Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 19.06.1992 Rješenje ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-170/1991 od 12. svibnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 12. svibnja 1992. godine donio je ovo

RJEŠENJE

ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-170/1991 od 12. svibnja 1992.

Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o poslovnim prostorijama Skupštine općine Split (Službeni glasnik općine Split, br. 9/91).

Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama" i u Službenom glasniku općine Split.

Obrazloženje

Odlukom navedenom u izreci, Skupština općine Split je - kao što je izrijekom navedeno u njezinom članku utvrdila uvjete, način korištenja i davanja u zakup onih poslovnih prostorija na kojima općina Split ima pravo korištenja, te je utvrdila visinu zakupnine, pravo i obveze ugovornih stranaka i prestanak zakupnog odnosa na tim prostorijama.

Pero Pirjać iz Splita predlaže da se pokrene postupak za ocjenu ove Odluke, te da se poništi, budući da je suprotna Ustavu i zakonu.

Ustavni sud Republike Hrvatske nije nadležan da se upušta u raspravljanje i da odlučuje o meritumu osporene, Odluke iz slijedećih razloga.

Zakon o poslovnim zgradama i prostorijama ("Službeni list", br. 43/65. - preč. tekst. 57/65. i "Narodne novine". br. 52/71) osigurava općinskoj skupštini mogućnost da regulira određene odnose u oblasti korištenja poslovnog prostora. Izvan taksativno navedenih ovlaštenja (odredbe članaka 5, 6. 46) općinska skupština ne može obvezivati sve građane i uređivati odnose vezane uz sav poslovni prostor na podrućju općine. Svi ostali odnosi u toj oblasti, a koji nisu obuhvaćeni zakonskom regulacijom, prepušteni su dispoziciji ugovornih stranaka.

Donoseći osporeni akt općinska skupština nije odlučivala temeljem spomenutih zakonskih ovlaštenja, već je odlučivala kao zakupodavac, kao jedna od ugovornih stranaka, koja je javno obznanila uvjete pod kojima će svoj poslovni prostor davati u zakup ili će ga i dalje zadržati, u ranije zasnovanom zakupu. Ukoliko potencijalni zakupci ne prihvate uvjete, ugovor o zakupu neće biti zaključen. Ako, pak, postojeći zakupci ne žele prihvatiti nove uvjete, jer vrijeđaju njihova ranijim ugovorom stečena prava, spor će se rješavati u redovitom sudskom postupku.

Prema ocjeni ovog Suda, osporeni akt nije opći akt, akt opće obaveznog karaktera, koji djeluje prema svima i odnosi se na sve. Stogase može podvesti pod pojam propisa iz članka 125. alineja2. Ustava Republike Hrvatske, kojim je određena nadležnostovog Suda. To istovremeno znači da Ustavni sud, nije nadležan odlučivati o suglasnosti osporenog akta sa Ustavom i zakonom.

Zbog toga je, primjenom članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91), odlučeno kao u stavku 1. izreke ovog rješenja, dok je odluka o objavljivanju zasnovana na odredbi članka 20. istog Zakona

Broj : U-II-170/ 1991

Zagreb. 12. svibnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Zamjenjuje predsjednika sudac

Ante Jelavić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.