Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 19.06.1992 Odluka o zamjeni pohabanih i oštećenih novčanica hrvatskih dinara
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 41. i članka 67. st. 1. toč. 28. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici od 16. lipnja 1992. godine, donio je

ODLUKU

o zamjeni pohabanih i oštećenih novčanica hrvatskih dinara

I.

Narodna banka Hrvatske zamjenjuje pohabane i oštečene novčanice hrvatskih dinara koje se kao zakonsko sredstvo plaćanja nalaze u optjecaju, na način utvrđen ovom odlukom.

II.

Pohabane novčanice zamjenjuju se u punom iznosu ako su novčanice podnesene radi zamjene nedvojbeno pohabane u optjecaju.

Pohabanim novčanicama u smislu ove odluke smatraju se novčanice koje su zbog upotrebe dotrajale ili koje po svojem izgledu ne odgovaraju više zahtjevima i potrebama urednog novčanog optjecaja.

III.

Oštećene novčanice u apoenima od 25, 100, 500 i 1.000 hrvatskih dinara zamjenjuju se uz naplatu nadoknade od 8% od nominalne vrijednosti novčanice i to:

a) oštećene novčanice čija veličina (dio podnesen radi zamjene u jednom cijelom komadu) iznosi najmanje 60%, od površine ispravne novčanice;

b) oštećene novčanice koje su poderane na dva ili više dijelova, pa su lijepljenjem sastavljene u cijele novčanice, a koje bi, da nisu tako poderane, bile prikladne zadalji optjecaj;

c) novčanice koje su cijele i prikladne za optjecaj, ali su oštećene pisanjem, crtanjem, polivene crnilom, bojom odnosno masnoćom, nagorjele, progorjele, nagrižene, natrulile, izblijedile pri pranju odnosno zbog djelovanja kemikalija ili na drugi način, ako veličina navedenog oštećenja prelazi 40% od površine ispravne novčanice.

IV.

Oštećene novčanice u apoenima od 1, 5 i 10 hrvatskih dinara čije se oštećenje utvrđuje po točki III a), b) i c), zamjenjuju se u punom iznosu.

V.

Oštećene novčanice svih važećih apoena hrvatskih dinara zamjenjuju se u punom iznosu, i to:

a) novčanice koje su zbog dugog optjecaja dotrajale, ali su pored toga i poderane na dva ili više dijelova, pa su njihovi dijelovi lijepljenjem sastavljeni u cijele novčanice;

b) novčanice koje su zbog dugog optjecaja dotrajale, ali su pored toga oštećene na jedan od načina navedenih u točki III. pod c) ove odluke;

c) novčanice koje su po svojem izgledu prikladne za optjecaj, ali ako oštećenje, nastalo na jedan od navedenih načina u točki 111. pod c) ove odluke ne prelazi 40% od površine ispravne novčanice;

d) novčanice kojima nedostaje dio površine najviše do 6% ispravne novčanice (dopušteno oštećenje), s tim što to oštećenje može biti na jednom ili više mjesta novčanica, ali ukupno najviše 6%;

e) novčanice koje su zacijepljene, i to bez obzira na duljinu zacjepljenja.

VI.

Ne zamjenjuju se novčanice svih važećih apoena hrvatskih dinara koje su oštećene na jedan od ovih načina:

a) ako veličina novčanice (dio podnesen radi zamjene u jednom cijelom komadu) iznosi manje od 60% veličine ispravne novčanice;

b) ako novčanici nedostaju dva dijela okruglog oblika čiji promjeri iznose po 20 milimetara i čija udaljenost pravocrtno vodoravno lijevo i desno od središta novčanice iznosi po 25 milimetara, odnosno čija međusobna udaljenost iznosi 50 milimetara, bez obzira na veličinu ostalih dijelova koji nedostaju na novčanici.

VII.

Ako se podnese radi zamjene novčanice sastavljene od dijelova više novčanica istog ili različitog apoena odnosno izdanja, pri procjeni oštećenja dijelovi raznih novčanica se odvajaju i svaki dio posebno preocjenjuje da li udovoljava uvjetima za zamjenu po točki III. pod a) ove odluke.

VIII.

Stupanj oštećenja novčanica utvrđuje se upotrebom mjera od prozirnog materijala, izrađenih za svaki apoen i izdanje novčanica posebno, s tim što je svaka mjera podijeljena na 100 jednakih pravokutnika, pri čemu jedan pravokutnik odgovara jednom postotku (1%) veličine cijele novčanice.

Pri utvrđivanju stupnja oštećenja novčanica s pomoću mjera iz stava 1. ove točke, u obzir se uzimaju samo potpuno pokriveni pravokutnici.

IX.

Zamjena makulatura novčanica koji se kao zakonsko sredstvo plaćanja nalaze u optjecaju, obavlja se u punom iznosu.

Makulaturama novčanica u smislu ove odluke, smatraju se primjerci novčanica koji su izrađeni sa stanovitom greškom i kao takvi omaškom pušteni u optjecaj.

X.

Pohabane novčanice iz točke II. ove odluke, oštećene novčanice iz točke V. ove odluke i makulature novčanica iz točke IX. ove odluke, koje su uslijed povlaćenja iz optjecaja prestale biti zakonsko sredstvo plaćanja, zamjenjuju se do roka koji bude utvrđen odlukom Narodne banke Hrvatske.

XI.

Oštećene novčanice iz toč. III. i VII. ove odluke koje su uslijed povlaćenja iz optjecaja prestele biti zakonsko sredstvo plačanja, zamjenjuju se do roka koji bude utvrđen odlukom Narodne banke Hrvatske.

XII.

Uputstvo za provođenje ove odluke daje Narodna banka Hrvatske.

XIII.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o zamjeni pohabanih i oštećenih novčanica i oštećenog kovanog novca ("Službeni list SFRJ", br. 38/78).

XIV.

Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

O. br. 34/92.

Zagreb, 16. lipnja 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

mr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.