Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 03.06.1992 Odluka o obliku i sadržaju recepta za propisivanje lijekova
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 28. alineje 4. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 48/90). Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 16. sjednici održanoj 19. svibnja 1992. godine, donio je

ODLUKU

o obliku i sadržaju recepta za propisivanje lijekova

I.

Ovom odlukom propisuje se oblik i sadržaj recepta na kojem se, suglasno odredbama Pravilnika o načinu propisivanja, izdavanja i naplačivanja lijekova osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 53A/91), osiguranicima propisuju lijekovi.

II.

Recept iz prethodne točke tiska se prema obrascu koji čini sastavni dio ove odluke.

Obrazac recepta iz prethodne stavke tiska se u veličini 21 cm x 13,5 cm.

III.

Dosadašnji recept može se, uz recept propisan ovom odlukom, koristiti i nadalje, ali najduže do 31. listopada 1992. godine.

IV.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o sadržaju i obliku recepta za propisivanje recepta ("Narodne novine", br. 24/84).

V.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1992. godine.

Klasa: 025-04/92-01/38

Urbroj: 338-24-92-1

Zagreb, 19. svibnja 1992.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


_________________________________________________________________________________
REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG  ZDRAVSTVENA USTANOVA ILI ODRDINACIJA
OSIGURANJA I ZDRAVSTA - HRVATSKE    LIJEČNIKA PRIVATNIKA
ISPOSTAVA-

__________       ___________________________       ____________
Šifra ispostave     Šifra ustanove ili ordinacije liječ. privat.  Šifra liječnika
_______________________________________________________________________________

JMBG _____   _____  _______ _________________
    dan   mj.   god.

IME I PREZIME ______________________________________________________________

NOSILAC OSIGURANJA
IME I PREZIME ______________________________________________________________

ADRESA ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

                                    Kat. osig.   Država
____________
Šifra dijag. MKB                            Osl. učešća čl. prav.
_________________________________________________________________________________

Rp.
                                        Šifra lijeka

                                        Količina

                                        Cijena lijeka

                                        Radna taksa

                                    DATUM IZDAVANJA
                                    LIJEKA I PARAF
                M.P.

U _______________19____     ___________________________
                    POTPIS I ŽIG LIJEČNIKA
_________________________________________________________________________________

No _________________
_________________________________________________________________________________