Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 03.06.1992 Pravilnik o izdavanju, distribuciji, povlaćenju iz upotrebe i zamjeni administrativnih biljega Republike Hrvatske
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 19. i 21. Uredbe o administrativnim taksama ("Narodne novine", br. 68/91, 2/92 i 14/92) ministar financija donosi

PRAVILNIK

o izdavanju, distribuciji, povlaćenju iz upotrebe i zamjeni administrativnih biljega Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se izdavanje, tiskanje, puštanje u tečaj, distribucija, povlaćenje iz upotrebe, zamjena i maloprodaja administrativnih biljega Republike Hrvatske.

Članak 2.

Administrativni biljezi izdaju se u apoenima od 50, l00, 200, 500, 1000 i 2000 hrvatskih dinara. Dimenzije administrativnih biljega zajedno s bijelim rubom jesu 24,14 x 37,70 mm. Administrativni biljezi izrađuju se na specijalnom bijelom papiru s nevidljivom zaštitom u linijskom tisku.

Članak 3.

Administrativni biljezi izgledaju ovako: U srednjem dijelu administrativnog biljega je grb Republike Hrvatske uokviren stiliziranom rozetom, a ispod grba je oznaka vrijednosti administrativnog biljega i kratica za vrijednost. U gornjem dijelu administrativnog biljega je većim slovima naziv "Republika Hrvatska", lspod oznake vrijednosti administrativnog biljega je tekst "administrativni biljeg".

Članak 4.

Administrativni biljezi tiskaju se u ovim bojama:

- biljeg od 50 HRD u sivoj boji.

- biljeg od 100 HRD u modroj boji,

- biljeg od 200 HRD u modroljubičastoj boji,

- biljeg od 500 HRD u zelenoj boji,

- biljeg od 1000 HRD u smeđoj boji,

- biljeg od 2000 HRD u crvenoljubičastoj boji.

Članak 5.

Administrativne biljege tiska, pušta u tečaj i distribuira Narodna banka Hrvatske. Za pokriće troškova puštanja u tečaj i distribuciju administrativnih biljega Narodnoj banci Hrvatske pripada naknada. Ministarstvo financija Republike Hrvatske sklopit će ugovor s Narodnom bankom Hrvatske kojim će se regulirati tiskanje, puštanje u tečaj i distribucija administrativnih biljega i naknada iz stavka 2 ovog članka.

Članak 6.

Prodaja, zamjena i povlačenje iz upotrebe administrativnih biljega povjerava se Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske, o čemu će ona sklopiti ugovor s Narodnom bankom Hrvatske u skladu s ugovorom iz članka 5. ovoga pravilnika. Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske može prodavati administrativne biljege poduzećima i drugim pravnim osobama registriranim za prodaju taksenih odnosno poreznih vrijednosnica te nadležnim organima općine, kojima za obavljanje tih poslova pripada provizija u jedinstvenom iznosu od l0% nominalne vrijednosti kupljenih administrativnih biljega.

Članak 7.

Prodavači administrativnih biljega na malo mogu administrativne biljege tekuće emisije, koji se kod njih slučajno oštete zamijeniti na blagajnama koje distribuiraju administrativne biljege. Neće se zamjenjivati administrativni biljezi, koji su bili prilijepljeni na neki spis ili su tako oštećeni da se ne može utvrditi jesu li bili upotrebljeni ili su slučajno oštećeni.

Članak 8.

Osobe koje iz bilo kojeg razloga ne upotrijebe administrativne biljege koji su u tečaju, mogu ih zamijeniti za gotov novac samo na blagajnama, koje distribuiraju administrativne biljege. Pri zamjeni iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se vrijednost administrativnog biljega u gotovom novcu nakon odbitka provizije koja pripada prodavaču na malo.

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-02/92-01/48

Urbroj: 513-07/92-1

Zagreb, 26. svibnja 1992.

Ministar financija

mr. Jozo Martinović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.