv općine)
U ____________________________
        (mjesto i datum).

ZAPISNIK
O RADU OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

1. Općinska izborna komisija _________________________________________________
                            (naziv općine)
prikupila je i pregledala izborne materijale sa svih biračkih mjesta na području općine.

2. Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na svim biračkim mjestima utvrđeno je:
A. Da je u popis birača Općine upisano _________ birača.
B. Da je ukupno glasovalo ___________ birača, od čega je _______________ glasačkih listića proglašno nevažećim.
Da je kandidat ____________________________________________________________________
                            (ime i prezime)
dobio __________________________ glasova.
Da je kandidat ____________________________________________________________________
                            (ime i prezime)
dobio __________________________ glasova.

Napomena:
(Potrebno ispuniti na isti način do posljednjeg kandidata).

3. Članovi Općinske izborne komisije nemaju primjedaba na zapisnik - imaju slijedeće primjedbe: ______________________________________________________________________
    (ako ima primjedbi potrebno ih je određeno i što konkretnije navesti)

Članovi:                            Predsjednik:
1. _______________________               ___________________
2. _______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OP-9
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
(Članak 23. točka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske)

OPĆINE _____________________
        (naziv općine)

Na temelju Članka 23. točka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", 22/92) Općinska izbora komisija donosi

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na području općine _______________________________________________________________
                            (naziv općine)
određuju se ova biračka mjesta:

1. biračko mjesto broj 1. u: _________________________________________________________
                (navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta)
koje obuhvača birače s prebivalištem u ______________________________________________
                        (točno označiti puni naziv mjesta, sela, zaselaka,
_________________________________________________________________________________
                    mjesne zejednice, ulice i kuće i sl.)

2. biračko mjesto broj 2. u: _________________________________________________________
                (navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta)
koje obuhvača birače s prebivalištem u ______________________________________________
                        (točno označiti puni naziv mjesta, sela, zaselaka,
_________________________________________________________________________________
                    mjesne zajednice, ulice i kuće i sl.)

3. biračko mjesto broj 3    itd. kao pod 1.
4. biračko mjesto broj 4    itd. kao pod 1. sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta na području općine.

U _______________________________________
        (mjesto i datum)

Članovi:
1. ______________________        M.P.          Predsjednik:
2. ______________________                    _____________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OP-10
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA    
(Članak 23. točka 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske)

OPĆINE __________________
        (naziv općine)

Na temelju članka 23. točka 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92) Općinska izborna komisija donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I. U birački odbor za biračko mjesto broj : _______________________________________
                            (navesti)
_________________________________________________________________________________
            potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta)
imenuju se:
1. ____________________________________________________ za predsjednika
2. ____________________________________________________ za člana
3. ____________________________________________________ za člana

Za zamjenike :
1. ____________________________________________________ predsjednika
2. ____________________________________________________ člana
3. ____________________________________________________ člana

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za predsjednika Republike Hrvatske i osigurava pravilnosti i tajnost glasovanja.

U____________________________
    (mjesto i datum)

Članovi:                            Predsjednik:
1. __________________________              _________________
2. __________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OP-11
(Članci 5., 22. i 25. stavak 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske)

Na temelju članaka 5., 22. i članka 25. stavak 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92) Izborna komisija Republike Hrvatske donosi

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA U INOZEMSTVU

Na području države ________________________________________________________________
                            (navesti državu)
određuju se ova biračka mjesta:
1. biračko mjesto broj 1. u: _________________________________________________________
                        (navesti potpunu i točnu adresu i
_________________________________________________________________________________
    oznaku biračkog mjesta u diplomatsko-konzularnom predstavništvu odnosno Uredu
_________________________________________________________________________________
Republike Hrvatske)
koje obuhvaća birače - državljane Republike Hrvatske koji borave u inozemstvu i hrvatske državljane koji se na dan izbora zateknu u inozemstvu _______________________
                    (navesti države iz kojih će hrvatski
____________________________________________________________________________________
državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, koji borave u inozemstvu ili se
____________________________________________________________________________________
tamo zateknu glasovati)

2. biračko mjesto broj 2    itd. isto kao pod 1.
3. biračko mjesto broj 3    itd. isto kao pod 1. sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta na području određene države.

U ____________________________
        (mjesto i datum)

Članovi:                    M.P.          Predsjednik:
1. _____________________                        ________________
2. _____________________
3. _____________________
4. _____________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OP-12
(Članci 5., 22. i članak 25. stavak 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske)

Na temelju članka 5., 22. i članka 25. stavak 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine",br. 22/92), Izborna komisija Republike Hrvatske donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA U INOZEMSTVU

I. U birački odbor za biračko mjesto broj: ___________________________________________
                                (navesti potpunu
____________________________________________________________________________________
i točnu adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta u inozemstvu)
imenuju se:
1. _____________________________________    za predsjednika
2. _____________________________________    za člana
3. _____________________________________    za člana
Za zamjenike:
1. _____________________________________    predsjednika
2. _____________________________________    člana
3. _____________________________________    člana

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na određenom biračkom mjestu za predsjednika Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U _______________________
    (mjesto i datum)


Članovi:                M. P.              Predsjednik:
1. ____________________                     ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________

_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
OP-13
MINISTAR PRAVOSUĐA I UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE
(Članak 34. stavak 1. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske)

Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92) na osnovi prijedloga ministra obrane donosim

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA BIRAČE NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Birači na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske glasovat će na slijedećim biračkim mjestima:
1. biračko mjesto broj 1. u ________________________________________________________
                        (navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog
_________________________________________________________________________________
mjesta - birališta)
koje obuhvaća birače _______________________________________________________________
                    (točno i precizno označiti puninaziv vojne jedinice i sl. koji će
_________________________________________________________________________________
glasovati na označenom biračkom mjestu)

2. biračko mjesto broj 2. u _________________________________________________________
                        (navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog
_________________________________________________________________________________
mjesta - birališta)
koje obuhaća birače ________________________________________________________________
                (točno i precizno označiti puni naziv vojne jedinice i sl. koji će

_________________________________________________________________________________
glasovati na označenom biračkom mjestu)

3. biračko mjesto broj 3. ... itd. isto kao pod 1.
4. biračko mjesto broj 4. ... itd. isto kao pod 1, sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta za birače na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske.

U _________________________
    (mjesto i datum)

                        M. P.
                                Ministar:
                                ______________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OP-14
MINISTAR POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
(Članak 34. stavak 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske)

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92) donosim

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA BIRAČE ČLANOVE POSADE POMORSKIH I RIJEČNIH BRODOVA HRVATSKE TRGOVAČKE MORNARICE

Birači koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske glasovat će na slijedećim biračkim mjestima:

1. biračko mjesto broj 1. u__________________________________________________________
                            (navesti potpunu i točnu adresu
_________________________________________________________________________________
i oznaku biračkog mjesta - birailišta)
koje obuhvaća birače koji su članovi posade pomorskih - riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice ______________________________________________________________
        (navesti točno i precizno posade određenih pomorskih
____________________________________________________________________________________
i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice)

2. biračko mjesto broj 2.    itd. isto kao pod 1.
3. biračko mjesto broj 3.    itd. isto kao pod 1. sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta za birače koji su članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice koji će glasovati izvan granica Republike Hrvatske.


U ______________________                    Ministar:
    (mjesto i datum)            M.P.          ______________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OP-15
MINISTAR PRAVOSUĐA I UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE
(Članak 34. stavak 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske)

Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92) donosim

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA BIRAČE KOJI SU LIŠENI
SLOBODE

Birači koji su lišeni slobode glasovat će na slijedećim biračkim mjestima:
1) biračko mjesto broj 1. u ________________________________________________________
                        (navesti potpunu i točnu adresu
____________________________________________________________________________________
i oznaku biračkog mjesta - birališta)
koje obuhvaća birače koji su lišeni slobode i nalaze se na izdržavanju kazne zatvora u
____________________________________________________________________________________
    (navesti točno i precizno kazneno-popravne domove, okružne zatvore i sl. čiji birači

____________________________________________________________________________________
potpadaju pod označeno biračko mjesto)

2) biračko mjesto broj 2.    itd. isto kao pod 1.
3) biračko mjesto broj 3.    itd. isto kao pod 1, sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta za birače koji su lišeni slobode.


U ______________________                Ministar:
    (mjesto i datum)        M.P.          ___________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OP-16
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
(Članak 23. točka 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske)

OPĆINE ____________________
        (oznaka općine)

Na temelju članka 23.točka 3.Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.22/92) donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA BIRAČE NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

I. U birački odbor za biračko mjesto broj : _______________________________________
                                (navesti potpunu
_________________________________________________________________________________
i točnu adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta)
imenuju se:
1. __________________________________________  za predsjednika
2. __________________________________________  za člana
3. __________________________________________  za člana
Za zamjenike:
1. __________________________________________  predsjednika
2. __________________________________________  člana
3. __________________________________________  člana

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za predsjednika Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U ___________________          M.P.          Predsjednik:
(mjesto i datum)                            _____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OP-17
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA    
(Članak 23. točka 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske)

OPĆINE ___________________
        ( oznaka općine)

Na temelju članka 23. točka 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92) donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA BIRAČE ČLANOVE POSADE POMORSKIH I RIJEČNIH BRODOVA HRVATSKE TRGOVAČKE MORNARICE

I. U birački odbor za biračko mjesto broj _________________________________________
                        (navesti potpunu i točnu adresu i oznaku
_________________________________________________________________________________
biračkog mjesta - birališta)
imenuju se:
1. _________________________ za predsjednika
2. _________________________ za člana
3. _________________________ za člana
Za zamjenike:
1. _________________________ predsjednika
2. _________________________ člana
3. _________________________ člana
II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za predsjednika Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U___________________          M.P.          Predsjednik:
(mjesto i datum)                            ____________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OP-18
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
(Članak 23. točka 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske)

Na temelju članka 23. točka 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92) donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA BIRAČE KOJI SU LIŠENI SLOBODE

I. U birački odbor za biračko mjesto broj: _________________________________________
                            (navesti potpunu i točnu adresu i
_________________________________________________________________________________
oznaku biračkog mjesta - biralište)
imenuju se:
1. ______________________________ za predsjednika
2. ______________________________ za člana
3. ______________________________ za člana
Za zamjenike:
1. ______________________________ predsjednika
2. ______________________________ člana
3. ______________________________ člana

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za predsjednika Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U__________________________       M.P.      Predsjednik:
    (mjesto i datum)                    ______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OP-19
(Članak 20. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske)

IZJAVA
O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Ja ________________________________________   ___________________________________
                (ime i prezime)             (adresa)

________________________________
(jedinstveni matični broj građana)
izjavljujem da ću dužnost predsjednika (zamjenika predsjednika) člana (zamjenika člana) _____________________________________
(naziv izborne komisije - biračkog odbora)

obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu s Ustavom i zakonom, da nisam član ni jedne političke stranke niti sam se kandidirao za predsjednika Republike Hrvatske.

U _____________________                     _______________________
    (mjesto i datum)                            (potpis)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OP-20

POTVRDA
O PREUZIMANJU IZBORNOG MATERIJALA ZA IZBOR
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Potvrđujem da sam u svojstvu predsjednika - člana
_________________________________________________________________________________
                    (naziv izbornog tijela)
preuzeo od ________________________________________________________________________
                        (naziv izbornog tijela)
slijedeći izborni materijal:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________________
11. ______________________________________________________________________________
12. ______________________________________________________________________________


U ________________________               __________________________
    (mjesto i datum)                            (popis)

_________________________________________________________________________________