Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 19.06.1992 Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 11., članka 67. stavka 1. točke 5. i 6. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici od 16. lipnja 1992. godine, donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

I.

U Odluci o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", br. 61/91, 9/92) u točki 2. stavku 1. odredba pod 1) postotak "12%" zamjenjuje se postotkom "11%".

II.

U točki 5. riječ "mjesečno" zamjenjuje se riječju "desetodnevno".

III.

Točka 6. mijenja se i glasi:

Obvezna rezerva izdvaja se za obračunsko razdoblje koje čine 3 uzastopne dekade. Obračunska razdoblja mijenjaju se po isteku dekade, a razmak između početka jednog obračunskog razdoblja i početka slijedećeg obračunskog razdoblja je jedna dekada.

Obračun obvezne rezerve banke sastavljaju deseti dan po isteku obračunskog razdoblja, prema prosječnom stanju depozita na temelju dekadnih knjigovodstvenih stanja tog obračunskog razdoblja.

Knjigovodstvenim stanjem depozita dekada smatra se knjigovodstveno stanje depozita posljednjih dana dekada, tj. stanje 10. i 20. dana u mjesecu, te posljednjeg dana mjeseca.

Obvezna rezerva utvrđena u obračunu iz stavka 2. ove točke izdvaja se 11. dana nakon isteka svakog obračunskog razdoblja i vrijedi do sljedećeg izdvajanja obvezne rezerve.

Iznimno, na dan 11. siječnja i 11. srpnja banke neće izdvajati obveznu rezervu prema odredbama stavka 4. ove točke.

IV.

Prvo izdvajanje obvezne rezerve po ovoj odluci izvršit će se 1. srpnja 1992. godine.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 35/92.

Zagreb, 16. lipnja 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.