Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 03.06.1992 Pravilnik o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja (pročišćeni tekst)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 3. Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine", br. 21/92), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 16 sjednici održanoj 19. svibnja 1992. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja.

Pročišćeni tekst Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja obuhvaća Pravilnik o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine, br. 55/90), te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama", br. 5/91, 14/91, 27/91 i 21/92, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

PRAVILNIK

o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja

(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju (.Narodne novine", br. 8/89, 33/89, 57/89, 8/90 i 31/90 - u daljnjem tekstu: Zakon) i Statutu Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine". br. 48/90 - u daljnjem tekstu: Statut) osiguranici Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu Republički fond) osiguravaju pravo na zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja, pod uvjetima i po postupku propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Osiguranicima Republičkog fonda smatraju se osobe iz članka 57. - 76. Zakona. kojima je na način propisan Zakonom i ovim Pravilnikom utvrđeno svojstvo osiguranika u Republičkom fondu.

Članak 3.

Osiguranicima Republičkog fonda osiguravaju se slijedeća prava, uz uvjete utvrđene Zakonom i ovim Pravilnikom :

- zdravstvena zaštita (pod kojom se podrazumijevaju i ortopedska i druga pomagala), utvrđena općim aktom Republičkog fonda,

- naknada plaće zbog privremene spriječenosti - nesposcbnosti za rad,

- naknada putnih troškova u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite,

- novčana pomoć za opremu novorođenčeta,

- naknada pogrebnih troškova i posmrtna pomoć.

II. PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

1. Zdravstvena zaštita

Članak 4.

Zdravstvena zaštita, koja se u okviru zdravstvenog standarda u Republici osigurava osiguranicima Republičkog fonda. obuhvaća:

- mjere i akcije u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, polikliničko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite sa nužnom medicinskom rehabilitacijom, te lijekove, sukladno sa Zakonom, Statutom, standardima i normativima te zdravstvene zaštite, te općim aktom Republičkog fonda i ovim Pravilnikom,

- ortopedska i druga pomagala propisana općirn aktom Republičkog fonda,

-- kućno liječenje i medicinsku njegu,

- zdravstvenu zaštitu osiguranika u ustanovama socijalne zaštite,

- hitnu medicinsku pomoć, uključujući hitnu pomoć na magistralnim prometnicarria i helikoptersku službu spašavanja.

1.1. Zdravstvena zaštita u inozemstvu

Članak 5.

Osiguranicima koji rade ili prema nekoj drugoj osnovi borave u inozemstvu, osigurava se korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu na način i pod uvjetima propisanim općim aktom Republičkog fonda.

Osiguranicima Republičkog fonda osigurava se i pravo na upućivanje na liječenje u inozemstvo, na način i pod uvjetima propisanim općim aktom Republičkog fonda.

2. Novčane naknade i pomoći

2.1. Naknada plaće zbog privrenlene spriječenosti - nesposobnosti za rad

Članak 6.

Osiguranicima - radnicima, za vrijeme njihove privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad, osigurava se naknada plaće u slučajevima, pod uvjetima i na način propisan Zakonom, Statutom i ovim Pravilnikom.

Naknada plaće zbog privremene spriječenosti - nesposobnost i za rad, na način prema stavci 1: ovog članka, osigurava se i osiguranicima koji samostalno osobnim radom obavljaju privrednu, odnosno neprivrednu djelatnost (osobe iz članka 66. i 67. Zakona), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

Članak 7.

Naknada plaće zbog privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad osiguraniku - radniku pripada od prvog dana, a osiguraniku koji samostalno osobnim radom obavlja privrednu, odnosno, neprivrednu djelatnost, od 31. dana te spriječenosti i traje do posljednjeg dana trajanja te nesposobnosti, odnosno do donošenja ocjene o nastanku invalidnosti ili do dana kada osiguranik navršava 40 godina staža osiguranja ili 65 godina života.

Iznimno od stavke 1. ovog članka, kada se naknada plaće prema odredbama Zakona isplačuje od prvog dana trajanja privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad na teret sredstava Republičkog fonda, osiguranicima koji samostalno osobnim radom obavljaju privrednu, odnosno, neprivrednu djelatnost, ona im pripada od prvog dana njihove spriječenosti za rad.

Osiguraniku - radniku, kod kojeg je uslijed bolesti ili povrede nastupila privremena nesposobnost za rad za vrijeme trajanja radnog odnosa, produžava se isplata naknade plaće sve dok traje privremena spriječenost - nesposobnost za rad zbog te bolesti, odnosno povrede, sukladno stavci 1. ovog članka. ·

Članak 8.

Osiguraniku - radniku hrvatskom državljaninu, koji se nalazi u inozemstvu u radnom odnosu kod hrvatske pravne osobe, naknada plaće zbog privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad pripada sukladno Zakonu i ovom Pravilniku, s tim, da se isplaćuje na teret sredstava Republičkog fonda samo za vrijeme boravka osiguranika u Hrvatskoj, osim u slučaju korištenja naknade plaće prema članku 47. Zakona.

Osoblju na hrvatskim brodovima, dok se nalaze u inozemstvu, za vrijeme privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad, naknada plaće na teret sredstava Republičkog fonda, pripada prema stavci 1. ovog članka.

Iznimno od stavke 2. ovog članka, osiguranicima, koji su zbog prirode bolesti morali napustiti brod u inozemnoj luci poradi smještaja u bolnici, pripada naknada plaće na teret sredstava Republičkog fonda, prema Zakonu i ovom Pravilniku.

Članak 9.

Kada se tijekom liječenja osiguranika-radnika, koji prima naknadu plaće utvrdi, da je njegovo zdravstveno stanje poboljšano i da bi rad sa skraćenim radnim vremenom bio koristan za brže uspostavljanje pune radne sposobnosti, liječnička komisija Republičkog fonda može odrediti da osiguranik određeno vrijeme radi sa skraćenim radnim vremenom, u trajanju najduže do jedne godine.

Ako pravna osoba (poduzeće, organizacija, poslodavac i sl.) kod koje osiguranik radi, ne omogući radniku rad sa skraćenim radnim vremenom, liječnička komisija iz stavke 1. ovog članka na prijedlog osiguranika - radnika, ponovno će ocijeniti da li je osiguranik sposoban za rad s punim radnim vremenom ili je i dalje nesposoban za rad.

Osiguraniku - radniku iz stavke 1. ovog članka, koji radi skraćeno radno vrijeme, pripada naknada plaće za preostalo radno vrijeme, do punog radnog vremena.

Ako osiguranik - radnik za vrijeme rada sa skraćenim radnim vremenom koristi godišnji odmor, pripada mu odgovarajući iznos naknade plaće, sukladno stavci 3. ovog članka i za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

Pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom, prema stavci 1. ovog članka, ne pripada osiguranicima koji samostalno osobnim radom obavljaju privrednu, odnosno neprivrednu djelatnost.

Članak 10.

Osiguraniku - radniku koji je u vrijeme spriječenosti za rad stavljen u pritvor ili istražni zatvor, poradi pokrenutog krivičnog postupka, pripada naknada plaće u visini jedne trečine naknade, a ako izdržava obitelj, u visini jedne polovine pripadajuće naknade. Tako umanjena naknada pripada osiguraniku - radniku, dok traje spriječenost za rad i dok traje pritvor ili istražni zatvor.

Osiguraniku iz stavke 1. ovog članka, nakon otpuštanja iz pritvora ili istražnog zatvora, jer je postupak protiv njega pravomočnom presudom obustavljen, ili je pravomočnom presudom oslobođen od optužbe, ili je optužba odbijena, ili ne zbog nenadležnosti suda, isplatit će se obustavljeni dio naknade plaće.

Članak 11.

Osiguraniku - radniku koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora ili u ustanovi, zbog provođenja mjere obveznog čuvanja i liječenja, ne pripada za to vrijeme naknada plaće.

Osiguraniku - radniku koji je privremeno udaljen iz organizacije ili s rada kod poslodavca, ne pripada naknada plaće, ako poslije udaljenja postane privremeno nesposoban za rad.

2.1.1. Naknada plaće zbog njege člana obitelji osiguranika

Članak 12.

Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog njege člana uže obitelji mlađegod 7 godina pripada osiguraniku - radniku najduže do 15 dana, za svako pojedino akutno oboljenje.

Vrijeme jednokratne spriječenosti za rad iz stavke 1. ovog članka. može se produžiti najviše do 30 kalendarskih dana samo u slučajevima oboljenja febrilni bronhitis - naročito spastički, upala pluća i porebrice s temperaturom i eksudatom, akutna upala zglobova, akutno oboljenje srca i bubrega, egzarcebracija bolesti centralnog živčanog sustava, bolesti probavnog trakta teže naravi, stanja nakon bolničkog liječenja koja se sporo oporavljaju, zarazne bolesti kad nije izvršena hospitalizacija, a teže su naravi (šarlah, ospice, hrpavac), u slučaju kad se bolesnik nalazi u stanju prije smrti, u slučaju distrofije i srodnih mišičnih i neuromišičnih oboljenja.

Članak 13.

Pravo na naknadu plaće zbog privremene spriječenosti za rad zbog njege člana uže obitelji starijeg od 7 do 15 godina života, može trajati najviše 14 kalendarskih dana, a za ostale članove uže obitelji ili bračnog druga - porodilju, najviše 7 kalendarskih dana za pojedino akutno oboljenje pod uvjetima:

- da liječnik koji liječi oboljelo dijete, odnosno člana uže obitelji utvrdi da je oboljelom djetetu, odnosno članu uže obitelji potrebna njega,

- da osiguranik živi u zajedničkom kućanstvu s oboljelim članom uže obitelji,

- da osiguranik nema drugih članova kućanstva koji bi mogli pružati njegu oboljelom djetetu ili članu uže obitelji.

Vrijeme jednokratne spriječenosti za rad iz stavke 1. ovog članka može se produžiti:

- za djecu od 7 do 15 godina života, najviše do 30 kalendarskih dana, samo za oboljenja predviđena u članku 12. stavci 2. ovog Pravilnika,

- za ostale članove uže obitelji ili bračnog druga - porodilju najviše do 14 kalendarskih dana, samo u slučajevima oboljenja: upale pluća s komplikacijom, upale porebrice s temperaturom i eksudatom, akutne upale zglobova, dekompenzirane bolesti srca, težih oblika oboljenja bubrega, u slučaju distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnihi oboljenja, krvarenja i perforacija čira želuca, bolesti probavnog trakta teže naravi, stanja nakon liječenja u bolnici koja se teže oporavljaju (rekonvalescencija), teži oblici TBC pluća s krvarenjem u slučaju kada se bolesnik nalazi u stanju prije smrti i komplikacija nakon poroda.

Članak 14.

Iznimno od odredbe članka 12. i 13. ovog Pravilnika, jednokratna spriječenost za rad za oboljelo dijete do 15 godina života, može se produžiti najviše do 60 kalendarskih dana u slijedećim slučajevima oboljenja: meningoencephalitis, hepatitis virosa, maligna oboljenja, politraume i stanja poslije teških operacija.

Produženje jednokratne spriječenosti za rad, iz stavke 1. ovog članka, odobrava liječnička komisija Republičkog fonda.

Članak 15.

Pravo na naknadu plaće za njegu člana oboljelog djeteta, odnosno, drugog člana uže obitelji, ne pripada osiguraniku - radniku za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog dopusta.

2.1.2. Naknada plaće za vrijeme trudnoće i porođaja

Članak 16.

Osiguranice - radnice imaju pravo na naknadu plaće za vrijeme korištenja prava iz članka 47. Zakona u trajanju i visini propisanoj tim Zakonom i to od prvog dana korištenja tog prava, na teret sredstava Republičkog fonda.

Suglasno stavci 1. ovog članka, pravo na naknadu plaće pripada i osiguranicama koje su prema ocjeni izabranog liječnika započele dopust zbog trudnoče i porođaja prije razdoblja od 45 dana prije porođaja.

Članak 17.

Osiguranice koje samostalno osobnim radom obavljaju privrednu, odnosno, neprivrednu djelatnost, imaju pravo na naknadu plaće za vrijeme trudnoće i porođaja u trajanju od 180 dana neprekidno za teret sredstava Republičkog fonda.

Članak 18.

Osiguranice - poljoprivrednice za vrijeme trudnoće i nakon porođaja imaju pravo na novčanu naknadu u trajanju od 180 dana neprekidno i to od prvog dana na teret sredstava Republičkog fonda.

Novčana naknada iz stavke 1. ovog članka osiguranici - poljoprivrednici pripada u visini minimalne plaće u Republici, važeće za dane korištenja te naknade.

Članak 19.

Pravo na novčanu naknadu iz članka 18. ovog Pravilnika, osiguranice - poljoprivrednice mogu ostvariti ako ispunjavaju uvjet prethodnog osiguranja iz članka 77. ovog Pravilnika.

Članak 20.

Vrijeme za koje osiguranici - poljoprivrednici pripada pravo na novčanu naknadu iz članka 18. ovog Pravilnika, utvrđuje se i računa na isti način na koji osiguranica - radnica ostvaruje pravo na porodiljski dopust od 180 dana.

Članak 21.

Pravo na novčanu naknadu, koje osiguranici koja samostalno osobnim radom obavlja privrednu, odnosno neprivrednu djelatnost, te osiguranici - poljoprivrednici pripada za vrijeme trudnoće i nakon porođaja, prema odredbama ovog Pravilnika, mogu ostvariti te osobe i na osnovi usvojenja djeteta mlađeg od 7 godina života.

2.1.3. Način utvrđivanja i valorizacije (povećanja) osnovice za naknadu plaće

2.1.3.1. Opće odredbe

Članak 22.

Naknada plaće zbog privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad utvrđuje se i obračunava na način propisan Zakonom i ovim Pravilnikom.

Pod privremenom spriječenošću - nesposobnošću za rad, premastavci 1. ovog članka, smatra se svaka odsutnost s rada, odnosno, prestanak obavljanja djelatnosti, zbog koje osiguraniku, prema odredbama Zakona pripada pravo na naknadu plaće.

Članak 23.

Osnovica za obračun naknade plaće zbog privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad utvrđuje se kao satna ili dnevna osnovica, zavisno od izvršene preraspodjele radnog vremena osiguranika - korisnika te naknade.

Članak 24.

Osiguranicima, koji samostalno osobnim radom obavljaju privrednu, odnosno, neprivrednu djelatnost, naknada plaće zbog privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad pripada za radne dane u tjednu, a obračunava se kao prosjećna dnevna naknada.

Tjedan u smislu odredbe ovog članka, ima šest radnih dana.

2.1.3.2. Osnovica za utvrđivanje naknade plaće

Članak 25.

Osnovicu za utvrdivanje naknade plaće zbog privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad (u daljnjem tekstu: osnovica za naknadu) čini plaća koja je osiguraniku isplaćena za mjesec, koji prethodi mjesecu u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stjeće pravo na naknadu.

Pod isplaćenom plaćom iz stavke 1. ovog članka smatra se :

1. plaća isplaćena po svim osnovama i mjerilima općeg akta kojim je utvrđena raspodjela plaća.

2. plaća isplaćena na osnovi periodičnog obračuna ili na osnovi obračunatih razlika plaće (retroaktivna promjena vrijednosti poslova radnog mjesta), u dijelu koji se odnosi na mjesec na osnovi kojeg se utvrđuje osnovica za naknadu,

3. naknada plaće isplaćena za vrijeme odsutnosti s rada u smislu propisa o radnim odnosima (godišnji odmor, plaćeni dopust i sl.).

Članak 26.

Osnovica za naknadu, utvrđena prema članku 25. i 28. ovog Pravilnika, od koje je izvršen obračun i isplata naknade plaće, konačna je i ne može se mijenjati.

Iznimno od stavke 1. ovog članka, kada je osnovica za naknadu utvrđena na osnovi pogrešnih ili nepotpunih podataka, odnosno, kada u času njezinog utvrđivanja nisu uzeti svi podaci o primanjima, navedeni u članku 25. ovog Pravilnika, koja su osiguraniku - korisniku naknade isplaćena do dospijeća isplate tako obračunate naknade plaće, osiguranik - korisnik naknade plaće, može tražiti ponovno utvrđivanje osnovice za naknadu i pripadajući iznos naknade od tako utvrđene osnovice za naknadu.

Pod dospijećem isplate prema stavci 2. ovog članka, podrazumijeva se posljednji dan u mjesecu za koji se obračunava naknada plaće, odnosno, dan dospijeća isplate plaće u poduzeću osiguranika - korisnika naknade za odnosni mjesec.

Članak 27.

U osnovicu za naknadu ne uzimaju se:

1. primanja, koja je osiguranik primio kao plaću, a nisu ostvarena po osnovama i mjerilima utvrđenim općim aktom poduzeća i druge pravne osobe o raspodjeli plaće, odnosno, drugim propisima (dopunski rad).

2. primanja, koja je osiguranik primio prema propisima o zdravstvenom, te mirovinskom i invalidskom osiguranju.

3. nagrade za poslove obavljene izvan redovnih poslova i radnih zadaća koje osiguranik obavlja i posebne nagrade u znak priznanja, bez obzira na to, jesu li u općem aktu poduzeća i druge pravne osobe određene ili nisu određene kao osnove za raspodjelu plaće,

4. primanja u ime naknade troškova (terenski dodatak, naknada za odvojeni život i sl.).

Članak 28.

Ako osiguraniku - radniku nije isplaćena plaća za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stjeće pravo na naknadu (u daljnjem tekstu: osigurani slučaj), kao osnovica za naknadu uzima se plaća pripadajuća za tekući mjesec, odnosno, ostvarena do dana nastanka osiguranog slučaja.

Članak 29.

Osiguranicima koji samostalno osobnim radom obavljaju privrednu, odnosno, neprivrednu djelatnost i osiguranicima - radnicima zaposlenim kod tih osoba i drugih privatnih poslodavaca, kao plaća za utvrđivanje osnovice za naknadu, uzima se osnovica osiguranja na osnovi koje se obračunavaju i plaćaju doprinosi za zdravstveno osiguranje tih osiguranika.

Osnovica za naknadu osiguranika iz stavke 1. ovog članka, utvrđuje se sukladno odredbama, ovog Pravilnika pod uvjetom da je osiguranik po toj osnovici bio zdravstveno osiguran najmanje šest mjeseci.

Ako osiguranik nije bio zdravstveno osiguran po istoj osnovici u trajanju od najmanje šest mjeseci, kao plaća za utvrdivanje osnovice za naknadu, uzima se prosjećna osnovica osiguranja na koju je bio prijavljen u posljednjih šest mjeseci prije stjecanja prava na naknadu plaće.

Ako se osnovica za naknadu ne može utvrditi prema odredbi stavke 3. ovoga članka, kao osnovica za naknadu uzima se prosjećna plaća na koju je osiguranik bio prijavljen u mjesecima, prije mjeseca stjecanja prava na naknadu plaće, odnosno, do dana stjecanja toga prava, a koja ne može biti veća od dvostrukog iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj važećoj za mjesec koji prethodi mjesecu nastanka privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad osiguranika.

Osnovica za naknadu, utvrđena prema ovom članku, ne može biti manja od važeće minimalne plaće u Republici, niti veća od peterostrukog iznosa te minimalne plaće.

Članak 30.

Osnovica za naknadu utvrđena prema odredbama ovog Pravilnika služi za obračun naknade plaće za sve vrijeme trajanja neprekidne spriječenosti - nesposobnosti za rad.

Pod neprekidnom spriječenošću - nesposobnošću za rad, prema stavci 1. ovog članka, smatra se neprekidno trajanje te spriječenosti zbog istoga uzroka spriječenosti za rad bez ijednog dana njenog prekida, odnosno, s prekidom jednog ili najviše 30 dana, kada je do ponovne nesposobnosti za rad došlo zbog iste bolesti, povrede ili stanja prema šifri međunarodne klasifikacije bolesti (nastavno trajanje privremene nesposobnosti za rad).

Pod uzrokom spriječenosti za rad, u smislu stavke 2. ovog članka, podrazumijeva se bolest, neovisno o njenoj šifri po međunarodnoj klasifikaciji bolesti, te svaki drugi pojedinačni razlog odsutnosti s rada za koji prema Zakonu osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće (dopust, njega člana uže obitelji, pratnja).

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, naknada plaće obračunava se i isplaćuje od iste osnovice za naknadu i na teret istog obveznika isplate te naknade u visini i trajanju propisanom Zakonom, općim aktom poduzeća i drugih pravnih osoba, te ovim Pravilnikom.

Članak 31.

Podaci o isplaćenoj plaći koja služi za utvrđivanje osnovice za naknadu, iskazuje se na obrascu - Potvrda o plaći koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

Podatke u obrazac. iz stavke 1. ovog članka, unosi ovlašlena osoba u poduzeću i dostavlja ga neposredno ili pomoću osiguranika - korisnika naknade plaće Republičkom fondu, ako se na teret Republičkog fonda obavlja isplata pripadajućeg iznosa naknade plaće, a za ostale osiguranike - korisnike naknada, Stručna služba Republičkog fonda.

2.1.3.3. Način valorizacije (povećanje) osnovice za naknadu plaće

Članak 32.

Osiguraniku - korisniku naknade plaće, kojemu se naknada plaće obračunava i isplaćuje od iste osnovice za naknadu neprekidno u trajanju propisanom Zakonorn, osnovica za naknadu preračunat će se na odgovarajućii viši iznos i od tako povećane osnovice ponovno odrediti pripadajuća naknada plaće, ako je ispunjen Zakonorn propisani uvjet za valorizaciju (povećanje) osnovice.

U slučaju iz stavke 1. ovog članka, osnovica za naknadu valorizirat (povećat) će se:.

1. osiguraniku - radniku zaposlenom u poduzeću ili kod druge pravne osobe, za onoliko postotaka, za koliko je porastao prosjek plaće radnika u odnosnom poduzeću ili drugoj pravnoj osobi u vremenu trajanja neprekidne spriječenosti - nesposobnosti za rad osiguranika - radnika, prema istom prosjeku utvrđenom za prethodno obračunsko razdoblje,

2. osiguraniku koji samostalno osobnim radom obavlja privrednu, odnosno, neprivrednu djelatnost i osiguraniku

- radniku zaposlenom kod tih osoba i drugih privatnih poslodavaca, za onoliko postotaka, za koliko je porastao, prosjek plaća zaposlenih u društvenom sektoru privrede u Republici, u vremenu trajanja neprekidne spriječenosti - nesposobnosti za rad tih osiguranika korisnika naknade plaće, prema istom prosjeku utvrđenom za prethodno obračunsko razdoblje.

Pod obračunskim razdobljem, prema stavci 2 ovog članka, smatra se razdoblje neprekidnog trajanja privremene spriječenosti - nesposnbnosti za rad osiguranika - korisnika naknade plaće, odnosno, razdoblje za koje je utvrđena osnovica za naknadu prema članku 25. i 28 ovog Pravilnika, čijom poredbom se utvrđuje postotak za valorizaciju (povećanje) osnovice za naknadu (valorizacijski koeficijent).

Članak 33.

Kod izračunavanja prosjećne plaće zaposlenih, zbog utvrđivanja valorizacijskog koeficijenta prema članku 32. stavci 2. točki 1. ovog Pravilnika, iznosi plaće isplaćeni na osnovi periodičnih obračuna, odnosno završnog računa ili na osnovi obračunatih razlika plaće (retroaktivna promjena vrijednosti poslova radnog mjesta) uzimaju se u svojoj alikvotnoj vrijednosti zavisno od broja mjeseci obračunskog razdoblja za koje je ta isplata izvršena, pod uvjetorn da je njihova isplata izvršena u roku propisanom člankom 26. stavkom 3. ovog Pravilnika.

Članak 34.

Osiguraniku - radniku, kojemu je za vrijeme korištenja naknade plaće zbog privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad prestao radni odnos ili mu se valorizacija (povećanje) osnovice za naknadu ne može izvršiti sukladno odredbi članka 32. stavke 2. točke 1. ovog Pravilnika, osnovica za naknadu valorizirat (povećat) če se prema odredbi članka 32. stavke 2. točke 2. ovog Pravilnika.

Članak 35.

Ako valorizacija (povećanje) osnovice za naknadu nije izvršena prema članku 32. ovog Pravilnika, zbog toga što je porast plaća bio manji od Zakonom propisanog postotka, valorizacija (povećanje) osnovice za naknadu, izvršit će se nakon ispunjenja uvjeta za valorizaciju (povećanje), nakon proteka narednih razdoblja od tri mjeseca neprekidnog primanja naknade plaće od iste osnovice za naknadu, s tim, da tako povećana naknada plaće pripada od prvog narednog dana, od dana ispunjenja uvjeta za valorizaciju (povećanje).

U slučaju iz stavke 1. ovog članka, osnovica za naknadu povećava se za onoliko postotaka, za koliko je porastao prosjek plaća zaposlenih, prema odredbi članka 32. stavke 2. točke 1. i 2. ovog Pravilnika, u vremenu neprekidnog trajanja privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad osiguranika - korisnika naknade plaće, prema istom prosjeku utvrđenom za prethodno obračunsko razdoblje.

Članak 36.

Povećanje naknade plaće, prema članku 32. - 35. ovog Pravilnika, izvršit će po službenoj dužnosti Stručna služba Republičkog fonda. odnosno, poduzeće ili druga pravna osoba, kada prema odredbi Zakona obavlja obračun i isplatu naknade plaće na teret sredstava Republičkog fonda, a na osnovi podataka o kretanju prosjeka plaća zaposlenih u odnosnim obračunskim razdobljima, prikazanim u obrascu VON koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Kada povećanje naknade plaće (valorizaciju osnovice za naknadu) obavlja Republički fond, podatke o kretanju prosjeka plaća zeposlenih, dužno je Republičkom fondu dostaviti na obrascu iz stavke 1. ovog članka, poduzeće, odnosno druga pravna osoba neposredno ili pomoću osiguranika - korisnika naknade plaće, zapravo, dužan ih je pribaviti Republički fond od nadležne službe statistike.

2.1.4. Visina naknade plaće

2.1.4.1. Opće odredbe

Članak 37.

Visina naknade plaće zbog privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad određuje se u postotku od osnovice za naknadu, propisanom Zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 38.

Iznos naknade plaće zbog privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad, utvrđen prema odredbama Zakona i ovog Pravilnika, kao mjesečni iznos za puno radno vrijeme, ne može iznositi manje od iznosa minimalne plaće važeće za mjesec za koji pripada naknada plaće.

2.1.4.2. Visina naknade plaće

Članak 39.

Kada se naknada plaće isplaćuje iz sredstava Republičkog fonda i iz sredstava osobe koja samostalno, osobnim radom obavlja privrednu, odnosno neprivrednu djelatnost, te drugih privatnih poslodavaca, za osiguranike - radnike zaposlene kod tih osoba, visina naknade iznosi:

- 80% od osnovice za naknadu, za prvih šest kalendarskih mjeseci privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad,

- 90% od osnovice za naknadu, od prvog narednog dana po isteku roka trajanja neprekidne spriječenosti za rad iz alineje 1. ovog članka za sve vrijeme trajanja te spriječenosti.

Iznimno od stavke 1, ovog članka, osiguraniku - radniku, kada je određen za pratioca bolesnika upučenog na liječenje ili liječnički pregled u drugo mjesto (članak 43. točka 4. Zakona), visina naknade iznosi 100% od osnovice za naknadu za sve vrijeme trajanja privremene spriječenosti za rad.

Članak 40.

Osiguranicima koji samostalno osobnim radom obavljaju privrednu djelatnost, iznimno od odredbe članka 39. ovog Pravilnika, visina naknade plaće zbog privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad pripada u visini od 70% od osnovice za naknadu za sve vrijeme dok ne navrše staž prethodnog osiguranja u trajanju od 6 mjeseci neprekidno ili 9 mjeseci s prekidima u posljednjih 12 mjeseci.

Članak 41.

Kada pravo na naknadu plače prema odredbama Zakona, Statuta i ovog Pravilnika osiguraniku pripada u opsegu manjem od propisanog posebnim propisima osiguraniku se određuje to pravo prema posebnim propisima.

Sredstva za pokriće razlike između naknade plaće, koja pripada prema Zakonu, Statutu i ovom Pravilniku i iznosa naknade prema posebnim propisima, osiguravaju se iz sredstava namijenjenih za zaštitu tih osiguranika prema posebnim propisima i nadoknađuju se Republičkom fondu.

Članak 42.

Visina naknade plaće, propisana Zakonom i člankom 39. ovog Pravilnika pripada osiguraniku koji samostalno osobnim radom obavlja privrednu djelatnost, ako je za trajanja privremene spriječenosti za rad kod nadležnog organa općine privremeno odjavio obavljanje djelatnosti.

Osiguraniku iz stavke 1. ovog članka, koji nije privremeno odjavio obavljanje svoje privredne djelatnosti, pripada naknada plaće u visini od 70% od osnovice za naknadu za sve vrijeme trajanja privremene spriječenosti za rad.

U slučaju kad se naknada plaće utvrđuje prema stavci 2. ovog članka, iznos naknade plaće može, iznimno članku 40. ovog Pravilnika i od odredbe članka 38. ovog Pravilnika, biti manji od iznosa minimalne plaće, važeće za mjesec za koji pripada ta naknada.

2.2. Naknada putnih troškova u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite

2.2.1. Opće odredbe

Članak 43.

Naknada putnih troškova, u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite, koja se osiguranicima osigurava u Republičkom fondu obuhvaća:

1. naknadu za troškove prijevoza,

2. naknadu za troškove prehrane i smještaja (dnevnica) za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu.

Članak 44.

Naknada putnih troškova pripada osiguraniku u slučaju kad:

1. su od organizacije zdravstva, zdravstvenog radnika, liječničke komisije, odnosno, Stručne službe Republičkog fonda upućeni ili pozvani u drugo mjesto u svezi s ostvarivanjem prava prema Zakonu, Statutu, ovom Pravilniku ili drugom općem aktu Republičkog fonda,

2. moraju putovati iz mjesta zaposlenja, odnosno boravka, u kojem nema liječnika, odnosno, organizacije zdravstva, koja im treba pružiti odgovarajuću zdravstvenu uslugu, do najbližeg liječnika, odnosno, organizacije zdravstva u drugom mjestu.

Članak 45.

Naknada putnih troškova pripada osiguraniku za pratioca, ako je prema ocjeni liječnika, organizacije zdravstva ili liječničke komisije Republičkog fonda, osiguraniku upućenom na liječenje ili pregled u drugo mjesto, potreban pratilac za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu.

Ako se na liječenje ili liječnićki pregled u drugo mjesto upućuje dijete osiguranika, smatra se, da je pratilac potreban, ako je dijete mlađe od 15 godina.

Ako za vrijeme liječenja osiguranika u bolničkoj organizaciji zdravstva, na osnovi suglasnosti liječničke komisije Republičkog fonda, boravi i pratilac, troškove smještaja i prehrane pratioca u toj organizaciji snosi Republički fond.

Članak 46.

Naknada troškova prijevoza pada na teret sredstava Republičkog fonda i kada je prijevoz osiguranika izvršen zbog primitka u organizaciju zdravstva, otpremanja iz organizacije zdravstva ili premještaja iz jedne u drugu organizaciju zdravstva u mjesto zaposlenja, odnosno, stalnog ili privremenog boravka osiguranika, ako je potreba prijevoza uvjetovana zdravstvenim stanjem osiguranika, a tu potrebu je utvrdio liječnik, organizacija zdravstva u kojoj je osiguranik liječen ili liječnička komisija Republičkog fonda.

Odredba stavke 1. ovog članka primjenjuje se i kad se osiguranik, kojemu se zdravstvena zaštita osigurava u inozernstvu, sukladno odredbi članka 5. stavke 1. ovog Pravilnika, prevozi iz inozemstva i ako je potrebu prijevoza zbog povratka u zemlju utvrdila liječnička komisija Republičkog fonda.

Članak 47.

Naknada za troškove prehrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite (dnevnica), osiguraniku i njegovom pratiocu pripada pod uvjetima i u visini propisanoj općim aktom Republičkog fonda.

Iznos dnevnice, propisan prema stavci 1. ovog članka, umanjuje se za 50% kada se dnevnica utvrđuje za dijete - člana obitelji osiguranika mlađeg od 7 godina života.

2.2.2. Nankada za troškove prijevoza

Članak 48.

Osiguranicima koji su od organizacije zdravstva, zdravstvenog radnika ili Republičkog fonda upućeni ili pozvani u drugo mjesto u svezi s ostvarivanjem prava iz ovog Pravilnika, pripada naknada troškova prijevoza prema najkraćoj relaciji, po najnižoj cijeni za redovna prijevozna sredstva javnog prometa.

Osiguraniku se nadoknađuju troškovi prijevoza za skuplje prijevozno sredstvo javnog prometa (brzi ili ekspresni vlak, autobus, avion i sl), ako su ukupni putni troškovi niži od troškova koji bi nastali da je osiguranik koristio najeftinije prijevozno sredstvo.

Naknada troškova prijevoza pripada i za prijevoz posmrtnih ostataka osiguranika iz stavke 1. ovog članka, kod kojih je smrt nastupila u vrijeme ostvarivanja prava iz ovog Pravilnika.

Pravo na naknadu, iz stavke 3. ovog članka, pripada pravnoj ili fizičkoj osobi, koja je o svome trošku izvršila prijevoz, i to u visini stvarnih troškova tog prijevoza.

Članak 49.

Liječnička komisija Republičkog fonda može u pojedinim slučajevima, a na prijedlog zdravstvenog radnika, odnosno, organizacije zdravstva s obzirom na zdrsvstveno stanje osiguranika ili dužinu puta, odobriti i upotrebu povoljnijeg načina prijevoza od uobičajenog (npr. posebni uvjeti prijevoza, posebno prijevozno sredstvo i sl.).

Iznimno od stavke 1. ovog članka, kad se radi o hitnom slučaju, zdravstveni radnik može odrediti povoljniji način prijevoza i bez prethodnog odobrenja liječničke komisije Republičkog fonda.

Osiguranik, kojemu je odobren ili određen povoljniji način prijevoza, dužan je za naknadu prijevoznih troškova priložiti dokaz o korištenju tog prijevoznog sredstva.

Članak 50.

Osiguraniku, koji je morao putovati zbog ostvarivanja prava, u smislu članka 44. ovog Pravilnika, pripada naknada za troškove prijevoza pod uvjetom:

- da je udaljenost od mjesta polaska do mjesta najbližeg liječnika, odnosno, organizacije zdravstva u drugom mjestu veća od 50 km prema službenom daljinomjeru,

- da je liječnik, koji je izvršio pregled potvrdio da je pregled bio nužno potreban,

Osiguraniku, koji je zbog provođenja terapijskog ili rehabilitacijskog liječenja morao više puta putovati iz mjesta rada, odnosno boravka do najbližeg liječnika, odnosno organizac;ije zdravstva u drugom mjestu, pripada naknada za troškove prijevoza i u slučaju kada je udaljenost između tih mjesta veća od 15 km.

Kada zbog terapijskog ili rehabilitacijskog liječenja, prema stavci 2. ovog članka, osiguranik mora tijekom kalendarskog mjeseca putovati više od 20 puta ili kada bi troškovi prijevoza putovanja bili veći od cijene mjesečne karte, osiguraniku pripada pravo na mjesečnu pokaznu kartu, odnosno karnet-kartu.

Članak 51.

Naknada za troškove prijevoza u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite pripada za redovno sredstvo javnog prometa.

Ako od mjesta polaska do najbližeg liječnika, odnosno, organizacije zdravstva u drugom mjestu ne saobraća javno prijevozno sredstvo, ili saobraća samo djelomice, osiguraniku, koji je koristio neko drugo prijevozno sredstvo nadoknađuju se troškovi prijevoza u vrijednosti hrvatskih dinara po prijeđenom kilometru, propisani općim aktom Republičkog fonda.

Članak 52.

Osiguranik ima pravo na prijevoz kolima hitne pomoći, odnosno sanitetskim kolima u slijedećim slučajevima:

1. oboljenja ili povrede, kada je potrebno da se osiguranik kao hitan slučaj preveze u organizaciju zdravstva zbog spašavanja života i pružanja hitne pomoći,

2. porođajnih trudova,

3. kada se osiguranik zbog zdravstvenog stanja mora prevesti na liječnički pregled ili liječenje u bolničku organizaciju zdravstva, odnosno, kada se iz takve organizacije otpušta poradi kućne njege ili daljnjeg liječenja.

Osiguraniku koji u slučajevima iz stavke 1. ovog članka koristi za prijevoz auto-taksi može se odobriti naknada troškova prijevoza, ako nadležni izabrani liječnik utvrdi da je takav prijevoz bio nužno potreban.

Članak 53.

Pri podnošenju zahtjeva za naknadu putnih troškova, osiguranik je dužan pružiti dokaz o datumu i satu primitka na pregled, odnosno liječenje, te o datumu i satu kada je završen liječnićki pregled ili liječenje.

Članak 54.

Osiguraniku ne pripada pravo na naknadu putnih troškova kada putuje iz mjesta stanovanja, odnosno, boravka, zbog korištenja zdravstvene zaštite u mjesto svog rada, ako za vrijeme trajanja liječenja od poduzeća ili druge pravne osobe prima naknadu za troškove putovanja od mjesta stanovanja, odnosno, boravka do mjesta rada.

Pravo na naknadu putnih troškova na teret sredstava Republičkog fonda, osiguraniku ne pripada u slučaju korištenja specifićne zdravstvene zaštite.

2.3. Pomoć za opremu novorođenčeta

Članak 55.

Pravo na pomoć za opremu novorođenčeta sukladno odredbama Zakona i Statuta Republičkog fonda, pripada osiguraniku:

1. osiguraniku - ženi,

2. osiguraniku - muškarcu u slučaju porođaja ma koje ženske osobe koja je zdravstveno osigurana kao član njegove obitelji.

Pomoć za ogremu novorođenčeta pripada i:

1. za dijete rođeno u roku od 10 mjeseci od dana smrti osiguranika, odnosno poslije razvoda braka s osiguranikom kome pripada ova pomoć,

2. za dijete rođeno izvan braka ako je očinstvo utvrđeno na osnovi priznanja ili sudskog ustanovljenja,

3. za usvojeno dijete do 12 mjeseci starosti, ako za to dijete pomoć nije već ranije isplaćena.

Članak 56.

Pomoć za opremu novorođenčeta isplaćuje se majci ili osiguraniku i to u pravilu unaprijed, na osnovi ocjene nadležnog liječnika da će do porođaja vjerojatno doći u roku od mjesec dana od dana davanja ocjene.

U slučajevima iz stavke 2. članka 55. ovog Pravilnika, pomoć za opremu novorođenčeta isplaćuje se roditelju, odnosno, usvojitelju djeteta, kod kojeg se dijete nalazi na izdržavanju.

Članak 57.

Pomoć za opremu novorođenčeta osiguranicima pripada u visini minimalne plaće u Republici, važeće za mjesec u kojem se obavlja isplata te pomoći, kada se isplata obavlja prije dana rođenja djeteta, odnosno, važeće za mjesec rođenja djeteta, kada se isplata obavlja poslije dana rođenja djeteta.

2.4. Primanja u slučaju smrti

2.4.l. Opća odredba

Članak 58.

Osiguranicima, sukladno odredbama Zakona i Statuta Republičkog fonda, pripada pravo na naknadu pogrebnih troškova i pravo na posmrtnu pomoć.

Novčana naknada iz stavke 1. ovog članka pripada i ako je smrt nastupila u roku 30 dana od prestanka svojstva osiguranika.

2.4.2. Naknada pogrebnih troškova

Članak 59.

Naknada pogrebnih troškova isplaćuje se osobi koja je izvršila pokop umrlog osiguranika ili člana obitelji osiguanika.

Članak 60.

Naknada pogrebnih troškova pripada u visini iznosa minimalne plaće u Republici, važeće za mjesec u kojem je osiguranik umro.

Članak 61.

Naknada pogrebnih troškova za osiguranika umrlog za vrijeme boravka u inozemstvu i tamo pokopanog, pripada u visini stvarno potrebnih troškova pokopa u mjestu u kojem je osiguranik umro.

2.4.3. Posmrtna pomoć

Članak 62.

U slučaju smrti osiguranika koji po Zakonu ima pravo na naknadu plaće, članovima njegove obitelji pripada posmrtna pomoć u jednokratnom iznosu, u visini mjesečne osnovice za naknadu plaće.

U slučaju smrti osiguranika - korisnika mirovine, odnosno, prava na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, članovima obitelji tih osoba pripada posmrtna pomoć u visini jednomjesečne posljednje mirovine, odnosno, novčane naknade.

Pravo na posmrtnu pomoć pripada i članovima poljoprivrednog kućanstva u slučaju smrti osiguranika - poljoprivrednika i to u visini minimalne plaće važeće u Republici na dan smrti osiguranika.

III. OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

1. Utvrđivanje svojstva osiguranika

Članak 63.

Prava iz zdravstvenog osiguranja utvrđena Zakonom, Statutom i ovim Pravilnikom pripadaju osiguranicima od dana utvrđivanja svojstva osiguranika.

Svojstvo osiguranika dokazuje se posebnom ispravom (u daljnjem tekstu: iskaznica).

Članak 64.

Svojstvo osiguranika utvrđuje ispostava Republičkog fonda na osnovi propisane prijave koju podnosi poduzeće ili druga organizacija, poslodavac ili sam osiguranik.

Ako ispostava Republičkog fonda kojoj je podnijeta prijava, ne prihvati podnijetu prijavu ili utvrdi svojstvo osiguranika po nekoj drugoj osnovi, o tome donosi pismeno rješenje, koje dostavlja podnosiocu prijave i zainteresiranoj osobi.

Protiv rješenja iz stavke 2. i 3. ovog članka, može se izjaviti žalba Direkciji Republičkog fonda.

Članak 65.

Svojstvo osiguranika koji samostalno osobnim radom obavlja neprivrednu djelatnost (članak 66. točka 1. i 2. Zakona) utvrđuje ispostava Republičkog fonda na osnovi prijave na osiguranje, koju podnosi nadležno udruženje ili sam osiguranik, uz dokaz o upisu svoje djelatnosti kod nadležnog organa, udruženja ili druge organizacije.

Sojstvo osiguranika za osobe iz članka 66. točke 3. Zakona može se utvrditi osobi, kojoj je rješenjem nadležnog organa uprave odobreno obavljanje profesionalne djelatnosti.

Osiguranici iz stavke 1. i 2. ovog članka, uz prijavu na zdravstveno osiguranje, moraju podnijeti i liječničku svjedodžbu o sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti.

Svojstvo osiguranika iz stavke 1. i 2. ovog članka, može se utvrditi od dana dobivanja odobrenja za samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti.

Članak 66.

Svojstvo osiguranika koji samostalno osobnim radom obavlja privrednu djelatnnst (članak 67. Zakona), utvrđuje ispostava Republičkog fonda na osnovi prijave samog osiguranika s danom upisa u registar, odnosno, evidenciju osoba, koje obavljaju tu djelatnost.

Osiguranici iz stavke 1. ovog članka uz prijavu na zdravstveno osiguranje, dužni su podnijeti liječničku svjedodžbu o radnoj sposobnosti i izvod iz registra, odnosno, evidencije o registraciji djelatnosti.

Članak 67.

Svojstvo oslguranika - poljoprivrednika utvrđuje ispostava Republičkog fonda na osnovi prijave koju podnosi sam poljoprivrednik.

Svojstvo člana kućanstva osiguranika - poljoprivrednika stjeće se danom rođenja člana kućanstva, odnosno danom stupanja u kućanstvo na drugi način (ženidba, udaja, usvojenje i sl.).

Članak 68.

Svojstvo osiguranika - borca narodnooslobodilačkog rata i s njima izjednačene osobe (članak 70. i 71. Zakona) utvrđuje se na osnovi prijave na osiguranje, koju podnosi organ uprave nadležan za pitanja boraca i vojnih invalida sukladno s ugovorom iz članka 109. Zakona.

Članak 69.

Svojstvo osiguranika za osobe iz članka 73. Zakona utvrđuje ispostava Republičkog fonda na osnovi popisa ili prijave na osiguranje, koju podnosi nadležni Fond srednjeg i visokog obrazovanja.

Članak 70.

Svojstvo osiguranika iz članka 74. i 75. Zakona utvrđuje ispostava Republičkog fonda na osnovi popisa koje podnose nadležne organizacije, odnosno, organi iz člana 107. Zakona.

Članak 71.

Svojstvo osiguranika kojem zdravstvena zaštita nije osigurana prema drugoj osnovi (članak 76. stavka 1. Zakona), utvrđuje ispostava Republičkog fonda na osnovi prijave na osiguranje koju podnosi općinski organ uprave nadležan za poslove socijalne zaštite.

Svojstvo osiguranika koji imaju sredstva za izdržavanje. a kojima zdravstvena zaštita nije osigurana prema drugoj osnovi (članak 76. stavka 3. Zakona), utvrđuje ispostava Republičkog fonda, na osnovi pismenog zahtjeva (prijave), koji podnosi sam osiguranik.

Svojstvo osiguranika iz stavke 2. ovog članka, može se utvrditi samo osobama koje imaju stalno prebivalište na području Republike i to od dana prestanka prijašnjeg osiguranja prema drugoj osnovi.

Ako je od dana prestanka prijašnjeg osiguranja do dana podnošenja zahtjeva za utvrđenje svojstva osiguranika iz stavke 2. ovog članka prošlo šest ili više mjeseci, svojstvo osiguranika utvrdit će se šest mjeseci unatrag, od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 72.

Svojstvo osiguranika izvan radnog odnosa, utvrđuje ispostava Republičkog fonda na osnovi prijave na osiguranje, koju podnosi Područna služba Republičkog zavoda za zapošljavanje Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zavod za zapošljavanje).

Članak 73.

Svojstvo osiguranika - hrvatskog državljana. zaposlenog kod stranih diplomatskih i drugih predstavništava, utvrđuje se na zahtjev osiguranika.

Uz prijavu na osiguranje mora se podnijeti liječnička svjedodžba o sposobnosti za rad i potvrda o zaposlenju.

Članak 74.

Kod utvrđivanja prava na zdravstvenu zaštitu za djecu osiguranika - radnika iz članka 64. stavke 3. i 4. Zakona, osiguranik je dužan podnijeti ispostavi Republičkog fonda ocjenu invalidske komisije.

Članak 75.

Svojstvo osiguranika iz članka 57. točke 7. i članka 59. Zakona, utvrđuje ispostava Republičkog fonda na osnovi prijave na osiguranje, koju podnosi osiguranik za sebe, odnosno, za članove svoje obitelji.

Članak 76.

Osiguranicima Republičkog fonda, u smislu članka 64. Zakona ne smatraju se djeca - osiguranika, koja se nalaze privatno na školovanju u inozemstvu.

Osobe iz stavka 1. ovog članka po prestanku školovanja stječu svojstvo osiguranika Republičkog fonda, ako se u roku od 30 dana od izvršene nostrifikacije svjedodžbe o završenom školovanju prijave Zavodu za zapošljavanje.

Djeca korisnika iz stavke 1. ovog članka stječu svojstvo osiguranika prema odredbi članka 76. Zakona.

Članak 77.

Kada je stjecanje svojstva osiguranika Republičkog fonda uvjetovano izdržavanjem u smislu članka 65. Zakona, smatra se, da osiguranik - radnik izdržava članove svoje obitelji, kada taj član obitelji, koji nema vlastitih prihoda dovoljnih za svoje izdržavanje, živi u zajedničkom kućanstvu s osiguranikom - radnikom ili mu osiguranik - radnik sredstva za izdržavanje osigurava na neki drugi način.

Smatra se, da član kućanstva nema vlastitih prihoda dovoljnih za svoje izdržavanje, ako u času priznavanja svojstva člana obitelji iz stavke 1. ovog članka, ima bilo kakav prihod (npr. od poljoprivredne djelatnosti, od imovine, od igara na sreću i sl ) koji je manji od 70% minimalne plaće važeće za mjesec koji prethodi mjesecu priznavanja svojstva člana obitelji.

Članak 78.

Svojstvo člana obitelji, utvrđeno prema članku 77. ovog Pravilnika, prestaje danom nastanka promjene imovinskog cenzusa propisanog tim člankom.

Član obitelji iz stavke 1. ovog članka, dužan je prijaviti svaku promjenu koja je izmijenila propisani imovinski cenzus, a Stručna služba Republičkog fonda po službenoj dužnosti obavit će kontrolu, da li je do takve promjene došlo.

2. Posebni uvjeti za korištenje prava iz zdravstvenog osiguranja

Članak 79.

Osiguranik Republičkog fonda ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja na osnovi ovjerovljene iskaznice.

Iskaznica se ovjerovljuje na način propisan općim aktom Republičkog fonda.

Članak 80.

Kada se stjecanje i korištenje prava uvjetuje trajanjem osiguranja u Republičkom fondu, to se pravo stječe, odnosno, koristi, pod uvjetom da je osiguranik bio zdravstvene osiguran najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima za posljednje dvije godine, ako Zakonom i ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

Članak 81.

U vrijeme prethodnog osiguranja iz članka 80. ovog Pravilnika, računaju se razdoblja obveznog zdravstvenog osiguranja u svojstu osiguranika u bilo kojoj zajednici zdravstvenog osiguranja.

U vrijeme prethodnog osiguranja računaju se i razdoblja osiguranja navršena po međunarodnim sporazumima - konvencijama o socijalnom osiguranju.

Pri utvrđivanju neprekidnosti osiguranja smatrat će se da osiguranje nije prekinuto u slučaju prekida rada, ako do novog zaposlenja nije proteklo više od 30 dana. odnosno, ako se osiguranik u tom roku prijavio Zavodu za zapošljavanje.

Zaposlenje neposredno prije stupanja na odsluženje vojnog roka smatra se neprekinutim i zbraja se sa vremenom zaposlenja, po odsluženju vojnog roka, odnosno, po prestanku nesposobnosti uslijed bolesti, zbog koje je došlo do otpuštanja iz vojne službe ako do ponovnog stjecanja svojstva osiguranika nije proteklo više od 30 dana, odnosno, ako se osiguranik u tom roku prijavio Zavodu za zapošljavanje.

Vrijeme zaposlenja neposredno prije ckdlaska u inozemstvo zbog stupanja u radni odnos, u smislu članka 57 točke 7. Zakona, za osobe, koje za to vrijeme nisu osigurane po Zakonu i ovom Pravilniku, smatra se neprekinuto i zbraja se sa vremenom zaposlenja po povratku u Republiku Hrvatsku, ako od povratka do ponovnog stjecanja svojstva osiguranika nije proteklo više od 30 dana, odnosno ako se osiguranih u tom roku prijavio Zavodu za zapošljavanje.

Kod utvrđivanja prethodnog osiguranja, u smislu odredbe ovog članka, rad sa skračenim radnim vremenom prema posebnim propisima, izjednačava se s punim radnim vremenom.

3. Ostvarivanje zdravstvene zaštite

Članak 82.

Pri ostvarivanju zdravstvene zaštite prema Zakonu, Statutu i posebnom općem aktu, osiguranicima se osigurava korištenje svih oblika te zaštite, uz primjenu suvremenih znanstvenih medicinskih metoda i sredstava.

4. Ostvarivanje naknade plaće zbog privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad

Članak 83.

Naknadu plaće zbog privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad, koju osiguranici - radnici ostvaruju na teret sredstava Republičkog fonda, obračunava i isplaćuje poduzeće, odnosno, druga pravna osoba osiguranika - radnika.

Za osiguranike - radnike zaposlene kod privatnih poslodavaca, za osiguranike koje osobnim radom samostalno obavljaju privrednu, odnosno, neprivrednu djelatnost, naknadu plaće iz stavke 1. ovog članka, obračunava i isplaćuje ispostava Republičkog fonda.

Članak 84.

O pravu na naknadu plaće zbog privremene spriječenosti za rad u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite, odlučuje se, u pravilu, bez donošenja pismenog rješenja, na osnovi izvještaja o trajanju privremene spriječenosti za rad, (hranarinska doznaka) koju izdaje izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite.

Izabrani liječnik iz stavke 1. ovog članka, utvrđuje početak i prestanak privremene spriječenosti za rad za prvih 30 dana spriječenosti i to za svaki pojedini slučaj spriječenosti za rad, sukladno odredbama ovog Pravilnika i općeg akta Republičkog fonda.

Članak 85.

Izabrani liječnik iz članka 84. ovog Pravilnika, koji je kod osiguranika utvrdio početak i prestanak privremene spriječenosti za rad popunjava i izdaje osiguraniku izvještaj o trajanju privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad, koji je propisan općim aktom Republičkog fonda.

Kad izabrani liječnik utvrdi, da je kod osiguranika prestala privremena spriječenost za rad, u izvještaj upisuje datum prestanka privremene spriječenosti za rad i šifru završne dijagnoze.

Šifre, početne i završne dijagnoze, upisuju se u izvještaj prema međunarodnoj klasifikaciji bolesti, ozljeda i uzroka smrti.

Članak 86.

Izvještaj o trajanju privremene spriječenosti za rad osiguranika izdaje se:

1. ako je privremena spriječenost za rad trajala kraće vrijeme (manje od 30 dana) - posljednjeg dana trajanja privremene spriječenosti za rad, odnosno, posljednjeg dana u rrrjesecu,

2. ako je privremena spriječenost za rad trajala preko 30 dana i duže - posljednjeg dana u mjesecu, odnosno, posljednjeg dana trajanja privremene spriječenosti za rad,

3. za osiguranicu, koja je na porodiljskom dopustu, izvještaj se izdaje prilikom nastupa na porodiljski dopust i to za cijelo razdoblje porodiljskog dopusta.

Članak 87.

Isplata naknade plaće osiguraniku - radniku koji u smislu članka 9. ovog Pravilnika radi skraćeno radno vrijeme, obavlja se na osnovi ocjene liječničke komisije Republičkog fonda, ili izvještaja pravne osobe da je radnik radio skraćeno radno vrijeme (obrazac ER-29) i izvještaja o privremenoj spriječenosti za rad.

Članak 88.

Osiguraniku koji prima naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknada se obustavlja:

1. ako namjerno sprečava ozdravljenje, odnosno, osposobljavanje za rad,

2. ako za vrijeme spriječenosti za rad prima plaću ili se bavi djelatnošću u svrhu privređivanja, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano,

3. ako se bez opravdanog razloga ne odazove na određeni pregled ili liječenje, odnosno na pregled stručno-medicinskom organu vještačenja Republičkog fonda,

4 za vrijeme dok se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, odnosno, mjere obveznog čuvanja i liječenja do 6 mjeseci.

Članak 89.

Smatrat će se da osiguranik namjerno sprečava ozdravljenje, odnosno, osposobljavanje za rad, u smislu članka 88. točka 1. ovog Pravilnika, ako za vrijeme privremene spriječenosti za rad:

- ne provođi propisanu terapiju i ne pridržava se upute liječnika o uzimanju lijekova, rehabilitaciji, mirovanju i sl.,

- ako napusti stalno mjesto liječenja, odnosno rada, bez odobrenja svog izabranog liječnika, odnosno liječničke komisije Republičkog fonda.

Nalaz i mišljenje u smislu stavke 1. ovog članka, da li osiguranik namjerno sprečava ozdravljenje daje izabrani liječnik, odnosno liječnička komisija Republičkog fonda.

Kada se utvrdi da je osiguranik namjerno sprečavao ozdravljenje, odnosno, osposobljavanje za rad, naknada plaće obustavlja se od dana nastalih okolnosti iz stavke 1. ovog članka i to za cijelo vrijeme trajanja tih okolnosti.

Članak 90.

Smatrat će se da u smislu članka 88. točke 2. ovog Pravilnika, osiguranik za vrijeme privremene spriječenosti za rad prima plaću ako:

- prima plaću od svoje ili druge organizacije, odnosno od poslodavca,

- prima mirovinu, odnosno privremenu naknadu po propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju,

- bavi se kućnom ili drugom djelatnošću u svrhu privređivanja,

- prima plaću po osnovi ugovora o djelu ili dopunskom radu.

Osiguraniku se obustavlja naknada plaće za sve vrijeme za koje prima plaću, mirovinu ili se bavi privređivanjem na drugi način.

Članak 91.

Smatrat će se da se osiguranik neopravdano nije odazvao na pregled ili liječenje u smislu članka 88. točke 3. ovog Pravilnika. ako se zakazanog dana nije javio na pregled ili liječenje liječniku, organizaciji zdravstva ili liječničkoj komisiji Republičkog fonda, a nije bio spriječen višom silom da se javi (stanje bolesti, smrt u obitelji, poplava, potresi sl.).

Osiguraniku koji se neopravdano nije javio na pregled ili liječenje obustavlja se isplata naknade plaće, od dana kada se trebao javiti na pregled ili liječenje.

Članak 92.

Ako je osiguranik, koji prima naknadu plaće, stupio na izdržavanje kazne zatvora, odnosno smješten u ustanovu zbog čuvanja i liječenja, naknada se obustavlja danom stupanja na izdržavanje kazne zatvora, odnosno, čuvanja i liječenja.

Ako izdržavanje kazne zatvora, odnosno čuvanje i liječenje nije trajalo duže od 6 mjeseci, a osiguranik je zadržao svojstvo radnika u radnom odnosu, pripada mu naknada plaće od dana javljanja u organizaciju, ako se u roku od tri dana po otpuštanju iz zatvora, odnosno iz ustanove u kojoj se nalazio na čuvanju i liječenju javio svojoj organizaciji, i ako kod njega po mišljenju liječnika postoji privremena spriječenost za rad.

Članak 93.

O obustavljanju isplate naknade plaće u smislu članka 88.-92. ovog Pravilnika. koja se isplaćuje na teret sredstava Republičkog fonda, izdaje se pismeno rješenje protiv kojeg osiguranik ima pravo žalbe Direkciji Republičkog fonda.

Kada po mišljenju izabranog liječnika, odnosno liječničke komisije Republičkog fonda, prestanu razlozi za obustavu naknade iz članaka 88.-92. ovog Pravilnika, ili kada osiguranik podnese zahtjev za ponovno uspostavljanje isplate naknade plaće, a u postupku se utvrdi da su prestali razlozi za obustavu isplate naknade, ispostava Republičkog fonda donijet će rješenje o ponovnom uspostavljanju naknade plaće. Protiv ovog rješenja osiguranik ima pravo žalbe Direkciji Republičkog fonda.

Članak 94.

Kada je invalidska komisija Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske kod osiguranika koji prima naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad, utvrdila invalidnost, naknada se obustavlja s danom kada je invalidska komisija utvrdila da je kod osiguranika nastupila invalidnost, odnosno opasnost od invalidnosti (od dana pregleda invalidske komisije).

5. Ostvarivanje drugih novčanih naknada i pomoći

5.1. Zajednička odredba

Članak 95.

Naknada prijevoznih troškova, putnih troškova, pogrebnih troškova, posmrtna pomoć i pomoć za opremu novorodenčeta isplaćuje se na teret sredstava Republičkog fonda bez donošenja pismenog rješenja, na način propisan ovim Pravilnikom.

5.2. Ostvarivanje naknade za troškove prijevoza te smještaja i prehrane

Članak 96.

Kada se osiguranik zbog korištenja zdravstvene zaštite koristi prijevoznim sredstvom, sukladno odredbama članka 43. - 54. ovog Pravilnika, pripada mu pravo na naknadu troškova prijevoza, te pravo na naknadu troškova smještaja i prehrane (dnevnica).

Članak 97.

Pravo na naknadu putnih troškova u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite i ostvarivanja drugih prava iz zdravstvenog osiguranja, osiguranici ostvaruju u Republičkom fondu na osnovi putnog naloga i dokaza o izvršenom prijevozu.

Na putni nalog izabrani liječnik, odnosno, liječnik druge organizacije zdravstva obvezno upisuje dijagnozu bolesti, prijevozno sredstvo, konstataciju da li je potreban pratilac, kao i druge podatke potrebne za obračunavanje troškova prijevoza.

Iznimno, u hitnom slučaju, osiguranici mogu ostvariti pravo na naknadu putnih troškova do najbliže organizacije zdravstva bez izdanog putnog naloga pod uvjetom, da organizacija zdravstva koja je primila osiguranika potvrdi da je prijevoz bio nužan.

Osiguranik koji je organizaciji zdravstva ili stanici za hitnu pomoć platio prijevoz sanitetskim kolima, ima pravo na povrat troškova prijevoza sanitetskim kolima, odnosno kolima hitne pomoći, samo u slučajevima ako je prijevoz izvršen sukladno s člankom 52. ovog Pravilnika.

Iznimno od odredbe iz stavke 1. ovog članka. osiguranik koji putuje u organizaciju zdravstva zbog hemodijalize, ima pravo na naknadu troškova prijevoza auto-taksijem, pod uvjetom da liječnik odjela za hemodijalizu potvrdi da je prijevoz auto-taksijem bio nužno potreban, s obzirom na zdravstveno stanje korisnika.

Članak 98.

Naknada za troškove hrane i smještaja, te naknada za troškove prijevoza. isplaćuje se na osnovi putnog naloga koji je izdat u smislu članka 97. ovog Pravilnika.

Naknada troškova kolima hitne pomoći, sanitetskim kolima, odnosno, auto-taksijem, isplaćuje se na osnovi računa o izvršenom prijevozu koji je ovjerovio liječnik prilikom prihvata osiguranika na liječenje, odnosno pregled.

5.3. Ostvarivanje naknade pogrebnih troškova i posmrtne pomoći

Članak 99.

Prema odredbama članka 58. i 61. ovog Pravilnika, osoba koja je izvršila pokop, ostvaruje pravo na naknadu pogrebnih troškova na osnovi dokaza o smrti (izvod iz matične knjige umrlih) i dokaza o izvršenom pokopu osiguranika (račun o izvršenom pokopu ili kremiranju).

Članak 100.

Članovi obitelji osiguranika prema Članku 62. ovog Pravilnika, ostvaruju pravo na posmrtnu pomoć na osnovi dokaza o smrti osiguranika (izvod iz matične knjige umrlih) i potvrde o plaći osiguranika, koji u času smrti nije bio na bolovanju. U slučaju smrti osiguranika - umirovljenika, potrebno je priložiti potvrdu o visini mirovine koju je osiguranik primio za zadnji mjesec.

5.4. Ostvarivanje prava na pomoć za opremu novorođenčeta

Članak 101.

Prema odredbama članka 55. - 57. ovog pravilnika, pomoć za opremu novorodenčeta isplaćuje se na osnovi potvrde o danu očekivanog poroda, odnosno, ako se pomoć isplaćuje poslije rođenja djeteta, na osnovi izvoda iz matićne knjige rođenih.

6. Zaštita prava iz zdravstvenog osiguranja

Članak 102.

Prava na novčane naknade i pomoći osiguranici ostvaruju u pravilu, kod ispostave Republičkog fonda.

Određena prava, na osnovi Zakona, osiguranici ostvaruju neposredno kod pravnih osoba kod kojih su zaposleni, odnosno, kod privatnog poslodavca.

Članak 103.

O pravu na naknadu plaće zbog privremene spriječenosti - nesposobnosti za rad u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite odlučuje se, u pravilu, bez donošenja rješenja, na osnovi pribavljene ocjene izabranog liječnika odnosno liječničke komisije Republičkog fonda.

Kada se isplata naknade plaće zbog privremene spriječenosti za rad i ostale naknade i pomoći obavlja na osnovi podnijetih dokaza, bez donošenja, pismenog rješenja, ispostava Republičkog fonda je na zahtjev osiguranika dužna izdati pismeno rješenje.

Članak 104.

Poduzeća, odnosno druge pravne osobe, te privatni poslodavci, kod utvrđivanja prava na novčane naknade u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite, dužni su mišljenje i ocjenu izabranog liječnika i liječnićke komisije Republičkog fonda prihvatiti kao stručno vještačenje.

Članak 105.

Zbog zaštite prava iz ovog Pravilnika, osiguranicima se osigurava dvostepenost rješavanja u postupku pokrenutom na njihov zahtjev.

O pravima osiguranika iz zdravstvenog osiguranja, kada se ta prava ostvaruju na teret sredstava Republičkog fonda, u prvom stupnju rješava nadležna ispostava Republičkog fonda, ako nije drukčije propisano.

Protiv rješenja ispostave Republičkog fonda osiguranik ima pravo žalbe Direkciji Republičkog fonda.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Rješenje Direkcije Republičkog fonda je konačno. Ako osiguranik nije zadovoljan konačnim rješenjem, ima pravo tražiti zaštitu pred Upravnim sudom Hrvatske.

Članak 106.

U postupku rješavanja prava osiguranika na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad ili prava na neki od oblika, odnosno, mjera zdravstvene zaštite, Stručna služba Republičkog fonda obvezna je pribaviti mišljenje i ocjenu nadležnog stručno-medicinskog organa vještačenja.

Mišljenje i ocjena stručno-medicinskog organa iz stavke 1. ovog članka, smatra se obvezujučom za odlučivanje o odnosnom pravu.

Članak 107.

U postupku rješavanja o pravima iz zdravstvenog osiguranja primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku ako Statutom Republičkog fonda i ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

7. Dospjelost prava i rokovi

Članak 108.

Osiguraniku - radniku zahtjev za isplatu naknade plaće dospijeva danom, kojim dospijeva isplata plaće u poduzeću, odnosno, organizaciji za odnosni mjesec.

Osiguraniku koji samostalno osobnim radom obavlja privrednu, odnosno neprivrednu djelatnost i osiguraniku - radniku zaposlenom kod tih osoba i drugih privatnih poslodavaca, zahtjev za isplatu naknade plaće dospijeva posljednjeg dana u mjesecu.

Članak 109.

Zahtjev za isplatu pomoći za opremu novorođenčeta, ako nije isplaćena prije rođenja djeteta, dospijeva danom rođenja djeteta.

Zahtjev za isplatu naknade pogrebnih troškova i posmrtne pomoći dospijeva na dan smrti osiguranika.

Zahtjev za isplatu putnih troškova i troškova prijevoza dospijeva na dan kada je putovanje završeno.

Zahtjev za isplatu naknade troškova nastalih u svezi s ostvarivanjem zdravstvene zaštite dospijeva na dan kada je završeno korištenje zdravstvene zaštite.

Članak 110.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčane naknade, pomoći i ostala prava po Zakonu i ovom Pravilniku zastarijeva po isteku roka od tri godine od dana dospjelosti prava.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 111.

Osiguranici koji na dan kad se poćne primjenjivati Statut Republičkog fonda i ovaj Pravilnik koriste prava iz zdravstvenog osiguranja stečena prema propisima koji su vrijedili do tog dana, koriste od tog dana za prava prema odredbama Statuta Republičkog fonda i ovog Pravilnika, ako su povoljnija za osiguranika.

Osiguranici iz stavke 1. ovog članka, koji prema odredbama Statuta Republičkog fonda i ovog Pravilnika ne ispunjavaju propisane uvjete za korištenje prava koje im je priznato po ranijim propisima, produžuju započeto korištenje tog prava prema odredbama Statuta Republičkog fonda 1 ovog Pravilnika kao da ispunjavaju uvjete propisane tim propisima.

Članak 112.

O žalbama izjavljenim na rješenja o pravima iz zdravstvenog osiguranja, donijetim do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, rješava Direkcija Republičkog fonda prema postupku predviđenom Statutom Republičkog fonda i ovog Pravilnika.

Članak 113.

Početkom primjene odredaba ovog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe samoupravnih općih akata samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika, odnosno, Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, te Saveza samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja Hrvatske, kojima su na drukčiji način uređena prava osiguranika i način njihovog ostvarivanja.

Klasa: 025-04/92-01/36

Urbroj: 338-24-92-1

Zagreb, 19. svibnja 1992.

Predsjednik Izvršnog odbora

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


_________________________________________________________________________________

Naziv obveznika uplate doprinosa        POTVRDA             ER-1
                        O PLAĆI             OBRAZAC PL
Registarski broj    Šifra djelatnost    Osobni broj osiguranika __________________
_______________ _______________ JMBG ________________________________

Osiguraniku - radni-ku-ci _________________________________________________________________________
ime oca ____________________________, rođ.:____________________________, sa stanom u _____________ u ulici ______________________________________________ br. ______, zaposlen kod ovog obveznika uplate doprinosa od _____________________________________, iz

_________________________________________________________________________________
            Isplaćeni iznos                 Broj sati
                        Ukupno         
Godina i    plaće i     alikvotni dio  isplaćeno    provednih na      odsutnosti s
ime       naknade plaće po    HRD       radu u         s rada s pravom
mjeseci za   plaće      osnovi razlike                     na naknadu plaće
za koje je           ili periodičnog         punom      dužem  po ZORO
izvršena            obračuna3)           radnom od punog
isplata                             vremenu radnog
                                        vremena
_________________________________________________________________________________
        Neostvareni sati
Ukupno
ostvareni    oprav-     neop-
        sati dani4)   ravdani
_________________________________________________________________________________
19__
_________________________________________________________________________________
19__
_________________________________________________________________________________
19__
_________________________________________________________________________________
19__
_________________________________________________________________________________
19__
_________________________________________________________________________________
19__
_________________________________________________________________________________
SVEUKUPNO
_________________________________________________________________________________


Osiguraniku - radni-ku-ci isplaćeno je na osnovi razlike plaće ili periodičnog obračuna ukupno.5)

_________________________________________________________________________________
Iznos HRD        Za broj sati  Ostvarena za razdoblje     Obračun donesen
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

U ___________________________, dana __________ 19____

                M.P.
                                ______________________________
                                (Potpis ovlaštene osobe)

Objašnjenje brojčanih znakova
1. Podaci o primanjima upisuju se za mjesece koji neposredno prethode mjesecu u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu.
2. Upisuje se iznos plaće koja je, na osnovi rezulata rada, a po osnovama i mjerilima koji su utvrđeni općim aktom organizacije o raspodjeli plaće isplaćene osiguraniku-ci za rad u punom, nepunom i duljem od punog rednog vremena te naknade plaće isplaćene
3. Upisuje se iznos plaće isplaćene na osnovi razlike ili periodičnog obačuna, koji se odnosi na odnosne mjesece tj. samo alikvotni dio. Alikvotni dio utvrđuje se na način da se ukupno isplaćeni iznos po osnovi razlike ili periodičnog obračuna podjeli s b
4. Upisuje se broj sati za koji je osiguranik-ca oprevdano izbivao-la s radnog mjesta (neplaćeni dopust, opravdani izostanci s posla). Ti se sati ne uzimaju u fond sati na osnovi kojeg se utvrđuje osnovica za naknadu.
5. Upisuje se, zasebno, svaki iznos isplaćen po navedenim osnovama, čiji je obračun donesen do dana utvrđivanja osnovice za naknadu odnosno do dana dospijeća isplate naknade plaće obračunate prema ovoj potvrdi (članak 26. stavka 2. i 3. Pravilnika).

Napomene:
Za štetu koja bi nastala uslijed davanja netočnih podataka odgovara obveznik uplate doprinosa u smislu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 12/91)
_________________________________________________________________________________Evidencioni list o izvršenim isplatama po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju
_________________________________________________________________________________
Prvi dan spriječenosti - nesposobnosti za rad          19__
Početna dijagnoza

Uzrok spriječenosti - nesposobnosti za rad*

_________________________________________________________________________________
Bolest Nesreća Profesionalno Njega člana Izolacija Pratilac Trudnoća Komplikac. Skraćeno radno
    na poslu oboljenje    obitelji             i porođaj  u vezi
                                         trudnoće    majke  ostali
                                        i porođaja
_________________________________________________________________________________

Satni iznos osnovice za određivanje naknade plaće iznosi HRD ______________________________

_________________________________________________________________________________
Datum  Šifra  Isplata izvršena za vrijeme   % od      Satni iznos   Iznos HRD    Potpis
isplate bolesti od do broj dana broj sati  osnovice    naknade         kontrolora
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ukupno
_________________________________________________________________________________

Posljedni dan spriječenosti - nesposobnosti za rad       19__
Završna diajgnoza

                                _____________________________
                                Podatke ubilježio u osobni karton
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                            Obrazac VON
_______________________________________
(naziv ili pečat organizacije)

Broj:___________
Datum:_________


                        POTVRDA

Predmet: Podaci o porastu prosječne plaće

Suglasno odredbi članka 36. Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja - Pročišćeni tekst ("Narodne novine" broj 32/92), a u svrhu valorizacije osnovice za naknadu radniku-ci

________________________________, rođ. ____________________ daju se slijedeći podaci
    (ime, ime oca i prezime)

U ovoj organizaciji isplaćeno je:

1. na ime plaće zaposlenih ukupno HRD
_________________________________________________________________________________
I. Za obračunsko razdoblje1) od__19__do__ 19__ II. Za obračunsko razdoblje1) od__19__do_19_
_________________________________________________________________________________
Isplata Ukupan iznos  Broj  Prosječni izn. Isplata     Ukupan iznos  Broj  Prosjećni iznos
izvršena isplaćene   uračun. plaće po    izvršena    isplaćene    uračun. plaće po
za   plaće      sati rada satu     za mjesec    plaće      sati rada  satu
mjesec
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ukupno                 Ukupno
_________________________________________________________________________________

2. na ime plaće obračunate na osnovi razlika2)periodični obračuna i završnog računa ukupno HRD:

__________________________________________________________________
Iznos HRD    Za broj sati  Ostvaren za razdoblje  Obračun donesen
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Od tako obračunatih sredstava za mjesec obračunskih razdoblja pripada.3)
_________________________________________________________________________________
I. Za obračunsko razdoblje1)od 19__ do__ 19__  II. Za obračun. razdoblje1) od__ 19__ do__19__
_________________________________________________________________________________

Ukupno                     Ukupno
_________________________________________________________________________________
SVEUKUPNO (1 + 2) 4)              SVEUKUPNO (1 + 2) 4)
_________________________________________________________________________________

                II : I = indeks ____________________
_________________________________________________________________________________
Naprijed iskazani podaci daju se pod materijalnom i krivičnom odgovornošću.

                                _______________________
                                (potpis ovlaštene osobe)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJA

1. Potvrda se popunjava u dva primjerka od kojih jedan zadržava organizacija. Uz navedeni primjerak, organizacija je dužna čuvati i izvorne podatke, na osnovi kojih je izradila ovu potvrdu, kako bi se mogla na osnovi članka 119. Zakona o zdravstvenoj zašt

2. Za izračunavanje valorizacijskog koeficijenta (postotak porasta prosječne plaće zaposlenih) uzima se sve što je isplaćeno za mjesece odnosnog obračunskog razdoblja do momenta dospijeća isplate povečane naknade (članak 33. Pravilnika), a odnosi se na:
- čistu plaću isplaćenu za rad u redovnom i produženom radnom vremenu u smislu Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", broj 19/90), podrazumijevajući i alikvotni dio razlika plaća isplaćenih na osnovi naknadnih razlika, završnog računa i per
- naknadu plaće isplaćenu prema propisima o radnim odnosima (npr. godišnji odmor, plaćeni dopust i sl.).

3. Pod oznakom1) upisuje se obračunsko razdoblje određeno člankom 32. stavka 3, Pravilnika, tj. upisuje se prvi i posljednji dan u mjesecu za koji je bila utvrđena osnovica za naknadu odnosno prvi i posljednji dan u mjesecima u kojima je nastupio osiguran

4. Pod oznakom 2) smatraju se isplate plaće koje su uslijedile uslijed naknadno izmijenjene vrijednosti poslove i zadataka (povrata izmjena vrijednosti boda na bazi kojih se utvrđuje visina plaće).

5. Pod oznakom 3) smatra se utvrđivanje alikvotnih iznosa obračuna izvršenih na osnovi razlika, periodičnih obračuna i završnog računa, koji se odnose na sate mjeseci odnosnog obračunskog razdoblja. Iskazuju se sve isplate po odnosnim obračunima koje su i

Alikvotni dio odnosne isplate utvrđuje se tako, da se iznos isplate podijeli s brojem sati u mjesecima za koje je obračun donesen, te tako dobiveni prosječni iznos po satu pomnoži s brojem sati u mjesecima odnosnog obračunskog razdoblja za koje se odnosi.

6. Pod oznakom 4) smatra se konačan iznos isplaćenih primanja za mjesece odnosnog obračunskog razdoblja obračunat i iskazan kao prosjačan iznos plaće po satu, dobiven tako, da je ukupan iznos primanja isplaćen za odnosno obračunsko razdoblje podijeljen s 

7. Kod iskazivanja primanja za I. obračunsko razdoblje (kad se prvi puta utvrđuje valorizacijski koeficijent) uzimaju se istovrsna primanja na osnovi kojih je utvrđena i osnovica za naknadu. Utvrđeni podatak za II. obračunsko razdoblje je fiksan i ostaje 

_________________________________________________________________________________