Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 03.06.1992 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 6. sjednici održanoj 20. svibnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini

I.

U odluci o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini (u daljnjem tekstu: Odluka o osnovama ugovornog odnosa) ("Narodne novine", broj 13/92) u točki 1. u dvanaestom redu iza teksta u zagradi: (u daljnjem tekstu: Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka)", dodaju se riječi: "Odluci o popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima ("Narodne novine", broj 15/92) ".

II.

U točki II. Odluke o osnovama ugovornog odnosa u sedmom redu iza oznake "14/91" briše se riječ "i" i stavlja zarez, a iza oznake "27/91" dodaje se "i 21/92".

III.

U točki IV. Odluke o osnovama ugovornog odnosa pod točkom 1. u stavci 4., riječ "ožujka" zamjenjuje se riječju "lipnja".

Stavka 5. briše se.

Iza stavke 17. dodaje se nova stavka koja glasi:

"Za djelatnost primarne zdravstvene zaštite utvrđuje se prosječna godišnja vrijednost timova, prosječan broj osiguranika po jednom liječničkom timu i prosječna godišnja vrijednost liječničkog tima po osiguraniku kako slijedi:

U tabeli brišu se točke 5. i 8., a točke 6., 7. i 9. postaju točke 5., 6. i 7.

U tabeli u točki 9e) iza riječi "protetika", dodaju se riječi: "iznad 18 godina".

Iza tabele dodaje se nova stavka koja glasi: "Prosječne godišnje vrijednosti timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti utvrđene u tabeli u koloni 2. uvećavaju se:

- od 1. travnja 1992. godine za 30%, a od 1. svibnja 1992. godine za još 10%."

U stavci 19. u točki 1.:

- iznos od "17.000 HRD" zamjenjuje se iznosom od "26.348 HRD" s primjenom od 1. travnja 1992. godine, a od 1., svibnja 1992. godine utvrđuje se iznos od "28.983 HRD",

- iznos od "11.000 HRD" zamjenjuje se iznosom od "14.931 HRD" s primjenom od 1. travnja 1992. godine, a od 1. svibnja 1992. godine utvrđuje se iznos od "16.424 HRD",

- iznos od "9.000 HRD" zamjenjuje se iznosom od "14.931 HRD" s primjenom od 1. travnja 1992. godine, a od 1. svibnja 1992. utvrđuje se iznos od "16.424 HRD",

- iznos od "8.500 HRD" zamjenjuje se iznosom od "13.174 HRD" s primjenom od 1. travnja 1992. godine, a od 1. svibnja 1992. godine utvrđuje se iznos od "14.491 HRD",

- iznos od "5.500 HRD" zamjenjuje se iznosom od "7.465 HRD" s primjenom od 1. travnja 1992. godine, a od 1. svibnja 1992. godine utvrđuje se iznosom od "8.212 HRD".

Iza stavke 19. dodaju se nove točke 2. i 3. koje glase: "2. HITNA MEDICINSKA POMOĆ I PRIJEVOZ BOLESNIKA, DEŽURSTVO I STALNA PRIPRAVNOST - STANDARDI KADROVSKIH NORMATIVA

a) Stanica hitne medicinske pomoći na razini općine od 200.000 stanovnika i više

- Tim hitne medicinske pomoći

12 - 13 liječnika

12 - 13 medicinskih tehničara

8 - 9 vozača

- Tim sanitetskog prijevoza

8 - 9 medicinskih tehničara

8 - 9 vozača

- Prijavno odjavna jedinica

5 - 9 medicinskih sestara,

a samo u regionalnim centrima s više od 300.000 stanovnika

4 - 5 liječnika

4 - 5 medicinskih sestara na tel.

4 - 5 medicinskih sestara disponenti

b) Hitna medicinska pomoć u većim medicinskim centrima na razini općine od 80.000 - 200.000 stanovnika

- Tim hitne medicinske pomoći

8 - 9 liječnika

8 - 9 medicinskih tehničara

8 - 9 vozača

- Tim sanitetskog prijevoza

4 - 5 medicinskih tehničara

4 - 5 vozača

a samo na magistralnim putevima i jače razvijenim turističkim centrima

Prijavno - odjavne jedinice

4 - 5 medicinskih sestara SSS i VŠS

c) Hitna medicinska pomoć u ostalim medicinskim centrima od 40.000 - 80.000 stanovnika

- Tim hitne medicinske pomoći

4 - 5 liječnika

4 - 5 medicinskih tehničara

4 - 5 vozača

- Tim sanitetskog prijevoza

4 - 5 medicinskih tehničara

4 - 5 vozača

a samo na magistralnim putevima i jačim turističkim centrima prijavno odjavne jedinice

4 - 5 medicinskih sestara

d) Hitna medicinska pomoć u manjim domovima zdravlja i zdravstvenim stanicama sa 40.000 ili manje stanovnika

- u dežurstvu ili pripremi

1 - 3 liječnika

1 - 3 medicinska tehničara

1 - 3 vozača

Pod pripadajućim brojem stanovnika podrazumijeva se uže gravitaciono područje s kojeg se neposredno koristi usluga jedinice hitne medicinske pomoći, a za šire gravitaciono područje može se organizirati hitna medicinska pomoć na tom području u zdravstvenoj stanici.

Ovisno o standardu utvrđenom pod točkom a), b) i c) utvrđuje se mjesečna neto plaća za:

- liječnika 26.348 HRD s primjenom od 1. travnja 1992. godine, a od 1. svibnja, 1992. godine utvrđuje se iznos od 28.883 HRD

- medicinsku sestru VŠS 20.201 HRD s primjenom od 1. travnja 1992. godine, a od 1. svibnja 1992. godine utvrđuje se iznos od 22.221 HRD

- medicinsku sestru SSS 14.931 HRD s primjenom od 1. travnja 1992. godine, a od 1. svibnja 1992. godine utvrđuje se iznos od 16.424 HRD

- vozača 14.931 HRD s primjenom od 1. travnja 1992. godine, a od 1. svibnja 1992. godine utvrđuje se iznos od 16.424 HRD.

Prethodno utvrđeni iznosi neto plaća uvećavaju se za 11,8% za uvjete rada, te dodaju važeći doprinosi.

3. DIJAGNOSTIČKO LABORATORIJSKA DJELATNOST u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Utvrđuju se kadrovski normativi:

- 1 zdravstveni tehničar lab. smjera na 3 liječnika

- 1 viši zdrav. tehničar lab. smjera na 4. zdrav. tehn. lab. smjera

- 1 ing. biokemije na 7-10 zdrav. tehn. lab. smj.

Prosječna godišnja vrijednost laboratorijskih usluga po jednom osiguraniku od 1. travnja 1992. godine utvrđuje se u iznosu od 260 HRD, a od 1. svibnja 1992. godine u iznosu od 286 HRD..

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 4. i 5.

IV.

U točki V. Odluke o osnovama ugovornog odnosa u stavci 2. briše se tekst u zagradi: "(bilo na teret sredstava Republičkog fonda ili ih osiguraniku sam plaća)" i dodaje tekst: "na teret sredstava Republičkog fonda kao i u slučaju kada se osiguraniku izvrši povrat sredstava za nabavku lijekova, odnosno pomagala sukladno odredbama općih akata Republičkog fonda".

Stavka 3. briše se.

U stavci 4. pod točkom 1. iznos od "76.500 HRD" zamjenjuje se iznosom od "118.566 HRD", a ispred riječi "po" dodaje se slijedeći tekst: "s primjenom od 1. travnja 1992. godine, a od 1. svibnja 1992. godine utvrđuje se iznos od 130.419HRD,"

i pod točkom 2. iznos od "25.500 HRD" zamjenjuje se iznosom od "39.522 HRD", a ispred riječi "po" dodaje se slijedeći tekst: "s primjenom od 1. travnja 1992. godine, a od 1. svibnja 1992. godine utvrđuje se iznos od 43.473 HRD."

U stavci 5. iznos od "300 HRD" zamjenjuje se iznosom "390 HRD" i dodaje se slijedeći tekst: "s primjenom od 1. travnja 1992. godine, a od 1. svibnja 1992. godine utvrđuje se iznos od 429 HRD".

V.

Točka VI. Odluke o osnovama ugovornog odnosa briše se.

VI.

U točki VII. Odluke o osnovama ugovornog odnosa iza stavke 1. dodaje se nova stavka koja glasi:

"Osobe koje imaju priznati status izbjeglica (u daljnjem tekstu: izbjeglice) ostvaruju zdravstvenu zaštitu prema mjestu privremenog boravka na području Republike Hrvatske, sukladno uputi Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (Klasa: 119-04/92-04/04. Urbroj: 534-02-07-92-01, od 16. travnja 1992. godine objavljenoj u javnom tisku)."

VII.

Iza točke VII. Odluke o osnovama ugovornog odnosa dodaje se točka VIIa) koja glasi:

"VII a)

Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu osiguranika Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj i osiguranika Republike Hrvatske u Republici Sloveniji, te obračun međusobnih obveza i potraživanja, utvrđen je Sporazumom o prebijanju međusobnih obveza i potraživanja u svezi prava koje osiguranici Republike Hrvatske i Republike Slovenije ostvaruju na području druge republike (Klasa: 400-01/92-01/3, Urbroj: 843-14-82-1 od 10. ožujka 1882. godine).".

VIII.

Iza točke VIII. Odluke o osnovama ugovornog odnosa dodaju se nove točke VIIIa) i VIIIb) koje glase:

"VIII a)

Praćenje izvršenja rada u primarnoj, polikliničko-konzilijarnoj i stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti iskazuje se za prva tri mjeseca 1992. godine prema cijenama iz Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu ("Narodne novine", br. 17/91, 32/91, 70/91 i 13/92) (u daljnjem tekstu: Cjenik), a od 1. travnja 1992. godine prema Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka, primjenom bod-sustava.

VIII b)

Organizacijama zdravstva koje provode mjere polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja, medicinskim centrima, bolnicama i lječilištima, odnosno mjere stacionarne zdravstvene zaštite u bolnicama, lječilištima i medicinskim centrima, odnosno specijalnim bolnicama, zavodima i ostalim organizacijama zdravstva, s kojima je Republički fond imao sklopljene ugovore za provođenje djelatnosti u 1991. godini, Republički fond će doznačivati naknadu za rad za mjesec travanj 1992. godine u visini iznosa naknade za ožujak 1992. godine uvećane za 30%, te za mjesec svibanj i lipanj naknadu uvećanu za još dodatnih l0%.

Navedenim iznosima naknada osiguravaju se plaće uposlenih djelatnika, sukladno Odluci Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, kao i nužni materijalni troškovi vezani za obavljanje zdravstvene djelatnosti prema obračunatim troškovima za siječanj, veljaču i ožujak 1992. godine..

IX.

U točki IX. Odluke o osnovama ugovornog odnosa u petom redu iza riječi "godine" dodaje se tekst koji glasi: "a za travanj, svibanj i lipanj1992. godine do kraja mjeseca kolovoza 1992. godnine".

X.

Iza točke IX. Odluke o osnovama ugovornog odnosa dodaju se nove točke IXa), IXb), IXc) i IXd) koje glase:

"IX a)

Do utvrđivanja vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka za sve zdravstvene usluge za koje je, sukladno odredbama Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 32/91 - pročišćeni tekst, 53A/91 i 70/91) utvrđen iznos učešća u postotku od cijene zdravstvene usluge kao i za potrebe ispostavljanja pojedinačnih računa za izvršene zdravstvene usluge iskazane po vrstama i količini za osiguranike Republičkog fonda, te za osiguranike po osnovama konvencije i reciprociteta, organizacije zdravstva i liječnici privatne prakse, s kojima Republički fond ima sklopljen ugovor o obavljanju zdravstvene djelatnosti za 1992. godinu, koristit će cijene iz Cjenika koje se u tom slučaju linearno povećavaju za 300% s primjenom od 1. travnja 1992. godine".

IXb)

Primjenom Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka od 1. travnja 1992. godine prestaje primjena Standarda i normativa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti utvrđenih Odlukom o primjeni Samoupravnog sporazuma o jedinstvenoj nomenklaturi usluga, te okvirnim standardima i normativima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 5/91 i 32/91).

IX c)

Utvrđuje se iznos od 11.583 HRD s primjenom od 1. travnja 1992. godine a od 1. svibnja 1992. godine utvrđuje se mjesečni iznos od 12.741 HRD kao naknada za smještaj djece u druge obitelji Centra za rehabilitaciju slušanja i govora - SUVAG.

IX d)

Utvrđuje se iznos od 455 HRD kao naknada za bočicu krvi dobrovoljnih davalaca Hrvatskom crvenom križu s primjenom od 1. travnja 1992. godine, a od 1. svibnja 1992. godine utvrđuje se iznos od 501 HRD".

XI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1992. godine.

Klasa: 025-04/92-01/30

Urbroj: 338-24-92-1

Zagreb, 20. svibnja 1992.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.