Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 19.06.1992 Odluka o dopunama Odluke o analitičkim računima i kontnom planu za banke
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 67. stavka 1. točka 4. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91) i članka 3. stavak 2. Uredbe o kontnom planu i bilancama za banke ("Službeni list SFRJ", broj 23/77, 26/78, 9/85, 72/85, 68/86, 13/87, 36/89 i 7/90) koja se primjenjuje kao republički propis u skladu s člankom 1. stavak 1. točka 25, te članka 6. i 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91), nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva financija, Službe društvenog knjigovodstva Republike Hrvatske i udruženja banaka Republike Hrvatske, Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici od 16. lipnja 1992. godine donio je

ODLUKU

o dopunama Odluke o analitičkim računima i kontnom planu za banke

I.

U Odluci o analitičkim računima o kontnom planu za banke ("Službeni list SFRJ", broj 66/88, 22/90, 55/90, 38/91 i 58/91) u Planu analitičkih računa u kontnom planu za banke, koji je njen sastavni dio vrše se slijedeće dopune:

1) Iza točke 56) dodaje se točka 56a) koja glasi:

"56a) račun

337 - Ostali plasmani u devizama u zemlji

3370 - Potraživanja u devizama od banaka po osnovu pretvaranja deviznih depozita građana u javni dug

3379 - Ostali plasmani u devizama u zemlji

Iza točke 65) dodaje se točka 65a) koja glasi:

"65a) račun

357 - Ostali dugoročni plasmani u devizama u zemlji

3570 - Dugoročni plasmani u obveznicama Republike Hrvatske po osnovu pretvaranja deviznih depozita građana u javni dug

3579 - Ostali dugoročni plasmani u devizama u zemlji

3) Iza točke 165) dodaje se točka 165a) koja glasi:

"165a) račun

738 - Ostali depoziti po viđenju i ostale obveze u devizama

7380 - Depoziti u devizama po nalogu sudskih, carinskih i drugih organa

7381 - Depoziti u devizama po osnovu prodaje stanova domaćim osobama

7382 - Depoziti u devizama po osnovu prodaje obveznica za obnovu Republike Hrvatske

7384 - Obveze u devizama prema Republici Hrvatskoj po osnovu pretvaranja deviznih depozita građana u javni dug

7385 - Obveze u devizama prema bankama po osnovu pretvaranja deviznih depozita građana u javni dug

7389 - Ostali depoziti po viđenju i ostale obveze u devizama

4) Iza točke 166) dodaje se točka 166a) koja glasi:

"166a) račun

744 - Oročeni depoziti u devizama DPZ

7440 - Oročeni depoziti u devizama Republike Hrvatske po osnovu pretvorenih deviznih depozita građana u javni dug

7449 - Ostali oročeni depoziti u devizama DPZ

5) Iza točke 166a) propisane odredbom pod 4. točke 1. ove odluke, dodaje se točka 168b) koja glasi:

"168b) račun

745 - Oročeni depoziti u devizama banaka i drugih financijskih organizacija

7450 - Oročeni depoziti u devizama banaka po osnovu pretvorenih deviznih depozita građana u javni dug

7458 - Ostali oročeni depoziti u devizama banaka i drugih financijskih organizacija

6) Iza točke 171) dodaje se točka 171a) koja glasi:

"171a) račun

764 - Dugoročni depoziti u devizama DPZ

7640 - Dugoročni depoziti u devizama Republike Hrvatske po osnovu pretvaranja deviznih depozita građana u javni dug

7649 - Ostali dugoročni depoziti u devizama DPZ

7) Iza točke 171a) propisanom odredbom pod 6. točke I. ove odluke dodaje se točka 171b) koja glasi:

" 171b) račun

765 - Dugoročni depoziti u devizama banaka i drugih financijskih organizacija

7850 - Dugoročni depoziti u devizama banaka po osnovi pretvaranja deviznih depozita građana u javni dug

7859 - Ostali dugoročni depoziti u devizama banaka i drugih financijskih organizacija

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 31/92.

Zagreb, 16. lipnja 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.