Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 01.06.1992 Uredba o kriterijima za raspoređivanje građana i materijalnih sredstava za potrebe popune Hrvatske vojske i druge potrebe obrane
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 20. točke 8. Zakona o obrani ("Narodne novine", br. 49/91, 53A/91, 73/91 i 19/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. svibnja 1992. godine, donijela je

UREDBU

o kriterijima za raspoređivanje građana i materijalnih sredstava za potrebe popune Hrvatske vojske i druge potrebe obrane

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se uredbom utvrđuju kriteriji za raspoređivanje građana i materijalnih sredstava za potrebe popune:

- Hrvatske vojske;

- jedinica policije;

- tijela vođenja civilnom zaštitom i jedinica civilne zaštite;

- službe motrenja i obavješćivanja;

- tijela državne uprave; i

- pravnih osoba.

Članak 2.

Raspoređivanje građana na ratne dužnosti obavlja se prema utvrđenim formacijama Hrvatske vojske, tijela vođenja civilnom zaštitom, jedinica radne obveze te službe motrenja i obavješćivanja, odnosno prema shemama ratne organizacije tijela državne uprave i pravnih osoba utvrđenih njihovim planom obrane.

Članak 3.

Građanima se može utvrditi ratni raspored po osnovi vojne obveze, radne obveze, obveza sudjelovanja u civilnoj zaštiti i službi motrenja i obavješćivanja.

Građani mogu imati samo jedan osnovni ratni raspored.

Djelatniku raspoređenom po osnovi radne obveze može se odrediti dodatna dužnost (dopunski raspored) u istom tijelu državne uprave, pravnoj osobi, civilnoj zaštiti i službi motrenja i obavješćivanja.

Članak 4.

Građanima se ratni raspored priopćava i upisuje u njihove vojne odnosno druge isprave određene posebnim propisima.

Ratni raspored priopćavaju i upisuju ovlaštena tijela određena posebnim propisom.

II. KRITERIJI ZA RASPOREĐIVANJE GRAĐANA U HRVATSKU VOJSKU

Članak 5.

U Hrvatsku vojsku se raspoređuju osobe iz pričuvnog sastava čije je prebivalište odnosno boravište najbliže mjestu razvoja ratne jedinice koja se popunjava.

U Hrvatsku vojsku mogu se raspoređivati i dobrovoljci šukladno odredbama Zakona o obrani.

Članak 6.

Osoba koja je odslužila civilnu službu raspoređuje se u jedinice i tijela vođenja civilnom zaštitom kao i na druge dužnosti koje nisu u svezi s nošenjem i uporabom oružja.

Članak 7.

Osobe u pričuvnom sastavu, raspoređuju se prema sljedećem redoslijedu:

1) u zapovjedništva svih stupnjeva i ratne jedinice Hrvatske vojske do ranga bataljuna - brigade - korpusa;

2) u posebne jedinice Domobranstva;

3) u zapovjedništva jedinica Domobranstva.

Pričuvni dočasnici i časnici raspoređuju se u Hrvatsku vojsku sukladno članku s ove uredbe na način da se prvenstveno osigura popuna zapovjednih i vodećih dužnosti u ratnim jedinicama Hrvatske vojske, a zatim u posebnim jedinicama Domobranstva.

Članak 8.

Osobe u pričuvnom sastavu raspoređuju se na dužnosti u Hrvatsku vojsku ovisno o godinama starosti, njihovoj stručnoj osposobljenosti (vojnoevidencijskoj specijalnosti), psihofizičkim sposobnostima i drugim osobinama potrebnim za uspješno obavljanje zadataka i poslova na dužnostima na koje su raspoređene.

Osobe u pričuvnom sastavu raspoređuju se prvenstveno na dužnosti za koje su u miru osposobljene ili na srodne dužnosti koje prema svojim kvalifikacijama mogu uspješno obnašati.

Članak 9.

Hrvatska vojska popunjava se osobama iz pričuvnog sastava i to:

1) u ratne jedinice ranga satnije (baterije), bataljuna (diviziona), brigade i korpusa kopnene vojske te odgovarajuće jedinice ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane odnosno ratne mornarice, raspoređuju se pričuvni vojnici do 35 godina starosti;

2) u padobranske jedinice raspoređuju se pričuvni vojnici do 32 godlne starosti, a u diverzantsko-pomorske i ronilačke jedinice, pričuvni vojnici pomorski diverzanti do 30 godina starosti i ostali ronioci, pričuvni vojnici do 35 godina starosti ;

3) u ostale dijelove Hrvatske vojske raspoređuju se pričuvni vojnici do 40 godina starosti i do 35 godina starosti (žene).

U jedinice iz stavka 1. točke I. ovog članka na području na kojem nema dovoljan broj pričuvnih vojnika do 35 godina starosti, mogu se raspoređivati i pričuvni vojnici do 40 godina starosti.

Na dužnosti vozača neborbenih vojnih vozila u jedinice iz stavka 1. točke 1. i 3. ovog članka, mogu se raspoređivati i pričuvni vojnici do 50 godina starosti (muškarci) i do 45 godina starosti (žene).

Članak 10.

Domobranstvo se popunjava osobama iz pričuvnog sastava i to:

1) posebne jedinice (padobranske, ronilačke i druge jedinice posebne namjene), prema kriterijima utvrdenih člankom 9 stavkom 1. točkom 2. ove uredbe;

2) ostale posebne jedinice Domobranstva muškarcima do 60 godina starosti a ženama do 50 godina starosti

Članak 11.

Pričuvni dočasnici i časnici za zapovjedne i vodeće dužnosti u jedinicama raspoređuju se prema sljedećem kriteriju:

- na dužnost zapovjednika desetine, voda i njima jednake dužnosti - do 35 godina starosti;

- na dužnosti zapovjednika satnije (baterije), zapovjednika bataljuna (diviziona) i njima jednake dužnosti - do 40 godina starosti;

- na dužnosti zapovjednika brigade i njima jednake dužnosti - do 50 godina starosti.

Na ostale zapovjedne i vodeće dužnosti u Hrvatskoj vojsci raspoređuju se pričuvni dočasnici i časnici - muškarci do 60 godina starosti, a žene do 50 godina starosti.

Članak 12.

U Hrvatsku vojsku se prvenstveno raspoređuju osobe u pričuvnom sastavu koje imaju vojnoevidencijske specijalnosti razvrstane u pilotske, padobranske, ronilačke i diverzantske specijalnosti i to prema redoslijedu utvrđenom u članku 9. ove uredbe.

Osobe u pričuvnom sastavu koje su razvrstane u raketne, radarsko-računarske, vojno-policijske, izvidačke, šifrerske, kriptografske i teleprinterske specijalnosti, radiofonisti, telefonisti, vozači borbenih vojnih vozila i samokretnih oruđa, vozači poslužioci inženjerijskih strojeva, nišandžije na borbenim vojnim vozilima, nišandžije artiljerijskih oruđa i mehanićari svih specijalnosti raspoređuju se u pravilu na dužnosti odgovarajućih specijalnosti za koje su osposobljeni u jedinicama i ustanovama odgovarajućeg roda ili službe Hrvatske vojske.

Članak 13.

Osobe u pričuvnom sastavu - posade zrakoplova i plovnih objekata i vozaći motornih vozila raspoređuju se u jedinice, ustanove i stožere oružanih snaga u koje su rasporedeni zrakoplovl, plovni objekti ili motorna vozila kojima upravljaju.

Članak 14.

Osobe u pričuvnom sastavu zaposlene u poduzećima i pravnim osobama koje proizvode naoružanje i vojnu opremu ili su za takvu proizvodnju osposobljeni mogu se u Hrvatsku vojsku raspoređivati samo ako prema utvrđenoj ratnoj organizaciji i sistematizaciji zadataka i poslova ne budu raspoređene u ta poduzeća i pravne osobe.

Članak 15.

Osobe u pričuvnom sastavu do 35 godina starosti koje u poduzećima i pravnim osobama obavljaju zadatke i poslove posebno značajne za obranu u smislu članka 34. i 159. Zakona o obrani, mogu se raspoređivati u Hrvatsku vojsku ako za raspoređivanje na te zadatke i poslove u poduzeću odnosno pravnoj osobi ima drugih osoba osposobljenih-za njihovo obavljanje koje nisu u pričuvnom sastavu, ili osoba u pričuvnom sastavu starijih od 35 godina.

Članak 16.

Osobe u pričuvnom sastavu do 35 godina starosti mogu se iznimno raspoređivati u tijela državne uprave na zadatke i poslove koji su posebno značajni za djelovenje tih tijela u ratu ili slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ako za te zadatke i poslove nema drugih osposobljenih osoba koje nisu u pričuvnom sastavu ili osoba u pričuvnom sastavu starijih od 35 godina.

Članak 17.

Raspored zdravslvenih djelatnika obavlja Ministarstvo obrane u suradnji s Ministarstvom zdravstva.

Članak 18.

U Hrvatsku vojsku, u pravilu, ne raspoređuju se vojni obveznici odnosno njihov ratni raspored u Hrvatskoj vojsci miruje dok se nalaze na dužnosti:

- predsjednika i dopredsjednika Sabora Republike Hrvatske, predsjednika i dopredsjednika skupština općina;

- predsjednika, dopredsjednika i članova Vlade Republike Hrvatske, te članova izvršnih tijela skupština općina, odnosno Grada Zagreba.

Članak 19.

U Hrvatsku vojsku ne raspoređuju se

- profesionalni vatrogasci,

- djelatnici tijela uprave za poslove obrane i djelatnici koji rade na poslovima obrane u drugim tijelima i pravnim osobama od posebnog interesa za obranu Republike,

- djelatnici unutarnjih poslova,

- djelatnici straže u kazneno-popravnim ustanovama.

III. KRITERIJI ZA RASPOREĐIVANJE GRAĐANA ZA DRUGE POTREBE OBRANE

1. Kriteriji za raspoređivanje osoba iz pričuvnog sastava za popunu jedinica policije i drugih službi ratnog ustrojstva MUP-a

Članak 20.

Jedinice policije i druge službe ratnog ustrojstva MUP-a popunjavaju se osobama iz pričuvnog sastava i to:

1) osobama koje su bile u djelatnom odnosu u svojstvu redarstvenika ili drugim ovlaštenim osobama tijela unutarnjih poslova,

2) osobama koje su služile vojni rok u vojnoj policiji, izviđačkim, graničnim, padobranskim, diverzantsko-pomorskim jedinicama ako nisu raspoređene na odgovarajuće dužnosti u vojno-policijskim izviđačkim, ronilačkim i padobranskim postrojbama Hrvatske vojske i posebnim jedinicama Domobranstva,

3) osobama osposobljenim za pojedine vojnoevidencijske specijalnosti koje odgovaraju sistematizaciji specijaliziranih dužnosti u policiji sukladno točki 2. ovog članka,

4) ostalim osobama ukoliko nisu raspoređene u ratne jedinice Hrvatske vojske.

2. Kriteriji za raspored u civilnu zaštitu

Članak 21.

Popuna jedinica i tijela vođenja civilnom zaštitom vrši se po proizvodnom i teritorijalnom načelu.

Jedinice i tijela civilne zaštite koje osnivaju Republika, općine odnosno Grad Zagreb, popunjavaju se obveznicima sudjelovanja u civilnoj zaštiti s njihovog područja, koje nisu rasporedene u Hrvatsku vojsku.

Članak 22.

Jedinice civilne zaštite i tijela vođenja civilnom zaštitom pravnih osobaa popunjavaju se obveznicama radne obveze zaposlenim u tim pravnim osobame.

U zgradi, naselju i pravnoj osobi u kojima nije osnovano tijelo vođenja civilnom zaštitom, odnosno jedinica civilne zaštite, tijelo upravljanja imenuje povjernika civilne zaštite

Članak 23

Tijela vođenja civilnom zaštitom i jedinice civilne zaštite popunjavaju se prema slijedećem redu prednosti:

I) Tijela vođenja civilne zaštite općina odnosno Grada Zagreba,

2) specijalizirane jedinice civilne zaštite općina odnosno Grada Zagreba,

3) tijela vođenja civilnom zaštitom i specijalizirane jedinice civilne zaštite pravnih osoba,

4) jedinice opće namjene civilne zaštite

5) povjerenici civilne zaštite.

3. Kriteriji za raspored u službu motrenja i obavješćivanja

Članak 24.

Služba motrenja i obavješćivanja popunjava se obveznicima službe motrenja i obavješćivanja po teritorijalnom principu.

Vojni obveznici koji su osposobljeni za obavljanje specijaliziranih poslova iz stavka 1. ovog članka, mogu se iznimno, raspoređivati za potrebe popune Hrvatske vojske pod uvjetom da se ne može popuniti drugim obveznicima.

Obveznici iz stavka 1 ovog članka raspoređuju se u službu motrenja i obavješćivanja po osnovi radne obveze.

Članak 25.

Centar za obavješćivanje popunjava se sukladno odredbama članka 24. ove uredbe, a po potrebi i obveznicima sa šireg područja.

4. Kriteriji za popunu državne uprave i pravne osobe

Članak 26.

Tijela državne uprave i pravne osobe za slučaj rata i neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike, popunjavaju se građanima koji podliježu radnoj obvezi a nisu raspoređeni u Hrvatsku vojsku.

Članak 27.

U tijela državne uprave i u pravne osobe mogu se raspoređivati i osobe u pričuvnom sastavu od 35 godina starosti i to na zadatke i poslove koji su od posebnog značenja za djelovanje ovih tijela u slučaju rata i neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike, ako za raspoređivanje na te zadatke i poslove nema drugih osoba osposobljenih za njihovo obavljanje.

Članak 28.

Djelatnici - osobe u pričuvnom sastavu koje rade na odgovarajućim mjestima u pravnim osobama koje je Vlada Republike Hrvatske proglasila posebno značajnim za obranu, raspoređuju se, u pravilu, u te pravne osobe po osnovi radne obveze.

Osobe iz stavka 1. ovog članka mogu se raspoređivati u Hrvatsku vojsku ako za te zadatke i poslove ima drugih osoba osposobljenih za njihovo obavljanje a nisu u pričuvnom sastavu ili osobe u pričuvnom sastavu starije od 35 godina.

Članak 29.

Tijela državne uprave i pravne osobe popunjavaju se prema slijedećem redu prednosti:

1) tijela državne uprave i pravne osobe od posebnog značenja za Republiku;

2) tijela državne uprave i pravne osobe od posebnog značenja za županije;

3) ostala tijela i pravne osobe.

IV. KRITERIJI ZA RASPORED MATERIJALNIH SREDSTAVA

Članak 30.

Vojna zapovjedništva, tijela državne uprave i pravne osobe od posebnog značaja za obranu države podnose nad ležnoj upravi za obranu zahtjeve za popunjavanje materijalnim sredstvima.

Članak 31.

Popuna motornim vozilima (u daljem tekstu: vozila) obavlja se tijekom mobilizacije sukladno planovima Hrvatske vojske, tijela državne uprave i pravnih osoba.

Popunu iz stavka 1. ovog članka obavlja nadležna uprava za obranu.

Pri popuni vozilima potrebito je ostvariti što je moguće potpuniju unifikaciju i tipizaciju vozila, odnosno da korisnici dobiju u pravilu vozila iste marke, tipa i goriva.

Članak 32.

Vozilo iz propisanog fonda raspoređuje se u Hrvatsku vojsku prema redoslijedu popune utvrđenom u članku 9. ove uredbe, ne dovodeči pritom u pitanje izvršavanje zadatka i poslova koje pravne osobe trebaju obavljati u ratu.

Članak 33.

Prilikom popune vozilima iz propisanog fonda, pravna osoba čija se osnovna djelatnost u ratu poklapa s mirnodopskom, zadržava svoje djelatnike i vozila a vozni park može se popunjavati ako to zahtijevaju potrebe i ratni zadaci te pravne osobe.

Članak 34.

Prema ovoj uredbi ne mogu se rasporediti specijalna i radna vozila: tijela unutarnjih poslova, zdravstvene službe, Hrvatske pošte i telekomunikacije, Hrvatske radio-televizije, radio-kontrolne službe, poduzeća za proizvodnju, prijenos i distribuciju elektro-energije, komunalnih poduzeća, remontnih uslužnih radionica cestovnog prometa i drugih specijaliziranih jedinica za remont i popravku Hrvatskih željeznica i pomorskog prometa i vozila koja se koriste u procesu proizvodnje i prerade nafte i plina.

Članak 35.

Popuna Hrvatske vojske ne može se obavljati vozilima poduzeća čiji je proizvodni proces uvjetovan korištenjem vlastitih transportnih sredstava, koja su im neophodna za podmirenje potreba njihovog unutarnjeg prometa.

Članak 36.

Vozila iz propisanog fonda, u pravilu se raspoređuju u najbliže jedinice Hrvatske vojske i druge subjekte iz članka 1. ove uredbe.

Vozač i vozilo kojim on upravlja u miru raspoređuju se zajedno u jedinicu odnosno ustanovu.

Članak 37.

Hrvatska vojska, tijela državne uprave i pravne osobe od posebnog značaja za obranu države dužni su utvrditi svoje potrebe u vozilima svodeći ih na najneophodniju mjeru. Potrebe popunjavanja Hrvatske vojske iz propisanog fonda utvrđuje Ministarstvo obrane.

Potrebe popunjavanja službe motrenja i obavješćivanja iz propisanog fonda utvrduje Ministarstvo obrane.

Potrebe popunjavanja civilne zaštite iz propisanog fonda utvrđuje ovlašteno državno tijelo nadležno za civilnu zaštitu.

Potrebe popunjavanja tijela državne uprave i pravnih osoba od posebnog značaja za obranu države utvrđuje Ministarstvo prometa i veza.

Članak 38.

Pravne osobe su dužne nadležnoj upravi za obranu dostaviti podatke o broju i vrsti vozila koje osiguravaju iz vlastitog fonda, odnosno podatke o broju i vrsti vozila koje trebaju dobiti od drugih pravnih osoba i od građana

Članak 39.

Ukupne potrebe i mogućnosti u vozilima, nadležna uprava za obranu dostavlja Ministarstvu prometa i veza

Zahtjev za dodjelu vozila s područja druge uprave za obranu nadležna uprava za obranu dostavlja Ministarstvu prometa i veza pod uvjetom da ne može izvršiti preraspodjelu sa svog područja.

Članak 40.

Ministarstvo prometa i veza na osnovi ukupnih zahtjeva Hrvatske vojske i subjekata iz članka 1. ove uredbe, obavlja procjenu i utvrđuje potrebe u vozilima za teritorij Republike Hrvatske u suglasnosti s Ministarstvom obrane i na osnovi toga određuje:

1. s kojih područja i kojim brojem, vrstom i kvalitetom vozila se popunjava Hrvatska vojska;

2. koje pravne osobe i u kojem opsegu zadržavaju vozni park za svoje potrebe u rstu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o utvrđivanju kriterija i normativa za raspoređivanje radnih ljudi i građana i materijalnih sredstava za potrebe popune teritorijalne obrane i za druge potrebe općenarodne obrane ("Narodne novine", broj 30/89).

Članak 42.

Do donošenja zakopa o jedinicama lokalne samouprave, općine i druga nadležna općinska tijela obavljat će poslove i zadatke koje sukladno ovoj uredbi trebaju obavljati županijska tijela i uprave za obranu.

Članak 43.

Ova uredba stupa ns snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 803-02/92-01 /01

Urbroj : 5030115-92-3

Zagreb, 21. svibnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.